Yazar Rehberi

Yazarın Sorumlulukları

Makale Yazarlığı
Araştırma sahibi olarak gösterilen tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır. Diğer katkı sahipleri eş-yazar olarak listelenmelidir. Araştırmaya katkıda bulunanlar ‘katkı sahipleri’ şeklinde zikredilmelidir. Ortak çalışmalarda Sorumlu yazar, diğer yazarların rızasını da alarak çalışmayı dergiye göndermelidir. Araştırmaya doğrudan katkı sağlamayanlar yazar olarak gösterilmemelidir.

Özgünlük ve Gerçeklik
Araştırmadaki tüm verilerin gerçek ve özgün olması gerekir. Yazar doğru veriler üzerine kurgulanmış çalışmasının önemine dair objektif bir tartışma sunmalıdır. Kasten yanlış bilgi sunmak kabul edilemez gayr-i ahlaki bir davranıştır.

Birden Fazla, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayınlama
Yazar, aynı araştırmasını birden fazla dergide yayımlanmasına, daha önce yayınlanmış bir yazıyı yeniden yayınlamaya teşebbüs etmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır. Bu tür teşebbüsler kabul edilemez gayr-i ahlaki davranışlardır.

Kaynakların Belirtilmesi
Çalışmalarda yararlanılan bütün kaynakların gösterilmesi/atıfta bulunması zorunludur.

İfşa ve Çıkar Çatışması
Bütün yazarlar, çalışmanın sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği muhtemel malî ve çıkar çatışmalarını açıkça beyan etmelidirler. Çalışma için malî destek alınmışsa kaynakları belirtilmelidir.

Yayınlama Ücreti
Dergimizde yayımlanan tüm araştırmalar için yazarlardan herhangi bir ücret alınmaz.

Yayınlanmış Çalışmalarda Düzeltme
Yayınlanmış çalışmada önemli eksiklik veya yanlışlık tespit edilirse editöre haber vermesi yazarın sorumluluğundadır. Durumun düzeltilmesi kapsamında gerekli işlemleri yapmak için yazar dergimizin editoryal ekibi ile iş birliği yapması gerekir.

Makale Geri Çekme
Yazar dergimizin yayım süreçlerinde değerlendirilen çalışmasını sadece ön-kontrol aşamasında geri çekebilir. Yayım süreçlerinin diğer aşamalarında çalışmalar geri çekilemez.

Orijinallik ve İntihal
Yazarlar, özgün bir araştırma yapmayı ve raporlamayı hedeflemelidir. Yararlandığı çalışmalara uygun şekilde atıfta bulunmalıdır. Yazarın kendi çalışması da dahil olmak üzere diğer yayınlardan yaptığı usulsüz aktarımlar önemli bir ahlaki sorundur ve suçtur. Dergimize gönderilen çalışmalarda intihal tespit edildiğinde derhal yayım süreçlerinden çıkarılır. Dergimizde yayınlandıktan sonra tespit edilirse yazar ve çalışması hakkında gerekli yerlere bilgi verilir.

Çift Taraflı Kör Hakemlik
Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar bilgileri kesinlikle yazılmamalıdır. Ayrıca Word Programında dosya bilgileri silinmelidir. (Dosya/Bilgi- Sorunları Denetle- Belgeyi İncele/ Belge Denetçisi / Denetle. Tümünü Kaldır)

Etik Beyan
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymalıdır.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekir.
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
Araştırma aşağıda listelenen alanlarda yapılmışsa çalışmanın ekinde “Etik Kurul İzni” yüklenmesi zorunludur.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalarda izin belgesinin makale başvuru sırasında yüklenmesi zorunludur. Etik Kurul İznine dair belgeyi yüklemeyen yazarların araştırmaları değerlendirilmeye alınmaz.

Makalelerin Şekilsel Yapısı

• Makalelerin şekilsel açıdan dergimiz Makale Şablonuna uyarlanması gerekir. Makale Şablonunu uyarlamak için hazırladığımız videodan yararlanabilirsiniz.
Makale Şablonu
نموذج البحث

Atıf sistemi olarak kullandığımız İSNAD 2 versiyonunu makalelerde kullanmak için ZOTERO uygulamasını öneriyoruz.

Makalenin yapısı şu şekilde olmalıdır:

Makale Başlığı (İlk harfleri büyük)

Öz (500-750 kelime) (makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmeli ve genelden özele doğru sıralanmalıdır. İlk kavram mutlaka bilim dalı adı olmalıdır. İkinci kavram araştırmayı yansıtan konu, mezhep, şahıs veya eser adı olarak belirlenmelidir. Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir. Çalışma; şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal manaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.)

Anahtar Kelimeler

Gövde Metni

Sonuç

Kaynakça (Arapça makalelerde kaynakça Latin Alfabesinde yazılmalıdır.)

Abstract (500-750 kelime)
Keywords 


Makalelerin Niteliğini Geliştirmeye Yönelik Öneriler

Dergimizde yayın süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

1- Yayın Kurulu Değerlendirme
2- Şekilsel İnceleme (İSNAD ve İntihal)
3- Hakem Değerlendirme (Makale Değerlendirme Formu)
4- Dil değerlendirme
5- Redaksiyon
6- Dizgi/Düzenleme

Sisteme yüklemeden önce ilgili formları inceleyerek makalenizi düzenlemeniz yayın sürecini hızlı ve kolay hale getirecektir.
Ayrıca dergimizin yürüttüğü aşamalarda (Yayın Kurulu, Hakem Değerlendirme ve Dil Kontrolü) çalışmaların içeriği Araştırma Yöntem ve Teknikleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmaktadır. Bu nedenle sizlere yardımcı olacağını düşünerek makale içeriği şablonu hazırladık.
Dergimize göndereceğiniz çalışmaların içeriğini bu şablona göre oluşturmanız yayın süreçlerden daha hızlı ve kolay geçmesini sağlayacaktır.
İçerik açısından çalışmalarınızın niteliğine katkı sunacağını ümit ediyoruz.

Dergimizde yayınlanacak çalışmalarda belirli akademik standartları ve bütünlüğü yakalamak için metinlerin aşağıdaki adımlar takip edilerek organize edilmesini beklemekteyiz. Bu organizasyon makalelerin tamamında olduğu gibi ÖZ ve ABSTRACT kısımlarında da ayrı ayrı uygulanmalıdır.

1. Çalışmanın Genel fotoğrafın veya problemin zemininin ortaya koyulması
2. Problemin/amacın net bir şekilde ifade edilmesi
3. Literatürde var olan konu ile ilgili çalışmalar
4. Literatürdeki boşluk nedir ve sizin çalışmanız bu boşluğun doldurulmasına ve problemin çözümüne nasıl katkı yapacak?
5. Bu yapılırken izlenecek yolun detayları
6. Ulaşılan sonuçlar ve öneriler

Bu adımların ayrıntıları:

1. Adım: Yazının başlangıcı olan cümle veya paragrafı oluşturacak bu kısım ele alınacak problemin içinde bulunduğu genel fotoğrafın okuyucuya tanıtıldığı kısımdır. Bu adım öz yazarken bir cümle ile sınırlı tutulurken giriş bölümünü yazarken bir paragraf kadar uzatılabilir. Bu kısmın gereğinden fazla uzatılması yazının odağını gölgeleyebilirken, kısa ama etkili ifadelerin kullanılması okuyucuyu konunun önemine ikna etmek için önemli bir başlangıçtır.

2. Adım: Ele alınacak problemin ne olduğu ve bu problemin ele alınmasının neden önemli olduğunun net bir şekilde ifade edilmesidir. Bir diğer ifade ile bir önceki aşamada sunulan genel fotoğrafın içinde yer alan SPESİFİK BİR PROBLEM ve bu problemin çözümünün neden önemli olduğu ifade edilir. Yine bir önceki adıma benzer şekilde öz ve abstract gibi kısa metinlerin yazımında bu adım bir cümle ile sınırlı tutulmalıdır.

3. Adım: Bahsi gecen problemin literatürde nasıl ele alındığına dair bir özet yapılması.
• Bu problem direkt olarak ele alınmış mı?
• Alanda en etkili olan çalışmalar ve en güncel çalışmalar neler ve ne demişler?
• Eğer bu problem direkt olarak ele alınmadı ise en yakın görülebilecek çalışmalar neler?
• Soruları cevaplanmalı ve mutlaka uygun şekilde bu LİTERATURE ATIF yapılmalıdır.

4. Adım: Sizin çalışmanız yukarıda bahsedilen literatüre nasıl bir katkı yapacak?
• Literatürdeki hangi boşluğu dolduracak?
• Yapılmamış olan neyi yapacak? Sorularının cevabı verilmelidir.
• Bu kısım okuyucuyu sizin çalışmanızın ORJİNALliğine ve önemine ikna ettiğiniz kısımdır.

5. Adım: Literatüre yapacağınız katkının nasıl yapılacağının detaylı olarak sunulmasıdır. Bundan önceki adımlar yazıya giriş niteliğinde iken bu adım yazının asıl gövdesini oluşturur. Bir makalenin tamamını düşündüğümüzde ilk 4 adım makalenin girişinde yer alırken, bu adımdan sonra yeni başlıklar açılarak makalenin gövdesi yazılacaktır. Bu kısımda hedeflenen sonuca ulaşmak için kullanılacak teori, metot, materyal ve yöntemlerin adım adım detaylı bir şekilde anlatılıp örneklemelerin sunulması gerekir. Bir diğer ifade ile gövde kısmında öncelikle bir başlık altında makalenin teorik zemini ne olacak, hangi metotları ve materyalleri kullanacak detaylı bir şekilde incelenmelidir. (Ardından eğer konu için gerekli ve önemli ise yeni bir baslıkta konunun tarihsel arka planı hakkında bilgi verilebilir.) Bundan sonra yine yeni başlıklar açarak kullanılacağı söylenen teori ve metodun eldeki materyallere UYGULAMAsının yapıldığı örnekler sunulmalıdır. En az iki örneğin sunulması gereklidir. Üç veya daha fazla örneğin sunulması makalenin argümanını güçlendirecektir.

Öz, Abstract düşünüldüğünde bu alt adımların hepsi duruma göre bir iki cümle ile veya bir iki kısa paragraf ile özetlenir ancak asla atlanmaz.

6. Adım: Yazının sonuç bölümüdür. Çalışmanın ulaştığı sonuç veya sunduğu çözüm önerisi net bir şekilde ifade edilir. Sonuç çalışmanın özeti olmamalıdır.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

26511