Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of the Effects of Science and Technology Laboratory Practices Conducted with the Support of Assistant Instructors on the Attitudes and Success of Pre-service Primary School Teachers

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 33 - 45, 20.06.2020

Öz

This study aimed to evaluate the attitudes and successes of the pre-service primary school teachers in a course about science laboratory and its applications carried out with the support of assistant instructor. In the research, which was planned according to the semi-experimental research pattern, the model with pretest-posttest group was used. The control group consisted of 22 participants and the experimental group consisted of 19 pre-service primary school teachers. As a result of the study, there was no significant difference in the attitudes of pre-service primary school teachers towards science experiments, while a significant difference was found in favor of the experimental group in academic achievements for science experiments. pre-service primary school teachers stated that they received feedback faster during the lesson and that application support was provided. However, pre-service primary school teachers do not want assistant lecturer support in theoretical lessons. Despite the fact that the assistant lecturer contributed positively in applied lessons, in theoretical lessons where more information is tried to be learned more quickly, pre-service primary school teachers are thinking of focusing on a single lecturer.

Kaynakça

 • Azizoğlu, N., & Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya laboratuvarı endişe ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.
 • Boehrer, J., & Sarkisian, E. (1985). The teaching assistant's point of view. J.D.W. Andrews (Ed.), Strengthening the teaching assistant faculty, New directions for teaching and learning içinde, (s. 7-20). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bozkurt, O., Orhan, A. T., & Özkaya, A. (2017). Fen ve teknoloji laboratuvarı uygulamaları I-II. (4. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık
 • Bulduk, S. (2003). Psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Chae, J. L., Lim, J. H. & Fisher, M. H. (2009). Teaching mathematics at the college level: International TAs' transitional experiences. PRIMUS, 19(3), 245-259.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • French, D., & Russell, C. (2002). Do graduate teaching assistants benefit from teaching inquiry-based laboratories?. BioScience, 52(11), 1036-1041.
 • Güneş, M. H., Şener, N., Topal Germi, N., & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuar kullanimina yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 1-11.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Education Limited.
 • Hofstein, A. (2004). The laboratory in chemistry education; thirty years of experience with developments, implementation and research. Chemistry Education: Research and Practice, 5(3), 247-264.
 • Kabaer, G. (2016). Fen laboratuvarinda sinif öğretmen adaylarina uygulanan argümantasyon ve proje tabanli öğretim yöntemlerinin etkililiğinin incelenmesi. yayimlanmamiş yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kahyaoğlu, H., & Yavuzer, Y. (2004). Öğretmen adaylarının ilköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersindeki ünitelere ilişkin bilgi düzeyleri. İlköğretim Online, 3(2), 26-34.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 59-65.
 • Liu, J. (2005). Chinese graduate teaching assistants teaching freshman composition to native English speaking students. E. Llurda (Ed.), In Non-native language teachers içinde (s. 155-177). Springer, Boston, MA.
 • Notarianni‐Girard, D. (1999). Transfer of training in teaching assistant programs. Journal of Graduate Teaching Assistant Development, 6(3), 119–147.
 • Park, C. (2004). The graduate teaching assistant (GTA): Lessons from North American experience. Teaching in Higher Education, 9(3), 349-361.
 • Ralph, E. G. (2001). Effective instruction: a synthesis of research‐based principles for GTAs. Journal of Graduate Teaching Assistant Development, 8(1), 13–20.
 • Sever, R., Tarım, K., Ültay, E., & Çilingir, S. K. (2018). Sınıf eğitimi programındaki zorunlu dersler hakkında bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 431-450.
 • Seymour, E. (2005). Partners in innovation: Teaching assistants in college science courses. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Singer, S., & Hilton, M. (2005). Commentary: Needing a New Approach to Science Labs. The Science Teacher, 72(7), 10.
 • Telli, A., Yıldırım, İ. H., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim 7. sınıflarda basit makinalar konusunun öğretiminde laboratuvar yönteminin öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 291-305.
 • Wheeler, L. B., Chiu, J. L., Maeng, J. L., & Bell, R. L. (2019). An exploratory study of teaching assistants’ motivation for inquiry-based teaching in an undergraduate laboratory context. Chemistry Education Research and Practice, 20(1), 53-67.
 • Williams, G. M., & Case, R. E. (2015). Tale of the tape: International teaching assistant noticing during videotaped classroom observations. Journal of International Students, 5(4), 434 446.
 • Yang, Y. F. (2011). Engaging students in an online situated language learning environment. Computer Assisted Language Learning, 24(2), 181-198.
 • Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 71-86.

Yardımcı Öğretim Elemanı Desteğiyle Yürütülen Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 1, 33 - 45, 20.06.2020

Öz

Fen eğitimi, bireylerin doğayı ve çevresini anlamalarını amaçlamaktadır. Ancak bazı olgular, özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler için karışık ve soyut olarak algılanabilir. Bu algıyı aşmanın yollarından birisi, fen laboratuvarlarıdır. Fen laboratuvarları, etkili öğretmen rehberliğinde, öğrencilere bireysel ya da küçük gruplar halinde çalışma fırsatı sunar. Ancak ülkemizde, laboratuvar derslerinin kalabalık mevcutlu olmasının tek bir öğreten için hayli zorluk ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, yardımcı öğretim elemanı desteğiyle gerçekleştirilen fen laboratuvarı ve uygulamalarına yönelik bir derste, sınıf öğretmeni adaylarının tutum ve başarı durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yarı-deneysel araştırma desenine göre planlanan araştırmada, ön test-son test gruplu model kullanılmıştır. Yedi hafta devam eden uygulamada kontrol grubunu 22, deney grubu 19 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Tutum ölçeği, kavram formu ve tarama formu olmak üzere üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Nicel veriler için bilgisayar üzerinden paket analiz programı kullanılırken, nitel veriler için içerik analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark ortaya çıkmazken, fen deneylerine yönelik akademik başarılarında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmen adayları ders esnasında daha hızlı dönüt aldıklarını ve uygulama desteğinin sağlandığını belirtmişlerdir. Ancak sınıf öğretmen adayları, teorik derslerde yardımcı öğretim elemanı desteği istememektedirler. Uygulamalı derslerde yardımcı öğretim elemanının olumlu yönde katkı sağladığını belirtmelerine rağmen, daha fazla bilginin daha hızlı şekilde öğrenilmeye çalışıldığı teorik derslerde, öğrenciler tek bir öğretim elemanına odaklanma düşüncesindedirler. Son olarak, araştırmayı daha ileriye taşımak adına araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Azizoğlu, N., & Uzuntiryaki, E. (2006). Kimya laboratuvarı endişe ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 55-62.
 • Boehrer, J., & Sarkisian, E. (1985). The teaching assistant's point of view. J.D.W. Andrews (Ed.), Strengthening the teaching assistant faculty, New directions for teaching and learning içinde, (s. 7-20). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bozkurt, O., Orhan, A. T., & Özkaya, A. (2017). Fen ve teknoloji laboratuvarı uygulamaları I-II. (4. Baskı). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık
 • Bulduk, S. (2003). Psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Chae, J. L., Lim, J. H. & Fisher, M. H. (2009). Teaching mathematics at the college level: International TAs' transitional experiences. PRIMUS, 19(3), 245-259.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • French, D., & Russell, C. (2002). Do graduate teaching assistants benefit from teaching inquiry-based laboratories?. BioScience, 52(11), 1036-1041.
 • Güneş, M. H., Şener, N., Topal Germi, N., & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuar kullanimina yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 1-11.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Education Limited.
 • Hofstein, A. (2004). The laboratory in chemistry education; thirty years of experience with developments, implementation and research. Chemistry Education: Research and Practice, 5(3), 247-264.
 • Kabaer, G. (2016). Fen laboratuvarinda sinif öğretmen adaylarina uygulanan argümantasyon ve proje tabanli öğretim yöntemlerinin etkililiğinin incelenmesi. yayimlanmamiş yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kahyaoğlu, H., & Yavuzer, Y. (2004). Öğretmen adaylarının ilköğretim 5. sınıf fen bilgisi dersindeki ünitelere ilişkin bilgi düzeyleri. İlköğretim Online, 3(2), 26-34.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2001). Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 59-65.
 • Liu, J. (2005). Chinese graduate teaching assistants teaching freshman composition to native English speaking students. E. Llurda (Ed.), In Non-native language teachers içinde (s. 155-177). Springer, Boston, MA.
 • Notarianni‐Girard, D. (1999). Transfer of training in teaching assistant programs. Journal of Graduate Teaching Assistant Development, 6(3), 119–147.
 • Park, C. (2004). The graduate teaching assistant (GTA): Lessons from North American experience. Teaching in Higher Education, 9(3), 349-361.
 • Ralph, E. G. (2001). Effective instruction: a synthesis of research‐based principles for GTAs. Journal of Graduate Teaching Assistant Development, 8(1), 13–20.
 • Sever, R., Tarım, K., Ültay, E., & Çilingir, S. K. (2018). Sınıf eğitimi programındaki zorunlu dersler hakkında bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 431-450.
 • Seymour, E. (2005). Partners in innovation: Teaching assistants in college science courses. Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Singer, S., & Hilton, M. (2005). Commentary: Needing a New Approach to Science Labs. The Science Teacher, 72(7), 10.
 • Telli, A., Yıldırım, İ. H., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim 7. sınıflarda basit makinalar konusunun öğretiminde laboratuvar yönteminin öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 291-305.
 • Wheeler, L. B., Chiu, J. L., Maeng, J. L., & Bell, R. L. (2019). An exploratory study of teaching assistants’ motivation for inquiry-based teaching in an undergraduate laboratory context. Chemistry Education Research and Practice, 20(1), 53-67.
 • Williams, G. M., & Case, R. E. (2015). Tale of the tape: International teaching assistant noticing during videotaped classroom observations. Journal of International Students, 5(4), 434 446.
 • Yang, Y. F. (2011). Engaging students in an online situated language learning environment. Computer Assisted Language Learning, 24(2), 181-198.
 • Yıldız, E., Aydoğdu, B., Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerine yönelik tutumları. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 71-86.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih Kürşat Çilingir

Durmus Ekız 0000-0002-0558-8144

Eser Ültay 0000-0001-6839-6361

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 1 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çilingir, S. K., Ekız, D., & Ültay, E. (2020). Yardımcı Öğretim Elemanı Desteğiyle Yürütülen Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutum ve Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Primary Education, 5(1), 33-45.

13642  Google Scholar