Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 285 - 303 2019-12-30

Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması

Yücel KAYABAŞI [1] , Mehmet Arif ÖZERBAŞ [2]


Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanma düzeyleri ile bireysel yenilikçilik profillerini karşılaştırmaktır.  Araştırmanın yöntemi,  sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri, cinsiyet, teknoloji kullanım düzeyi, teknoloji kullanım sıklığı, teknolojiye sahiplik ve sosyal ağlara üyelik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak için ise ilişkisel tarama modelidir. Araştırma; 605 sınıf öğretmeni ve 703 dördüncü sınıfta okuyan sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin çözümlenmesi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin %27,3’nün yüksek düzeyde yenilikçi, %42,0’nın orta düzeyde yenilikçi ve %30,6’nın ise düşük düzeyde yenilikçi oldukları saptanmıştır. Verilen bu bilgiler ışığında sınıf öğretmenlerinin yarısı orta düzeyde yenilikçilik kategorisinde yer almaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik bağlamında cinsiyet, teknoloji kullanım alanları, teknoloji kullanım sıklıkları ve sahip oldukları teknolojiler değişkenleri bakımından incelenmiştir. Wiki, RSS ve Podcasting teknolojilerini çok az kullandıkları ve kişisel web sayfası, Blog ve Wiki teknolojilerine çok az öğretmenin sahip olması sınıf öğretmenlerinin düşük düzeyde yenilikçi olduklarını göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinde ise, öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile yenilikçi öğretmen profilleri arasında aritmetik ortalamalardan da anlaşılacağı üzere anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Öğretmen adayları bilgisayarı ve interneti daha çok kullanırlarken, Blog,  Wikipediya ve RSSyi çok az kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Podcasting teknolojisini ise hiçbir öğretmen adayları tarafından kullanılmadığı görülmüştür. Öğretmen adayları yenilikçi bağlamında kendilerini nerede gördüklerine ilişkin alt faktörler bazında Kuşkucularla Sorgulayıcılar arasında ve Kuşkucularla öncüler arasında Kuşkucular lehine anlamlı bir farklılık görülürmüştür. Aynı şekilde, Sorgulayıcılarla Kuşkucular ve Sorgulayıcılarla Yenilikçiler arasında da yine Sorgulayıcılar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yenilikçilerle Kuşkucular arasında Yenilikçiler lehine ve yine Yenilikçilerle Öncüler arasında ise Yenilikçiler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.   

Yenilik, Yenilikçilik
 • Bülbül, T. (2017). Yenilik yönetimi. İçinde H. B. Memduhoğlu, K. Yılmaz (Ed.) Yönetimde yeni yaklaşımlar (s. 44-71). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, 23.Baskı, 2017, Ankara.
 • Demirel, Ö. (1996). Genel öğretim yöntemleri. Ankara: Usem Yayınları
 • Elmas, Ü ve F., Bedir, (2014), Küresel Rekabette Ar-Ge ve Yenilikçi Çalışmalarının Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Isparta.
 • Işık, C. (2013). The importance of creating a competitive advantage and investing in information technology for modern economies: An ARDL test approach from Turkey. Journal of the Knowledge Economy, 4(4), 387-405.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 9.Baskı,1999, Ankara.
 • Kartal,F.(2018) Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri İle Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıçer,K. Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s.209-222, 2008.
 • Kılıçer,K. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profilleri, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
 • Kocasaraç,H. (2018) Fen Ve Sosyal Bilimler Lisesi Öğretmenlerinin Yenilikçilik Durumlarının Değerlendirilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi
 • Leavitt, C., & Wallton, J. (1975). Development of a scale for innovativeness. Advances in Consumer Research, 2, 545-554
 • Örün, Ö., Orhan, D., Dönmez, P., ve Kurt, A. A. (2015). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri ve teknoloji tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 65- 76.
 • Özgür,H.(2013) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2013, ss.409-420.
 • Öztürk, Z. ve Summak M. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçiliklerinin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport, July 2014.
 • Usluel-Koçak, Y. ve Aşkar, P. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda yayılımı Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2006, Website:yunus.hacettepe.edu.tr/~kocak/yayinlar/ diffusion_of_innovationdersnotuweb.doc 25.12.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Uzkurt, C. Yenilik (İnovasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Yayınları, 2.Baskı, 2016.TÜBİTAK, Oslo Kılavuzu, OECD, 2005.
 • Tarde, G. (1903). The laws of imitation [Elektronik versiyon]. (Çev.) Elsie Clews Parsons. New York: Henry Holt and Company.
 • Temizkan, M. 2014. Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Robot Uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz,H.(2018) İlkokul Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik İle Mesleki Mesleki Değerlerini Yansıtma Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı İlkokul Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik İle Mesleki Mesleki Değerlerini Yansıtma Düzeyleri Yüksek Lisans Tezi
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9251-4054
Yazar: Yücel KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5354-1634
Yazar: Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 13 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tebd595762, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {285 - 303}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Kayabaşı, Yücel and Özerbaş, Mehmet Arif} }
APA Kayabaşı, Y , Özerbaş, M . (2019). Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 17 (2) , 285-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/50950/595762
MLA Kayabaşı, Y , Özerbaş, M . "Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 285-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/50950/595762>
Chicago Kayabaşı, Y , Özerbaş, M . "Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 285-303
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması AU - Yücel Kayabaşı , Mehmet Arif Özerbaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 303 VL - 17 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması %A Yücel Kayabaşı , Mehmet Arif Özerbaş %T Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması %D 2019 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Kayabaşı, Yücel , Özerbaş, Mehmet Arif . "Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 / 2 (Aralık 2020): 285-303 .
AMA Kayabaşı Y , Özerbaş M . Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması. TEBD. 2019; 17(2): 285-303.
Vancouver Kayabaşı Y , Özerbaş M . Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçi Profillerinin Karşılaştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(2): 285-303.