Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Resources Used by Faculty Members in the Teaching Process

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 68 - 80, 06.06.2021
https://doi.org/10.52826/mcbuefd.883478

Öz

In this study, it is aimed to investigate the resources used by faculty members in the teaching process. This research was conducted with the case study method. The working group of the research consists of six faculty members in the department of mathematics education at a state university education faculty of the 2018-2019 academic year. Typical case sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in this study. The data were obtained from semi-structured interviews and analyzed by content analysis technique. The themes, categories and codes determined by analyzing the data obtained from the analyzes were reinterpreted. As a result of the research, the faculty members stated that they structured their lessons according to the curriculum prepared by YOK, updated their courses according to the changes made in the course content. In addition, academic books, academic articles, textbooks, Google academic, instructional videos are among the most used resources by faculty members. The most important factor affecting the teaching styles of the faculty members was teachers who attended the lessons of the previous academic years and the teaching books written in the field. The criteria for which sources the faculty members reject and accept for what reason can be examined.

Kaynakça

 • Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224.
 • Agaç, G. (2018). Etkili matematik öğretimine ilişkin öğretim elemanlarının perspektifleri ve bilgi kaynakları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Altun, M., Arslan, Ç., ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147.
 • Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. (18. Baskı). Bursa: Alfa Kitabevi.
 • Altun, M. (2015). Ortaokullarda matematik öğretimi. (12.Baskı). Bursa: Alfa Kitabevi.
 • Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE). (2017). Standards for Preparing Teachers of Mathematics.https://amte.net/sites/default/files/SPTM.pdf
 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. (6. Baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Baştürk- Şahin, B. N. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Baştürk- Şahin, B. N., & Tapan- Broutın, M. S. (2018). Analysis of primary mathematics teachers’ lesson document preparation processes. In Proceedings of the Re(s)sources 2018 International Conference, (s. 48-52). Lyon.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5–8. Sınıflar). (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, instruction, and research. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(2), 119-142.
 • Council for the Accreditation of Educator Preparation. (2019). 2013 CAEP standards. http://www.ncate.org/~/media/Files/caep/standards/caep-standards-one-pager-0219.pdf?la=en
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (8.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gözalan- Çiçek, F. (2016). Eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimcilerinin genel alan yeterlilikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques. Lectures, Publications reçues.
 • Işık- Sarıoğlu, B. (2020). Matematik öğretmenlerinin aday öğretmenken ve meslek hayatları esnasında dokümantal oluşum süreçlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Lorist, P., Swennen, A., & White, E. (2017). Life and work of teacher educators, volume 4: Teacher educators pathways to becoming research active. HU University of Applied Sciences Utrecht.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Mustafa, M. Q., ve Şahin, S. (2013). Öğretim elemanların öğretim amaçlı internet kullanımları. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 1-12.
 • National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). (2016). Mathematics standards. http://www.nbpts.org/wp-content/uploads/EAYA-MATH.pdf
 • Özmantar, M. F., Dapgın, M., Çırak- Kurt, S., ve İlgün, Ş. (2017). Matematik öğretmenlerinin ders kitabı dışında kaynak kullanımları: nedenler, sonuçlar ve çıkarımlar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3).
 • Pepin, B., Gueudet, G., & Trouche, L. (2013). Re-sourcing teachers’ work and interactions: a collective perspective on resources, their use and transformation. ZDM-The International Journal on Mathematics Education, 45(7), 929-943.
 • Sezer, E. (2020). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında alan eğitimi derslerinin özel alan yeterliklerini kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Tapan- Broutın, M. S. (2017). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının internet ortamındaki kaynakları kullanım düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 861-880.
 • Tapan- Broutın, M. S., & Ilkorucu, S. (2018). Different types of resources used by master students considering their thinking styles. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 11-20.
 • Taylor, C. E. (2011). Facilitating the development of elementary prospective teachers' pedagogical content knowledge: A case study of a mathematics teacher educator's actions and purposes. Doctoral Dissertation, University of Missouri, Columbia.
 • van Veen, K. (2013). The knowledge base of teacher educators: the nature, dilemmas, and challenges. In M. Ben-Peretz (Ed.), Teacher Educators as Members of an Evolving Profession. Lanham: Rowman and Littlefield.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Applied Social Research Methods Serial, 5 (3rd ed.).

Öğretim Üyelerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Kaynaklar

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 68 - 80, 06.06.2021
https://doi.org/10.52826/mcbuefd.883478

Öz

Bu araştırmada öğretim üyelerinin öğretim sürecinde kullandıkları kaynakların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Marmara Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesi eğitim fakültesinde matematik eğitimi anabilim dalındaki altı öğretim üyesi oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Veriler yarı- yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen veriler incelenerek belirlenen tema, kategori ve kodlar yeniden yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim üyelerinin derslerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan müfredata göre yapılandırdıklarını ve ders içeriklerinde yapılan değişikliklere göre derslerini güncellediklerini dile getirmişlerdir. Ayrıca akademik kitap, akademik makale ve ders kitabı ile Google akademik, öğretim içerikli videolar öğretim üyelerinin en çok kullandıkları kaynaklardandır. Öğretim üyelerinin öğretim tarzlarını etkileyen en önemli faktör geçmiş eğitim yıllarındaki derslerine giren bir öğretmenleri ve alanda yazılmış öğretim kitapları olmuştur. Öğretim üyelerinin hangi kaynağı hangi sebeple reddedip hangi sebeple kabul etme kriterleri incelenebilir.

Kaynakça

 • Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224.
 • Agaç, G. (2018). Etkili matematik öğretimine ilişkin öğretim elemanlarının perspektifleri ve bilgi kaynakları üzerine bir inceleme. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Altun, M., Arslan, Ç., ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147.
 • Altun, M. (2013). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. (18. Baskı). Bursa: Alfa Kitabevi.
 • Altun, M. (2015). Ortaokullarda matematik öğretimi. (12.Baskı). Bursa: Alfa Kitabevi.
 • Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE). (2017). Standards for Preparing Teachers of Mathematics.https://amte.net/sites/default/files/SPTM.pdf
 • Baki, A. (2015). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. (6. Baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Baştürk- Şahin, B. N. (2015). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ders dokümanı hazırlama süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Baştürk- Şahin, B. N., & Tapan- Broutın, M. S. (2018). Analysis of primary mathematics teachers’ lesson document preparation processes. In Proceedings of the Re(s)sources 2018 International Conference, (s. 48-52). Lyon.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5–8. Sınıflar). (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, instruction, and research. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(2), 119-142.
 • Council for the Accreditation of Educator Preparation. (2019). 2013 CAEP standards. http://www.ncate.org/~/media/Files/caep/standards/caep-standards-one-pager-0219.pdf?la=en
 • Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (8.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gözalan- Çiçek, F. (2016). Eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitimcilerinin genel alan yeterlilikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gueudet, G., & Trouche, L. (2010). Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques. Lectures, Publications reçues.
 • Işık- Sarıoğlu, B. (2020). Matematik öğretmenlerinin aday öğretmenken ve meslek hayatları esnasında dokümantal oluşum süreçlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Lorist, P., Swennen, A., & White, E. (2017). Life and work of teacher educators, volume 4: Teacher educators pathways to becoming research active. HU University of Applied Sciences Utrecht.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Mustafa, M. Q., ve Şahin, S. (2013). Öğretim elemanların öğretim amaçlı internet kullanımları. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 1-12.
 • National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). (2016). Mathematics standards. http://www.nbpts.org/wp-content/uploads/EAYA-MATH.pdf
 • Özmantar, M. F., Dapgın, M., Çırak- Kurt, S., ve İlgün, Ş. (2017). Matematik öğretmenlerinin ders kitabı dışında kaynak kullanımları: nedenler, sonuçlar ve çıkarımlar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3).
 • Pepin, B., Gueudet, G., & Trouche, L. (2013). Re-sourcing teachers’ work and interactions: a collective perspective on resources, their use and transformation. ZDM-The International Journal on Mathematics Education, 45(7), 929-943.
 • Sezer, E. (2020). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında alan eğitimi derslerinin özel alan yeterliklerini kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Tapan- Broutın, M. S. (2017). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının internet ortamındaki kaynakları kullanım düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 861-880.
 • Tapan- Broutın, M. S., & Ilkorucu, S. (2018). Different types of resources used by master students considering their thinking styles. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 11-20.
 • Taylor, C. E. (2011). Facilitating the development of elementary prospective teachers' pedagogical content knowledge: A case study of a mathematics teacher educator's actions and purposes. Doctoral Dissertation, University of Missouri, Columbia.
 • van Veen, K. (2013). The knowledge base of teacher educators: the nature, dilemmas, and challenges. In M. Ben-Peretz (Ed.), Teacher Educators as Members of an Evolving Profession. Lanham: Rowman and Littlefield.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Applied Social Research Methods Serial, 5 (3rd ed.).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hülya SERT ÇELİK> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5021-7449
Türkiye


Kübra UZUN YAZICI>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4174-0227
Türkiye


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN>
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1860-852X
Türkiye


Gül KALELİ YILMAZ>
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8567-3639
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 19 Şubat 2021
Kabul Tarihi 16 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sert Çelik, H. , Uzun Yazıcı, K. , Tapan Broutın, M. S. & Kaleli Yılmaz, G. (2021). Öğretim Üyelerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Kaynaklar . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 68-80 . DOI: 10.52826/mcbuefd.883478