Yazım Kuralları


Genel Kurallar

Dergiye gönderilecek olan makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Microsoft Word yazılımı ile Times New Roman yazı tipinde,11 punto, tek satır aralığı kullanarak, iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Sayfa düzeni yapılırken, üst, sol, alt 2 cm ve soldan 2.5 cm'lik boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar arasında 2 satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar 10 punto, kaynaklar kısmındaki referanslar 10 punto olmalıdır. Makale kaynakça ve ekler dahil olmak üzere en fazla 10000 sözcük olmalıdır. Makale şablonu, dergimizin internet sitesinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılabilir. 

 

I.Başlık 

Makale başlığı en fazla 10-12 kelimeden oluşmalıdır. Başlık12 punto, ortalı, büyük harfle yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Makale başlığının altına 11 punto ile (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ilk harfleri büyük, diğerleri küçük soyadı ise tüm harfleri büyük ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlığın bulunduğu sayfada yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir. 

 

 

II. Öz ve Anahtar Sözcükler 

Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 100-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde özet yazılmalıdır. Özetler, sağdan ve soldan 1 cm. içeri çekilmelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 6 sözcük arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar sözcükler" ve İngilizce özetin altında 'Keywords' başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet başlıkları, ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. 

 

III. Bölümler ve Alt Bölümler 

Bölüm başlıkları tümü büyük harf, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, sola dayalı, girinti verilmeden ve koyu olarak yazılmalıdır. Ana bölümler; GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ, KAYNAKLAR biçiminde birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

 

IV. Tablolar 

Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki ilk sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar, sola hizalı olarak yerleştirilmelidir. 

 

V. Kaynaklar 

Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar "Kaynaklar" listesinde yer almalıdır. Kaynaklar, APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynak gösterime kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi, http://www.apasytle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

1.     Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazara Rehberi'nde detaylı açıklama sunulmuştur).

2.     Yazı dosyası Microsoft Word doküman dosya biçimindedir.

3.     Aday makale eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanları ile ilgilidir.

4.     Yazı, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Trakya Eğitim Dergisi, makalenin bütün yayım haklarına sahiptir.

5.     Aday makale yayına kabul edildiği taktirde yazar/ların yazının tüm yazarlarca okunduğunu, onaylandığını, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt ettiklerini belirten makale teslim tutanağını tuefder@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

6.     Aday makale APA 6 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

7.     Aday makalenin değerlendirme amacıyla sisteme yüklenen kopyasında yazar bilgileri bulunmamaktadır.

8.     Son bir yıl içerisinde yazarı olduğum veya yazarları arasında yer aldığım başka bir makalem Trakya Eğitim Dergisi'ne sunulmamıştır.