Cilt: 6 Sayı: 3, 31.07.2023

Yıl: 2023

R&S-Research Studies Anatolia Journal; yayın kapsamındaki bilimsel çalışmaları yayımlayarak, söz konusu alanlara katkıda bulunmayı amaçlayan, 2018 yılında yayın hayatına başlamış bir sosyal bilimler dergisidir. Kalite ve güvenden ödün vermeden kalıcılığı ile akademik camiada önde gelen yayınlardan olma iddiasındadır. Ulusal ve uluslararası kamuoyuna hitap eden, yeni fikirler ve açılımlar ortaya koyan, karar mekanizmalarında çalışanlara ve uygulayıcılara kadar her kademeye referans olabilecek bir yapıya sahip olmak ve yaygınlaşmak isteğindedir.

R&S-Research Studies Anatolia Journal dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler bünyesinde yer alan Davranış Bilimleri, Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Yöneylem Araştırma ve Yönetim Bilimi konularındaki; Konferans Bildirisi, Araştırma Makalesi, Derleme, Çeviri, Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz, İnceleme Makalesi, Teorik Makale, Kısa Bildiri gibi bilimsel çalışmaları yayımlayan, uluslararası indekslerde taranan, hakemli bir dergidir.

Makalelerin aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:
1. R&S Dergisi’ne yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.org.tr/rs adresi aracılığıyla göndermeleri gerekir.

2. Yayınlanması amacıyla R&S Dergisi’ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 100, en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır.

3. Makalelerde yapılan atıflar için APA sistemi kullanılmalıdır.

4. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

5. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, özetlerde 12 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 0 nk, Özetlerde: Önce 0 nk – sonra 0 nk
Satır Aralığı: Çift

6. Makale metninde paragraf başında 0,5 cm girinti yapılmalı, paragraf araları 1 satır (Önce:6nk Sonra:6nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis'te Paragraf-Girinti=0,5 ve Aralıklar, Aralık=Çift, Önce=0; Sonra=0 nk).

7. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir; Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

8. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

9. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

10. R&S Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

ÖRNEK YAZIMLAR

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, İstanbul.


İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri.

Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing.


Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz.), Yayım Yeri.

Pearson, C.S. (2003). İçimizdeki Kahraman (Çev.:Semra Ayanbaşı), Akaşa Yayınları.


Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri.

Karluk, S.R. (2005). “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”. (Ed. Oğuz Kaymakçı ), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ss. 263-287, Nobel Yayın Dağıtım.


Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri.

İmlâ Kılavuzu, (2000), Türk Dil Kurumu Yayınları.


MAKALELER

Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin adı (Sadece ilk harf büyük)”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.

Sipahi, E. (2017). “Yerel E- Devlet 2.0: Sosyal medya ve belediyelerde kurumsal şeffaflık”, International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), 3(12):354-366.


İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı (sadece ilk harf büyük)”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl (Sayı): Sayfa Aralığı.

Kıngır, S. & Mesci, M. (2007). “Öğrenen organizasyonlar”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19):19-27.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin adı (sadece ilk harf büyük)”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Fettahlıoğlu, S.; Yıldız, A. & Birin, C. (2009). ‘Hedonik tüketim davranışları: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ve Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin hedonik alışveriş davranışlarında demografik faktörlerin etkisinin karşılaştırmalı olarak analizi”, International Journal of Social Science (JASSS), 2014(27): 307-331.


TEZ & PROJELER

Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, [Tez türü] Üniversite.

Aydın, A. E. (2013). ‘’Ürünlere Yüklenen Hedonik ve Faydacı Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma’’, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.


SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.

Öztürk, B. (2016). ‘’Dini Eğilimlerin Tüketici Tercihlerine Etkisi: İngiltere’de Gıda Seçimleri Örneği’’ Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim 2016, İKSAD, 859-869, Antalya.


DİĞER YAYINLAR

Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, (Cilt No):Sayfa Aralığı, Şehir.

Bayraktar, M. (1996). “Dâvûd-ı Kayseri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), (IX):32-35, İstanbul.


Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı.

Akyol, T. (2005), “Sosyal Bilim Ödülleri”, Milliyet.


Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi

YÖK, Yüksek Öğretim Kurumu, www.yok.gov.tr.gov.tr

Örnek makale şablonu için lütfen tıklayınız.

A- GENEL İLKELER

1. R&S (Research Studies Anatolia Journal) hakemli, uluslararası birçok indekste taranan e-dergi olup, yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 

2. R&S Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler temel alanında yer alan Davranış Bilimleri, Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Yöneylem Araştırma ve Yönetim Bilimi konularındaki çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. R&S Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. Herhangi bir yazının R&S Dergisi’ne elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

5. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

6. Yayınlanması için R&S Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. R&S Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

7. R&S Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce dilinde gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

B- ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE İLİŞKİN DERGİ POLİTİKASI

1. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

2. Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur.


C- MAKALE BENZERLİK RAPORU VE BENZERLİK ORANINA İLİŞKİN DERGİ POLİTİKASI
1. Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Ithenticate, intihal.net vb.) geçirilmektedir. Adayın bu kapsamda çalışmasına ilişkin intihal raporunu makale gönderimi esnasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.

2. Toplam benzerlik oranı %20'ye, aynı kaynaktan yapılan alıntı oranı ise %5'e kadar olan çalışmalar değerlendirme sürecine kabul edilmektedir.

3. Toplam benzerlik oranı %20'nin, aynı kaynaktan yapılan alıntı oranı ise %5'in üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında yazar(lar)a iade edilecektir.D- YAZARLAR İÇİN ETİK KURALLAR

1. Yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti eder ve diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdikleri zaman bunu alıntı olarak belirtmek durumundadır. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı intihal nedenidir.

2. Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden aynı oranda sorumludur. Çalışmaya katkısı olup da araştırmacının ismine yer verilmemesi veya katkısı olmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.

3. Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır.

4. Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu olamaz. Yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye gönderemezler.E- HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR

1. Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.

2. Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.

3. Hakem raporları, makalenin bilimsel niteliği (ele aldığı konu, kullanılan yöntem ya da ilgili literatürün uygun kullanımı) ile ilgili değerlendirme de içerecektir. Bu değerlendirme olumlu ya da olumsuz, içerik hakkında mutlaka yapılmalıdır.

4. Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.F- DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. R&S Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

2. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

3. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

4. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

5. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 25 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

6. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

7. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

8. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

9. R&S Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

10. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

11. R&S Dergisi’ne yüklenen makaleler için tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere 350 TL/50 USD ücret alınmaktadır. Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır

YAYIN POLİTİKASI

1. R&S (Research Studies Anatolia Journal) ulusal, hakemli, endeksli e-dergi olup, yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

2. R&S Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

3. R&S Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

4. R&S Dergisi’ne yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, yazılarını http://dergipark.org.tr/rs adresi aracılığıyla göndermeleri gerekir.

5. Herhangi bir yazının R&S Dergisi’ne elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

6. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

7. Yayınlanması için R&S Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. R&S Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

8. R&S Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce dilinde gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

9. R&S Dergisi’nin sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

10. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

11. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir.

12. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.

13. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 25 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.

14. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.

15. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.

16. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

17. R&S Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. 

18. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

R&S - Research Studies Anatolia Journal dergisine makale gönderimi / başvurusu ücretlidir. Yüklenen makaleler için tasarım şirketi hesabına yatırılmak üzere 350 TL/50 USD ücret alınmaktadır. Makale gönderim ücreti, başvuru sırasında ve kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilir. Reddedilen makalelerde ücret iadesi yapılmaz. Makalenizin hakemlerimizce kabul edilmesi halinde yayın için tarafınızdan herhangi bir ek ücret talep edilmez.
Bu ücret, makalenin yazar tarafından sisteme yüklenmesinden sonra dergi tarafından gönderilen bilgi mesajı uyarınca, hakem sürecinin başlatılmasından önce yatırılır. Yayın ücreti yatırıldıktan sonra yazarlardan gelen dekontlar dergi yönetimi tarafından tasarım şirketine gönderilir ve çalışmanın hakem süreci başlatılır. Ücret yatırıldıktan sonra makaleler öncelikle amaç, kapsam, şekil, içerik, literatüre katkı vb. açılardan editör(ler) tarafından değerlendirilir ve hakem değerlendirme sürecine alınıp alınmayacağına karar verilir.

R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs