Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Examination of Primary-School Teachers’ Views on Digital Game-Based Teaching

Yıl 2021, Cilt , Sayı 11, 39 - 55, 15.07.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.4

Öz

In this study, it is aimed to examine the opinions of class teachers about digital game-based teaching. The model of the research, which adopts the qualitative research approach, is the case study. Within the scope of the purpose of the study, opinions were obtained on a voluntary basis from the class teachers selected by the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. The participants of the research are 30 class teachers working under the Ministry of National Education in the 2020-2021 academic year. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The collected data were analyzed by content analysis method. In line with the findings obtained, conclusions and recommendations have been given.

Kaynakça

 • Alsancak Sırakaya, D., & Seferoğlu, S. S. (2019). Eğitimde Oyunlaştırma: Tanımlamalar, Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkılar ve Gözlenen Sorunlar. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 287–309). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Ankara Kalkınma Ajansı. (2016). Dijital Oyun Sektörü Raporu. https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf
 • Ayan, S. (2020). Oyunla Renklendir Hayatı (S. Ayan (ed.)). Vizetek Yayıncılık.
 • Aydın, Z. (2020). Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun. In R. Kahramanoğlu & E. Bay (Eds.), Etkili Öğretim Stratejileri (pp. 301–338). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Babacan, T., & Şaşmaz Ören, F. (2017). Teknoloji Destekli Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanım Algıları Üzerine Etkisi. Egitim Teknoloji̇si̇ Kuram Ve Uygulama, 7(2), 193–214.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi. Journal of Turkish Studies, 15(4), 131–151. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.44460
 • Boz, İ., & Özerbaş, M. A. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi(BEST Dergi), 4(2), 56–66.
 • Bozkurt, A., & Akalın, S. (2010). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 47–56.
 • Çetin, E. (2013). Tanımlar ve Temel Kavramlar. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 2–18). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2013). Eğitsel Dijital Oyunlarda Öğretmen ve Öğrenci Rolleri. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 106–116). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Durmuş, A. (2015). Üç Boyutlu (3D) Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı. In G. Ekici (Ed.), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III (pp. 424–484). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Glesne, C. (2020). Nitel Araştrımaya Giriş (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu (eds.)). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gündüz, Ş., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43–48. http://www.tojet.net/articles/v3i1/317.pdf
 • Güvenli Internet Merkezi. (2019). Dijital Oyunlar Raporu. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/RjARy.pdf
 • Güvenli Web. (2017). Dijital Oyunlar Raporu. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/82MsL.pdf
 • Hazar, Z., Tekkurşun Demi̇r, G., & Dalkiran, H. (2017). Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Geleneksel Oyun ve Diji̇tal Oyun Algılarının İncelenmesi̇: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması. Spormetre, 15(4), 179–190.
 • İnan, C. (2006). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 47–56.
 • İnci, M. A., Akpınar, Ü., & Kandır, A. (2017). Dijital Kültür ve Eğitim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 493–522. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/30949/335348
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. (2019). Dijital Oyun Popüler mi? Ebeveynlerin Çocukları İçin Oyun Tercihlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(46), 1–17. https://doi.org/10.9779/pauefd.446654
 • Kılıç, H., Tunç Pekkan, Z., & Karatoprak, R. (2013). Materyal Kullanımının Matematiksel Düşünme Becerisine Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544–556. http://jproxy.lib.ecu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=92702307&site=ehost-live
 • Kukul, V. (2013). Oyunla İlgili Tarihsel Gelişim ve Yaklaşımlar. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 20–31). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Kula, A., & Avcı, Ü. (2019). Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 261–285). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Kuşuçuran, B. N. (2020). Dijital Oyun Tabanlı İngilizce Sözcük Öğretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma.pdf. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). California: SAGE.
 • Ocak, M. A. (2013). Eğitsel Dijital Oyunların Eğitimde Kullanımı. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 50–67). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Özbaşı, D. (2019). Örneklem Belirleme. In K. Yılmaz & R. S. Arık (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri (p. 101). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf Öğretmenleri̇ni̇n Di̇ji̇tal İçeri̇k ve Teknoloji̇yi̇ Kullanma Beceri̇leri̇. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bİlimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özdemir, N. (2006). Türk Çocuk Oyunları 1. Cilt. Akçağ Yayınları.
 • Öztürk, E., & Gökdaş, İ. (2020). Öğrenme-Öğretme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde İlkokul Düzeyinde Dijital Materyallerin Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(1), 65–80.
 • Paker, T. (2021). Durum Çalışması. In F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (p. 124). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Sabırlı, Z. E. (2018). Dijital Eğitsel Oyunların Eğitimde Kullanımının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Short, N. (2002). The Use of İnformation and Communication Technology in Veterinary Education. Research in Veterinary Science, 72(1), 1–6. https://doi.org/10.1053/rvsc.2001.0531
 • Tekkurşun Demir, G., & Mutlu Bozkurt, T. (2019). Dijital oyun Oynama Tutumu Ölçeği (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.33468/sbsebd.79
 • Tenekeci̇, M. (2020). Use Of Web And Mobile Applications In Turkish Teaching And Awareness Of The Teachers About It. Milli Egitim, 48(227), 429–445.
 • Toran, M., Ulusoy, Z., Aydın, B., Deveci, T., & Akbulut, A. (2016). Çocukların Dijital Oyun Kullanımına Ilişkin Annelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 5. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi
 • Torun, F., Akçay, A., & Çoklar, A. N. (2013). Bilgisayar Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Davranış ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 1, 157–175.
 • Yalçın Irmak, A., & Erdoğan, S. (2016). Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış. Turk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 1–10. https://doi.org/10.5080/u13407
 • Yanpar Yelken, T. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34, 83-98.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2016). Dijital Oyun Tasarım Programlarının Eğitimde Önemi. Mesleki Bİlimler Dergisi, 5(2), 12–19.
 • Yıldız, D., & Metin, M. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(2), 144–155.

Dijital Oyun Temelli Öğretime İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 11, 39 - 55, 15.07.2021
https://doi.org/10.52105/temelegitim.11.4

Öz

Bu çalışmada, dijital oyun temelli öğretime ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini incelemek amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş araştırmanın modeli durum çalışmasıdır. Çalışmanın amacı kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen sınıf öğretmenlerinden gönüllülük esasına dayalı olarak görüş alınmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlı bünyesinde çalışmakta olan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Alsancak Sırakaya, D., & Seferoğlu, S. S. (2019). Eğitimde Oyunlaştırma: Tanımlamalar, Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkılar ve Gözlenen Sorunlar. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 287–309). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Ankara Kalkınma Ajansı. (2016). Dijital Oyun Sektörü Raporu. https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf
 • Ayan, S. (2020). Oyunla Renklendir Hayatı (S. Ayan (ed.)). Vizetek Yayıncılık.
 • Aydın, Z. (2020). Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun. In R. Kahramanoğlu & E. Bay (Eds.), Etkili Öğretim Stratejileri (pp. 301–338). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Babacan, T., & Şaşmaz Ören, F. (2017). Teknoloji Destekli Mikro Öğretim Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanım Algıları Üzerine Etkisi. Egitim Teknoloji̇si̇ Kuram Ve Uygulama, 7(2), 193–214.
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Eğitimi. Journal of Turkish Studies, 15(4), 131–151. https://doi.org/10.7827/turkishstudies.44460
 • Boz, İ., & Özerbaş, M. A. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Görüşleri. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi(BEST Dergi), 4(2), 56–66.
 • Bozkurt, A., & Akalın, S. (2010). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 47–56.
 • Çetin, E. (2013). Tanımlar ve Temel Kavramlar. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 2–18). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Çiftçi, S. (2013). Eğitsel Dijital Oyunlarda Öğretmen ve Öğrenci Rolleri. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 106–116). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Durmuş, A. (2015). Üç Boyutlu (3D) Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı. In G. Ekici (Ed.), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-III (pp. 424–484). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Glesne, C. (2020). Nitel Araştrımaya Giriş (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu (eds.)). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Gündüz, Ş., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43–48. http://www.tojet.net/articles/v3i1/317.pdf
 • Güvenli Internet Merkezi. (2019). Dijital Oyunlar Raporu. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/RjARy.pdf
 • Güvenli Web. (2017). Dijital Oyunlar Raporu. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/82MsL.pdf
 • Hazar, Z., Tekkurşun Demi̇r, G., & Dalkiran, H. (2017). Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Geleneksel Oyun ve Diji̇tal Oyun Algılarının İncelenmesi̇: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması. Spormetre, 15(4), 179–190.
 • İnan, C. (2006). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 47–56.
 • İnci, M. A., Akpınar, Ü., & Kandır, A. (2017). Dijital Kültür ve Eğitim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 493–522. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/30949/335348
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. (2019). Dijital Oyun Popüler mi? Ebeveynlerin Çocukları İçin Oyun Tercihlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(46), 1–17. https://doi.org/10.9779/pauefd.446654
 • Kılıç, H., Tunç Pekkan, Z., & Karatoprak, R. (2013). Materyal Kullanımının Matematiksel Düşünme Becerisine Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 544–556. http://jproxy.lib.ecu.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=92702307&site=ehost-live
 • Kukul, V. (2013). Oyunla İlgili Tarihsel Gelişim ve Yaklaşımlar. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 20–31). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Kula, A., & Avcı, Ü. (2019). Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 261–285). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Kuşuçuran, B. N. (2020). Dijital Oyun Tabanlı İngilizce Sözcük Öğretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma.pdf. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd ed.). California: SAGE.
 • Ocak, M. A. (2013). Eğitsel Dijital Oyunların Eğitimde Kullanımı. In M. A. Ocak (Ed.), Eğitsel Dijital Oyunlar, Tasarım ve Uygulama (pp. 50–67). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Özbaşı, D. (2019). Örneklem Belirleme. In K. Yılmaz & R. S. Arık (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri (p. 101). PEGEM Akademi, Ankara.
 • Özbek, Y. (2020). Sınıf Öğretmenleri̇ni̇n Di̇ji̇tal İçeri̇k ve Teknoloji̇yi̇ Kullanma Beceri̇leri̇. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bİlimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özdemir, N. (2006). Türk Çocuk Oyunları 1. Cilt. Akçağ Yayınları.
 • Öztürk, E., & Gökdaş, İ. (2020). Öğrenme-Öğretme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde İlkokul Düzeyinde Dijital Materyallerin Kullanım Durumlarının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(1), 65–80.
 • Paker, T. (2021). Durum Çalışması. In F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (p. 124). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Sabırlı, Z. E. (2018). Dijital Eğitsel Oyunların Eğitimde Kullanımının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Short, N. (2002). The Use of İnformation and Communication Technology in Veterinary Education. Research in Veterinary Science, 72(1), 1–6. https://doi.org/10.1053/rvsc.2001.0531
 • Tekkurşun Demir, G., & Mutlu Bozkurt, T. (2019). Dijital oyun Oynama Tutumu Ölçeği (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.33468/sbsebd.79
 • Tenekeci̇, M. (2020). Use Of Web And Mobile Applications In Turkish Teaching And Awareness Of The Teachers About It. Milli Egitim, 48(227), 429–445.
 • Toran, M., Ulusoy, Z., Aydın, B., Deveci, T., & Akbulut, A. (2016). Çocukların Dijital Oyun Kullanımına Ilişkin Annelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 5. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi
 • Torun, F., Akçay, A., & Çoklar, A. N. (2013). Bilgisayar Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Davranış ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 1, 157–175.
 • Yalçın Irmak, A., & Erdoğan, S. (2016). Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış. Turk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 1–10. https://doi.org/10.5080/u13407
 • Yanpar Yelken, T. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34, 83-98.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, E. (2016). Dijital Oyun Tasarım Programlarının Eğitimde Önemi. Mesleki Bİlimler Dergisi, 5(2), 12–19.
 • Yıldız, D., & Metin, M. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(2), 144–155.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sümeyra AKKAYA (Sorumlu Yazar)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9942-9848
Türkiye


Zeynep TAN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2520-4646
Türkiye


Metin KAPIDERE
INONU UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-0039-0710
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 11

Kaynak Göster

APA Akkaya, S. , Tan, Z. & Kapıdere, M. (2021). Examination of Primary-School Teachers’ Views on Digital Game-Based Teaching . Temel Eğitim , (11) , 39-55 . DOI: 10.52105/temelegitim.11.4

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions