Cilt: 24 - Sayı: 1

Yıl: 2022

ANABÖLÜM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yazına katkı yapan yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların muhasebe alanında uluslararası  bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   Dergi her tür araştırma yöntemine, her ülkeden gelecek çalışmalara ve muhasebe ile ilişkin her türlü konuda çalışmaya açıktır. 

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe teorisi
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar - özellikle finans
 • Dijital muhasebe- dijital dönüşüm 


DİZİN 

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi
 • SOBİAD Atıf Dizini
 • EBSCO Host Academic Search Complete

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ yazım kuralları Şubat 2022 de güncellenmiştir.

Yazarların özellikle göz önünde bulundurmaları gereken konu, ana metni Türkçe olan çalışmaların İngilizce genişletilmiş özet (extended abstract), ana metni İngilizce olan çalışmaların ise Türkçe genişletilmiş özet vermeleri zorunluluğudur. 

Öz, genişletilmiş özet ve metinde izlenmesi gereken biçim ve referans verme kurallarının gönderilen çalışmalarda özenle izlenmesi, çalışmaların değerlendirme çalışmalarını hızlandırmaktadır. 

Güncellenmiş Yazım Kurallarının tamamına ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25240  

Committee on Publication Ethics (COPE)'in rehber ve politikaları esas alınarak hazırlanan Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi yayın etik ilkeleri aşağıda üç başlık altında ele alınmıştır: (1) Yazarlar için yayın etik ilkeleri; (2) Hakemler için yayın etik ilkeleri ve (3) Editörler Kurulu için yayın etik ilkeleri 

Yazarlar için Yayın Etik İlkeleri:

1. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'ne teslim edilen makaleler, bütünüyle özgün olmalı ve de kullanılan kaynaklara ve materyallere uygun şekilde referans verilmelidir. İntihale neden olacak her türlü teşebbüs, dergiye sunulan makalenin reddedilmesi ile sonuçlanır. 

2. Makaleler, bir başka yerde yayınlanmamış olmalı ve de Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'nde değerlendirme süreci devam ederken başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. 

3. Yazarlar, aynı çalışmayı veya esasen aynı olan bir araştırmayı birden fazla dergiye göndermemelidir. 

4. Konferanslarda sunulmuş ve özeti bildiri kitabında yayınlanmış olan çalışmalar, söz konusu çalışmaların nerede ve ne zaman sunulduğunun editöre bildirilmesi şartıyla değerlendirmeye alınabilir. 

5. Makalenin değerlendirilmek üzere teslim edilmesi neticesinde, editörler kurulu bu kuralların yazarlar tarafından kabul edildiğini varsayar. 

6. Gecikme nedeniyle veya herhangi başka bir sebepten ötürü makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar, editör ile iletişim kurmalıdır. 

7. Yazarlara bir telif ödemesi yapılmayacaktır. 

Hakemler için Yayın Etik İlkeleri:
1. Hakemler, yazarlar tarafından sunulan makalelerle ilgili bilgileri kişiye özel bilgi olarak ele almak ve gizli tutmakla yükümlüdür.

2. Teslim edilen çalışmalar değerlendirilirken, hakemler ve editörler kendilerini çalışmaların düşünsel ve bilimsel içeriği ile sınırlandırmalıdır. 
Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

- Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

- Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

- Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

- Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

- Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

- Dil kalitesi yeterli mi?

3. Hakemler, yazarlardan herhangi birinin intihal veya diğer bir etik dışı faaliyette bulunduğunu tespit etmesi durumunda editörü derhal bilgilendirmelidir. 

Editörler Kurulu için Yayın Etik İlkeleri: 
1. Editörler kurulu, teslim edilen makalenin derginin teslim şartlarını sağlamaması durumunda (bakınız: Yazım Kuralları ve Makale Kontrol Listesi) ve de iftira, telif hakkı ihtilali ve intihal gibi durumlara ilişkin yasal koşulların ihlal edilmesi durumunda makaleleri değerlendirmeye kabul etmeme hakkını saklı tutar ve yazarlara gözden geçirmeleri için iade eder.

2. Editörler kurulu ve hakemlerin değerlendirme raporlarına dayanarak, editör makaleleri kabul edebilir, reddedebilir veya makalede değişiklikler yapılmasını talep edebilir. Reddedilen makaleler, yazarın yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamaz. 

3. Editörler, mükerrer olarak teslim edildiklerine dair bir şüphe oluşmadıkça, yayınlanıncaya kadar teslim edilen çalışmaların gizliliğinden sorumludur. 

4. Editörler kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeden sonra, sadece seçilen makaleler hakem değerlendirmesine tabi olur ve çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. 

5. Editör, bütün makalelerin adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinden emin olmalıdır; böylece, bir makalenin kabul veya reddedilmesi kararı sadece çalışmanın önemine, özgünlüğüne ve açıklığına ve de çalışmanın derginin kapsamına olan uygunluğuna dayanarak verilir. 

6. Editör, herhangi bir yazara karşı ırkından, dininden, cinsiyetinden, yaşından, etnik kimliğinden, siyasi inancından, cinsel tercihinden ve ülkesinden dolayı ayrım yapmamalıdır.  


Araştırma Etiği

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

- İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Yayın Politikası

Makale Değerlendirme Süreci ve Süresi 

Dergiye gelen çalışmalar, öncelikle dergi editörleri tarafından değerlendirilerek özgünlük ve bilime yaptığı katkı açısından ön bir değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucunda özgün ve bilimsel katkısı olduğu düşünülen çalışmalar, alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri, çalışmanın hakemlerce değerlendirilme sürecini başlatırlar. Bu süreçte çalışmalar, en az iki hakem tarafından kör hakemlik esasına bağlı olarak değerlendirilir. Çalışmalara ilişkin olarak hakemlerden gelecek değerlendirme raporlarının sonucuna göre gerektiğinde üçüncü bir hakemin daha görüşüne başvurulur. 

Dergiye gelen ve ön değerlendirmeyi geçen çalışmaların değerlendirilmesi ve hakem değerlendirmelerinin olumlu olması şartıyla yayınlanması süreci 6 - 9 ay arasında sürmektedir. 

Açık Erişim Politikası 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.

Muhasebe Bilim Dünyası, ücretsiz bir akademik dergidir.