Amaç ve Kapsam

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), su ürünleri/bilimlerinin tüm yönleriyle ilgili yüksek kaliteli araştırma makalelerinin, kısa bildirilerin, teknik notların, yorumların ve derlemelerin yayılması için disiplinler arası çalışmalar dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir platform oluşturmayı amaçlayan uluslararası, hakemli ve açık erişimli akademik bir dergidir. 

Derginin ana odak noktası Akdeniz ve Karadeniz bölgesidir. Ancak, bu herhangi bir coğrafi kısıtlama anlamına gelmemektedir ve diğer çalışma alanlarını içeren bilimsel çalışmalar da dergide yer almaktadır. Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research, bilim ve endüstri arasında köprü kurarak bölgede çevresel (deniz ve tatlı su ekosistemleri), ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, idari ve operasyonel sorunlara uygulanabilir çözümler sunan vaka analizlerini/çalışmalarını da kapsamaktadır. Uygulamalı araştırma, yenilikçi çözümler ve ürün geliştirme gibi amaçlarla, kavramsal çerçeveler ve araştırmacılardan gelen eleştirel meta-analiz incelemeleri de bu dergi içinde yer almaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM
Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), su ürünleri/bilimleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

• Çevre ve balıkçılık ve/veya su ürünleri etkileşimleri, balıkçılık ve su ürünleri operasyonlarının ekolojisi,
• LCA (Life Cycle Assessments: Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri)
• Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde risk analizi (çevresel, ekonomik, sosyal)
• Deniz bilimi eğitimi
• İklim değişikliği ve bunun balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerindeki potansiyel etkisi,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili sosyal ve ekonomik konular,
• Kıyı bölgesi yönetimi ve deniz koruma alanları dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri politikaları ve yönetimi,
• Genetik ve anaç yönetimi,
• Biyogüvenlik ve sucul hayvan sağlığı yönetimi,
• Sürdürülebilir balık yemi üretimi ve teknolojisi,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili açık deniz teknolojisi dahil olmak üzere yenilikçi malzeme ve teknolojisi,
• Su kalitesi, su kaynakları izleme/yönetimi ve teknolojisi,
• Alg teknolojisi, mavi biyoteknoloji,
• Balıkçılık yönetimi, koruma ve restorasyon mühendisliği,
• Balıkçılık ve yetiştiricilik uygulamaları, ürün kalitesi, güvenliği ve sertifikasyonu,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yazılım, bilgi/iletişim ve mobil teknolojiler,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde enerji verimliliği,
• Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde balık davranışı, su hayvanlarının sağlığı ve etiği.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.
 by-nc.svg

medfar@mersin.edu.tr