Yazım Kuralları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, çağdaş eğitim kuramları ve uygulamalarıyla ilişkili makaleleri ve akademik analizleri yayınlar. Dergi eğitim alanın herhangi bir alt disiplininde veya disiplinler arası çalışmalar yürüten eğitimcilerin desteklerini önemser. 

Editöryal politikalar (Hakem değerlendirme politikaları ve Yazarlık)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sıkı ve tarafsız bir hakem değerlendirme süreci yürütür. Tüm başvurular, tarafsız ikili ulusal veya uluslar arası nitelikli hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. 

Makalelere yeterli desteği sağlamış olanlar yazar olarak belirtilir. Birinci yazar, yazar sıralaması ve diğer destek ifadeleri, unvana bakılmaksızın, uygun bilimsel veya teknik destek sağlama durumuna göre yapılmalıdır. Öğrenciler genelde, bitirme tezi veya uzmanlık tezinden üretilen çok yazarlı çalışmalarda birinci yazar olarak ifade edilir.   

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmayan ve Türkçe hazırlanan çalışmalar için ‘Uzun İngilizce Öz’; İngilizce hazırlanan çalışmalar için  ‘Uzun Türkçe Öz’ içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uzun Öz 1500 kelime olmalıdır.
 2. Makale önerilerinin, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, DERGİ YAZIM KURALLARI önceden incelenmeli ve başvurularda ÖRNEK ŞABLON dosyası kullanılmalıdır.
 3. Yazarlar dergimizde yayınlanacak makaleler için iThenticate veya Turnitin yazılımlarını kullanılarak ilgili benzerlik raporunu makale gönderimi sırasında sisteme yüklemelidir. Başvuruda bulunulan çalışmaların benzerlik raporu %15'in altında (aynı kaynaktan yapılan alıntılarda -yazarın kendi yayınları da dahil- benzerlik oranı %3'ün altında) olmalıdır.
 4. İlgili çalışma öncesinde yazarlar tarafından ilgili etik kurullarından alınmış olan "ETİK ONAY İZİN BELGELERİ" (ilgili araştırma yapılmadan önce alınmış olması ve gerekli imzaların onay belgesinde yer alması koşulu ile) başvuru esnasında mutlaka sisteme yüklenmelidir. 
 5. Başvuru öncesine TELİF HAKKI DEVİR FORMU'nun doldurularak yine sisteme yüklenmesi  gerekmektedir.  
 6. Sayın Yazar(lar),

  a. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve  APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. APA 6'ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  b. Kaynaklar bölümünde MEÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde konu alanınızla ilgili (özellikle son sayılarda) yayınlanmış makalelerden yararlanmanızı önermekteyiz. Dergimiz sisteminde Arşivler bölümünden eski sayılarda yayınlanmış makalelere ulaşabilirsiniz.

  c. Makalenizi biçimlendirirken sizden ricamız derginin Arşivler bölümünde yer alan son sayıdaki makaleleri biçim yönünden incelemenizdir. Makalelerinizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdiğinizden emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.

  Yukarıdaki kuralları göz ardı eden yazarların makaleleri değerlendirmeye ALINMAYACAK ve yazarlara iade edilecektir.

  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, çağdaş eğitim kuramları ve uygulamalarıyla ilişkili makaleleri ve akademik analizleri yayınlar. Dergi eğitim alanın herhangi bir alt disiplininde veya disiplinler arası çalışmalar yürüten eğitimcilerin desteklerini önemser. Bu bakış açısıyla MEÜEFD'nin odak ve kapsamı dışında tutulan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir.

  a. İlgili alana yönelik genel alanyazın derleme çalışmaları,

  b. Ders kitapları, kitap ya da izlenceler odaklı çözümleme-inceleme içeren çalışmalar,

  c. Yerel çerçevede ve basit düzeyde ele alınan ölçek geliştirme ya da uyarlama çalışmaları, 

  d. Ders, teknik ya da özel yöntemlere özgü tutum, görüş, özyeterlik vb. süreçleri betimlemeye odaklanan çalışmalar,

  e. Eğitim bilimlerinin kapsam ve odağı dışında kalan çalışmalar,

  f. Ulusal ve uluslararası okurların ya da araştırmacıların ilgisini çekmeyecek düzeyde öznel ya da yerel çalışmalar,

  g. Sadece bir veri toplama aracıyla ya da bir bağımsız değişken odağında yürütülen basit nicel ya da nitel çalışmalar.

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.