Etik İlkeler ve Yayın Politikası

GENEL BİLGİ
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, temel bilimler ve mühendislik bilimleri alanlarında yapılan çalışmaları dergi yayın politikası çerçevesinde yayımlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, temel bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve mühendislik bilimleri (Tarım, Orman, Su Ürünleri, İnşaat, Makine, Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Enerji, Bilgisayar, Biyomedikal, Harita, Gıda, Maden vb.) alanlarında Türkçe ve İngilizce makaleleri ve derlemeleri yayınlamaktadır. Dergi yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Budapeşte Açık Erişim Hareketi’ne (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.
[Bkz. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations ]


ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin yayımlanmaktadır. Dergi aboneliği için ücret talep edilmez.

SPONSORLUK ve REKLAM
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir.

MAKALE TİPLERİ
Dergi yayın politikası kapsamında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orijinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” kabul edilmektedir.

TELİF HAKKI DEVRİ
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışmalar olmalıdır. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için makale gönderimiyle eş zamanlı olarak çalışmalarının telif hakkını Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi'ne devretmek zorundadır. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi'ne çalışmalarını gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı ve makale ile birlikte sisteme yüklemelidirler.

DEĞERLENDİRME
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Makaleler değerlendirilmek üzere konu ile ilgili en az iki hakeme (ihtiyaç duyulması durumunda üçüncü hakeme) gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüşleri doğrultusunda, editörler tarafından karara bağlanır. Makalelerin işlem süresi 3-6 aydır.

YAYIN ETİĞİ
Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, kuruluşundan bu yana, en yüksek yayın etiği standartlarını gerçekleştirmeye çalışan uluslararası bir dergidir. Bunu gerçekleştirmek için YÖK “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”, Commitee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde etik görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; yazar ve hakemlerin de bu rehberler çerçevesinde davranmalarını beklemektedir. COPE’nin önerileri ve genel yayın gerekliliklerine bağlı olarak, Editörler, Yazarlar ve Hakemler ve aşağıdaki sorumluluklara sahip olmalıdır:

Editörlerin sorumlulukları
1- Yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır.
2- Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, 30 gün içinde, değerlendirmeye alınıp alınmadığını yazara bildirmelidir.
3- Editörler makaleleri bilimsel etik kuralları açısından denetlemeli ve etik dışı davranışlar görülen makaleyi reddetmelidir.
4- Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı editörler tarafından gözetilmelidir. Sunulan çalışmaların konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilmesini sağlamalıdır.
5- Editörler, yazarlarla ilgili sosyal, kültürel, ekonomik özellikleriyle ırk, din, cinsiyet ve uyruk vb. ayrımları yapmaksızın yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler için tarafsız bir değerlendirme yapmalıdır.
6- Editörler yazarla iletişimde açık ve şeffaf davranmalı, yazarlardan beklentileri ve gerekli bilgilendirmeleri zamanında yapmalıdır.
7- Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel olarak değerlendirme yapmaları için teşvik etmelidirler.
8- Dergiye gönderilen çalışmalar, editör veya yardımcıları tarafından çalışmanın yazarları, hakemleri, yardımcı editörler ve yayıncı dışında hiç kimseye açıklanmamalıdır.
9- Dergiye gönderilen çalışmaların kabulü veya reddi ile ilgili son görüş editöre aittir.

Hakemlerin sorumlulukları
1- Hakemler kendilerine değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların uzmanlık alanları içerisinde değilse ya da çalışmayla ilgili yeterli bilgileri yoksa değerlendirme yapmadan makaleyi editöre geri göndermelidirler.
2- Hakemler çalışmanın değerlendirilmesinde tarafsız, dürüst ve objektif davranmalı ve editörler dışında bilgi paylaşımında bulunmamalıdırlar. Değerlendirme esnasında ve çalışmanın yayınlanmasından sonra gizliliğe özen göstermelidirler.
3- Hakemlerin eleştirileri bilimsel ve nesnel olmalıdır. Yazara karşı kişisel eleştiri yöneltilmemeli, eleştiriler açık ve net olmalıdır.
4- Hakemler çıkar çatışması tespit etmeleri durumunda çalışmayı editöre geri göndermelidirler.
5- Hakemler değerlendirdikleri çalışma ile daha önceden yayınlanan makaleler arasında belirgin bir benzerlik ve örtüşme saptamaları durumunda editörü bilgilendirmeleri gerekir.

Yazarların sorumlulukları
1- Yazarlar dergiye yayınlanmak üzere gönderdikleri çalışmalarını aynı anda başka bir dergiye gönderemezler.
2- Yazarlar yayınlanmak üzere sundukları çalışmanın başka bir yerde yayınlanmamış özgün çalışma olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
3- Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalarda gerekli atıfları bilimsel etik kurallar çerçevesinde yapılmış olması gerekir.
4- Dergiye gönderilen çalışmalarda bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak) aykırı bir unsur bulunmamalıdır.
5- Yazarlar çalışma kapsamında topladıkları verileri bilimsel etik kurallar çerçevesinde derlemiş olmalıdırlar.
6- Yazarlar yayınlanan makalelerinde sorumluluğu birlikte üstlenmelidir. Çalışmaya katkısı olmayan birinin yazar olarak eklenmesi ya da katkısı olan birinin yazar olarak eklenmemesinin bilimsel etik kurallarına aykırı bir davranış olduğu bilinmelidir.
7- Makalenin sorumlu yazarları, makalenin tüm yayın sürecini varsa makaledeki diğer yazarlarla paylaşmak zorundadır.
8- Yazarlar yayımlanan makalede çıkar çatışması olmadığını kabul etmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını editöre bildirmelidirler. Ayrıca, çalışmanın yapılmasında maddi destek sağlayan kurum/kuruluşları beyan etmelidirler.
9- Dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, onay/onaylar makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
10- Yazar, yayınlanmış olan makalede önemli bir hata saptamaları durumunda bu durumu detaylarıyla birlikte dergi editörüne bildirmek zorundadırlar.