Cilt: 16 Sayı: 1, 31.01.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, teorik pazarlama konuları ile, işletmelerin pazarlama uygulamalarını teori içerisinde inceleme; ayrıca kuramsal bilgi ve bulgular ile işletmelerin karar alma, süreç yönetimi ve faaliyetlerine yönelik sonuçları ortaya çıkarma; pazarı oluşturan unsurlardan elde edilen verilerle, işletme yöneticilerine yönelik bulguların pratikte nasıl kullanılabileceğini açıklama amaçlarına sahiptir. Ayrıca, pazarlama ve pazarlama araştırması disiplinlerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişimine katkıda bulunacak bilimsel çalışmaların yayınlanabileceği geniş kapsamlı bir platformun oluşturulmasını sağlamak ve pazarlamayla ilgili sektörel faaliyetlere ışık tutmak, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin amaçları arasındadır.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, pazarlama ve pazarlama araştırmaları alanında pazarlama akademisyenlerine ve uygulamacılarına yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkçe ve İngilizce olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimiz, teorik ve uygulamalı olarak, tüketici davranışları, uluslararası pazarlama, hizmet pazarlaması, dijital pazarlama, pazarlama araştırmaları, sürdürülebilir pazarlama ve pazarlamanın diğer tüm alt alanlarında, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmaları yayınlamaktadır. 

Genel Kurallar:

1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi yılda üç sayı (Ocak, Mayıs, Eylül) olarak yayımlanmaktadır.
2. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ne yazı gönderimi Dergipark üzeriden yapılmaktadır (https://dergipark.org.tr/en/pub/ppad).
3. Ulusal ve Uluslararası araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
4. Yazıların uzunluğu dergi formatında tablo ve şekiller dahil, kaynakça hariç olmak üzere 8.000 sözcüğü geçmemelidir.
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Yazarların, unvanlarını, öğrenci ya da çalışan oldukları kurumlarını (Üniversite/ Kurum ismi; varsa Fakülte/Enstitü ve Bölüm olarak), haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini Dergipark sistemi’ne girmeleri gerekmektedir. Ancak, Sisteme yüklenen çalışmalarda yazar isimlerine yer verilmemelidir.
7. Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede bildirilecektir.
8. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce olarak yazılmış çalışmalar da yayımlanmaktadır. Yazı dili Türkçe olan çalışmalar için, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe Öz ve İngilizce Abstract ayrı bir sayfa olarak yazılmalıdır. Aynı şekilde, dili Türkçe olan çalışmalarda, yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak en az 3 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir.
9. İngilizce yazılmış olan makalelerin ve İngilizce özetlerin redaksiyonunun (proofreading) yapılması gerekmektedir.
10. Kabul edilen makalelerin yayınlanabilmesi için telif sözleşmesinin doldurulup dergimize gönderilmesi gerekmektedir.
11. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren ve verisi Ocak 2020 tarihinden itibaren toplanmış olan nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmaların Etik Kurul raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
12. Dergiye gönderilen tüm makalelerin intihal programlarından alınmış raporlarının makale ile birlikte Dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Raporlardaki benzerlik oranı en fazla %15 olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine kabul edilecektir.

Yazım Kuralları:

1. Çalışmalar, Word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 11 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.
2. Öz ve Abstract 10 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde olmalıdır.
3. Kaynakça 11 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde tek satır aralığında yazılmalıdır.
4. Tablo içindeki yazılar 9 punto harf büyüklüğünde ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
Tablo ve Şekiller metin içine ortalanarak yerleştirilmedir. Tablo başlıkları tablo üstüne, Şekil başlıkları şekil altına yazılmalıdır. Tablo başlıkları Times New Roman ve 11 punto olmalı ve kalın formatta yazılmalı, numaradan sonra nokta konularak başlığa devam edilmeli (Tablo 1.); başlık da yine Times New Roman ve kalın olmayan formatta kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
5. Makale başlığı tüm harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman, 11 punto, kalın formatta ve metni ortalayarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil olmak üzere tüm bölüm başlıkları, tüm kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın punto ile yazılmalı ve 1.; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.1. şeklinde numaralandırılmalıdır. Bunların dışındaki başlıklar italik olmalıdır.
6. Ondalık kesirler ayrılırken makalenin yazıldığı dildeki kurallar uygulanmalıdır. Türkçe için örneğin; ‘,05’; İngilizce için ‘.05’ şeklinde yazılmalıdır. Sayıların ayrımı ise Türkçe için örneğin 9.900 (dokuz bin dokuz yüz); İngilizce için 9,900 (dokuz bin dokuz yüz) şeklinde olacaktır. Denklemler, sıra numaraları parantez içinde sayfanın sağında yer alacak şekilde ortalanmış olarak metin içinde yer almalıdır.

 

Genişletilmiş Özet

• Dergimizin yabancı yazında da taranabilmesi için, Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce Genişletilmiş Özet çalışmanın sonuna konulmalıdır. Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar şu şekildedir:

Giriş
Kavramsal / Kuramsal Çerçeve
Yöntem
Bulgular ve Tartışma
Sonuç ve Öneriler


Genişletilmiş Özet, Şekiller, Tablolar vb. dahil olmak üzere en fazla 1500 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanarak makalenin sonuna eklenmelidir.

Genişletilmiş İngilizce özetlerin redaksiyonunun (proofreading) yapılması gerekmektedir.


Yollamalar ve Kaynakça

• Yollamalar ve kaynakça APA (American Psychological Association) kurallarına uygun olacaktır (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references)

• Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. 

YAYIN ETİĞİ KURALLARI

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi makale kabulü ve yayımında etik kurallara uymaktadır.

Bu kapsamda dergide Committee on Publication Ethics’in (COPE) Yayın Etiği Yönergeleri ve YÖK’ün Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergeleri kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

COPE Yönergesinin detaylarına https://publicationethics.org/ adresinden ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx adresinden ulaşılabilir.Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları
Dergi sahipleri, derginin kişi veya ticari ortakların etkisi altında kalmadan yayın kurulu kararlarının bağımsızlığını sağlamalı ve korumalıdırlar.
Dergi sahipleri, yayımlanan tüm makalelerin telif haklarını korumalı ve kaydının alındığından emin olmalıdırlar.
Dergi sahipleri, derginin araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak yayımlandığından emin olmadırlar.
Dergi sahipleri, derginin amacı, kapsamı ve yayın etiği kurallarına uygun makalelerin yayımlanacağı kararını veren editörlere müdahalede bulunmamalıdırlar.
Dergi sahipleri, yayın etiği kuralları ve olası intihallere karşı tedbirler alınmasını, etik standartlardan ödün verilmemesini ve intihali önleyen bir sistemin benimsenmesini teşvik etmelidirler.


Editörün Sorumlulukları
Editörler, dergide yayımlanan çalışmaların incelenmesinde adil bir hakem süreci sağlayarak; çalışmaların nitelikli kişiler tarafından değerlendirildiğinden emin olmalıdırlar.
Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların hiçbir önyargı altında kalmadan değerlendirildiğinden emin olmalı ve görevler yerine getirilirken cinsiyet, etnik köken, dini inanç, politik görüş vb. açılardan ayrımcılık yapılmamasına özen göstermelidirler.
Editörler, yayıncılık ve hakem incelemeleri ile ilgili araştırmaları ve yenilikleri takip etmeli ve ilgili kişileri bu konuda teşvik etmelidirler.
Editörler; okuyucular, yazarlar ve hakemlerin varsa sorunlarını çözmek ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf etmelidirler.
Editörler, hem kendi aralarındaki olası çıkar çatışmalarına hem de yazar, hakem ve yayın kurulu üyelerinin olası çıkar çatışmalarına izin vermemelidirler.
Editörler, olası intihal durumlarında gerekli yaptırımları uygulayabilirler.
Dergiye gönderilen çalışmalar hakkındaki bilgiler sadece editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılmalıdır.


Hakemlerin Sorumlulukları
Hakemler, dergiye gönderilen çalışmalar arasından sadece kendi uzmanlık alanları ile ilgili çalışmaların hakemliğini kabul etmelidirler.
Hakemler, dergiye gönderilen çalışmaları değerlendirirken adil ve tarafsız olmalı ve değerlendirmelerini zamanında yapmalıdırlar.
Hakemler sorumlu oldukları çalışmaları incelerken yorumlarını her zaman düzgün bir üslupla, açıklayıcı ve objektif olarak yapmaya özen göstermelidirler. Sonucu olumsuz olan çalışmalarda hakemler, hazırladıkları raporlarda çalışmanın eksiklerini ve kusurlarını somut ve detaylı bir şekilde belirtmelidirler.
Hakemler, inceledikleri çalışmalarda olası araştırma ve yayın intihalleri ile ilgili görüşlerini açık bir şekilde editör/editörlere bildirmelidirler.
Hakemler, bir çalışmayı değerlendirmeden önce, varsa olası menfaat çatışmalarını editöre bildirmelidirler.
Hakemler, ticari amaç taşıyan çalışmaların değerlendirilmesini reddetmeli ve editör/editörlere bildirmelidirler.
Hakemler, hakemlik sürecine ilişkin iyileştirmelere en iyi şekilde adapte olabilmek için hakem uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmelidirler.


Yazarın Sorumlulukları
Dergiye makale gönderen yazarların derginin etik kurallarını ve yayın ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır.

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine göre yazarların kaçınmak zorunda oldukları bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı başlıca eylemler şunlardır;

İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
Çarpıtma: araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar Yayım: mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak
Haksız Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek,
Çıkar Çatışması: Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.
Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarda hasta haklarına saygı göstermemek,
İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak
Dayanıksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,
Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendire ve uyarma yükümlülüğüne uymamak,
Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.


Öte yandan, yazarların dergiye gönderdikleri çalışmalar “Ithenticate” veya “Turnitin” programlarında incelemeye alınacaktır. Benzerlik oranı ’den fazla çıkan çalışmalar veya yukarıda belirtilen etik dışı kurallardan herhangi birine başvurulduğu tespit edilen makaleler kabul edilmeyecektir.

Eğer bir çalışmada intihal tespit edilirse yayın kurulu tarafından atılan ilk adım yazarlarla iletişim kurmak ve intihalin tespit edildiğini bildirmektir. Yazarlar hatalarını kabul ederse, makale reddedilir ve bu durum yazarların bağlı olduğu kuruma iletilir. Eğer çalışma yayınladıktan sonra intihal tespit edilirse, yazarlar bu durum hakkında dergiye itirafta bulunmalıdırlar. Editörler konu ile ilgili gerekli özeni gösterdikten ve intihali onayladıktan sonra çalışmayı iptal etme hakkında sahiptirler. Yazarlar dergi tarafından kara listeye alınabilir ve tüm bağlı (üye) dergilerinin bilgilendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, yazarlar intihali reddederlerse, editörler COPE yönergeleri kapsamına uygun önemler alabilirler.

Dergimizde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.