Cilt: 1 Sayı: 2, 25.10.2023

Yıl: 2023

Social Review of Technology and Change (SRTC), Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) tarafından yılda iki kez, altı ayda bir yayımlanan hakemli bir akademik dergidir. SRTC, geçmişten bugüne yaşanan teknolojik dönüşümlerin bireysel, toplumsal, siyasal ve küresel düzeyde yarattığı etkileri bilimsel değerlendirmeye ve tartışmaya açmayı hedeflemektedir. 

Sosyal, iktisadi ve beşerî bilimlerin her alanına açık olan SRTC, başta ekonomi, enformasyon teknolojileri, hukuk, işletme, kamu yönetimi, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler olmak üzere farklı disiplinlerden objektif akademik ölçütlere uygun, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmayan araştırmaya dayalı yazılar kabul etmektedir.

Genel Kurallar:

SRTC’ye gönderilen, Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış araştırma makalelerinin 4,000 – 8,000, kitap eleştirilerinin ise 800 – 2500 kelime aralığında olması beklenmektedir. Makale önerileri öncelikle SRTC Dergisi yayın ilkelerine, genel olarak etik ve akademik ölçütlere uygun olup olmadıklarına ilişkin bir ön-değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygun görülen makale önerileri daha sonra alanından iki farklı hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, makale değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilecektir. İki hakemin de makale hakkındaki değerlendirmesinin olumsuz olması halinde, üçüncü hakeme başvurmadan makale reddedilecektir. Dergide çift kör hakemlik süreci uygulanmaktadır. Yazar ve hakem kimlikleri karşılıklı olarak saklı tutulur. Makale önerilerinin değerlendirme sürecinin iki ay içinde tamamlanması ve yazarların bu süre sona ermeden değerlendirme süreci hakkında bilgilendirilmesi öngörülmektedir. Kitap eleştirileri hakem sürecinden geçmeden dergi kurulları tarafından değerlendirilecektir.

- Dergi’ye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır.
- Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.
- Makalenin başlığı hem Türkçe, hem de İngilizce yazılmalıdır.
- Başlığın hemen altında Türkçe ve İngilizce, en fazla 200 sözcükten oluşan bir özet yer almalıdır.
-Özet, çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonucunu içermelidir.
-Özetin altında en az üç, en fazla altı kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler yer almalıdır.

Yazım Kuralları:
-Dergiye gönderilecek makaleler MS Microsoft Word programında, Times New Roman karakteri ve 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslanmış şekilde (justified) hazırlanmalıdır.
-Başlık 12 punto ile, sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, koyu renk yazılmalı ve ortaya hizalanmalıdır.
- Alt başlıklar, 12 punto, sözcüklerin ilk harfleri büyük olacak şekilde italik olmalı ve sola hizalanmalıdır.
-Ana metin boyunca 12 punto, dipnotlarda 10 punto kullanılmalıdır.
-Metin içinde vurgulanmak istenen sözcükler italik ile yazılmalıdır.
-Tüm atıflar metin içinde verilmeli, dipnotlar yalnızca açıklamalar için kullanılmalıdır.
-Alıntılar çift tırnak içinde gösterilmelidir.
- Metinde kullanılan tüm tablo ve şekillere atıfta bulunulmalı ve okuyucunun tablo veya şekli kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği açıklanmalıdır.
- Tüm tablolar sırasıyla Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 şeklinde numaralandırılmalıdır. Metnin ekler bölümünde yer verilmesi gereken tablolar varsa, bunlar Tablo EK1, Tablo EK2, Tablo EK3 şeklinde numaralandırılmalıdır.
- Her tablonun bir başlığı olmalıdır. Başlıklar, tablo numarasının altına italik olarak yazılmalı, numara ile başlık arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
- Şekiller, (grafikler, çizimler, haritalar, fotoğraflar vb.) çalışma metnini destekler nitelikte ve kendi başlarına anlaşılır olmalıdır.
- Tüm şekiller sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 şeklinde numaralandırılmalıdır.
- Her şeklin bir başlığı olmalıdır. Başlıklar, şekil numarasının altına italik olarak yazılmalı, numara ile başlık arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
- Metinde kullanılan sayıların 10’dan küçük olması durumunda sözcük olarak ifade edilmeleri uygundur.
- Metinde kullanılan denklemler sırasıyla Denklem 1, Denklem 2, Denklem 3 şeklinde numaralandırılmalı, metin içinde gerekli durumlarda bu numaralara atıfta bulunulmalıdır.
- Metinde kullanılan matematiksel simge ve ifadelerin gösteriminde MS Word’ün ilgili özelliklerinden faydalanılmalıdır.
-Metin içinde atıf yapılmayan kaynaklar kaynakçada listelenmemelidir.

Metin İçi Alıntılar ile İlgili Yazım Kuralları:

Tek yazarlı çalışmalar:

(Soyadı, yıl: sayfa numarası)
(Soyadı 1, yıl, sayfa numarası; Soyadı 2, yıl, sayfa numarası)
Örnek: (Hermann, 1990: 5)
(Berenskoetter, 2014: 57; Koschut, 2017: 482; Hall, 2017: 7)

İki yazarlı çalışmalar:

(Soyadı 1 ve Soyadı 2, yıl: sayfa numarası)
Örnek: (Aras ve Görener, 2010: 83)
(Oelsner ve Koschut, 2014: 15)

Üçten fazla yazarlı çalışmalar:

(Soyadı 1 et al., yıl: sayfa numarası)
Örnek: (Bennett et al., 2003: 374)

Kaynakça Yazım Kuralları

Kitap:

Soyadı, Adı (yıl). Kitabın Başlığı. Yayımlandığı yer: Yayınevi.
Örnek: Bozdağlıoğlu, Yücel (2003). Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach. London: Routledge.
Risse, Thomas ve Katryn Sikkink (1999). The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

Süreli Yayınlar:

Soyadı, Adı (yıl). “Makalenin Başlığı”, Dergi Adı, Cilt (Sayı): sayfa numaraları.
Örnek: Byman, Daniel L. ve Kenneth M. Pollack (2001). “Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesmen Back In”, International Security, 25 (4): 107-146.
Gerring, John (2004). “What is a Case Study and What is it Good for?” American Political Science Review, 98 (2): 341-354.

Kitap Bölümü:

Soyadı, Adı (yıl). “Kitap Bölümünün Başlığı”, Editörün adı soyadı (ed.), Kitabın Başlığı (sayfa numaraları). Yayımlandığı yer: Yayınevi.
Örnek: Berenskoetter, Felix (2014). “Friendship, Security, and Power”, Simon Koschut ve Andrea Oelsner (ed.), Friendship and International Relations. New York: Palgrave Macmillan.

İnternet Kaynakları:

Soyadı, Adı (yıl). “Yazının Başlığı”, İnternet Kaynağının Adı, Yayımlanma tarihi, İnternet adresi (Erişim tarihi: gün ay yıl).
Uzun, Meltem ve Cemal Asan 2014. “Davutoğlu ve Barzani’den Enerjide İşbirliği Vurgusu”, Anadolu News Agency, 15 March. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/davutoglu-ve-barzaniden-enerjide-isbirligi- vurgusu/174535 (Erişim tarihi: 27 Kasım 2021).


Yayın Politikası:

Social Review of Technology and Change (SRTC), açık bilim ve açık erişim ilkeleri çerçevesinde yayın yapmayı hedefleyen, hakemli bir akademik dergidir. Dergiye gönderilen yazılar, akademik ve bilimsel ilkeler ışığında değerlendirilir.

SRTC’de yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir yazıdan ücret talep edilmez, yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

Dergiye Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilen araştırma makalelerinin anahtar kelimeler, özetler, dipnotlar ve kaynakça dâhil 4000-8000 kelime aralığında olması beklenir. Söz konusu makaleler ancak ilgili editörün, makale alanında uzman iki hakemin ve yayın kurulunun olumlu görüşü sonrasında dergide yayımlanır.

Hakemler, değerlendirmeleri sonucunda “değişikliğe gerek olmadan kabul”, “değişiklikler yapılmalıdır” veya “yayımlanamaz” kararlarından birini vererek değerlendirme raporunu editöre iletirler. Editör, kararı ve hakemlerin değerlendirmelerini ilgili yazar(lar)a gönderir. Kararın “değişiklikler yapılmalıdır” olması halinde Editör, beklenen değişikliklerle ilgili olarak yazar(lar)dan ek belgeler sunmalarını isteyebilir. Yazar(lar) makalelerini hakem raporları doğrultusunda gözden geçirerek gerekli düzeltmeleri yapmalıdır.

Dergide araştırma makalelerinin yanı sıra, 500-2500 kelime aralığında kitap ve literatür incelemelerine yer verilir. Hakem sürecinden geçmeyen bu tür yazılar dergi kurulları tarafından değerlendirilir.
Dergide yayımlanan yazıların ve burada temsil edilen görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir, söz konusu yazı ve görüşler SRTC’nin editoryal politikasını yansıtmayabilir. Yayımlanan makaleye ilişkin tüm hukuki sorumluluklar (etik kurallarının ihlali, çıkar çatışması, makalede ifade edilen görüşler gibi) yazar(lar)a aittir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmış olması veya makalenin yayımlanmış olması yazar(lar)ın hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yazar(lar), makaleyi SRTC’ye göndererek derginin yayın politikasını anladıklarını ve kabul ettiklerini onaylamış olurlar.

Dergide yayımlanan yazıların tüm hakları Işık Üniversitesi Yayınları’na aittir. Yazıların farklı bir yayında kullanılabilmesi için izin alınmalıdır.

Etik İlkeler:

Derginin yayın sürecinde, bu sürece dâhil tüm paydaşlar, yazar, hakem ve editörler, Committee on Publication Ethics (COPE) ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından araştırma ve yayın etiği üzerine yayımlanan rehberler, politikalar ve ilkeler dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki etik kuralları takip etmekle yükümlüdür. 

Yazarlar:

-Çalışmanın bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
-Çalışma yazar(ar)ın özgün ürünü olmalıdır.
-Çalışmada faydalanılan tüm kaynaklar eksiksiz olarak kaynakçada belirtilmeli, sahte veri kullanılmamalıdır.
-Çalışma daha önce farklı bir dergide yayımlanmış, yayın aşamasında veya değerlendirilmek üzere gönderilmiş olmamalıdır. Çalışmanın daha önce konferans, kongre veya benzeri bir akademik toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel olmamakla birlikte, bu durumun makalede dipnot olarak belirtilmesi gereklidir.
-Adı geçen yazar veya yazarların yapılan çalışmaya bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Birden çok yazarlı çalışmalarda, çalışmanın sonunda yazarların katkı oranı ve çıkar çatışması olmadığı beyan edilmelidir.
-Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin ilk sayfasında dipnot olarak yer almalıdır.
-Çalışmada kullanılan veriler gerekli durumlarda ulaşılabilir olmalıdır.
-Telif söz konusu olan resimler, tablolar vb. gerekli izinlerden sonra çalışmaya eklenmelidir.

Hakemler:

-Değerlendirmelerde çift taraflı kör hakemlik uygulanır.
-Hakemlerin çalışmaya dair düzeltme isteme veya çalışmayı gerekçelendirerek reddetme hakkı saklıdır.
-Hakemler tarafsız değerlendirme yapmalı, değerlendirmelerinde kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemlerin, bu ilkeyi yerine getiremeyeceklerini düşünmeleri halinde durumu Dergi Kurulu’na makalenin kendilerine ulaşmasını takip eden 15 gün içinde bildirmeleri gereklidir.
-Herhangi bir etik ihlali şüphesi oluşması durumunda Dergi Kurulu bilgilendirilmelidir.
-Hakemler değerlendirmeleri sırasında edindikleri bilgileri ve araştırma sonuçlarını kendileri veya başkaları adına kullanmamalıdır.
-Çalışmanın reddedilmesi durumunda gerekçeler detaylı ve açık bir biçimde belirtilmelidir.
-Hakemler araştırmacı/ yazarla ya da çalışmaya fon sağlayan kuruluşlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır.
-Değerlendirmenin her aşamasında gizlilik ilkesine bağlı kalınmalıdır.
-Yapılacak değerlendirmenin sonucu 30 gün içinde Editör’e bildirilmelidir.

Editör:

-Dergiye yollanan çalışmalar arasından alana katkı sağlayacak olanları seçerek yayına hazırlamalıdır.
-Hakemlerin, yazarların ve çalışmaların gizliliğine riayet etmelidir.
-Editörlük sırasında edinilen bilgileri ve araştırma sonuçlarını kendisi veya başkası adına kullanmamalıdır.
-Çalışmaların intihal içermemesi için gerekli kontrollerin yapılmasını sağlar. Etik kuralların ihlali durumunda çalışmaları reddetme hakkı saklıdır.

SRTC’de yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir yazıdan ücret talep edilmez, yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.