Yazım Kuralları

MAKALE YÜKLEME DOSYALARI İÇİN ŞABLONLAR


1. Tam Makale olarak; Makalenin yazar isimli versiyonu (Buraya Tıklayınız),
2. Ek dosyalar kısmına ise; Makalenin yazar isimsiz versiyonu (Buraya Tıklayınız),
3. Başlık Sayfası kısmına Makale başlığı ile tüm yazarların bilgilerinin olduğu sayfa (Buraya Tıklayınız),
4. Telif Hakları Devir Sözleşmesi Formu (Buraya Tıklayınız),
5. Benzerlik Raporunu (Maksimum %24)


Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi Yazım Kuralları

Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, A4 boyutunda 10 punto Times New Roman yazı karakterinde ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfa boşlukları üstten 2.5 cm, alttan, soldan ve sağdan ise 2 cm olmalıdır. Makalenin her sayfasının alt-ortasına sayfa numarası verilmeli ve satırları ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Makalenin uzunluğu, şekiller, çizelgeler ve kaynaklar dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir.

Makale; Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. İstenmesi durumunda Bulgular bölümü ile Tartışma bölümü “Bulgular ve Tartışma” şeklinde birleştirilebilir. Bu durumda da Sonuç bölümü ayrıca yer almalıdır. Gerekiyorsa Kaynaklar bölümünden önce “Teşekkür” bölümü yer almalıdır. Ayrıca ”Çıkar Çatışması Beyanı’’ ve “Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı’’ bölümleri kaynaklar bölümünden önce yer almalıdır. Makale başlığı kısa olmalı ve eserin tüm yönlerini yansıtacak şekilde küçük harflerle ve kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Hazırlanan makalede grafikler, fotoğraflar ve resimler ‘Şekil’ olarak, tablolar ise ‘Çizelge’ olarak verilmelidir. ‘Şekil’ ve ‘Çizelge’ler ayrı ayrı numaralandırılmalı ve metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Şekil başlıkları şeklin altında çizelge başlıkları ise çizelgenin üzerinde verilmelidir. Resimler .jpeg, .png veya .tiff formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Excel formatındaki şekiller kabul edilmeyecektir.

Makale hazırlanırken uluslararası standart ölçü birimleri (SI) kullanılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.

Başlıklar: Makale metnindeki birinci derecedeki başlıklarda bağlaçlar hariç kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ikinci ve üçüncü derecedeki başlıkların ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır.

3.1. İkinci derece başlıklar
İkinci dereceden başlıklar 3.1., 3.2., 3.3. şeklinde numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır. Başlığın ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalı cümledeki diğer kelimelerin ilk harfleri ise küçük yazılmalıdır.

3.1.1. Üçüncü derece başlıklar
Üçüncü dereceden başlıklar 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1. şeklinde numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır. Başlığın ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalı cümledeki diğer kelimelerin ilk harfleri ise küçük yazılmalıdır. Makalede dördüncü dereceden başlık kullanımından kaçınılmalıdır.

Yazar adları ve adresleri: Yazar adları akademik unvan belirtilmeden açık olarak yazılmalı, yazarların adresleri ile sorumlu yazarın iletişim bilgileri (e-posta) belirtilmelidir. Adresler, yazar isimlerinden hemen sonra yer almalı, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazarlar ORCID numaralarını şablon içerisindeki ORCID logosuna kaydetmelidir.

Özet: Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde, makalenin amaç, materyal-metot, bulgular ve sonuçlarını kapsayacak şekilde tek paragraf Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Abstract: 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Özet bölümünün İngilizceye tek paragraf olarak çevrilmesi ile hazırlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: En az 3 en fazla 6 adet olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş: Çalışmanın önemi literatürlerle desteklenerek açıklanmalı ve amacı net olarak ifade edilmelidir.

Materyal ve Metot: Makalede sunulan sonuçların bulunmasında kullanılan tüm materyaller ve yöntemler detaylı olarak açıklanmalıdır.

Denklemler; denklem editörü yardımıyla, sola dayalı yazılmalı ve (1), (2), (3) …. şeklinde numaralandırılmalıdır.

Her bir denklem yazımından sonra tüm parametreler açıklanır. Daha önce açıklanan terimin tekrar açıklanmasına gerek yoktur.

A= (4/3)  π r3                                                                                                                           (1)
Yukarıdaki denklemde; A: Aaaaaaa, r: Rrrrr’dir.

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde; elde edilen bulgular, güncel literatür bilgileriyle desteklenerek tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar tekrarlanmadan çalışma sonunda varılan sonuç ve hükümler belirtilmelidir.

Teşekkür: Çalışmayı destekleyen kurum ya da kuruluşa teşekkür edilmelidir. Ayrıca makalenin çıkartıldığı proje ya da tez bu bölümde belirtilmelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı:
Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamış olduklarını beyan ederler.

Kaynaklar ve Atıflar: Yararlanılan kaynaklar, makale içerisinde aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir. Makale sonunda ise, soyadı-tarih sırasına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Metin içerisinde atıf göstermede ve makalenin kaynaklar kısmı oluşturulurken APA 7 kullanılmalıdır. İngilizceAPA 7 stili için: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

Makale Türkçe ise;
Metin içerisinde kaynak bildirimleri ‘Soyadı-tarih’ sistemine göre yapılmalıdır.

Özel & Baydar (2016),

Makale Türkçe yazıldığında üç veya çok yazarlı çalışmalar için “vd.” bağlacı kullanılır.
Uçar vd. (2017), …………………………………………
…………………………………………………………………….. (Uçar vd., 2017).
(Yiğit vd., 2014; Yiğit vd., 2015; Yiğit vd., 2016) veya (Yiğit vd., 2014, 2015, 2016)
(Yiğit vd., 2014a; Yiğit vd., 2014b) veya (Yiğit vd., 2014a, b)

Makale İngilizce ise;

Yılmaz (2004) ………………………
……………………………………. (Uçar et al., 2017).
Özel & Baydar (2016),
Makale İngilizce yazıldığında üç veya çok yazarlı çalışmalar için “et al.” bağlacı kullanılır.
Ekmekci et al. (2016)
(Yiğit et al., 2014a; Yiğit et al., 2014b) or (Yiğit et al., 2014a, b)
(Yiğit et al., 2014; Yiğit et al., 2015; Yiğit et al., 2016) or (Yiğit et al., 2014, 2015, 2016)

Kaynaklar
Kaynaklar asılı 0.5 olacak şekilde düzenlenmeli. Yazı tipi Times New Roman ve yazı boyutu 8 punto olmalıdır. Satırlar arasında 0 nk boşluk ve satır aralığı tek olmalıdır.

Kaynak tek yazarlı makale ise;

Gösterit, A. (2016). Adverse effects of inbreeding on colony foundation success in bumblebees, Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae). Applied Entomology and Zoology, 51(4), 521-526. doi.org/10.1007/s13355-016-0427-2
“DOI’si bulunan makalelerde mutlaka belirtilmelidir.”

Kaynak çok yazarlı makale ise;

Ucar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F. & Baydar, H. (2017). Effects of different irrigation water and nitrogen levels on the water use, rose flower yield and oil yield of Rosa damascena. Agricultural Water Management, 182, 94-102. doi: 10.1016/j.agwat.2016.12.004.

Kaynak kitap ise;
Yazar, A. A. (Yıl). Eserin Başlığı. Yer, Yayıncı.

Örnek:

Yıldırım, O. (2008). Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi.

Aras, S. & Karataş, M. (1998). Su Ürünleri Yetiştirme İlkeleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.

Waller, P. & Yitayew, M. (2016). Irrigation and Drainage Engineering. New York. Springer.


Kaynak kitaptan bir bölüm ise;
Yazar, A. A. & Yazar, B. B. (Yıl). Eserin başlığı., Kitap ismi, (pp. sayfa numaraları)

Örnek:

Nunes, C. S. & Kunamneni, A. (2018). Laccases-properties and applications. In Enzymes in Human and Animal Nutrition: Principles and Perspectives. (pp. 279-297)


Kaynak bildiri ise;
Yazar, A. A. (Yıl). Bildiri ya da Poster Başlığı. Sempozyum adı, Tarih, Yer bilgisi. Sayfa no.

Örnek:

Bakbak, F. & Uçar, Y. (2018). Some Performance Indicators of Sprinkler Irrigation Systems on the Sandıklı Plain (Turkey). IX. International Agricultural Symposium. October 04- 07, Joharina, 1590-1596.

Kaynak tez ise;

Yazar, A. (Yıl). Tez Adı. (YL/Dok. Tezi, Üniversite Adı, Enstitü adı)

Örnek:

Parladır Karcı, A. (2018). Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Sulama Şebekelerinin Performans Değerlendirmesinde Kullanılması: Atabey Sulama Şebekesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)

Kaynak bir standart/kurum/kuruluşun yayını ise;

Örnek:

TSE 2478 (1976). Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini. TSE, I. Baskı, Ankara.

Metin içinde gösterimi: (TSE, 1976)

ASTM 907 (1982). Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives. ASTM, Philadelphia.

Metin içinde gösterimi: (ASTM, 1982)

TÜİK (2019). Tarımsal Ürünler İstatistiği, İstatistiklerle Türkiye. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Metin içinde gösterimi: (TÜİK, 2019)

FAO (2019). The State of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia. Food and Agricultural Organization, Budapest.

Metin içinde gösterimi: (FAO, 2019)

Kaynak internet ortamında ise;
Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen, kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklarda, eser Türkçe veya yabancı dilde ise Anonim ve yıl olarak belirtilir.

(Yazarı belli olmayan web sayfası ise)

Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen, kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklarda, Anonymous ve yıl olarak belirtilir.

(Yazarı belli olmayan web sayfası ise)

Anonymous (Year). Title. Retrieved July 07, 2022, from website.

Örnek:

Anonymous (2014). Why Are We So Obsessed With the Myers-Briggs? Retrieved July 07, 2022, from https://medium.com/the-archipelago/why-are-we-so-obsessed-with-the-myers-briggs-b01574b48708.

(Yazarı belli olan web sayfası ise)

Bologna, C. (2019). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e. (Son erişim tarihi: 07 Temmuz 2022)

Teknik rapor

Yazar, A. (Yıl). Rapor Adı. Numarası, Sayfa Sayısı.

Örnek:

Meşhur, M. & Yoldemir, O. (1983). Köyceğiz, Datça Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. TPAO Rapor No:1732, 185s