Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
1. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat&Tasarım Dergisi: Resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, geleneksel sanatlar, moda tasarımı, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çağdaş sanat tarihi gibi Güzel Sanatlara ait alanlarda nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla yayınlanan ulusal bir dergidir.
2. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat&Tasarım Dergisi yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir.
3. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat &Tasarım Dergisi, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır.
4. Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör sürecinden geçirildikten sonra Hakem Kurulu tarafından çift körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.
5. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.
6. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin iThenticate benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi % 15’in üzerinde olmamalıdır.
8. Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.
9. Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb.) aykırı olmamalıdır.
10. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
11. Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
12. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Yazarlar ile İlgili Etik Kurallar Kapsamı:

 1. Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır.
 2. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
 3. Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
 4. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 5. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
 6. Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.
 7. Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 8. Yazar eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.
 9. Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
 10. Yazarın değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 11. Makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, Editör ile iletişimi sorumlu yazar sürdürmelidir.
 12. Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.
 13. Yazar değerlendirme sürecinde işbirliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.

Hakemler ile İlgili Etik Kurallar Kapsamı:

 1. Hakem tarafsız olmalı ve değerlendirmeleri gizlilikle yapmalıdır.
 2. Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.
 3. Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.
 4. Yapılan değerlendirmeler sadece çalışma içeriğine yönelik olup, din, cinsiyet, ırk, köken, siyasal, ticari vb. etkenler değerlendirmeyi etkilememelidir.
 5. Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.
 6. Çıkar çatışması öngörüldüğü durumlarda çalışmanın reddedilip dergi editörünün bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 7. Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.
 8. Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
 9. Reddedilen çalışmaya dair hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.

Editörler ile İlgili Etik Kurallar Kapsamı:

 1. Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur.
 2. Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
 3. Baş Editör tarafından belirlenen Alan editörü, makaleyi değerlendirmek üzere farklı kurumlardan en az 2 kişiyi hakem olarak atar. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review).
 4. Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması tespit edilmesi halinde ilgili makaleyi reddetme hakkına sahiptirler.
 5. Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 6. Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
 7. Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
 8. Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
 9. İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
 10. Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.
 11. Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur, hakem sürecini de buna uygun yönetir.