Yazım Kuralları

Genel Koşullar

1. Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar dergi yazım kurallarında belirtilen koşullara uygun olarak dergi sistemine yüklenmelidir. İlk defa makale gönderimi için Makale Gönder butonu seçilerek gerekli adımların takibi ile makalenin ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir. Sisteme yüklenen bütün dosyalarda yazar veya yazarların ad–soyad, kurum, e-posta ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Yazar ya da yazarlarla ilgili bu bilgiler, dergi editörlüğü tarafından kör hakemlik prensipleri çerçevesinde değerlendirme sürecinde temizlenecektir. Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, bunun makalenin ilk sayfasında makale başlığına verilecek bir dipnotta gösterilmesi gereklidir.

2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalarda, içeriği bilimsel denetimden geçmeyen anonim nitelikteki internet tabanlı ve diğer kaynakların kullanılmaması gerekmektedir. Dergiye başvurulan bütün yazılar orijinal olmalı, başka bir yayın sürecine dahil edilmemiş olmalıdır. Kongrelerde sunulan ve tam metinleri yayımlanan yazılar kabul edilmez. Bir yazının değerlendirilmek üzere sunulması halinde yazarların bu kuralları kabul ettiği varsayılır. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Editörler Kurulu yazıları kurallara uymadığı gerekçesi ile kabul etmeme, düzeltme talep etme ve yeniden organize etme hakkını saklı tutar. 


3. Yazarlar makalelerini dergi internet sitesinde yer alan dizgi şablonuna uygun şekilde Microsoft Office Word 2016 ve üzeri bir versiyonda hazırlayarak göndermelidirler. Makale şablonuna uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan editoryal redde tabi tutulacaktır. Dizgi şablonu için tıklayınız.


4. Yazarların sisteme yükledikleri makalelerini iThenticate veya Turnitin gibi benzerlik programları ile analiz ederek analiz raporunu ve imzalı telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Form için tıklayınız.


5. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme girmelerinin yanı sıra dizgi şablonu üzerindeki yazar bilgilerinin yanına eklenmesi ve bu işlemin tüm yazarlar için yapılması gerekmektedir. Yazarlar ORCID kimliklerini https://orcid.org/signin adresinden alabilirler.


6. Veri Politikası sayfasında detaylı şekilde açıklandığı gibi, makalelerde yer alan analizlerde kullanılan veri setleri, analiz çıktıları ve verilerin paylaşılmasına engel teşkil eden yasal gerekçeler var ise bunu gösterir belgeler başvuru aşamasında sisteme yüklemelidir. Yazarlar yükledikleri veri setleri ya da analiz çıktılarının denetime tabi tutulabileceğini peşinen kabul ederler. 


7. Sisteme yüklenen başvurular, belge-bilgi ve şekil şartları yönünden ön kontrolden geçirildikten sonra editoryal ön değerlendirme gerçekleştirilecektir. 


8. Makalenin Editör Kurulu ön değerlendirmesini geçmesi halinde, yazarların dergiye yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla ESOGÜ İİBF banka hesabına ücret politikasında belirtilen tutarı yatırması gerekmektedir. Hakem değerlendirme süreci ancak gönderim ücreti ödendikten sonra başlayacaktır. Ödeme açıklamasında Makale ID'si belirtilmelidir. Gönderim ücreti makalenin hakem değerlendirmeleri sonucunda ya da Yayın Kurulu kararı ile ret edilmesi ve/veya yayımlanmaması halinde iade edilmez. Hakem ya da editör değerlendirmelerine dair farklı yorumlar ileri sürülerek yapılan iade talepleri dikkate alınmayacaktır


Ana Metin Yazım Kuralları

1. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, şablona uygun haldeki metinlerinin her şey dahil olmak üzere en az 12 (on iki) en fazla 22 (yirmi iki) sayfa olması gerekmektedir. Makalelerin bu limitleri belirli bir ölçüde aşması durumunda, değerlendirme sürecinin başlatılmasına dergi editörlüğü karar verecektir.

2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin Türkçe özünün 100 kelimeyi aşmaması ve İngilizce özünün yazılmasında bu koşula azami uygunluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.


3. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek Türkçe çalışmalar için yaklaşık 1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) hazırlanması ve bu özetin makale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

 

Dipnot Yazım Kuralları

1. Metin içi atıflarda yazar soyadı, tarih ve sayfa numaralarının verildiği referans sistemi tercih edilmelidir (Örn: Clegg, 1997: 53). İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve "vd." ibaresi kullanılmalıdır (Örn: Morgan vd., 1994: 75). Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak kullanılıyorsa, kaynaklar noktalı virgül (;) işareti ile ayrılmalıdır (Örn: Hassard ve Parker, 1994: 125; Boje, 1996: 146). Metin içi alıntılarda derleme kitaplar ve editoryal kitaplarda (makalelerden oluşmuş) da aynı kural izlenmelidir. Ansiklopedi ve kanun maddelerinde yayının ismi, yılı ve sayfa sayısı verilmelidir. (Örn: Meydan Larousse, 1998: 1256; Türk Medeni Kanunu, 2015: 124).

2. Bir yazarın aynı yılda yayımlamış olduğu çalışmadan verilen alıntılarda, alıntıların a ve b şeklinde ayrıştırılması gerekmektedir. (Örn: Kazgan, 2016a: 125; Kazgan, 2016b: 256).

3. Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir ve bu türden dipnotların sayısal olarak (nümerik) birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez.

Kaynakça Yazım Kuralları


Kitaplar

Alkin, E. (1988), İktisadi Giriş, 4. Baskı, İstanbul: Kanaat Matbaası.

Tabakoğlu, A. (2016a), Türk Malî Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Tabakoğlu, A. (2016b), Türk İktisat Tarihi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Kazgan, G. (1989), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Wood, R.; Payne, T. (1998), Competency-Based Recruitment and Selection, London: Wiley Publication.

Noondy, R.; Noe, M.; Premeaux, S. R. (2002), Human Resource Management, 8th Ed., New Jersey: Prentice-Hall.


Derleme Kitap ve Ansiklopediler

Toynbee, A. (2000), "Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Tarihindeki Yeri", (Ed. K. Karpat), Osmanlı ve Dünya, İstanbul: Ufuk Kitapları: 49–67.

Pamuk, Ş.(2010a), “Monetary History of the Ottoman Empire”, Journal of Economic History, Vol. 15, No. 12: 256–285.

Pamuk, Ş. (2010b), “İstanbul’da 500 Yıllık Enflasyon ve Fiyatlar”, Financial Economic History of Ottoman Empire, (Ed. B. McGowan), Cambridge University Press: New York: 125–138.

Friedman, M. (2000), “Just Price in Medieval Europe”, Britannica, C. 9, Cambridge University Press: London: 1245–1249.

Britannica (2016), “Price Competition”, C. 12, Oxford University Press: USA: 2345–2350.


Makaleler

Paskaleva, V. (1967), "Osmanlı Balkan Eyaletlerinin Avrupalı Devletlerle Ticaretleri Tarihine Katkı 1700–1850", İÜ. İktisat Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 1–2: 48–59.

İnalcık, H. (1967a), “Osmanlılarda Riyaset Rüsumu”, Belleten, Ankara: TTK. Yayınevi: 258–260.

İnalcık, H. (1967b), “Capital Accumulation of Ottoman Empire”, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 28, No. 13: 128–135.

Linch, T.; Calantona, J. (1998), "The Impact of Market Knowledge Competence on New Product Advantage: Conceptualization and Empirical Examination", Journal of Marketing, Vol. 61 No. 2: 13–29.


Gazete ile Kanun Kitap ve Metinleri

Akat, A. S., “Türkiye Ekonomisinin Yirmi Yıllık Geleceği”, Dünya Gazetesi, 22 Nisan 2012: 14.

Dünya Gazetesi, “İhracatta Rekor Gelişme”, 17 Ocak 1998: 7.

TBMM, Meclis Tutanakları, 28 Mayıs 2010: 1458.

Türk Ticaret Kanunu, 2014, Mad. 15.

T.C. Anayasası, 2014, İkinci Baskı, Başbakanlık Matbaası, Mad. 95.


İnternet Kaynakları

Salmon, P. (2003), "Decentralization and Supranationalty: The Case of the European Union", http://www.imf.org/external/pubs/fiscal/salmon.pdf, (Erişim: 02.10.2003).

"Special Topic: Corporate İncome Taxation and FDİ in the EU-8",

http://siteresources.worldbank.org/İNTLATVİA/Resources/QER3spec.doc (Erişim: 28.10.2004).

http://www.tcmb.gov.tr, (Erişim: 28.10.2004).


Tablolar ve Şekillerin Yazım Kuralları

1. Metin içerisinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin her birinin sayfa kenar marjlarını taşmayacak şekilde (sayfa marjlarından küçük olabilir)  ve tabloların kendi içinde, şekillerin kendi içinde ve grafiklerin de kendi içinde ve numaraların birbirini izleyecek şekilde (nümerik) başlık numarası verilerek başlıklandırılması gerekmektedir.

2. Metin içinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin kaynaklarının metin içi kaynak gösterim kurallarına uygun şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altında yer alması gereklidir. (Kaynak: DPT, 1988: 125). 


3. Makalelerde kullanılacak tablo, grafik, şekil ya da diyagram türü görsellerin, yazarlar tarafından tasarlanması, doğrudan kopyalanmaması gerekmektedir.