Yazım Kuralları

 • Makale, şablona yerleştirilerek ve şablondaki örnekler dikkate alınarak, özet ve kaynaklar dahil en fazla 20 sayfa olarak hazırlanmalıdır (Şablon için tıklayınız).
 • Makale, Word programında A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralıklı, öncesi-sonrası 6 nk boşluklu olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; sağ, sol, üst ve alt 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa numaraları sağ alt köşeye 10 punto olarak yazılmalıdır.
 • Makaleye yazar bilgileri eklenmemelidir. Yazar ve makaleye ilişkin tüm bilgiler “Başlık Sayfası Bilgi Formu”na yazılmalıdır (Başlık Sayfası Bilgi Formu için tıklayınız).
 • Makalede kullanılan notasyon ve kısaltmalar; ilgili sanat/bilim alanında bilinen standart notasyon ve kısaltmalar olmalı ve ilgili sayfada dipnot olarak verilmelidir.
 • Makale metninde dikkat çekilmek istenen kelime ve kavramlar italik şekilde yazılabilir.
 • Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda varsa çıkar çatışması olan kişiler beyan edilmelidir.


Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır.
Buna göre: anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir.

*Doğrudan uzun aktarma örneği için bakınız.

*Aktarmaların metinde gösterim biçimleri için lütfen bakınız.

(Yazarlar süreç içindeki çalışmaları ile ilgili tüm yazışmaları sanattasarim@anadolu.edu.tr adresinden yürütmelidir.)

Kitap Eleştirisi Kuralları
Sanat & Tasarım Dergisi, derginin amaç ve kapsamına uygun alanlardaki teorik ya da araştırmaya dayalı basılmış eserlerin Türkçe veya İngilizce kitap incelemelerini yayımlar. Kitap eleştirisi 4-5 sayfayı ya da 1500 kelimeyi geçmemelidir. Kitap eleştirisi hazırlayan yazarlar yukarıdaki şablonun gerekli kısımlarını kullanabilir. Kitap künyesi “ÖZET” başlığından önce yazılmalıdır.
Kitap Künyesi: Modernizmden Postmodernizme Sanat, Mehmet Yılmaz, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2005, Birinci Basım, 447 sayfa, ISBN: 975-6361-34-4.

Kitap eleştirisi kitabın özeti değildir. Tanıtımı yapan yazar, kitabı tanıttığı gibi aynı zamanda değerlendirmeli ve bazı yargılarda bulunmalıdır. Kitabın ana tezini açıklayarak, amacı, yazarın kitapta belirttiği amaca ulaşıp ulaşmadığı, kapsamı ve literatürdeki yeri belirtilerek kitabın güçlü ve zayıf bulunduğu yönler vurgulanmalıdır. Eser sahibinin tezi ve temel argümanları üzerinde durularak eserin ilgili alana yaptığı katkı tartışılmalıdır. Kitap, benzer konuya ilişkin diğer kitaplarla kıyaslanmalı ve gönderme yapılan tüm kaynaklar, metin içinde ve “Kaynaklar”da tutarlı bir şekilde yer almalıdır.
Burada yer almayan hususlarla ilgili olarak derginin genel yayım ilkelerine uyulmalı ve genel şekil şartlarına uygun olarak yazılmalıdır. Derginin genel şekil şartları için Yazım Kuralları bölümü ve şablondaki örnekler dikkate alınmalıdır.


KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ
Sanat & Tasarım Dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanır. Sanat & Tasarım Dergisi; resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, geleneksel sanatlar, moda tasarım, endüstriyel tasarım, çağdaş sanat tarihi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, kitap eleştirisi, editöre mektup türünden makalelere yer veren hakemli bir dergidir. 

Gönderilen yazılar, ön değerlendirmede derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, amaç ve kapsamına uygunluğu açısından baş editör ve editörler tarafından değerlendirilir. Yazarlar, ön değerlendirmede gerekli düzenleme ve düzeltmeleri 20 gün içinde yapmakla yükümlüdürler. Belirlenen sürede gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale başvurusu kabul edilmez.

Ön değerlendirmeden geçen yazılar baş editör tarafından belirlenen alan editörüne gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Alan editörü, hakemlerden gelen raporlara, kendi değerlendirmelerini de dahil ederek hazırladığı nihai raporu dergiye gönderir. Rapor sonunda olumlu bulunan makale doğrudan yayımlanma sürecine dahil edilir. Ancak editör raporunda yazardan düzeltme istendiği takdirde düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürede düzeltmeleri yapılmayan makale editör sürecinden çıkarılır. Yazar makalenin son halini Word belgesi olarak göndermelidir.


Diğer Yayın İlkeleri:

 • Daha önce Sanat & Tasarım Dergisi'ne gönderilip reddedilen makalelerin başvurusu tekrar kabul edilmeyecektir.
 • Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi zorunludur. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin yazar/yazarlar tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir.
 • Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale çekilmiş sayılarak değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.
 • Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayıma kabul edilen yazıların yayın hakları dergiye devredilmiş olur.
 • Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz, Web of Science Group, idealonline, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO ve TR-Dizin tarafından taranmaktadır. Dergimize gönderilen Türkçe yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Baş editör yazının dil bütünlüğünü koruma adına içeriği değiştirmeden her tür müdahaleyi yapabilir.
 • Derginin aynı sayısında; tek yazarlı makaleler için, aynı yazara ait birden fazla makale değerlendirmeye alınmaz. Birden fazla yazarlı makaleler için; aynı yazarın farklı yazarlarla yaptığı en fazla iki (2) makale değerlendirmeye alınır.
 • Yazarlar başvurularını yaparken; “Makale Dosyası”, “Başlık Sayfası Bilgi Formu”, “İntihal Raporu” ve “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”ni DERGİPARK üzerinden elektronik olarak göndermelidir.
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanattasarim