Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER
Tarım Ekonomisi Dergisi’nin yayın süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup süreç içerisinde yer alan tüm paydaşlar Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics -COPE) tarafından belirtilen etik ilkelere uymak zorundadır. Aşağıda özet halinde sunulan etik ilkeler hakkında detaylı bilgiye https://publicationethics.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Yazarların Dikkatine

Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneğinin hakemli bilimsel yayın organıdır.

Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.

Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. 

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.

Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır.

Yazar/ların makalelerine ait intihal oranlarını ek olarak sisteme yüklemesi istenir.

Yazar/lar makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı göndermelidir.

Dergimizde ayrıca etik kurallar başlığı altında aşağıdaki hususlara uyulmaktadır.

1- Araştırma anket, mülakat, odak grup çalışması vb. yollarla veri toplanmasını öngörüyor ise insan araştırmalarına yönelik olarak kurulmuş etik kurullarından etik kurul onayı alınmış olması, bu onayın makalede belirtilmesi veya belgelendirilmesi istenir.

2- Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilir.

3- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekir.

Tarım Ekonomisi Dergisi, çalışmaların yayın sürecinde, yazarların, okuyucuların, araştırmacıların, hakemlerin ve editörlerin etik kurallarla ilgili esaslara uymasını bekler. 

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak

Paydaşların Sorumlulukları

1. Yazarların Sorumlulukları

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.

· Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda belirlenen intihal durumunu, hataları, şüpheli durumları ve önerilen düzeltmelerin yapılması zorunludur. 

· Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

· İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır.

· Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkan verilmemelidir.

2. Hakemlerin Sorumlulukları

· Değerlendirmeler tarafsızca yapılır.

· Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmaz.

3. Editörlerin Sorumlulukları

· Editör, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanır.

· Editör, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olamaz.

· Editör, özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul eder.

· Editör, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddeder.

4. İntihal Politikası

Dergimize gelen her çalışmaların, herhangi bir intihal programında (iThenticate vb...) taranması ve sorumlu yazar tarafından bunun sisteme yüklenmesi istenir. Benzerlik oranının %20'nin üzerinde olması durumunda makale reddedilir.

Makale Değerlendirme ve yayın Süreci

Dergiye gönderilen makaleler önce yazım editörü/editör/ yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır; derginin kapsamına ve yazım koşullarına uygunluğu açısından kontrol edilir. Uygun görülen makaleler konu ile ilgili seçilmiş iki hakeme gönderilir. Hakemler “ret”, “majör revizyon”, “minör revizyon” ya da “kabul” oyu verebilirler. Değerlendirme süreci sonunda her iki hakemden kabul oyu alan makale dizgi sürecine geçer. Herhangi bir hakemden revizyon alan makale revizyon sürecine girer. Bir hakemden kabul ya da revizyon, bir hakemden ret oyu alan makale ise, değerlendirme için üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları editör/yayın kurulu tarafından incelenerek revizyonlar yazara bildirilir. Yazar tarafından revize edilen makale editör tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde tekrar hakemlere gönderilir.  Herhangi bir makalenin hakemlerden kabul oyu alsa dahi, yapılan düzenlemelerin yeterli görülmemesi durumunda editör/yayın kurulu tarafından reddedilmesi söz konusu olabilir.

Revizyon alan bir makale, gerekli düzenlemeler yapılarak 15 gün içinde sisteme tekrar yüklenmelidir. Bu sürede düzeltmeleri yapılmayan ya da ek düzenleme süresi istenmeyen makale sistemden düşürülür. Yayına hazırlık ve dizgi aşamasında, yazarlardan düzenleme yapması istenebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için yazarlar istenen düzenlemeleri istenilen zamanda yapmakla yükümlüdürler.

Makale metni içinde yazarların kimlikleri hakkında bilgiler bulunmamalıdır. Bu tür bilgiler ön kontrol aşamasında yazım editörleri tarafından gizlenerek makale hakemlere gönderilir.