Yazım Kuralları

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;


Başlık (Türkçe ve İngilizce)
Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.


Öz (Türkçe ve İngilizce)
Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, öne çıkan bulgularını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. En çok 150 kelimeden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce)
Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir.

Giriş
Araştırma konusunun temeli, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.

Yöntem
Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde yazılı olarak ve ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca okul psikolojik danışmanlığı alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir. En son kısımda da araştırmanın sınırlılıkları belirtilmelidir.

Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.

Kaynakça
Kaynakça APA 7 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Ekler
Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Genişletilmiş Öz (İNGİLİZCE)
Genişletilmiş öz 500-1000 kelime arasında aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde yapılandırılmaldır.

Giriş: Çalışma ile ilgili kavramsal arkaplan bilgi kısaca ve genel hatlarıyla sunulmalıdır.
Amaç: Çalışmanın amaçları ve kapsamı kısaca verilmelidir.
Yöntem: Çalışmada kullanılan araştırma yöntemi ve veri toplama araçları ile veri analizine yönelik gerçekleştirilen işlemler genel hatlarıyla bu bölümde sunulmalıdır.
Bulgular: Çalışmanın öne çıkan bulguları genel hatlarıyla bu bölümde yer almalıdır.
Sonuç ve Öneriler: Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan, çalışmayı öne çıkaran ve çalışmanın özgün değerini yansıtan sonuçlara bu bölümde yer verilmelidir. Bu bölümde ayrıca genel olarak öneriler de verilmelidir.


Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri APA 7'ye göre hazırlanmalıdır. 

İletişim Adresi: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Sağlık Mah. Süleyman Sırrı Cad. Sağlık İş Hanı No: 21/18, Çankaya/Ankara Tel: 0850 756 96 76