Yayın Politikası

YAYIN POLİTİKASI

 • Trakya Eğitim Dergisi, Trakya Üniversitesi resmi yayın organıdır ve hakemli akademik bir dergidir.

 • Dergi yılda üç kez (Ocak-Mayıs-Eylül) yayınlanır.

 • Eğitim bilimleri alanında yazılmış olan makaleler Türkçe dışında farklı dillerde de (İngilizce, Almanca) yayınlanmaktadır. 

 • Makale yazarı, https://dergipark.org.tr/tr/ linkini kullanarak sisteme üye olmalı ve makalesini sistem üzerinden yüklemelidir. 
 • Ocak 2020 yılından itibaren gönderilecek çalışmalarda (etik kurul onayı gerektiren) etik kurul onay belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

 • Makale sisteme yüklenirken yazarlara "Örnek Makale Formatı" dosyası sunulmaktadır. Ana makale dosyası belirtilen yönergeler doğrultusunda düzenlenmemiş olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

 • Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup,  yazım kurallarına uygun olmayan ve çeviri hatası olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

 • Gönderilecek yazılar, APA'ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Yazar yazım kurallarında belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

 • Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik ve kurum bilgisi yer almamalıdır.

 • Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.

 • Dergide yayınlanması uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır. Hangi makalenin hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.

 • İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda Editör Kurulunun kararına göre makale reddedilebilir.

 • Hakemler tarafından düzeltme talep edilmesi durumunda yazara bildirilir ve çalışmanın revize edilip tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından revize edilmiş çalışma 1 ay içerisinde sisteme eklenmelidir. Bu süre içerisinde düzeltme yapılmaması durumunda makale reddedilir.

 • Başvuru sürecinde Editör Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler tamamlanarak revize çalışma yazar/yazarlar tarafından 7 gün içerisinde sisteme eklenmelidir. Değişikliklerin yapılmaması durumunda çalışma Editör Kurulu tarafından reddedilir.

 • Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 • Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Trakya Eğitim Dergisi’ni bağlamaz.

 • Aynı yazar(lar)a ait farklı çalışmalar kabul almış olsalar dahi, aynı sayıda ve/ya ardışık üç sayıda yayınlanamaz. Hangi çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.

 • Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.

 • Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

 • Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

  

Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1-Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2-Editör Kurulu kontrolü

3-Ana Makale Dosyasının Dergi Formatına uygunluğunun  Kontrolü

4-İntihal ve/veya Benzerlik Raporu değerlendirmesi

5-Telif Hakkı Devir Formunun incelenmesi

6-Çalışmanın alan editörüne gönderilmesi

7-Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

8-Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

9-Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

10-Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

11-Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

12-Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

13-Makalenin  Değerlendirme Sürecinin tamamlanması

14-DOI numarasının alınması

15-Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

16-Yayın

Açık erişim politikası

Trakya Üniversitesi Trakya Eğitim Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

Arşivleme

Trakya Üniversitesi Trakya Eğitim Dergisi LOCKSS arşivleme sistemini kullanmaktadır. 

 

Telif hakkı düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

Gizlilik beyanı

Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Trakya  Eğitim Dergisi’ne aittir.

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılamayacaktır.