Yazım Kuralları


TURKISH JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE
YAYIN VE YAZIM KURALLARI


 


A. Yayın Kuralları :


1. Turkish Journal of Nuclear Science yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.


 


2. Turkish Journal of Nuclear Science Dergisinde nükleer ve radyasyon ile ilgili yapılan bilimsel makalelere yer verilir.


 


3. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Kongre veya konferans gibi toplantılarda sunulmuş bildiriler dergide yayımlanamaz.


 


4. Dergiye gönderilen makale, orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan, bilime mutlaka katkı sağlayan araştırma makalesi niteliğinde olmalıdır.


 


5. Yazarların makaleleri DergiPark sistemi üzerinden online olarak göndermeleri gerekmektedir. Makaleler Turkish Journal of Nuclear Science ana sayfasında sağ üst tarafta bulunan "Makale Gönder" bağlantısı kullanılarak gönderilmektedir. Yazım Kuralları için bu belgenin alt kısmında yer almaktadır. Makale düzeni için ekte yer alan Makale Taslak Formu’nu kullanabilirsiniz.


 


6. Yayımlanmak üzere sistem üzerinden gelen makaleler ilk olarak editör yardımcısı tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan çalışmalar iade edilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir.


 


7. Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri çalışmaların, giriş ve literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler.


 


8. Makale bilimsel ölçütlere sahipse alan editörü tarafından incelemeye alınarak intihal yazılımları aracılığıyla makalenin benzerlik testi kontrol edilir. Benzerlik oranın yüzde 20’nin altında çıkması halinde hakeme gönderir. Oran yüksek çıkarsa gözden geçirilmesi için makaleyi yazarına iade eder. Bilimsel yönden yeterli bulunmayan makaleler en geç bir ay içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile birlikte yazarına iade edilir.


 


9. Alan editörlerinin makaleyi incelemesinden sonra uygun bulunan makaleler için, alan uzmanı iki hakeme sistem üzerinden makale değerlendirme teklifi yapılır. Hakemlerin kabul etmesi durumunda kendilerine körlenmiş yazılı metin gönderilir. Geri dönüş için hakemlere 30 gün süre verilir. Mazeret sunarak değerlendirme yapmayı kabul etmeyen hakemin yerine Danışma Kurulu tarafından yeni hakeme öneri götürülür. Makalenin yayınlanabilmesi için iki hakemden olumlu sonuç raporu almış olması gerekir. Sadece bir hakemden olumlu sonuç raporu gelmesi durumunda üçüncü hakeme gönderilir.


 


10. Hakemlerden ikisi “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirttiği takdirde, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara geri gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir.


 


11. Yayımlanmayan makaleler için hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilmektedir.


12. Dergide hakemlik yapmak için başvuracak adayların en az doktora derecesine sahip olmaları, ayrıca nükleer ve radyasyon alanlarında profesyonel olarak çalışmaları beklenir.            13. Değerlendirme süreci sonunda başarı bulunan makalelerin yazarı/yazarlarına ekte yer alan Telif Devir Formu imzalatılır. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna aittir.


 


14. Turkish Journal of Nuclear Science açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Turkish Journal of Nuclear Science bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. TENMAK, dergide yayınlanan makaleleri aynı zamanda açık erişim kapsamında TENMAK Kurumsal Araştırma Arşivinde de (http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr) yayınlama hakkına sahiptir. Yazarlar isterlerse Turkish Journal of Nuclear Science’da yayınlanan kendi makalelerini yayınlandığı an itibariyle açık erişim kapsamında kendi kişisel web sitelerine veya kurumsal arşivlerde referans vererek yayınlayabilirler. Makale gönderen yazarlar bu koşulu kabul etmiş sayılır.


 


15. Turkish Journal of Nuclear Science da yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons[1] Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0)[2] ile lisanslanmıştır. Bu lisans, başkalarının ticari olmayan amaçla eserinizi karıştırarak farklı bir sürümünü oluşturmasına, ince ayar yaparak geliştirmesine, ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Onların yeni eserleri gayri-ticari olmak ve size de atıfta bulunmak zorunda olmasına rağmen, onlar ortaya çıkan türetilmiş eserlerini aynı şartlar ile lisanslamak zorunda değildir.


 


 


16. Makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.


 


17. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bir makalenin değerlendirme/kabul/düzeltme süreçleri zaman alacağı için derginin yer alması istenen sayısının yayım tarihinden en az 3 ay önce gönderilmesi gerekmektedir.            18. Yayımlanabilir kararı alınan yazılarda makale adı ve yazar adında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz, yeni bir yazar ismi eklenemez, yazar ismi çıkarılamaz, yazar makaleyi geri çekemez ve başka bir dergide yayımlayamaz.


 


19. Yayınlanabilir kararı alınan makale için Danışma Kurulu tarafından DOI[3] numarası verilir.


 


B. Yazım Kuralları:


 


1.     Başlık:


İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle ortalanmış şekilde büyük harfler ile yazılmalıdır.


 


2.     Yazar ad(lar)ı ve adresi:


Yazarın unvanıyla birlikte görev yaptığı kurum, haberleşme adresi buradaki sıra ile belirtilmelidir. 


3.     Türkçe makale başlığı


Türkiye’den yapılan başvurularda makalenin Türkçe başlığı da yer almalıdır.


 


4.     Özet:


Makalenin amaç, yöntem, sonuçlarını vurgulayarak konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden 150-250 kelimeden oluşan İngilizce ve Türkçe (Türkiyeden yapılan başvurularda) özet bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve bu bulguların değerlendirilmesi hakkında bilgilerin bulunması zorunludur.


 


5.     Anahtar kelimeler


Makalede İngilizce ve Türkçe (Türkiye’den yapılan başvurularda)  dillerinde, her bir dil için en az 5, en fazla 10 anahtar sözcük bulunmalıdır. Her bir anahtar sözcük birbirinden virgül (,) ile ayrılmalıdır. İlk anahtar sözcüğün ilk harfi dışında tüm harfler küçük olmalı, en sona nokta işareti konulmalıdır. Anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.


 


6.     Giriş


Makalenin amacı net olarak ortaya konulmalıdır. Problemi ve mümkünse mevcut bilginin çerçevesi tanımlamalıdır. Girişin kelime uzunluğu 150 ila 300 kelime olmalıdır.


 


7.     Materyal ve Yöntem


Deneylerin tekrar yapılabilmesine olanak sağlamak üzere materyal ve yöntemler açıkça sunulmalıdır.


 


8.     Tablolar ve Şekiller:


Tabloların kısa açıklayıcı bir başlığı olmalıdır. Bir tabloda kullanılan ölçüm birimi belirtilmelidir.


Makalede kullanılan çizimler, grafikler, fotoğraflar, resimler, haritalar vb. malzeme mutlaka yüksek çözünürlükte (300 dpi veya üstü) JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Gerektiğinde ayrı bir dosya halinde elektronik ortamda teslim edilmelidir.


Tablolar veya şekiller ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Örnek : Tablo 1, Tablo 2, Çizelge 1, Çizelge 2, Şekil 1, Şekil 2.


Çizimler, grafikler, resimler, tablolarda kullanılacak yazılarda şekilsel olarak bütünlük olmalıdır.


Tablo başlıkları tablonun üst kısmında, varsa alındığı kaynak ise alt kısımda yer alır. Şekil ve resimlerin başlıkları varsa andıkları kaynak altlarında verilir.


 


9.     Bulgular/ Sonuçlar


Bulgular net ve kısa (özlü) olmalı ve çalışmanın önemini belirtmelidir. Elde edilen tüm bulgular şekil ve/veya çizelgelerle açıklanarak verilmeli, ancak veriler şekil ve tablolarda tekrar edilmemeli, gereksiz tekrarlamalardan kaçınılmalıdır.


 


10.  Değerlendirme


Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir. Elde edilen bulguların literatürdeki bulgularla benzerlik ve/veya farklılıkları belirtilerek nedenleri tartışılmalıdır.


11.  Teşekkür


Mali destek, tavsiye veya başka tür yardımların alındığı metin, "Teşekkürler" başlığı altındaki metnin sonunda verilmelidir. Finansman kuruluşlarının isimleri tam olarak yazılmalıdır. Numara verilmeden, mümkün olduğunca kısa ve yapılan katkı ifade edilerek yazılmalıdır.


 


12.  Kaynak Gösterme


 Turkish Journal Of Nuclear Science, APA 6. sürüm atıf formatını kullanmaktadır. Turkish Journal Of Nuclear Science’ye gönderilen makaleler, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA)[4] stilinde hazırlanmalıdır. Referans Yönetim Yazılımı olarak Mendeley’in (https://www.mendeley.com) ücretsiz versiyonu kullanılabilir.


Microsoft Office Word programında Başvurular sekmesinden APA Stil’ini seçebilirsiniz. Alıntı Ekle sekmesinden eklediğiniz kaynakları, çalışma içinde atıf olarak ve çalışma sonunda Kaynakça sekmesinden Kaynakça olarak çalışmanıza ekleyecektir.


APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır.


Dipnotlar sayfanın alt kısmında verilmelidir. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır. Dipnotlar tek satır aralıkla, Times New Roman yazı karakteriyle ve 10 punto ile yazılmalıdır.


 


12.1 Metin içi göndermeler


Yazarın/yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa sayısı parantez içerisinde cümlenin


sonunda verilir.


Örnek :


The spectra obtained is then evaluated to obtain the approximate amounts of the radioactive
      elements in the area and to find their distribution.  (İpekoğlu, Erdine ve Üzmen, 1978, s. 3).


 


12.2 Süreli yayınlar: Bilimsel dergiler, popüler dergiler, gazeteler


Yazar Soyadı, A., Yazar Soyadı, A. ve Yazar Soyadı, A. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli   
       Yayının Başlığı, Cilt, s-s. doi:xx.xxxxxxxxxx


Örnek :


Aylangan, A., İç, E. ve Özyardımcı, B. (2017). Investigation of gamma irradiation and   
       storage period effects on the nutritional and sensory quality of chickpeas, kidney beans   
       and green lentils. Food Control, 80, 428-434. Doi: 10.1016/j.foodcont.2017.04.005


 


Eğer DOI numarası yoksa ancak içeriğe çevrimiçi olarak erişildiyse süreli yayının ana sayfasının URL adresi verilmelidir.


Örnek :


Pulat, M. ve Babayiğit, D. (2001). Surface modification of PU membranes by graft 
       copolymerization with acrylamide and itaconic acid monomers. Polymer Testing, 20(2),
       209-216. Erişim adresi: https://www.journals.elsevier.com/polymer-testing   


 


12.3 Kitaplar


Yazar Soyadı, A. (Yıl). Eserin başlığı (basım bilgisi). Yer: Yayıncı.


Yazar Soyadı, A. (Yıl). Eserin başlığı. Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx


Yazar Soyadı, A. (Yıl). Eserin başlığı. doi:xxxxxxxxxxxx


Editor Soyadı, A. (Ed.). (Yıl). Eserin başlığı. Yer: Yayıncı.


Örnek :


Gordon R. G.(2008).Practical gamma-ray spectrometry (2nd ed.). Chichester, England: John
       Wiley.


 


Basılı kitabın elektronik sürümü:


Petrangeli, G. (2006). Nuclear Safety. [Adobe Digital Editions sürümü]. Erişim adresi:


http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=166780&lang=tr&site=ehost-live12.4 Raporlar


Yazar Soyadı, A. (1998). Çalışmanın başlığı (Rapor No. xxx). Yer bilgisi: Yayıncı.


Örnek :


Gökeri, G., Gülay, Y. ve Demirel, H. (2012). Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinde


      meydana gelebilecek kaza sonrası doz seviyeleri için acil koruyucu önlemlerin
      belirlenmesi (Teknik rapor, TAEK TR-2012-05). Ankara : Türkiye Atom Enerjisi 
      Kurumu.


     


Tüzel yazarlı devlet raporu


Kurum Adı.(Yıl). Rapor adı. Erişim adresi: http://www. xxxxxxxxxxx


Örnek :


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.(2016). 2015 yılı faaliyet raporu. Erişim adresi:


http://www.taek.gov.tr/belgeler-formlar/sgm/faaliyet_raporlari/TAEK-2015-


Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu


 


Kurumsal bir arşivden erişilen rapor :


Örnek :


Şenay, A., Şekerci, S. ve Yalçın, S. (2011) Nükleer tekniklerle makarnalık buğdayda
      
(triticum durum desf.) mutasyon ıslahı (Teknik rapor). Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu  
       Kurumsal Araştırma Arşivi web sayfasından erişildi:   
       
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/540
 


12.5 Elektronik kaynaklar


DOI numarası olan elektronik kaynaklar :


Örnek :


Yanıkömer, N., Asal, S., Hacıyakupoğlu, S., ve Akyıl Erentürk, S. (2016). New
       Solidification Materials in Nuclear Waste Management. International Journal of
       Engineering Technologies, 2(2), 76-82. doi: 10.19072/ijet.54627


 


DOI numarası olmayan elektronik kaynaklar


Örnek :


Demir, A . (2015). Nükleer Enerjinin Geleceği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 44 (1). Erişim
      adresi:
https://dergipark.org.tr/ausbf/issue/3228/44958


 


12.6. Toplantı ve sempozyumlar


Resmi olarak yayımlanmamış olan bildiri/poster sunumları veya sempozyuma yapılan


katkılar için şu formatlar kullanılır:


 


Sunan Soyadı, A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında
       sunulan bildiri ya da poster, Yer bilgisi.


Örnek :


Ekinci, Ş. (2001, Ekim) Nikel esaslı kaynak dikişlerinin ultrasonik yöntemle test
       edilebilirliği. III. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresinde
sunulan bildiri. İstanbul, Yıldız
       Teknik Üniversitesi.


 


12.7 Doktora ve yüksek lisans tezleri


12.7.1 Yayımlanmamış bir doktora ya da yüksek lisans tezi


Yazar Soyadı, A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yayımlanmamış doktora
      tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı, Yer bilgisi.


Örnek :


Dişbudak, H. (1998). Uranyum dioksit-gadolonyum oksit yakıtını bor karbür ile gaz fazında
      kimyasal çökeltme yöntemiyle kaplayarak yeni tür nükleer yakıt geliştirilmesi  
     
(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.


 


12.7.2 Ticari bir veri tabanında yer alan yüksek lisans ya da doktora tezi


Bir veri tabanı servisinde mevcut olan bir doktora ya da yüksek lisans tezi içi
aşağıdaki kaynak gösterme biçimi kullanılır:


Yazar Soyadı, A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yüksek lisans
       tezi/Doktora tezi). … veri tabanından erişildi (Erişim ya da Sipariş No.).


Örnek :


Song, A. J. (2009). Study on our country's nuclear energy (Yüksek lisans tezi). ProQuest
       Dissertations and Theses veri tabanından erişildi. (UMI No. 10522297)


 


12.7.3 Kurumsal bir veri tabanında yer alan yüksek lisans ya da doktora tezi


Örnek :


Tepe Çam, S. (2005). Işınlama sonucunda Beta-Laktam grubu bazı antibiyotiklerde oluşan ara
      ürünlerin ESR yöntemi ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi.(Yüksek lisans tezi) Erişim
      adresi: 
http://kurumsalarsiv.tenmak.gov.tr/handle/20.500.12878/290
 


12.7.4 Web’de yer alan yüksek lisans ya da doktora tezi


Örnek :


Ünver, Ö. (2003). A modelling study for the health risk posed by nuclear power plant in Bulgaria at
       different parts of Turkey (Doktora tezi, The Middle East Technical University, Ankara).
Erişim adresi:
    
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.634.701&rep=rep1&type=pdf


 


13.  Ekler


Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ek olarak kullanılan bir unsur var ise bu unsura yönelik metin içi yönlendirmeler mutlaka verilmelidir.


 


14.  Genel Özellikler


1. Sayfa düzeni A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan 2.5 cm, sağdan 2.5


cm, üstten 2.5 cm ve alttan 2.5 cm olmalıdır.


2. Sayfalar numaralandırılmalıdır.


3. Makaleler, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word)


yazılmalıdır. (doc veya docx dosya türü).


4. Metin fontu Times New Roman ve 12 punto değerinde olmalıdır.


5. Metin içindeki tüm paragraflar Word programının paragraf (paragraph) özelliği 


Kullanılarak “Hizalama” değerinde “İki Yana Yasla” seçili olmalı,  “Aralık” bölümünden önce (before) 0 pt, sonra (after) 3 pt ve “En Az” 1,15 pt satır aralığı değeri verilerek yazılmalıdır. Her paragrafın ilk satırı 1,25 cm girinti değeri ile içeriden başlamalıdır.


6. Metin içerisinde italik yazı karakteri sadece eser isimlerinde kullanılır. Metin


içerisindeki vurgu için sadece tırnak (“ ”) kullanılır; bold veya italik vurgular kullanılmaz.


 


15.  Etik Kurallar


Dergilere gönderilecek bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medcial Journal Editors http://www.icmje.org) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır.


 


 
[1] Fikri emekle meydana gelen ürünler, hukuken sağlanan haklar (Telif hakları), ilgili ülkenin kanunları ile korunur. Creative Commons (CC) lisansları ise bu ürünlerin kullanım, yayma, tekrar kullanım koşullarını belirlenmesinde kullanılır. Böylelikle fikri mülkiyet kanunları ile birlikte çalışır. CC, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Eserlerin Internet ortamındaki kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlenmesini sağlayan açık lisanslar topluluğudur. CC daha adil, erişilebilir ve yenilikçi bir dünya için, bilgi ve yaratıcılığınızı yasal olarak paylaşmanıza yardımcı olur. Bir açık lisanslar topluluğudur. Bir eserin internet ortamındaki kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlemesini sağlar. Bilimsel, kültürel ya da sanatsal yaratıcı çalışmaların internet ortamında paylaşımını mümkün kılar. http://creativecommons.org.tr https://dergipark.org.tr/page/creative-commons-cc-rehberi

[2] Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr

[3] Digital Object  Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır.

 

[4] Ayrıntılı bilgi için : 

Online :

APA style. (2018). Erişim adresi: http://www.apastyle.org

APA style blog. (2018). Erişim adresi: http://blog.apastyle.org/apastyle/

Referans, Alıntı, Teklif Vermek Üzerine APA Mini Kılavuzu 6. (APA referencing) (2018)

      Erişim adresi: http://library.manukau.ac.nz/apareferencing

Cite Fast - Free citation generator APA 6th ed. (2018). Erişim adresi :

      https://www.citefast.com/styleguide.php?style=APA&sec=Journal#h1

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6.

      Basım. (2015). Ankara: TKD. http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Basılı :

Concise rules of APA style (6. bs.). (2010). Washington, DC: American Psychological

      Association.

Publication manual of the American Psychological Association (6. bs.). (2010). Washington,

      DC: American Psychological Association.