Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turkish Culinary Culture In The Socialization Process

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 3, 110 - 120, 22.12.2017
https://doi.org/10.24010/soid.369920

Öz

Socialization can be defined as process whereby cultural components are passed down from one generation to the other. Socialization as a process lays down the guidelines of a food culture (as in religion rules, manners and customs, etc.) and renovates itself by undergoing a transformation process with each and every interaction. Relying on the review of the existing studies into Turkish culture, the present paper attempts to describe how Turkish culinary culture has been transferred from one generation to the other and how Turkish cuisine has taken shape within the socialization process. The study is based on a conceptual framework, but fails to support the results with empirical data. As the result of the literature review, a conceptual model is proposed. In the model, Turkish cuisine is examined in three dimensions, which are analytical dimension, descriptive dimension, and historical dimension.

Kaynakça

 • Abdurrezzak, A.O., (2005). Sosyo-Kültürel Bağlamda Yemek ve İletişim, Milli Folklor, 9,(67). 1-16.
 • Aksoy, M. (1998), “Türkler'de At Kültürü ve Kımız”. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 142, 38-44.
 • Aktaş, A. and Özdemir, B. (2007). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Azadovski, M. (2002) “Giriş”, Sibirya’dan Bir Masal Anası (Çev. İlhan Başgöz), Kültür Bakanlığı, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara,
 • Baysal, A. (2002), “Beslenme Kültürümüz” T.C. Ministry of Culture Editions: 1230, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri: 389. Ankara: TTK Press.
 • Beardsworth, A. and Keil, T. (2011), “Yemek Sosyolojisi: Yemek ve Toplum Çalışmasına Bir Davet” (Abdulbaki Dede, Trans.). Phoenix Press: Ankara.
 • Beşirli, H. (2005), “Politik Sosyalizasyon Arastirmalari ve Politik Sosyalizasyon Sürecinin Bir Unsuru Olarak Kisla”. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferanslari Dergisi, 251-261.
 • Beşirli, H. (2010), “Yemek, Kültür ve Kimlik”. Millî Folklor 87, 159-169.
 • Bozkurt, V. (2007), “Değişen Dünyada Sosyoloji: Temeller, Kavramlar, Kurumlar”. Bursa: Ekin Press.
 • Çakır, V. (2005). Konya’nın Geleneksel Eğlence Kültürü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 17, 355–382.
 • Çalık, T. (2003), “İşgörenlerin Örgute Uyumu (Örgütsel Sosyalizasyon)”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 163-178.
 • Çerik, S. and Bozkurt, S. (2010), “Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çabalarına Yönelik Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İIktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 35, 77-97.
 • Çevik, S. and Saçılık, Y., M. (2011), “Destinasyonun Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Gastronomi Turizminin Onemi: Erdek Ornegi”. In M. A. Öncü (Eds.), 12.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 503-515, Düzce: Seher Press.
 • Childe, V., G. (2010). Kendini Yaratan İnsan: İnsanın Çağlar Boyu Gelişimi (Filiz Ofluoğlu, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Coştu, Y. (2009), “Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”. Dinbilimleri Akademik Arastirma Dergisi, 9 (3), 117-140.
 • Dotson, M. J. and Hyatt, E., M. (2005), “Major Influence Factors In Children's Consumer Socialization” Journal of Consumer Marketing, 22 (1), 35 – 42.
 • Dubow, E. F., Huesmann, L. R. and Greenwood, D. (2006), Media and Youth Socialization: Underlying Processes and Moderators of Effects. In J. Grusec & P.
 • Durlu Özkaya, F., Cömert, M. and Kızılkaya, Ö. (2009), “Turizm İşletmelerinde Zeytin Yağlılarımızın Yeri ve Önemi”. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.
 • Emiroğlu, K. (2012), “Besin Zinciri Halkaları: Tıynet Tarihi”. In Avci, A., Erkoc S., Otman, E. Eds), Yemekte Tarih var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Press.
 • Erbay, K., A. (2006). Popüler Kültür ve Beslenme Biçimleri Örnek Olay: Döner Kebap. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ercan, F. (2013), “Toplumlar ve Ekonomiler.” Ankara: Bağlam Press.
 • Ertaş, Y. and Karadağ, G.(2013), “Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün Yeri”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Fichter, J.H. (1973). Sociology. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press
 • Güler, S. (2010), “Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıklar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 24-30.
 • Güneş, G., Ülker, H.İ. and Karakoç, G. (2008), “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi”. II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya.
 • Gupta, V. and Krishnan V. R. (2004), “Impact of Socialization on Transformational Leadership: Role of Leader Member Exchange”. South Asian Journal of Management, 11 (3), 7-20.
 • Gürsoy, D. (2014), “Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz”. İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • Halıcı, N. (2007), “Mevlevi Mutfağı”. Istanbul: Metro Kültür Yayınları.
 • Horng, J., S. and Tsai, C., T. (2012). “Culinary Tourism Strategic Development: An Asia-Pacific Perspective”, International Journal of Tourism Research, 14, 40–55.
 • İçli, G. (2002). “Sosyolojiye Giriş”. Ankara: Anı Yayınları.
 • İnan, A. (1998), “Makaleler ve İncelemeler (2)”. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Kapağan, E. (2013), “Gök Tanrı İnancı ve Bu İnanç Sisteminin İçinde Alkış, Dua ve Dilekler”. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (3), 801-810.
 • Kılıç, S. and Albayrak, A. (2012), “İslamiyetten Önce Türklerde Yiyecek ve İçecekler”. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (2), 707-716.
 • Kosay, H. Z. (1982), “Eski Türklerin Anayurdu ve Yemek Adları”. Turk Mutfagi Sempozyumu Bildiriler, Kultur ve Turizm Bakanlığı. MİFAD Editions: 41, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 12. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 47-56.
 • Kulmbach, S. R. (2014), “Food Socialization In Early Childhood”, Science & Research, 7, 116-122.
 • Lin, Y., Pearson, T., E. and Cai, L., A. (2011), “Food as a Form of Destination Identity: A Tourism Destination Brand Perspective”. Tourism and Hospitality Research, 11 (1), 30-48.
 • McKrecher, B., Okumuş, F. and Okumuş, B. (2008), “Food Tourism as a Viable Market Segment: It’s All How You Cook the Numbers”. Journal of Travel &Tourism Marketing 25(2), 137–148.
 • Memduhoğlu, H. B. (2008), “Örgütsel Sosyalleşme ve Türk Eğitim Sisteminde Örgütsel Sosyalleşme Süreci”. Yüzüncü ıil Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5(2),137-153.
 • Moschis, G. P. and Churchill, G. A. (1978), “Consumer Socialization: A Theoretical and Empirical Analysis”, Journal of Marketing Research, 15 (4), 599-609.
 • Moschis, G., P., Moore L. R., and Smith, B. R. (1984), “The Impact of Family Communication on Adolescent Consumer Socialization", in NA - Advances in Consumer Research , eds. Thomas C. Kinnear, Provo, UT : Association for Consumer Research, 11, 314-319.
 • Okumus, B. Okumus, F. and Mckrecher, B. (2007), “Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey”. Tourism Management, 28, 253–261.
 • Oskay, U. (1974), “Yapısal Bir Sorun Olarak Kültür Değişimi”, Amme İdaresi Dergisi, 7 (1), 80-102.
 • Özgen, I. (2013). “Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış”. In M. Sariisik (Ed.). Uluslararası Gastronomi: Temel Özellikler, Örnek Menüler ve Reçeteler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Pelit, E. and Kahyaoğlu M. (2015), “Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgorenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Bşs Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 99-118.
 • Petrini, C. (2001), “Slow food: The case for taste”. New York: Columbia University Press.
 • Prot, S., Anderson, C. A., Gentile, D. A., Warburton, W., Saleem, M., Groves, C. L., and Brown, S. C. (2015), “Media as Agents of Socialization”. In J.E. Grusec and P. D. Hastings (Eds.), Handbook of Socialization (second edition), 276-300 New York, NY: Guilford Press.
 • Sağır, A. (2012), “Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Tokat Mutfağı”. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (4), 2675-2695.
 • Sökmen, A. (2007), “Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde İşgorenlerin Yöneticilerine Dönük Algıları: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Bir Değerlendirme”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 170-182.
 • Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A.Ö., (2005), Eski Türk Besinleri ve Yemekleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2005. Cilt-12. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No: 34. Ankara: Birlik Matbaacılık. 7-54.
 • Tapur, T. (2009), “Konya İlinde Kültür ve İnanç Turizmi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9) , 473-492.
 • Uzun, Ş. (2015). Bir Kadin Şairin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlk ve Mesnevî-I Şerif. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 266-277.
 • Van Maanen, J., & Schein, E. H. (1979). Towards A Theory Of Organizational Socialization. In B. M. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior, 1, 209–264. Greenwich, CT: JAI Press
 • Ward, S. (1974), “Consumer Socialization”. Journal of Consumer Research, 1(2), 1-14. Yeşilorman, M. (2006), “Siyasal Sosyalizasyon Sürecinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü”. Bilig, 36, ss. 1-46.
 • Yılmaz, N. (2013), “Sosyalleşme Sürecinin Siyasallaşma Boyutu”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 319-331. Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zorlu, O and Kara A. M. (2012), “Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkileri: Termal Konaklama İşletmelerinde Bir Arastırma”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 7(4), 50-62.
 • www.semazen.net/sp.php?id=164 Date Accessed: 06.03.2013.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferah OZKOK
Canakkale Onsekiz Mart University
0000-0002-7085-6117


Ayse SUNNETCIOGLU
Canakkale Onsekiz Mart University
0000-0002-4295-9776


Serdar SUNNETCIOGLU
Canakkale Onsekiz Mart University
0000-0003-0244-5874


Ezgi KARAKAS
Canakkale Onsekiz Mart University
0000-0002-2413-5036

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ozkok, F. , Sunnetcıoglu, A. , Sunnetcıoglu, S. & Karakas, E. (2017). Turkish Culinary Culture In The Socialization Process . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 14 (3) , 110-120 . DOI: 10.24010/soid.369920

Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim, DOAj, DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.