Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 342 - 355 2019-05-22

Yayın Kritiği: GERÇEKTE(N) ÖYLE Mİ OLMUŞ? POST-TRUTH ZAMANLARDA TARİHİN TEMSİLİ

Esra ÖRS [1]


Öncelikle post kavramının zaman zaman Türkçede eksik olarak ele alındığını söylemek yerinde olacaktır. Post İngilizceden dilimize girmiş sonra anlamına gelen bir ön ektir. Ancak bilinen sonra anlamının aksine post ön ekinin “önemsizleşme” anlamı göz ardı edilmektedir. Bu, günümüzde daha çok post-truth kavramıyla yer bulmaktadır. Post-truth, akılcı düşünme becerilerinden insanları mahrum bırakarak gerçeğin değersizleşmesine ve gerçek olmayanın kabul edilmesine sebep olmuştur. Bilginin doğruluğuna ya da yanlışlığına bakılmaksızın insanları inandırma çabası içinde olunduğundan gerçeği itibarsızlaştırma girişimidir denilebilir. Ayrıca bu kavramla birlikte değerler medya odaklı hale gelmiş ve gerçeğin gizlenerek etik olmayan davranışların kabul görmesine zemin hazırlanmıştır (Karaarslan, 2018, s.105-106). Kitabın bölümleri incelendiğinde kavramın çok boyutlu ele alındığı görülmüştür.  

Yayın Kritiği
  • Altun, A. (2016). Tarih merakına yönelik bir inceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi (AİBÜ) Tarih Bölümü öğrencilerinin tarihe dair merakları. Turkish History Education Journal, 5(2), ss.390-436.
  • Karaarslan, A. (2018). Post-truth ve medyada gerçeklik (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Şimşek, A. (2016). Kronoloji ve zaman algısı. Mustafa Safran (Ed.), Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri içinde (s. 98-103). İstanbul: Yeni İnsan.
  • Uluk, M. (2018). Yeni medyada “yalan haber” ve hakikat sonrası çağ: doğrulama platformu olarak teyit.org örneği üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Ulusoy, K. (2017). Akademik bir faaliyet alanı olarak üniversitelerde tarih eğitimi. Ahmet Şimşek (Ed.), Türkiye’de Tarih Eğitimi içinde (s. 313-367). Ankara: Pegem Akademi.
  • Vural, Z., ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 5(20), s. 3348-3382.
  • Yıldırım, T. (2014). Tarih ders kitaplarında “öteki” kurgusu: 1930’lı yıllar üzerine bir değerlendirme. Turkish History Education Journal, 3 (1), s. 62-89.
  • Yıldırım, T. ve Şimşek, A. (2015). Erken cumhuriyet dönemi lise tarih ders kitaplarında din anlatısı. Eğitim ve Bilim. 40 (179), s. 323-340.
  • Yıldırım, T. ve Şimşek, A. (2017). Erken cumhuriyet döneminde “biz”in inşası: Tarih ders kitapları üzerine bir değerlendirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), s. 367-389.
Birincil Dil tr
Bölüm Kritik Temelli Çalışmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5011-7205
Yazar: Esra ÖRS (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA Örs, E . (2019). Yayın Kritiği: GERÇEKTE(N) ÖYLE Mİ OLMUŞ? POST-TRUTH ZAMANLARDA TARİHİN TEMSİLİ . Turkish History Education Journal , 8 (1) , 342-355 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/43050/568763