Yazım Kuralları

Bu kısım Genel Kurallar ve Yazım Kuralları olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır. Tamamını okuduğunuzdan emin olunuz.


Genel Kurallar
1. Etik Kurul İzni Hakkında
2. Benzerlik Raporu Hakkında
3. Makale Gönderiminde Yüklenilecek Dosyalar
4. Bazı Hatırlatmalar

Yazım Kuralları
1. Makale Hazırlama
2. Başlık
3. Özet
4. Anahtar Kelimeler
5. Metin
6. Çizelge ve Şekiller
7.  Metin İçi Kaynak Gösterme (Apa 7 Sürümü)
8. Kaynaklar Listesi Hazırlama

GENEL KURALLAR

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences editörlüğü olarak bilimsel yayınlarda özellikle dikkat ettiğimiz şartlar aşağıdaki gibidir.

1) Bilimsel yöntemler kullanılarak yazılmış olmalıdır.
2) Etik kurallara uygun çalışılmalıdır.
3) Yayın için daha önce herhangi bir dergiye gönderilmiş olmaması gerekir.
4) Bilimsel, teknik ve şekil özellikleri bakımından dergi formatına uygun olmalıdır:
             Bilimsel özellik: bilimsel ve etik kurallara uygunluk kastedilmektedir.
            Teknik özellik: Makale dosyası,
                                         Etik sorumluluk beyanı ve telif hakkı sözleşmesi formu,
                                         Benzerlik raporu,
                                         Makale ve yazar bilgileri dosyası,
                                        Gerekiyorsa etik kurul izni onayı gibi dosyaların eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanıldığı yayın kastedilmektedir.
           Şekil özelliği: Derginin yazım kurallarına uygunluğu kastdilmektedir.

Not: Yazım Kurallarına (Bilimsel, teknik ve şekil bakımından) uygun olmayan makaleler yazara tekrar gönderilerek en fazla 15 gün süre verilir. Tekrar gönderimde editörler tarafından belirtilen eksikler giderilmediği taktirde makale reddedilir.


Etik Kurul İzni Hakkında

Etik kurul izinleri her makale için mi istenmektedir?

Etik kurul izinleri her makale için talep edilmez. “Etik kurul izni gerektiren” Türkiye veya yabancı adresli tüm makaleler için talep edilmektedir.
Etik kurul izni gerektiren araştırmalar;
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;
- Olgu sunumlarında (vaka analizi) “Aydınlatılmış Onam Formu” alındığının belirtilmesi,
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Çalışmaların etik kurul izni gerektirip gerektirmediği noktasında linkte yer alan şemalardan yararlanabilirsiniz.
                             Etik Kurul Onay Belgesi Hakkında Sema

Etik Kurul izinleri dışında hangi izinler alınmalıdır?

- Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
- Araştırma yapılan kurumdan izin belgesinin alındığı belirtilmelidir (MEB, Bakanlıklar vb.).
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığı belirtilmelidir.
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
Not: Etik Kurul izni hakkında bölümünde verilen bilgiler TR-Dizin web sayfasından alınmıştır. Dergimizde bu konuya özen gösterilmektedir.


Benzerlik Raporu Hakkında
Dergimize gönderilen bilimsel yayınların benzerlik tarama raporlarından (Turnitin, iThenticate vb.) geçirilmesi ve raporun ilk gönderim işlemi yapılırken sistemden yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranının kaynaklar dahil %20’yi geçmemesi gerekmektedir.

Not: benzerlik raporları editörler tarafından incelenir. Her benzerlik şartını sağlayamayan yayın etik ihlal olan intihal yapmış, her benzerlik şartını sağlayan yayın da intihal yapmamış anlamına gelmemektedir. İntihal: usulsüz alıntı iken benzerlik bazı durumlarda mecburi olabilir. Detaylı bilgi için aşağıdaki liklerden bilgi edinebilirsiniz.

              Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
              İdari Yargı Kararlarından Hareketle “İntihal”  
              Benzerlik Kontrolü  


Makale Gönderiminde Yüklenilecek Dosyalar
1- Makale (Şablon) dosyası (Makalenin bilimsel metni)
2- Yazar ve Makale bilgisi (Yazar ve Makaleye ait özel bilgiler)
3- Benzerlik Raporu  (Turnitin, iThenticate vb.)
4- Etik Sorumluluk Beyanı ve Telif Hakkı Sözleşmesi Formu
5- Etik kurul izni (çalışmanızda etik kurul izni gerekiyorsa )

Bazı Hatırlatmalar
1. Dergiparka üyeliğiniz olmadan dergiye makale göndermeniz mümkün değildir. Kayıt için tıklayınız.
2. Makalenizi göndermeden önce istenilen bilgilerin tamamını doğru gönderdiğinizden emin olunuz.
3. Sayı yayınlandıktan sonra da makalelerinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Dergipark sisteminde makale yayınlandıktan sonra 5 gün düzenleme süresi verilmektedir. Bu süre bittiğinde makalede düzenleme yapılmamaktadır ve bir sonraki sayıda düzeltme makalesi yayınlanması gerekmektedir. Dergimiz özelinde bu, altı ay sonra düzeltme yayınlanacağı anlamına gelir. Bundan dolayı, lütfen, makaleleriniz yayınlandıktan sonra hakem görüşüne tabi olmayacak düzeltmeler için en kısa sürede iletişime geçiniz.
4. Makale yayınlandıktan sonra kontrol etmeniz tavsiye edilen hususlar
     -Makalenin birinci ve ikinci dildeki başlığı,
     -Yıl, Cilt, Sayı bilgileri,
     -Çizelge ve şekillerin doğruluğu,
     -Olası mizanpaj hataları,
     -Kelime bazında yazım yanlışları
     -Hatalı ifadeler vb.
Not: yukarıda belirtilen hatalar hakem görüşüne tabi olmamalıdır. Yani hakemlerin incelemesinden geçen ve mevcut haliyle yayına kabul edilmiş makaledeki verileri değiştirme, makalenin bilimsel yönüne müdahale içeren değişiklik talepleri olmamalıdır ve dikkate alınmayacaktır.

YAZIM KURALLARI
Yazım Kuralları dosyasını buradan indirebilirsiniz.