Yazar RehberiTrakya Üniversitesi
Trakya Eğitim Dergisi Yazar Rehberi


Trakya Eğitim Dergisi öğretmen yetiştirme alanının farklı disiplinlerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Derginin amacı yayınlamış olduğu bilimsel değere sahip, özgün ve etik ilkelere önem veren çalışmalar ile öğretmen yetiştirme alan yazınına katkı sağlamaktır. Yazar rehberi akademik çalışmaların bu ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi için yol gösterici olarak hazırlanmıştır.
Çalışma Göndermek
Trakya Eğitim Dergisinde (TRED);
• Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinde hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmaktadır.
• APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlanmış makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.
• Yayım kabulü alan makaleler makalenin yazım dilinde yayımlanmaktadır.
• Editörler özellikle derginin amacı ve kapsamı dışındaki konularda gelen başvuruları, “Yazarlara Notlar” bölümünde ifade edilen “Ön Editöryal Değerlendirme Kriterleri”ni karşılamayan çalışmaları gerekçesini belirterek geri çevirebilir. Bu sebeple bu kriterlere uyarak makalenin sisteme yüklenmesi beklenmektedir.
• TRED’de yayımlanan makalelerden ücret talep edilmemektedir.
TRED Dergisi’nde aşağıdaki ilkelere uygun çalışmalar yayımlanır,
• Eğitim konusu ile ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanan çalışmalar,
• Eğitim konusunda son dönem alan yazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, meta-analiz veya meta-sentez çalışmaları,
• Eğitim konusunda pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunan çalışmalar veya benzeri özgün nitelikteki yazılar.
Çalışma Değerlendirme Süreçleri
TRED’e gönderilecek çalışmalar bu rehberin ekinde sunulan yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden ön değerlendirmeye alınır. Çalışmalar ikinci aşamada Alan Editörü tarafından değerlendirilir.
TRED’deki editöryal ön değerlendirme kriterleri şu şekildedir:
Nicel çalışmalar için;
• En az bir sürekli değişken içeren betimsel ve karşılaştırmalı çalışmalar ile çoklu regresyon, yol (path) analizi gibi ileri istatistikler kullanılarak hazırlanan çalışmalar değerlendirmeye alınır. Birden fazla çalışmayı raporlayan çalışmalara öncelik verilebilir.
Nitel çalışmalar için;
• Nitel araştırma sürecinin tüm basamaklarının (desen seçimi ve gerekçesi, çalışma grubunun belirlenmesi, geçerlik ve güvenirlik koşulları, araştırmacının rolü, verilerin derinlemesine analiz edilmesi vb.) detaylı olarak raporlanması beklenmektedir.
• Gömülü teori/kuram oluşturma ve etnografya/kültür analizi desenindeki çalışmalara öncelik verilir.
Karma araştırma (mixed methods research) çalışmalar için;
• Karma desenli araştırmalarda araştırmanın nicel ve nitel kısımları ayrı ayrı değerlendirilir. Karma desende olan çalışmaların yayımlanma oranı daha yüksektir.
Ölçme aracı geliştiren çalışmalar için;
• Alana özgün katkı sunan ölçme aracı geliştirme/uyarlama çalışması ancak nicel/nitel çalışma koşullarını sağlayan bir araştırmayla raporlanırsa değerlendirmeye alınır. Alanında hiç bulunmayan kapsamlı ölçek geliştirme/uyarlama çalışmaları yukarıdaki ölçütün dışındadır.
Deneysel çalışmalar için;
• Karma çalışmanın bir deseninde yapılandırılmış deneysel çalışmalar değerlendirmeye alınır.
Kuramsal çalışmalar için;
• Dergide eğitim bilimleri ile ilgili temel sorunları ortaya koyan ve bunlara çözüm önerileri getiren analitik çalışmaların yayımlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan bu kapsama giren çalışmaların kitap bölümü tarzında olmaması beklenmektedir.
Ayrıca;
• Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları beklenmektedir.
• Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün sunulması, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerde dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.
• Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.
• Ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmaların Yetkilendirilmiş Yazarına değerlendirme neticesi bildirilir. Yukarıda belirtilen ilkelere uygun bulunan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınır.
• Gönderilen bir çalışmanın hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce editöryal değerlendirmesi 4 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.
• Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar en çok biri Trakya Üniversitesinden olmak üzere alanda uzman iki hakeme gönderilir. Yazıların yayımlanabilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu durum makalenin kesin olarak yayına kabul edileceği anlamına gelmez. Makalenin dergide yayınlanmaya uygun olup olmadığına editor, editörler kurulu ve yayın kurulu karar verir.
• Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, alanında uzman üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
• Hakem değerlendirme süreci, dergimizdeki yoğunluk göz önüne alındığında yaklaşık 4-6 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.
• Değerlendirme sürecinde iki taraflı kör hakemlik kullanılır. Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu, hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarının/yazarlarının kim olduğunu bilmemektedirler.
• Yazar/yazarlar; hakemlerin, Alan Editörünün ve Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler. Hakem değerlendirme süreci içerisinde, Başvuru sürecinde Editör Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler tamamlanarak revize çalışma yazar/yazarlar tarafından 7 gün içerisinde sisteme eklenmelidir.Değişikliklerin yapılmaması durumunda çalışma Editör Kurulu tarafından reddedilir. Hakemler tarafından düzeltme talep edilmesi durumunda yazara bildirilir ve çalışmanın revize edilip tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından revize edilmiş çalışma 1 ay içerisinde sisteme eklenmelidir. Bu süre içerisinde düzeltme yapılmaması durumunda makale reddedilir.
TRED’de hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için bu rehberin ekinde sunulan hakem rehberi bölümüne bakılabilir.
Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak editör;
• Çalışmayı hakem raporları ile birlikte yayın kuruluna sunar ve yayın kurulunun da görüşünü alarak,
• Çalışmanın kabulüne,
• Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
• Çalışmanın reddine karar verebilir.
Yayına kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.
• Yayına kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri yetkilendirilmiş yazara gönderilir.
• Yetkilendirilmiş yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek, düzeltme notları ile birlikte yeniden sisteme yüklediği çalışma editör tarafından kontrol edilerek, hakem raporları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere alan editörlerine ya da doğrudan hakemlere gönderilebilir veya düzenleme sürecine alınır.
• Yetkilendirilmiş yazara çalışmasıyla ilgili düzeltme notları gönderilir ve makaleyi yeniden kontrol etmesi istenir.
• Düzenleme süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
• Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar yetkilendirilmiş yazar tarafından son kez kontrol edilir ve bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere sıraya alınır.
• Bu süreçleri tamamlayan çalışmaların özetleri veya geniş özetleri öncelikle DOI numarası atanarak online olarak önceden yayınlanabilir.
Genel  Kurallar
Dergiye gönderilecek olan makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Microsoft Word yazılımı ile Times New Roman yazı tipinde,11 punto, tek satır aralığı kullanarak, iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Sayfa düzeni yapılırken, üst, sol, alt 2 cm ve soldan 2.5 cm'lik boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar arasında 2 satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar 10 punto, kaynaklar kısmındaki referanslar 10 punto olmalıdır. Makale kaynakça ve ekler dahil olmak üzere en fazla 10000 sözcük olmalıdır. Makale şablonu, dergimizin internet sitesinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılabilir. Aday makale Türkçe ve Almanca ise İngilizce uzun özetin, İngilizce ise Türkçe uzun özetin makale ile birlikte gönderilmesi zorunludur. Uzun özetin makalenin başına özet ve abstract bölümlerinden sonra eklenmesi gerekmektedir.
I.Başlık
Makale başlığı en fazla 10-12 kelimeden oluşmalıdır. Başlık11 punto, ortalı, büyük harfle yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Makale başlığının altına 11 punto ile (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ilk harfleri büyük, diğerleri küçük soyadı ise tüm harfleri büyük ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlığın bulunduğu sayfada yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir.
II. Öz ve Anahtar Sözcükler
Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 150-200 sözcüğü geçmeyecek şekilde özet yazılmalıdır. Özetler, sağdan ve soldan 1 cm. içeri çekilmelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 5 sözcük arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar sözcükler" ve İngilizce özetin altında 'Keywords' başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet başlıkları, büyük harfle ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.
III. Bölümler ve Alt Bölümler
Bölüm başlıkları tümü büyük harf, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, sola dayalı, girinti verilmeden ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana bölümler; GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER, KAYNAKLAR biçiminde birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır.
IV. Tablolar
Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının altında italik olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki ilk sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar, sola hizalı olarak yerleştirilmelidir.
V. Kaynaklar
Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar "Kaynaklar" listesinde yer almalıdır. Kaynaklar, APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynak gösterime kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi, http://www.apasytle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

Başvuru Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazara Rehberi'nde detaylı açıklama sunulmuştur).
2. Yazı dosyası Microsoft Word doküman dosya biçimindedir.
3. Aday makale eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanları ile ilgilidir.
4. Yazı, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Trakya Eğitim Dergisi, makalenin bütün yayım haklarına sahiptir.
5. Aday makale yayına kabul edildiği taktirde yazar/ların yazının tüm yazarlarca okunduğunu, onaylandığını, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt ettiklerini belirten makale teslim tutanağını, yazar katkı payı formunu, benzerlik raporunu ve gerekli çalışmalar için etik kurul onay formunun ilgili alanlarını imzalayarak dergipark sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir
6. Aday makale APA 6 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
7. Aday makalenin değerlendirme amacıyla sisteme yüklenen kopyasında yazar bilgileri bulunmamaktadır.
8. Son bir yıl içerisinde yazarı olduğum veya yazarları arasında yer aldığım başka bir makalem Trakya Eğitim Dergisi'ne sunulmamıştır.
Yazar Hakları
Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma
Yazar/yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.
Ayrıca Editör şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:
• Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı,
• Yazarın/yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş,
• Yazarın/yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen,
• Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak,
• Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere.
Geri Çekme
Yazar/yazarlar henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecine geçmeden önce çekebilir/çekebilirler.
Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz
Yazar/yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir/sahiptirler. Bu ve benzeri durumlarda Yazardan/yazarlardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editöryal, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.
Yayımlanmış Çalışma için Tasarrufta Bulunma
Akademik amaçlı kullanımlar, makalenin tekrar basımı vb. hususlarda kendisine ulaşan taleplere yönelik olarak dergi editöryası geri bildirimde bulunmaktadır.
Erratum
Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar, ilk yayınlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilir.