PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 2, 27.08.2015
https://doi.org/10.17860/efd.94443

Öz

This study, aims to explore the impact of the Turkish test designed by grid testing on primary school 7th grade students, on students concept learning. The sample of the experimental model, is the Metehan Primary School’s, which is in the Mamak district of Ankara province, 7th grade students. In the data collection stage, after examining the relevant sources of the data, pre-test, post test and retention test that drawn from various sources, applied to experimental and control group. In addition to these, midterms prepared by the grid testing technique that configured to the experimental group. At the and of the independent T-Test, thats made by the SPSS 13.0 for Windows program, its was seen that control and experimental group students academic success levels are equivalent to each other. The data obtained at the end of the study, was evaluated by ANCOVA, by using the SPSS 13.0 for Windows package program. Statistical data obtained from the study revealed that there is a meaningful difference between the academic achievements of those pre-service students in experimental group where alternative assessment strategies were employed and those pre-service studens in control group where traditional assessment strategies were used after the procedure

Kaynakça

 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41–61.
 • Bahar, M. (2001). Çoktan seçmeli testlere eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 23-38.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 91-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • MEB. (2006). 6-8. sınıflar türkçe dersi programı. 29 Temmuz 2009 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=158 adresinden alınmıştır.
 • ODTÜ (2006). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri: alternatif değerlendirme ilke ve yöntemleri nelerdir? Çalıştay Özeti. 5 Eylül 2009’da www.fedu.metu.edu.tr/images/digital/rapor.doc adresinden alınmıştır.
 • Talim Terbiye Kurulu Program Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi, 10 Nisan 2010’da http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olc-deg-birimi.htm adresinden alınmıştır.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Yapılandırılmış Grid Test Tekniğinin Türkçe Eğitiminde Kavram Öğretimine Katkısı

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 2, 27.08.2015
https://doi.org/10.17860/efd.94443

Öz

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 7. sınıf öğrencilerinde yapılandırılmış grid test tekniği ile hazırlanmış Türkçe testinin öğrencilerin kavram öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Deneysel desende tasarlanan araştırmanın örneklemini, Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Metehan İlköğretim Okulundaki 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında konuyla ilgili kaynaklar incelendikten sonra hazırlanan ön test, son test ve kalıcılık testi deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır. Bu sınavların dışında deney grubuna yapılandırılmış grid test tekniğiyle hazırlanmış ara sınavlar da konu sonlarında uygulanmıştır. Araştırmanın başlangıcında SPSS 13.0 for Windows programıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için T-testi yapılarak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin birbirine denk olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 13.0 for Windows paket programı kullanılarak ANCOVA’yla değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen istatistiksel sonuçlar, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yapılandırılmış grid test tekniğinin ara sınav olarak uygulandığı deney grubu öğrencileri ile herhangi bir yöntemle -ara sınavla- değerlendirilmeyen kontrol grubu öğrencilerine göre deneysel işlem sonrası, akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41–61.
 • Bahar, M. (2001). Çoktan seçmeli testlere eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 23-38.
 • Büyüköztürk, Ş. (1998). Kovaryans analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 91-105.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (10. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • MEB. (2006). 6-8. sınıflar türkçe dersi programı. 29 Temmuz 2009 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=158 adresinden alınmıştır.
 • ODTÜ (2006). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri: alternatif değerlendirme ilke ve yöntemleri nelerdir? Çalıştay Özeti. 5 Eylül 2009’da www.fedu.metu.edu.tr/images/digital/rapor.doc adresinden alınmıştır.
 • Talim Terbiye Kurulu Program Geliştirme Ölçme ve Değerlendirme Birimi, 10 Nisan 2010’da http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olc-deg-birimi.htm adresinden alınmıştır.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK>


Rabia TÜRKTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Temizyürek, F. & Türktan, R. (2015). Yapılandırılmış Grid Test Tekniğinin Türkçe Eğitiminde Kavram Öğretimine Katkısı . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17397/181835

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.