Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 149 2019-05-22

DEVELOPMENT of HISTORICAL EMPATHY SCALE for ADOLESCENTS: VALIDITY and RELIABILITY STUDY
ERGENLERDE TARİHSEL EMPATİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Hüseyin ÇALIŞKAN [1] , Bahadır DEMİR [2]


The aim of this study was to develop “Historical Empathy Scale” to determine the level of historical empathy for adolescents. In the first instance, a draft scale of historical empathy composed of 37 items was formed. For transactions concerning the validity of the scale, the data collected from 1188 students in secondary schools located in various provinces of Turkey was utilized. Totally, 1188 secondary school students participated in the research; 429 students participated in CFA analysis (51.5% female and 48.5% male); 119 students participated in test-retest analysis (44.5% male and 55.5% female) and 171 students participated in criterion-related validity (52%male and 48% female). The analysis of the principal components and the varimax rotation method were used to construct EFA.  As a result of the analysis, a structure consisting of 12 items and two factors explaining 43.04% of total variance of the scale were obtained. By examining the standardized loading and regression values of the items, it was decided that all the items were meaningful in both factors. As a result of reliability analysis, the Cronbach’s alpha reliability coefficient for whole test was found to be .81; for cognitive empathy was .76, for affective empathy was .69; for test-retest reliability was .89, for cognitive empathy was .82, for affective empathy was .93. Based on the results of analyze, the scale consisting of 12 items and 2 factors to determine the historical empathy of secondary school students is a valid and reliable instrument.

Araştırmada ergenlerin tarihsel empati düzeylerinin ortaya çıkarılabilmesi için “Tarihsel Empati Ölçeği”nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öncelikle, tarihsel empati becerisini ölçmeye yönelik maddeler hazırlamak için alan yazını taranarak gerekli incelemeler yapılmıştır.  Bu incelemeler sonucunda 37 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerliğine ilişkin işlemler için Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 1188 öğrenciden toplanan verilerden yararlanılmıştır. Bu 1188 (%51 kadın, % 49erkek) öğrenciden elde edilen verilerle AFA yapılmıştır. DFA çalışmaları için ise Sakarya ili Pamukova ilçesi sınırları içinde yer alan ortaokullarda öğrenim gören 429 (%51.5 kadın, %48.5 erkek) öğrenciden elde edilen veriler kullanılmıştır. Test-tekrar test güvenirlik çalışmalarına ilişkin işlemler ise 119 (%44.5 erkek, %55.5 kadın) öğrenciden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Ölçüt-bağıntılı geçerlik çalışmaları da 171 (%52 erkek, %48 kadın) öğrenciden elde edilen verilerle yapılmıştır. AFA yapılırken temel bileşenlerin analizi ve varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin toplam varyansının %43.04’nü açıklayan 12 madde ve iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. DFA neticesinde elde edilen model uyum değerlerinin ve tüm sonuçların temel kriterleri oldukça iyi düzeyde karşıladığından yapının teorik ve istatistiksel açıdan da uygunluğu doğrulanmıştır. Yapılan güvenlik analizi neticesinde ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .81, bilişsel empati boyutu için .76, duyuşsal empati boyutu için .69; ölçeğin test-tekrar testgüvenirliği .89, bilişsel empati boyutu için .82, duyuşsal empati boyutu için ise .93 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, ergenlerin tarihsel empati becerilerinin belirlenmesine yönelik 12 madde ve 2 faktörden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

 • Baron-Cohen, S. & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An ınvestigation of adults with asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), pp. 163-175.
 • Bora, E. & Baysan, L. (2009). Empati Ölçeği - Türkçe formunun üniversite öğrencilerinde psikometrik özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(1), s. 39-47.
 • Bryant, B. K. (1982). An index of empathy for children and adolescents. Child Development, 53(2), pp. 413–425.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Çoban, O. & Akşit, İ. (2018). 2005 ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programlarının öğrenme alanı, kazanım, kavram, değer ve beceri boyutları açısından karşılaştırılması. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), pp. 479-505. doi:10.7596/taksad.v7i1.1395
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem A.
 • Dinç, E. & Üztemur, S. (2018). Tarihsel bakış açısı edinme ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel bakış açısı edinme becerilerinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), s. 478-518. doi:10.18039/ajesi.454643
 • Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), pp. 39-50.
 • Jeong, J. (2004). Analysis of the factors and the roles of HRD in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the Republic of Korea. Unpublished Doctoral Thesis, Texas A&M University, USA.
 • Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29, pp. 589-611. doi:10.1016/j. adolescence.2005.08.010
 • Karabağ, Ş. G. (2003). Öğretilebilir ve Bilişsel Bir Beceri Olarak Tarihi Empati. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, A. & Siyez, D. (2010). Ka-Si çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), s. 110-125.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu (4, 5, 6 ve 7. sınıf ). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2018a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu (4, 5, 6 ve 7. sınıf ). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2018b). Ortaöğretim tarih dersi öğretim programı ve kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay.
 • Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), pp. 23-74.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin.
 • Tabachnick, B. G. & Fidel, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Fourth Edition. Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon.
 • Taşkıran, C., Baş, K. & Bulut, B. (2016). Sosyal bilgiler dersinin kendine özgü becerilerinin kazandırılma düzeyi. Sosyal Bilimler Dergisi, 16, s. 1-19.
 • TDK [Türk Dil Kurumu]. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Topçu, Ç., Baker, Ö. & Aydın, Y. (2006). Temel empati ölçeği türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), s. 174-182.
 • Yeager, E. A. & Foster, S. J., (2001). The role of empathy in the development of historical Understanding. In O. L. Davis Jr., E. A. Yeager, & S. J. Foster (Eds.), Historical empathy and perspective taking in the social studies (pp. 13-20). Lanham: Rowman&Littlefield.
 • Yılmaz, K. & Koca, F. (2012). Tarihsel empati üzerine nitel bir araştırma: Tarih öğretmenlerinin algı, görüş ve deneyimlerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), s. 855 -879.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6849-1318
Yazar: Hüseyin ÇALIŞKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2128-6143
Yazar: Bahadır DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA Çalışkan, H , Demi̇r, B . (2019). ERGENLERDE TARİHSEL EMPATİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Turkish History Education Journal , 8 (1) , 129-149 . DOI: 10.17497/tuhed.557538