Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sorgulama Temelli Öğretim Yaklaşımıyla Matematik Dersine Yönelik Plan Örneği Uygulaması (Mathematics Course Plan Application Example with Inquiry Based Teaching Approach)

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 15 - 39, 30.06.2019

Öz

Çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf matematik dersinde kesirler öğrenme
alanında yer alan “Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı
doğrusunda gösterir” kazanımına ait sorgulama temelli öğretim yöntemine uygun
geçerli ve güvenilir ders planı örneği geliştirmektir. Geliştirilen ders planı
Samsun ilinde bir devlet ilkokulunda öğrenim gören 39 öğrenciye uygulanıp
geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Örnek ders planı planlama,
düzenleme, işleniş, yaratma, paylaşım ve değerlendirme basamaklarından
oluşturulmuştur. Kazanıma ilişkin 5 etkinlik kâğıdı geliştirilmiştir. Sırası
ile modellenen kesri bulalım, Sayı doğrusunda kesirleri bulma, Kesir ölçme
aracı oluşturalım mı?, Cuisenaire çubukları, Değerlendirme kesir testi çalışma
kağıtları geliştirilmiştir. Öğrencilerin geliştirilen çalışma kâğıtları ile
modellenen kesirleri yazabilme, sayı doğrusunda kesirleri ifade etme, kesir
seti oluşturabilme, kesirlerin birbiri ile ilişkilendirilmesi, kesir
birimlerine göre ölçümlerin değişeceği anlama, payı ve paydası en çok iki
basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterebilme öğrenme çıktılarına
ulaşmışlardır. Süreç sonunda yapılan değerlendirme testi sonuçları
incelendiğinde öğrencilerin başarılı oldukları belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

TUBİTAK 2228-B Yüksek Lisans Öğrencileri için Doktora Burs Programı

Proje Numarası

1919B021601240

Teşekkür

Bu çalışma doktora tez çalışması için geliştirilmiş ders planlarından birini kapsamaktadır. 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programı kapsamında sağladığı destekten ötürü TUBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı birimine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu çalışma 6-8 Eylül 2018 tarihinde Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

Kaynakça

 • Achieve. (2010). International science benchmarking report. Taking the lead in science education: Forging next-generation science standards. Retrieved from: 10.04.2018, http:// www.achieve.org/files/InternationalScienceBenchmarkingReport.pdf
 • Akben, N., & Köseoğlu, F. (2010). İlköğretim 5. sınıf yoğunluk konusunda bilimsel sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinlik örneği. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences-NEWWSA, 5(3), 1281-1289. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185818.
 • Akdur, T. E., & Kurbanoğlu, H. M. (2014). Scientix Projesi: Sorgulamaya Dayalı Fen ve Matematik Eğitimi. Eylül 11-14, Adana Çukurova Üniversitesi 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. 1-4.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-23.
 • Alberta Education. (1990). Focus on research: A guide to developing students’ research skills. Edmonton, AB: Alberta Education. Erişim tarihi: 02.01.2015, http://www.library.ualberta.ca/documents/focusonresearch.pdf
 • Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A. S. (2013). The development of inquiry skills scale: Reliability and validity study. Asian Journal of Instruction. 1(2), 56-65. e-ISSN:2148-2659
 • Arı, E., & Yılmaz, S. (2016). Sorgulayıcı araştırma odaklı fen bilimleri uygulamaları: afetten korunma ve güvenli yaşam ara disiplini. International Journal of Humanities and Education, 2(3), 100-122. Erişim adresi: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1296
 • Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Betts, P. McLarty, M., & Dickson, K. (2017). An action research project by teacher candidates and their instructor into using math inquiry: learning about relations between theory and practice, networks, An Online Journal for Teacher Research, 19 (1). 1-15. doi:10.4148/2470-6353.1011
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398.
 • Bozkurt, O. (2012). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 9(18). 187-200. Erişim adresi: http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000270/1038000141
 • Davies, D. J., Collier, C., & Howe, A. (2012). A matter of ınterpretation: developing primary pupils’ enquiry skills using position-linked datalogging. Research in Science & Technological Education, 30(3), 311-325.
 • Davis, D. (2017). Inquiry-based learning in a first-year honors course. Erişim adresi(31.08.2017): https://math.williams.edu/files/2017/01/pbl-report.pdf
 • Davis, S. A. (2005). Inquiry-based learning templates for creating online educational paths. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). A&M University. Texas.
 • Duban, N. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Göre İşlenmesi: Bir Eylem Araştırması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir, Türkiye
 • Duru, M. K., Demir, S., Önen, F., & Benzer, F. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
 • Erdoğan, M. N. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atomun Yapısı Konusundaki Başarılarına, Kavramsal Değişimlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fene Karşı Tutumlarına Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry) Yönteminin Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara, Türkiye
 • Fathoni, I. M., & Haryani, I. S. (2018). Mathematically creative thinking abilities students of elementary school on learning inquiry training based on learningstyle, Journal of Primary Education, 7(2), 121-128. https://doi.org/10.15294/jpe.v7i2.23160
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research competencies for analysis and application.(6. baskı). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Gençtürk, H. A. (2004). Sorgulama Yöntemiyle Fen Bilgisi Dersi Öğretiminin İlköğretim Okullarında Uygulaması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyonkarahisar, Türkiy
 • Hakkarainen, K. A. I. (2003). Emergence of progressive-inquiry culture in computer-supported collaborative learning. Learning Environments Research, 6(2), 199-220.
 • Hayward, C. N., Kogan, M., & Laursen, S. L. (2016). Facilitating ınstructor adoption of ınquiry-based learning in college mathematics. International Journal of Research in Undergraduate. Mathematics, 2, 59–82.
 • Hollingsworth, H. L., & Vandermass-Peeler, M. (2017). Almost everything we do includes inquiry: fostering inquiry-based teaching and learning with preschool teachers, Early Child Development and Care, 187(1), 152-167, DOI:10.1080/03004430.2016.1154049
 • Johnson, E. M., & Larsen, S. P. (2012). Teacher listening: The role of knowledge of content and students. The Journal of Mathematical Behavior. 31(1), 117–129.
 • Kabataş Memiş, E., & Çakan Akkaş, B. N. (2016). Okulöncesi eğitiminde araştırma-sorgulama temelli uygulama: Yoğunluk konusu örneği. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1),17-29.
 • Kara, K. (2008). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Sorgulama Merkezli Etkinliklerle Yapılan Proje Çalışmalarındaki Öğrenci Performansının Değerlendirmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye
 • Karadağlı, İ. (2006). Olay sorgulamasının öğrencilerin fenle ilgili dogmatik olaylara yaklaşımlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karamustafaoğlu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Inquiry based learning and ıts effectiveness. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54
 • Kayacan, K., & Selvi, M. (2017). Öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1771-1786.
 • Keçeci, G., & Kırbağ Zengin, F. (2016). Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. International Journal of Social Science, 47, 269-287.
 • Ko, I., & V. Mesa. (2014). Investigating instructors’ concerns about assessments in inquiry-based learning methods courses. In Proceedings of the 17th Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education, 763–768. Mathematical Association of America. http://sigmaa.maa.org/rume/Site/Proceedings.html
 • Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., & Kaplan, D. (2000). The development of cognitive skills to support inquiry learning. Cognition and Instruction, 18(4), 495-523.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kusumawati, R., Hobri, & Hadi, A. F. (2019). Implementation of integrated inquiry collaborative learning based on the lesson study for learning community to improve students’ creative thinking skill, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1211 (2019) 012097, ICCGANT 2018 doi:10.1088/1742-6596/1211/1/012097
 • Macdonald, R. (2005). Assessment strategies for enquiry and problem-based learning. In T. Barrett, I. MacLabhrainn, and H. Fallon (Eds), Handbook of Enquiry & Problem Based Learning, pp. 85–93. Galway, Ireland: CELT.
 • Makar, K., & Fielding-Wells, J. (2017). Shifting more than the goal posts: developing classroom norms of inquiry-based learning in mathematics. Math Ed Res J 1-11. DOI 10.1007/s13394-017-0215-5
 • Mindy, C. (2015). Including inquiry-based learning in a flipped class, PRIMUS, 25(8), 736-744 doi: 10.1080/10511970.2015.1031303Oğuz, A., & Yürümezoğlu, K. (2007). The primacy of observation in inquiry-based science teaching. International Association “Hands-On Science”. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/234771822_The_Primacy_of_Observation_in_Inquiry-Based_Science_Teaching
 • Patterson, J. T. (2016). A Path to Inquiry-Based Learning in Geometry Courses in U.S. Secondary Schools. Degree of Master of Liberal Arts in Extension Studies, Harvard University, ABD.
 • Perry, Vannetta R., & Clinton P. Richardson. (2001). The New Mexico Tech Master of Science Teaching Program: An Exemplary Model of Inquiry-Based Learning. 31 st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Reno.
 • Philippeaux-Pierre, R. (2009). Inquıry mathematıcs: what's in it for students? A look at student experiences and mathematical understanding (Yayımlanmamış doktora tezi). Columbia Üniversitesi, ABD.
 • Qureshi, S., Vishnumolakala, V. R., Southam, D. C., & Treagust, D. F. (2016). Inquiry-Based Chemistry Education in a High-Context Culture: A Qatari Case Study, Int J of Sci and Math Educ, 15:1017–1038.
 • Sağlam, S. (2012). Lisans Öğrencilerinin RNA Teknolojileri Konusundaki Bilgi Seviyeleri ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımıyla Sunulan Materyalin Etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara, Türkiye
 • Schramm, J. W., Jin, H., Keeling, E. G., Johnson, M., & Shin, H. J. (2017). Improved Student Reasoning About Carbon-Transforming Processes Through Inquiry-Based Learning Activities Derived from an Empirically Validated Learning Progression. Res Sci Educ Springer Science+Business Media Dordrecht 47, 1-24.
 • Sever, S., Oğuz-Ünver, A., & Yürümezoğlu, K. (2013). The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3), 450-463.
 • Sözen, K. (2010). Sorgulayıcı Öğrenme ve Programlı Öğretim Yöntemlerine Göre İşlenen Biyoloji Laboratuvarı Uygulamalarının Karşılaştırılması, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü: Sakarya, Türkiye
 • Şahin, S., Atasoy, B., & Somyürek, S. (2010). Öğretmen eğitiminde örnek olay yöntemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(29), 253.277.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir, Türkiye
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Timur, B. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulamalı Öğretimin (Inquiry Teaching) Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü: Çanakkale, Türkiye
 • Timur, B., & Kıncal, R. Y. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 41-65.
 • Varnado, J. (2011). An analysis of didactic and ınquiry-based teaching and learning on student achievement in urban elementary schools. (Yayımlanmamış doktora tezi). Walden University. ABD.
 • Wood, W. B. (2003). Inquiry-based undergraduate teaching in life sciences at large research universities: A perspective on the boyer commision report. Cell Biology Education, 2, 112-116.
 • Yoshinobu, S., & Jones, M. (2013). An overview of inquiry-based learning in mathematics. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 2, 1–11. doi: 10.1002/9780470400531.eorms1065
 • Yürümezoğlu, K., & Oğuz-Ünver, A. (2010). Experiments on the nature of how multiple images form in a plane mirror, Latin-American Journal of Physics Education 4(3), 515-519.

Mathematics Course Plan Application Example with Inquiry Based Teaching Approach

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 15 - 39, 30.06.2019

Öz

The aim of the study is to prepare a lesson plan
example in accordance with the inquiry-based teaching method of the achievement
of "He/she displays the fractions, whose numerator and denominator is a
two-digit number at most, on numerical axis” which is included in the field of
learning of fractions in the 4th grade. Five activity sheets have been
developed for the acquisition. Respectively, the study papers of ‘’finding the
modeled fraction’’, ‘’finding fractions on the numerical axis’’, ‘’creating a
tool for calculating fractions’’, “Cuisenaire rods’’, and ‘’Test for evaluating
the fractions’’. The study papers of the students demonstrate the outcomes such
as writing the modeled fractions, showing fractions on numerical axis, creating
a set of fractions, associating fractions with one another, understanding that
calculations change according to the units of fraction, and showing the
fractions whose numerator and denominator is a two-digit number at most.
Examining the evaluation test carried out at the end of the process suggests
that the students have been successful.

Proje Numarası

1919B021601240

Kaynakça

 • Achieve. (2010). International science benchmarking report. Taking the lead in science education: Forging next-generation science standards. Retrieved from: 10.04.2018, http:// www.achieve.org/files/InternationalScienceBenchmarkingReport.pdf
 • Akben, N., & Köseoğlu, F. (2010). İlköğretim 5. sınıf yoğunluk konusunda bilimsel sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinlik örneği. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences-NEWWSA, 5(3), 1281-1289. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/185818.
 • Akdur, T. E., & Kurbanoğlu, H. M. (2014). Scientix Projesi: Sorgulamaya Dayalı Fen ve Matematik Eğitimi. Eylül 11-14, Adana Çukurova Üniversitesi 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. 1-4.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 11-23.
 • Alberta Education. (1990). Focus on research: A guide to developing students’ research skills. Edmonton, AB: Alberta Education. Erişim tarihi: 02.01.2015, http://www.library.ualberta.ca/documents/focusonresearch.pdf
 • Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A. S. (2013). The development of inquiry skills scale: Reliability and validity study. Asian Journal of Instruction. 1(2), 56-65. e-ISSN:2148-2659
 • Arı, E., & Yılmaz, S. (2016). Sorgulayıcı araştırma odaklı fen bilimleri uygulamaları: afetten korunma ve güvenli yaşam ara disiplini. International Journal of Humanities and Education, 2(3), 100-122. Erişim adresi: http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1296
 • Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Betts, P. McLarty, M., & Dickson, K. (2017). An action research project by teacher candidates and their instructor into using math inquiry: learning about relations between theory and practice, networks, An Online Journal for Teacher Research, 19 (1). 1-15. doi:10.4148/2470-6353.1011
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398.
 • Bozkurt, O. (2012). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 9(18). 187-200. Erişim adresi: http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000270/1038000141
 • Davies, D. J., Collier, C., & Howe, A. (2012). A matter of ınterpretation: developing primary pupils’ enquiry skills using position-linked datalogging. Research in Science & Technological Education, 30(3), 311-325.
 • Davis, D. (2017). Inquiry-based learning in a first-year honors course. Erişim adresi(31.08.2017): https://math.williams.edu/files/2017/01/pbl-report.pdf
 • Davis, S. A. (2005). Inquiry-based learning templates for creating online educational paths. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). A&M University. Texas.
 • Duban, N. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Göre İşlenmesi: Bir Eylem Araştırması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir, Türkiye
 • Duru, M. K., Demir, S., Önen, F., & Benzer, F. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
 • Erdoğan, M. N. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atomun Yapısı Konusundaki Başarılarına, Kavramsal Değişimlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fene Karşı Tutumlarına Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry) Yönteminin Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara, Türkiye
 • Fathoni, I. M., & Haryani, I. S. (2018). Mathematically creative thinking abilities students of elementary school on learning inquiry training based on learningstyle, Journal of Primary Education, 7(2), 121-128. https://doi.org/10.15294/jpe.v7i2.23160
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research competencies for analysis and application.(6. baskı). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Gençtürk, H. A. (2004). Sorgulama Yöntemiyle Fen Bilgisi Dersi Öğretiminin İlköğretim Okullarında Uygulaması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyonkarahisar, Türkiy
 • Hakkarainen, K. A. I. (2003). Emergence of progressive-inquiry culture in computer-supported collaborative learning. Learning Environments Research, 6(2), 199-220.
 • Hayward, C. N., Kogan, M., & Laursen, S. L. (2016). Facilitating ınstructor adoption of ınquiry-based learning in college mathematics. International Journal of Research in Undergraduate. Mathematics, 2, 59–82.
 • Hollingsworth, H. L., & Vandermass-Peeler, M. (2017). Almost everything we do includes inquiry: fostering inquiry-based teaching and learning with preschool teachers, Early Child Development and Care, 187(1), 152-167, DOI:10.1080/03004430.2016.1154049
 • Johnson, E. M., & Larsen, S. P. (2012). Teacher listening: The role of knowledge of content and students. The Journal of Mathematical Behavior. 31(1), 117–129.
 • Kabataş Memiş, E., & Çakan Akkaş, B. N. (2016). Okulöncesi eğitiminde araştırma-sorgulama temelli uygulama: Yoğunluk konusu örneği. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1(1),17-29.
 • Kara, K. (2008). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Sorgulama Merkezli Etkinliklerle Yapılan Proje Çalışmalarındaki Öğrenci Performansının Değerlendirmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye
 • Karadağlı, İ. (2006). Olay sorgulamasının öğrencilerin fenle ilgili dogmatik olaylara yaklaşımlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karamustafaoğlu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Inquiry based learning and ıts effectiveness. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54
 • Kayacan, K., & Selvi, M. (2017). Öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1771-1786.
 • Keçeci, G., & Kırbağ Zengin, F. (2016). Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. International Journal of Social Science, 47, 269-287.
 • Ko, I., & V. Mesa. (2014). Investigating instructors’ concerns about assessments in inquiry-based learning methods courses. In Proceedings of the 17th Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education, 763–768. Mathematical Association of America. http://sigmaa.maa.org/rume/Site/Proceedings.html
 • Kuhn, D., Black, J., Keselman, A., & Kaplan, D. (2000). The development of cognitive skills to support inquiry learning. Cognition and Instruction, 18(4), 495-523.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kusumawati, R., Hobri, & Hadi, A. F. (2019). Implementation of integrated inquiry collaborative learning based on the lesson study for learning community to improve students’ creative thinking skill, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1211 (2019) 012097, ICCGANT 2018 doi:10.1088/1742-6596/1211/1/012097
 • Macdonald, R. (2005). Assessment strategies for enquiry and problem-based learning. In T. Barrett, I. MacLabhrainn, and H. Fallon (Eds), Handbook of Enquiry & Problem Based Learning, pp. 85–93. Galway, Ireland: CELT.
 • Makar, K., & Fielding-Wells, J. (2017). Shifting more than the goal posts: developing classroom norms of inquiry-based learning in mathematics. Math Ed Res J 1-11. DOI 10.1007/s13394-017-0215-5
 • Mindy, C. (2015). Including inquiry-based learning in a flipped class, PRIMUS, 25(8), 736-744 doi: 10.1080/10511970.2015.1031303Oğuz, A., & Yürümezoğlu, K. (2007). The primacy of observation in inquiry-based science teaching. International Association “Hands-On Science”. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/234771822_The_Primacy_of_Observation_in_Inquiry-Based_Science_Teaching
 • Patterson, J. T. (2016). A Path to Inquiry-Based Learning in Geometry Courses in U.S. Secondary Schools. Degree of Master of Liberal Arts in Extension Studies, Harvard University, ABD.
 • Perry, Vannetta R., & Clinton P. Richardson. (2001). The New Mexico Tech Master of Science Teaching Program: An Exemplary Model of Inquiry-Based Learning. 31 st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Reno.
 • Philippeaux-Pierre, R. (2009). Inquıry mathematıcs: what's in it for students? A look at student experiences and mathematical understanding (Yayımlanmamış doktora tezi). Columbia Üniversitesi, ABD.
 • Qureshi, S., Vishnumolakala, V. R., Southam, D. C., & Treagust, D. F. (2016). Inquiry-Based Chemistry Education in a High-Context Culture: A Qatari Case Study, Int J of Sci and Math Educ, 15:1017–1038.
 • Sağlam, S. (2012). Lisans Öğrencilerinin RNA Teknolojileri Konusundaki Bilgi Seviyeleri ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımıyla Sunulan Materyalin Etkisi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara, Türkiye
 • Schramm, J. W., Jin, H., Keeling, E. G., Johnson, M., & Shin, H. J. (2017). Improved Student Reasoning About Carbon-Transforming Processes Through Inquiry-Based Learning Activities Derived from an Empirically Validated Learning Progression. Res Sci Educ Springer Science+Business Media Dordrecht 47, 1-24.
 • Sever, S., Oğuz-Ünver, A., & Yürümezoğlu, K. (2013). The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3), 450-463.
 • Sözen, K. (2010). Sorgulayıcı Öğrenme ve Programlı Öğretim Yöntemlerine Göre İşlenen Biyoloji Laboratuvarı Uygulamalarının Karşılaştırılması, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü: Sakarya, Türkiye
 • Şahin, S., Atasoy, B., & Somyürek, S. (2010). Öğretmen eğitiminde örnek olay yöntemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(29), 253.277.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir, Türkiye
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Timur, B. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulamalı Öğretimin (Inquiry Teaching) Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü: Çanakkale, Türkiye
 • Timur, B., & Kıncal, R. Y. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 41-65.
 • Varnado, J. (2011). An analysis of didactic and ınquiry-based teaching and learning on student achievement in urban elementary schools. (Yayımlanmamış doktora tezi). Walden University. ABD.
 • Wood, W. B. (2003). Inquiry-based undergraduate teaching in life sciences at large research universities: A perspective on the boyer commision report. Cell Biology Education, 2, 112-116.
 • Yoshinobu, S., & Jones, M. (2013). An overview of inquiry-based learning in mathematics. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 2, 1–11. doi: 10.1002/9780470400531.eorms1065
 • Yürümezoğlu, K., & Oğuz-Ünver, A. (2010). Experiments on the nature of how multiple images form in a plane mirror, Latin-American Journal of Physics Education 4(3), 515-519.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Belgin Bal İncebacak 0000-0003-4643-8051

Esen Ersoy 0000-0002-7594-8838

Proje Numarası 1919B021601240
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bal İncebacak, B., & Ersoy, E. (2019). Sorgulama Temelli Öğretim Yaklaşımıyla Matematik Dersine Yönelik Plan Örneği Uygulaması (Mathematics Course Plan Application Example with Inquiry Based Teaching Approach). Turkish Journal of Primary Education, 4(1), 15-39.

13642  Google Scholar