Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi yayın etiğinin en yüksek standartlarını sürdürmeyi ve hatalı yayın uygulamalarına karşı mümkün olan tüm önlemleri almayı taahhüt etmektedir. Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, çalışmalarının orijinal ve yayınlanmamış olduğunu ve başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini beyan etmektedir. Ayrıca yazarlar makalelerinin kendilerine ait olduğunu; tamamen veya kısmen diğer çalışmalardan kopyalanmadığını veya intihal edilmediğini ve çalışmalarıyla ilgili gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarını veya bununla ilgili kısmi faydaları açıkladıklarını teyit etmektedir. Yazarlar ayrıca çalışmanın etik onaya uygun olduğunu ve uluslararası kabul görmüş etik standartlarda yürütüldüğünü kabul eder. Etik suistimalden şüphelenilmesi durumunda, Yayın Kurulu ilgili uluslararası yayın etiği kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Derginin editoryal ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin editoryal ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.


HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Öncelikle amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör tarafından kontrol edilerek başarılı bulunan makaleler, alan editörlerine yönlendirilir. Gönderilen makaleler, alan editörleri tarafından dergiye hem bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri, hem de şekilsel uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler alan editörleri tarafından en az iki dış-bağımsız hakeme gönderilir. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar. Hakemlerden yalnızca değerlendirme kriterlerine evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi; olumsuz görüşlerini ve gerekçelerini detaylandırması ve yazara rehberlik edecek açıklamaları detaylı olarak yapması beklenmektedir.

Dergide yayınlanacak bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editör’dedir. Ancak editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler.


EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Makalelerin Yayınlanmasına İlişkin Karar
Novus Orbis Editörleri, dergiye gönderilen makalelerden hangisinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Editörler derginin yayın kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve yayın yoluyla hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili bu tür yasal gerekliliklere tabi tutulur. Editörler bu kararı verirken diğer editörlerle veya hakemlerle müzakere edebilir.

Değerlendirme Süreci
Editörler, başlangıçta her makalenin içeriğinin orijinalliğini incelemek üzere uygun yazılımı kullanabilen editör/yardımcı editör tarafından değerlendirilmesini ve makalenin bu testi geçtikten sonra mevcut haliyle yayınlamak, değiştirmek veya reddetmek yönünde öneride bulunacak kör hakem değerlendirilmesi için iki hakeme iletilmesini sağlamalıdır. Değerlendirme süreci, iki haftadan bir aya kadar sürebilir ancak olağanüstü durumlarda en fazla iki aya kadar uzatılabilir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın, kendi araştırmasında makale hakkında görüş sahibi olan hiç kimse tarafından kullanılmamalıdır.

Tarafsızlık
Makaleler, yazarlarının ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesine bakılmaksızın yalnızca entelektüel liyakatleri üzerinden değerlendirilecektir.

Gizlilik
Editör ve herhangi bir editör/yayın kurulu üyesi, sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör yardımcıları ve yayıncı haricinde gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi hiç kimseye ifşa etmemelidir.


HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI

Hızlılık

Herhangi bir hakem, makalenin değerlendirmesini tamamlanmasının mümkün olmadığını düşünmesi durumunda, aynı makalenin diğer bir hakeme gönderilebilmesi için editöre iletmelidir.

Gizlilik
Yazarlar tarafından gönderilen makalelere ilişkin bilgiler gizli tutulmalı ve ayrıcalıklı bilgi olarak değerlendirilmelidir.

Objektiflik Standartları
Hakemler incelemelerini objektif olarak yapmalı ve değerlendirmelerini, yazarların kişisel eleştirisi şeklinde değil, yazarların makalelerini geliştirmek ve desteklemek için kullanabilecekleri argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların Tanınması
Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımalıdır. Daha önce başka bir yerde rapor edilen herhangi bir ifadeye, ilgili alıntı eşlik etmelidir. Ayrıca bir hakem değerlendirilmekte olduğu makale ile kişisel bilgilerine sahip olduğu diğer yayınlanmış makaleler arasında herhangi bir önemli benzerlik ve örtüşme olup olmadığını Editörün dikkatine sunmalıdır.

Çıkar Çatışması
Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle bağlantılı kuruluşlardan herhangi biriyle rekabetten, iş birliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip olan makaleleri değerlendirmemelidir.


YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama Standartları
Özgün araştırma raporlarının yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve bunun önemine ilişkin nesnel bir tartışmayı beraberinde sunmalıdır. Makaledeki veriler doğru bir şekilde sunulmalıdır. Makale, diğer araştırmacıların çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli detay ve referansları içermelidir. Sahtekarlık veya bilerek yanlış ifadeler, etik olmayan davranışları teşkil eder ve bu durum kabul edilemezdir.

Veri Erişimi ve Alıkonma
Yazarlardan editoryal inceleme için bir makaleyle bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenebilir ve eğer uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmesi ve makul bir süre boyunca saklamaya hazır olması beklenmelidir.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının çalışmalarını ve/veya ifadelerini kullandıkları vakit buna uygun bir şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdır.

Yinelenen Yayın
Bir yazar, aynı çalışmayı birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve bu durum kabul edilemezdir.

Kaynakların Tanınması
Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini beyan etmeli ve kendi çalışmalarının niteliğini belirlemede etkili olan çalışmalara atıfta bulunmalıdır.

Makalenin Yazarı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın düşüncesine, tasarımına, uygulamasına veya yorumlamasına önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin önemli yönlerine katılan başkaları varsa bunlar katkıda bulunanlar olarak kabul edilmeli ve listelenmelidir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar, makalelerin sonuçlarını veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışmalarını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar
Bir yazar, kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde, hızlı bir şekilde dergi editörünü veya yayıncısını bilgilendirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak yükümlülüğündedir.