Güncel Sayı

Cilt: 15 Sayı: 28, 3.10.2023

Yıl: 2023

1. Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlayacaktır. Bu yönerge adı geçen derginin yayın ilkelerini düzenlemek için hazırlanmıştır.

2. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

1. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin yayım dili Türkçe'dir. Ancak yabancı dilde eğitim veren kurumlardan yetişmiş araştırmacıların ve yurtdışından makale gönderenlerin İngilizce yapıtları da yayımlanabilir.

2. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde yayımlanacak yazıların, yukarıda belirtilen alanlarda araştırma, model, yöntemlere dayanarak hazırlanmış ve bir boşluğu dolduracak biçimde özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Ayrıca Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde, daha önce yayımlanmış akademik yayınların eleştirileri ve bu yayınlara katkı içeren yazılar da yayımlanabilir. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin kapsamına giren konularda yabancı dilde yayımlanmış, uluslararası akademik literatürde özel bir önem taşıyan ve daha önce dilimizde yayımlanmamış çevirilere de yer verilebilir.

1. İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, en çok 250 sözcükten oluşan “Öz” ün, 9 punto ve iki yana yaslı olarak yazılması gerekmektedir.
2. Makalede sırasıyla Türkçe olarak başlık, öz, jel kodları ve anahtar kelimeler; ardından İngilizce olarak başlık, öz, jel kodları ve anahtar kelimeler belirtilmelidir. Makalenin İngilizce olması durumunda ise Türkçe ve İngilizce sıralaması yer değiştirilmelidir.
3. En az 3 JEL kodu ve 3 anahtar kelime bulunmalıdır.
4. Yazar ya da yazarların adı; makale başlığının sağ altına boşluk bırakılarak, sağa hizalı, yatık, koyu ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların adının yanına konulacak “*” işareti ile dipnot olarak yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, kendilerine ulaşılabilecek e-posta adresleri ve ORCID’ leri 10 punto olarak yazılmalıdır.
5. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri numaralandırılmamalıdır.
6. Yazı karakteri 10 punto ve “Times New Roman” biçiminde olmalıdır.
7. Sayfa düzeni A4 sayfa büyüklüğünde kağıda; sayfa yapısı “normal”, yani üst, alt, sol, sağ kenar boşlukları 2,5 cm (0,98 inç), metin iki yana hizalı,
paragraf girintisi 1 cm olmalıdır.
8. Paragraf biçimi; paragraf sekmesinin aralık bölümünde önce ve sonraki kısmı 6 nk (0,6 satır) ve paragraf içi tek (1) satır aralığı olmalıdır.
9. Makalenin ana başlığı Türkçe ve İngilizce, 14 punto, sayfa ortası, koyu ve hepsi büyük harf (istisna: ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılır) olmalıdır. Makalede yer alan diğer başlıklar ise 10 punto, sola hizalı, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlık ve ara başlıklarda rakamla (1, 2, 2.1., 2.1.1. gibi) numaralandırma yapılmalıdır.
10. Dergimiz APA 7.0 (American Psychological Association) kaynak gösterme biçimine tabidir.
11. Metin içi atıflarda yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası(ları)nın verildiği referans sistemi tercih edilmelidir (Örn: Allen, 2000: 30). İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı, ardından “ve diğerleri” anlamına gelen "vd." ibaresi kullanılmalıdır (Örn: Gale vd., 2003: 75-76). Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak kullanılıyorsa, kaynaklar noktalı virgül (;) işareti ile ayrılmalıdır (Örn: Allen ve Gale, 2000: 54; Elhorst, 1996: 178). Metin içi alıntılarda derleme kitaplar ve editoryal kitaplarda (makalelerden oluşmuş) da aynı kural izlenmelidir. Ansiklopedilerde yayının ismi, yılı ve sayfa sayısı (Örn: Meydan Larousse, 1997: 1256) ve kanun maddelerinde kanunun adı, yılı ve ilgili madde numarası (Örn: Türk Medeni Kanunu, 2015: 124) yazılmalıdır.
12. Kaynakça 9 punto olarak; girinti kısmı asılı ve değeri 1cm olarak makalenin sonunda yer alacak şekilde yazılmalıdır.
13. Kaynakçada yararlanılan kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
14. İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra “İnternet Kaynakları” başlığı altında, erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.
15. Tablo, şekil, grafik ve resmin her biri sayfa kenar marjlarını aşmayacak biçimde (sayfa marjlarından küçük olabilir) sayfa içine yerleştirilmeli ve her biri kendi içinde ardışık başlık numarası verilerek (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2 gibi) başlıklandırılmalıdır.
16. Tablo, şekil, grafik ve resim adları; tablo, şekil, grafik ve resim sınırlarını aşmayacak şekilde, tablo, şekil, grafik ve resmin üstüne, ortalı, Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
17. Tablo, şekil, grafik ve resim oluşturulurken eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Kaynak gösterimi tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, sola hizalı,10 punto, 1 satır aralıklı olarak belirtilmelidir. (Örn: Kaynak: DPT, 1988: 125).
18. Makale “Ek” ya da “Ekler” i “Sonuç” ile “Kaynakça” arasında numaralandırılarak (Örn: Ek 1:Ekin Başlığı) ve her biri ayrı sayfalarda verilmelidir. Ayrıca “Ek”e ait kaynak(lar) “Kaynakça” nın yanı sıra ilgili ekin bitiminde de belirtilmelidir.
19. Bu yönergede yer almayan herhangi bir şekil koşulu üzerinde değerlendirme yapmak gerekiyorsa düzeltme yapılmasını isteme yetkisi Yayın Kurulu’na aittir.
20. Yazım kurallarına uymayan makaleler yazar(lar)a düzeltilmesi için gönderilecek, gerekli düzeltmeler yapılmaz ise makaleler reddedilecektir.Telif Hakkı Formu

Önemli Bilgilendirme: Dergimize makale yollayacak yazarların çalışmalarında ampirik analiz olarak anket yöntemi kullanıldığı takdirde buraya tıklayarak Etik Kurul formunu indirip doldurarak dergipark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.


1. On the first page, “Öz”, which is arranged in Turkish and English and consists of 250 words at most, should be written in 9 fonts and justified.

2. In the article, title, abstract, JEL codes and keywords in Turkish respectively; followed by the title, abstract, JEL codes and keywords in English. If the article is in English, the order in Turkish and English should be changed.

3. There should be at least 3 JEL codes and 3 keywords.

4. Name of the author or authors; should be written in right-aligned, italic, bold and 11 pt, with a space left under the title of the article. The titles of the author or authors, the institutions they work for, the e-mail addresses where they can be reached, and their ORCID should be written as a footnote with a "*" sign next to the name of the author or authors.

5. “Introduction” and “Conclusion” sections should not be numbered.

6. The font should be 10 points and "Times New Roman".

7. Page format is on A4 sheet size paper; the page layout is “normal”, i.e. top, bottom, left, right margins 2.5 cm (0.98 inches), text aligned,paragraph indent should be 1 cm.

8. Paragraph format; before and after the paragraph tab in the spacing section should be 6 pt (0,6 line) and single (1) line spacing within the paragraph.

9. The main title of the article should be in Turkish and English, 14 pt, middle of the page, bold and all capital letters (exception: suffixes such as and, with, a(an), the are always written in lowercase). Other headings in the article should be written in 10 font size, left aligned, bold and the first letter of each word should be capitalized. Main and subheadings headings should be numbered with numbers (such as 1, 2, 2.1., 2.1.1.).

10. Our journal is subject to the APA 7.0 (American Psychological Association) citation format.

11. For in-text citations, the reference system in which the surname of the author, publication year and page number(s) are given should be preferred (e.g: Allen, 2000: 30). For references with more than two authors, the surname of the first author should be written, followed by "et al." phrase should be used (e.g: Gale et al., 2003: 75-76). If more than one reference is used in the same parenthesis, the references should be separated with a semicolon (;) sign (e.g: Allen and Gale, 2000: 54; Elhorst, 1996: 178). The same rule should be followed for in-text quotations for compilation books and editorial books (consisting of articles). In encyclopedias, the name, year and page number of the publication (e.g: Meydan Larousse, 1997: 1256) and the name, year and relevant article number of the law articles (e.g: Turkish Civil Code, 2015: 124) should be written.

12. References in 9 points; the indentation part should be hung and the value should be written as 1 cm at the end of the article.


13. The sources used in the references should be listed alphabetically according to the surname of the author.

14. If there is no author's name in the internet references, these sources should be listed under the title of "Internet References" on the basis of access dates, after the listing of specific sources in the references ends.

15. Each of the tables, figures, graphics and pictures should be placed on the page in a way that does not exceed the page margins (may be smaller than the page margins), and each should be titled with a sequential title number (Table 1, Table 2, Figure 1, Figure 2).

16. Table, figure, graphic and picture names; the initials of the words should be written in capital letters, centered, Times New Roman, 10 pt, bold, 1-spaced on top of the table, figure, graphic and picture, not exceeding the limits of tables, figures, graphics and pictures.

17. When creating tables, figures, graphics and pictures, if citations are made, the reference must be specified. References should be indicated just below the table, figure, graphic and picture, aligned to the left, in 10 points, with 1-line spacing (e.g: Source: DPT, 1988: 125).

18. “Appendix” of the article should be numbered (e.g: Annex 1: Title of Attachment) between “Conclusion” and “References” and each should be given on separate pages. In addition, the source(s) of the “Annex” should be stated at the end of the relevant annex, as well as the “References”.

19. If it is necessary to make an assessment on any form condition not included in this directive, the Editorial Board has the authority to request corrections.

20. Articles that do not comply with the spelling rules will be sent to the author(s) for correction, and if necessary corrections are not made, the articles will be rejected.

Önemli Bilgilendirme: Dergimize makale yollayacak yazarların çalışmalarında ampirik analiz olarak anket yöntemi kullanıldığı takdirde buraya tıklayarak Etik Kurul formunu indirip doldurarak dergipark sistmine yüklemeleri gerekmektedir.

Yayın Etiği
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nin yayıncısı olan Marmara Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2009 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde finans alanının köklü dergisi olarak bilimsel geliştirmenin okulu olmuş ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun yönetsel desteği ile görevini sürdürmüştür.


Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu, Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.
• Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
• Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi resmi mail adresi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda jfrs@marmara.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergimizde makale gönderimi, hakem süreci ve hakemlik hizmeti ücretsiz olarak yürütülmektedir.