Yazım Kuralları

PAMUKKALE    ÜNİVERSİTESİ     SOSYAL     BİLİMLER   ENSTİTÜSÜ   DERGİSİNE     MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

Dergi Politikası

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAÜSBED) sosyal bilimler alanında nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. PAUSBED “hakemli” bir dergidir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, ismi gizli tutulan ve yayın kurulunca belirlenen, alan uzmanı hakemler tarafından değerlendirmeye alınır. PAUSBED Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. PAUSBED’in yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”, yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dil bilgisi kuralları esas alınır.

1. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler işleme konulmayacak, yazara iade edilecektir.

2. Makalede aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
a-Türkçe başlık, b- İngilizce başlık, c-Özet, d-Anahtar Kelimeler, e- Abstract, f-Keywords, g-Dipnot, ğ-Kaynakça

3. Yazarlar, ORCİD bilgilerini eklemelidir.

4. Yazarlar, benzerlik tarama raporunu (iThenticate veya Turnitin) çalışma ile birlikte sisteme yüklemelidir (Çok disiplinli niteliği olan PAUSBED, benzerlik oranı ile ilgili bir sınır vermekten kaçınmaktadır. Raporların değerlendirilmesi Editör Kurulu'na aittir).

5. Yazarlar, Telif Hakkı Devir Formunu çalışma ile birlikte sisteme yüklemelidir.

6. Dergi çalışma değerlendirme süreci ile ilgili süreç bilgilendirmesine ulaşmak için tıklayınız...


Dergiye Gönderilen Çalışmaların Yazımında Uyulması Gereken Kurallar

1.Gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Bir kongre   bilgi şöleni ve toplantıda sunulmuş veya tez olarak kabul edilmiş çalışmalar, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, tarih ve yer bildirmek şartı ile yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir

2.Yazarlar çalışmalarını yayımlanmak üzere PAUSBED’e göndermekle telif haklarını, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki PAUSBED’e devretmiş olurlar. Yayımlanan çalışmaların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

3. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/ yazarlarına aittir.

4.Yazılar A4 boyutundaki kăğıdın sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralık’la, 10 punto ve Calibri harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar sağ alt köşeye sayfa numarası eklenerek gönderilmelidir. Çalışmanın tamamı, özet ve kaynakçayla beraber toplamda 20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yazım programı ile (Word for Windows) yazılmalı ve biri yazarı tanıtıcı bilgileri içeren, diğeri yazar hakkında bilgi bulunmayan iki kopya halinde elektronik ortamda enstitü ana sayfasındaki makale gönderim sistemi üzerinden dergiye gönderilmelidir.

5. İlk başlık metnin yazıldığı dilde, 13 punto, ikinci başlık 12 punto, tamamı büyük harflerle, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır.

6.Başlığın altına yazar/yazarların isimleri ortalanarak, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi belirtilmelidir. Dipnot yazılar, 8 punto olmalıdır.

7.Yazar isimlerinin altına, çalışmanın kaleme alındığı dilde 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde özet yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, içeriği ve sonuçları hakkında kısa açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altındaki anahtar kelimeler; en az 3, en çok 8 kelime olarak verilmelidir. Çalışma Türkçe ise Türkçe anahtar kelimelerin altına, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Eğer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetler 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

8.Çalışmalar yazım planı doğrultusunda bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak 1.25 cm girinti bırakılarak yazılmalı ve çalışma ana başlık ve altbaşlıklar, gerekli görülmesi durumunda 1., 1.1, 1.1.2,1.3, 1.4 şeklinde en fazla dört düzeye kadar numaralandırılabilir. Birinci düzey başlıkların tamamı büyük harfle olmalıdır. Diğer düzeydeki başlıkların bütün kelimelerinin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olmak üzere,10punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazılarda paragraflar 0,5 cm girinti bırakılarak oluşturulmalı ve aralarında satır boşluğu bulunmamalıdır.

9.Tablo ve şekillerdeki yazılar, 10 punto ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablo ve şekillerin sayfanın kenarlarının dışına taşmaması sağlanmalıdır. Tablo numaralandırılmalı ve tablonun başlığı, içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve tablonun üst tarafında verilmelidir. (Tablo 1: İşçilerin kararlara katılma düzeyleri). Tablo başlığı ikinci satıra sarkıyor ise ikinci satır tablo numarası hizasından sonra başlamalıdır. Tablo eğer başka bir çalışmadan aktarılmış ise ayrıca tablonun altına, alıntı yapılan kaynak gösterilmelidir. Kaynak verilirken Kaynak: Yazarın Soyadı, kaynağın basım tarihi: Tablonun kaynaktan alındığı sayfa sayısı ya da sayfa aralığı (Kaynak: Solak, 2006: 25-26) biçiminde verilmelidir. Tablo sadece yatay ve dikey çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Şekiller numaralandırılmalı, başlıklar da şeklin içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve şeklin altında yer almalıdır. (Şekil 1: Gelirin yıllara göre dağılımı). Eğer şekil başka bir kaynaktan aktarıldıysa, şekil açıklamasının altına kaynakla ilgili bilgi verilmelidir. (Kaynak: Solak, 2006: 12). Tablonun kendisi ortalanmalıdır. Ayrıca tablo ve şekiller, word veya excel formatında hazırlanmalıdır. Fotoğraf şeklinde gönderilmemelidirler.

10.Yazılarda, örneklerde gösterildiği gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doğrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3  cümleyi geçmez ise Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.


Tek yazarlı kaynak gösterme:……küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmektedir    (Wallerstein, 2000:206).


İki yazarlı kaynak gösterme:………..gerekli olduğu düşünülen/tartışılankişiliközellikleriyleilgiliyoğunlaşma gözeçarpmaktadır(Bayraktaroğluve Kutaniş, 2003: 45).


İkiden fazla yazarla kaynak gösterme:………yapılacak yardıma ilişkin yeni öneriler sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere  örnek  olarak verilebilir (Thompson vd., 2000:328-338).


Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme:………insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32; Sofer, 1972: 64).


11.Kaynakçada kaynağın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eğer kaynağın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.25 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır. Kaynakçada gösterilen kaynaklar dipnotta, dipnotta gösterilen kaynaklar da kaynakçada da yer almalıdır.


Kitap Kaynak Gösterme

Eroğlu, F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. Baskı, Beta, İstanbul.


Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme Salam, M. A.  (1990).  Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Üzerine Notlar,  (Çev:  O.  Düzgüneş),  Kültür Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5,     Ankara.

 

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme Nohria, N. (1996). “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?”, Network and Organizations: Structure, FormandAction, (Ed: N.Nohria ve R. G. Eccles), Harvard Business School Press, Boston.


Makale Kaynak Gösterme  Gebrekidon, D. A. ve Awuah, G. B. (2002). “Interorganizational Cooperation:   A New View of Strategic Alliances:  The Case of Swedish Firms in the International Market”, Industrial Marketing Management,        31/8,        679-693.

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme Osterud, O. (1984). “Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık-Ulus Oluşturma Modelleri ve Kemalist Çağdaşlık”, Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildiriler veTartışmalar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 221-240.   

Konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış makaleyi kaynak gösterme Ekmekci, M. ve Atasoy, S. (2009). “Yeşil Bağcılar Evleri”, 13.  Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli 14-16 Ekim 2009.  

 

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme Roberts,  M. B.  (2001).  Land Use and the Law. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Illinois Üniversitesi


Internetteki Makaleyi Kaynak Gösterme Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, http://www.jas.org/2001- 8-lessing.html. (10.10.2007)


Internet Dokümanını Kaynak GöstermePetrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation. (8. 3. 2002) http://www. petriecenter.org/landuse/legislation/2. htm.


Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.


Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme Gökçe, D. (1997). Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu” , Milliyet, 15 Mart.


Dergi Kaynak Gösterme Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.


7.Yukarıda gösterilmeyen kaynakların yazım şekli, ulusal ve uluslararası formata uygun olmak kaydıyla editör tarafından belirlenir. Özgün materyaller kaynak olarak gösterilebilir. Gönderilecek fotoğraflar, 300 dpi’dan aşağı olmamalı ve fotoğraflar jpg formatında gönderilmelidir.

8.Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gereklidir. Yayın alt komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.

9.Metinlerin yayın ve telif hakkı dergiye aittir. Yayımlanan her yazı için o yazının yazarına/yazarlarına ilgili dergiden birer adet gönderilecektir, ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.