Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen bilimsel çalışmalar; a) Orijinal, başka herhangi bir yerde yayımlanmamış ve intihal edilmemiş olmalıdır. b) Makaleyle ilgili açıklamalar (destekleyen kuruluş, proje adı, vb.) ayrıca yazılmalıdır. Makalenin kabul edilmesi durumunda sorumlu yazar ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” dergimize gönderilmelidir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Bu sözleşme ile makalenin tüm yayım hakkı dergimize geçer.

1.  Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası şeklinde dergimizin Dergi Park otomasyon sistemi (http://dergipark.gov.tr/tdfd) üzerinden yüklenmelidir. Sorumlu yazar makalenin tüm süreçlerinin takip edilmesinden sorumludur.

2. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile yazılmış olmalıdır. Ön incelemesi “editör” ve/veya “editör kurulu” tarafından yapılan ve değerlendirmeye alınması uygun görülen makaleler ilgili bilim dalından hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yayımlanır. Ön kontrol ve değerlendirme süreçlerinden sonra yazarların önerilen düzeltmeleri en geç 15 gün (eğer deneysel ilave istenmişse 30 gün) içerisinde yaparak göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda makale reddedilecektir.

3.  Araştırma makalesi, kısa bildiri, bilimsel rapor, gözlem, editöre mektup ve derleme gibi bilimsel çalışmaların dergimizde yayımlanabilmeleri için aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulan bildiriler makale olarak gönderilecekse mutlaka ilave deneysel çalışma ve tartışma içermelidir. Bildiri olarak sunulduğu haliyle dergimize gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Araştırma Makalesi (Research Article): Bilimsel araştırma ve deneysel çalışmalar sonucu hazırlanan tamamlanmış orijinal ve özgün çalışmalardır.

b)  Kısa Bildiri (Short Communication): Araştırma makalesi kadar uzun olmayan bilimsel yazılardır. “Araştırma Makalesi” formatında yazılmalıdır. Özetler 150 kelimeden fazla olmamalı ve bildirinin tamamı 4 sayfayı geçmemelidir.

c) Bilimsel Rapor (Scientific Report): Yorumlanabilecek aşamaya gelmiş fakat tamamlanmamış orijinal bir araştırmanın en fazla 2 sayfa olan kısa anlatımıdır. “Araştırma Makalesi” formatında olmalıdır.

d) Gözlem (Observation): Ender olarak görülen olguların sunulduğu makalelerdir. “Araştırma Makalesi” formatında ve en fazla 4 sayfa olmalıdır.

e)  Editöre Mektup (Letter to Editor): Bilimsel, pratik yararı olabilecek ve tartışmaya açık bir olgunun resimli kısa sunumudur. 1 sayfayı geçmemelidir.

f)   Derleme (Review): Editörün daveti üzerine önemli, faydalı ve güncel bir konunun, o konuda uzman olan bir yazar tarafından, o konuda yapılmış araştırmalardan elde edilmiş bulguların değerlendirildiği özgün yazılardır. “Araştırma Makalesi” formatında olmalıdır.

4.  Makale Türkçe yazılmış ise Türkçe başlık, adres bilgileri, Türkçe özet, anahtar kelimeler, ingilizce başlık, İngilizce özet (abstract), İngilizce anahtar kelimeler (keywords), giriş, materyal ve metot, sonuç, tartışma, teşekkür (varsa) ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Makale İngilizce yazılmışsa Title, afilliation, abstract, keywords, Türkçe özet, anahtar kelimeler, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion, acknowledgement (varsa) ve references kısımlarından oluşmalıdır. Not: Sonuç ve tartışma bölümleri (results and discussion sections) Sonuçlar ve Tartışma başlığı altında birleştirilebilir.

5.  Yazar ad(lar)ı herhangi bir akademik unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı, numaralandırılmalı ve altına adresleri yazılmalıdır. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.

6.  Özet 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet, araştırmanın konusunu, amacını ve sonuçların özetini içermelidir. Özet içerisinde mümkün olduğunca standart olmayan kısaltmalar ve formüllerin kullanımından kaçınılmalıdır. Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılımları yazıldıktan sonra parantez içerisinde verilmeli ve daha sonra sadece bu kısaltmalar kullanılmalıdır. Örmeğin; Kısa Zincirli Yağ Asitleri (KZYA). Metin içerisinde KZYA şeklinde kullanılmaya devam edilmelidir.

7. Maksimum 6 adet anahtar kelime kullanılmalıdır. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimeler yazılmalıdır (Enzim, molekül ağırlığı, aktivite,…). İlk anahtar kelime ve özel isimler hariç anahtar kelimelerin ilk harfleri küçük yazılmalıdır.

8.  Ana bölüm başlıkları koyu (bold) ve büyük karakterlerle (1. GİRİŞ veya 1. INTRODUCTION) 2. derece başlıklarda bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük (2.1. Alt Başlık), 3. derece başlıkların bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle (2.1.1. Üçüncü derece başlık) cümle düzeninde yazılmalıdır.

9.   Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı ve 250 karakterden fazla olmamalıdır.

10. Eserin Türkçe ve İngilizce başlıkları hariç, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

11. Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır.

12. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

13. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara sayfa numarası verilmelidir.

14. Şekil ve Tablolar için Türkçe makalede; “Şekil”, “Tablo”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Tablo 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1., Tablo 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Şekillere ait açıklamalar şeklin alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tablo/Table başlık yazıları 10 punto ve Tablo/Table nun üzerinde olmalı, içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmelidir. Şekil/Figure ve Tablo/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir. Şekillerin çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Metin ve tablolar dışındaki objeler (resimler, grafikler, şekiller) mutlaka JPEG, PNG veya TIFF formatında olmalıdır. Şekillerin etrafında herhangi bir çerçeve bulunmamalıdır. Her şekil ve tabloya metin içerisinde mutlaka atıfta bulunulmalı ve şekillerin altında, tabloların ise üstünde o şekil veya çizelgeye ait numara ve açıklama bulunmalıdır. Önemli Not: Metin içerisinde veya tablolarda yer alan ondalıklı sayıların tamamı, Türkçe makalelerde virgül kullanılarak, İngilizce makalelerde ise nokta kullanılarak yazılmalıdır.

15. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılmalı ve “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir

16.  Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (EU/mg yerine EU mg-1).

Referanslar

1.  Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda Times New Roman karakterlerle yazılmalıdır.

2.  Kaynakçada Vancouver referans sistemi [köşeli parantez içerisinde numaralandırma] kullanılmalıdır. Makale, konferans, tez ve web sayfalarından metin içinde bir kaynağa yapılan atıf köşeli parantez içinde sayı verilerek ve [1]’den başlanarak yazılmalıdır. Kitaplardan verilecek referanslar [1, p.55] şeklinde verilmelidir. Metin içerisinde yazarın soyadı kullanılarak atıfta bulunulacaksa;  Dilsiz ve ark. [1] veya makale İngilizce ise Alberts et al. [1], şeklinde bir gösterim şekli kullanılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan her kaynak, kaynaklar listesinde yer almalıdır. Kaynak listesi aşağıda verilen örneklerdeki gibi düzenlenmelidir:

Makale: 

Yazar sayısı 1-6 olan makaleler için;

[1] Kwan I, Mapstone J. Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials. Accid Anal Prev. 2004;36(3):305-12.

[2] Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005;62(1):112-6.

Yazar sayısı 6’dan fazla olan makaleler için;

[3] Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75.

Kitap:

[4] Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009.

[5] Dybvig DD, Dybvig M. Det tenkende mennesket. Filosofiog vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2nd ed. Trondheim: Tapir akademisk forlag; 2003.

Kitap Bölümü:

[6] Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

Konferans:

[7] Nørvåg K. Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. 7th European Conference, ECDL 2003. Berlin: Springer; 2003. p. 511-22.

Tez:

[8] Hasund IK. The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language : A corpus-based, cross-linguistic study [dissertation]. Bergen: University of Bergen; 2003.

Web:

[9] Kapperud G. Utbruddsveil [Internet]. I Folkehelseins; 2016 [cited 2016 Jun 30]. Available from: https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/