Dergi Hakkında

YAYIN POLİTİKASI

Mediterranean Fisheries and Aquaculture Research (MedFAR), bilimsel bulguların yayılması için serbestçe erişilebilir bir platform kurarak, bölgesel düzeyde bilgi paylaşımını kolaylaştırarak ve bilim-sanayi etkileşimlerini teşvik ederek sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri endüstrilerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası, hakemli, açık erişimli akademik bir dergidir.

MedFAR, bilimsel araştırma çalışmalarının ve üretilen bilginin açık erişimli ve ücretsiz dağıtımı ilkelerine tamamen bağlıdır (http://www.oaacademy.org/why-open-access.html).

Bu konuda; açık erişim politikaları için küresel olarak kabul edilen ilkeler, örneğin “Budapest Open Access Initiative” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read) ve bilimsel dergilerin yayınlanmasında en iyi uygulamalara yönelik kılavuzlara Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (https://doaj.org/bestpractice) uymaktadır.

Bölgesel düzeyde balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin sürdürülebilir gelişimi için bilimsel araştırmaların ve mevcut en iyi bilimsel bilginin yayılmasını kolaylaştırmak için MedFAR herhangi bir yayın veya işlem ücreti talep etmez. MedFAR dergisinde yayınlanmak için temel kriter, gönderilen çalışmaların/makalelerin bilimsel kalitesidir.

Yayın Ücretleri
Yazar ücretleri/Erişim: Dergi veri tabanı tamamen açık erişimlidir ve yayınlanan çalışmaların tam metinleri Dergi web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıca yazarlar hiçbir şekilde gönderim esnasında, makale sürecinde ve yayınlama aşamasında herhangi bir ücret ödemezler.
Hakem Değerlendirme Süreci
Gönderilen tüm yazılar, Editörler tarafından ilk değerlendirmeye tabidir ve daha fazla değerlendirme için uygun bulunursa, bağımsız ve uzman bilimsel hakemler tarafından hakem değerlendirmesine girer.


TELİF HAKKI, LİSANSLAMA ve YAYIN HAKLARI

MedFAR, “Budapest Open Access Initiative” recommendations (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) ile uyumludur.
MedFAR, bilimsel çalışmaların yayınlanması için ““Creative Commons” (http://www.oaacademy.org/licensing.html) Licensing scheme for publication of scholarly works Lisans şemasını kullanıyor. MedFAR'daki makaleler, Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Lisans ile ilgili daha fazla bilgi için https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode adresini ziyaret ediniz.
Yazarların daha fazla ayrıntılı bilgi için https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode adresini ziyaret etmesi tavsiye edilir.

ETİK İLKELER

Editörler ve Danışma Kurulu üyeleri dahil olmak üzere MedFAR ekibi, yazarlar için bilimsel yayında yüksek etik ve profesyonel standartlar sağlamaya tamamen kararlıdır. Yeni bir dergi olmasına ve Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics: COPE) bir üyesi olmamasına rağmen, MedFAR, hem editörler hem de yazarlar için en iyi uygulamalar ve araştırma yayınları için COPE kılavuzlarından ve standartlarından ilham almıştır;

“İYİ YAYIN UYGULAMASI YÖNERGELERİ” “GUIDELINES ON GOOD PUBLICATION PRACTICE” (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf),

EDİTÖRLER İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLAR (https://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf)
ve
YAZARLAR İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLAR (https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf).

Yazarların, editoryal yönlerden haberdar olmaları ve bu standartlara tam olarak uymaları için makalelerini göndermeden önce bu belgeleri gözden geçirmeleri rica olunur.

Yayınlanmak üzere MedFAR'a gönderilen tüm çalışmalar, yazar(lar) tarafından çevrimiçi olarak gönderilmeden önce İThenticate yazılımı kullanılarak intihal taramasından geçirilmelidir. "Benzerlik İndeksi" %24'ü geçmemelidir. Benzerlik raporu, makale, makale gönderimi ve telif hakkı formu ile birlikte gönderilmelidir.
Hayvanlarla ilgili deneysel çalışmalar için, deneyin laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımına ilişkin ilgili ulusal veya uluslararası yönergelere göre yürütüldüğünden emin olmak için ilgili etik kuruldan önceden onay alınmış olmalıdır. Yazarlardan bu amaçla kanıt sunmaları istenebilir.

MedFAR, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. MedFAR herhangi bir yayın ücreti uygulamamaktadır.

MedFAR'da Yayınlanan Makaleler Creative Common Licence tarafından lisanslanmaktadır.

medfar@mersin.edu.tr