Yayın Etiği

Aday makalenin ve ana içeriğinin başka bir dergide yayınlanmış veya yayına sunulmamış olduğunun onaylanması üzerine, muhtemel yayın süreci için yazılar kabul edilir.

Turkish Journal of Education web sitesinde bulunabilecek Telif Hakkı Devir Formu, yazarlar adına sorumlu yazar tarafından imzalanmalı ve aday makale ile birlikte yüklenmelidir. Telif hakkı devri ayrıntıları için lütfen forma bakın. Aday makale gönderildikten sonra yazarların sırasını eklemek, kaldırmak ya da değiştirmek mümkün değildir. Böyle bir durum sözkonusu olursa aday makale başvurusu iptal edilir.

Aday makale, dergi yazım kurallarına uymuyorsa veya derginin kapsamı dışındaysa editör kurulu tarafından hakem değerlendirmesi yapılmaksızın reddedilebilir. Bir makale yayınlanmak üzere kabul edildikten sonra, örneğin hakem tarafından önerilen revizyonlar tamamlandıktan sonra, yazarın editör tarafından kabul edilen makaleden değişiklik yapmasına izin verilmez. Aday makale yayınlanmadan önce, mutfaka son okuma için ve düzeltmeler için yazarlara gönderilir. Nihai baskı sırasında bizim tarafımızdaki ihmal nedeniyle meydana gelen hatalar, varsa daha sonraki bir sayıdaki bir hata bölümünde düzeltilir. Ancak bu düzeltme, yazar tarafından düzeltilmeden bırakılan hataları içermez.

TURJE, herhangi bir yayın anlaşmazlığına ilişkin Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından verilen yönergeleri takip eder.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar; Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yapılan rehber ve politikalar ışığında yazılmıştır.

Hakemli bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde esastır. Hakemli makaleler, bilimsel yöntemi destekler ve somutlaştırır. Bu nedenle, yayın sürecine katılan tüm taraflar için önemlidir: yazar, dergi editörü, hakem ve yayıncı, beklenen etik kaygıların standartları üzerinde anlaşmalıdırlar.


Yazarların Sorumlulukları:

Yazılarını TURJE’ye gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uymaları beklenir:

· Yazarlar akran değerlendirmesi sürecine katılmak zorundadır.

· Her yazar araştırmaya eşit katkıda bulunmalıdır.

· Yazarlar, makaledeki tüm verilerin gerçek ve otantik olduğunu belirtmelidir.

· Yazarlar hataların düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.

· Yazarlar referansları ve herhangi bir maddi desteği listelemelidir.

· Yazarlar, çalışmalarında intihal ya da sahte veri bulunmadığını belgelemelidir.

· Yazarların aynı çalışmayı birden fazla dergide yayınlamaları yasaktır.

· Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, birbiriyle çelişen çıkarlara veya ilişkilere açıksa, bunlar açıklanmalıdır.

· Yazar(lar) katılımcıların rızasını ve kullanılan verilerin paylaşılması ve araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri bulunduğunu belgelemelidir.

· Yazar(lar) çalışmaları gerekli olan Etik Kurulu Onay Belgelerini sağlamalıdır. Daha fazla bilgi lütfen buraya tıklayın.

 · Yazar(lar) bir çalışma sunarken çalışmalarının özgünlük raporunu yüklemelidir. Daha fazla bilgi lütfen buraya tıklayın


Hakemlerin Sorumlulukları:

TURJE’deki inceleme süreci, yayın kalitesini doğrudan etkileyen, tarafsız ve bağımsız bir inceleme ile gizlilik sağlayan çift kör hakemlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişime geçmez ve incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu nedenle, TURJE hakemlerinin aşağıdaki etik sorumlulukları üstlenmeleri beklenir:

Hakemlerin;

· Makaleyi nesnel olarak incelemesi.

· Araştırma, yazarlar ve / veya araştırma fonları ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bulunmaması.

· Atıfta bulunulmamış ancak o alanda yayınlanmış çalışmaları belirtmesi.

· Aday makalelere gizlilik içinde davranması.

· Makaleyi yapıcı ve nazik bir tonda inceleyip, düşmanlık, iftira ve hakaret gibi kişisel yorumlar yapmaktan kaçınması.

· Makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak gözden geçirmesi.

· Editöre çıkar çatışmasıyla karşı karşıya kaldıklarında, inceleme süreci boyunca makaleyi incelemeyi reddettiği takdirde bilgilendirmesi.

gerekir.


Editörlerin Sorumlulukları:

Editörler, TURJE’de yayınlanan her çalışmadan sorumludur. Bu nedenle, editörler “COPE Yayın Etiği Komitesinin Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulamalar kılavuzlarına dayanan” ve (COPE) tarafından Açık Erişim olarak yayınlanan kılavuzlara uymak zorundadır.

Editörlerin:

· Her bir makalenin tarafsız, adil ve zamanında incelenmesini sağlaması.

· Dergideki makalelerin, kalitenin sağlanması için derginin yayın politikalarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlandığından emin olması.

· Bir makaleyi reddetme / kabul etme konusunda tam sorumluluk ve yetkiye sahip olması;

· Reddettikleri / kabul ettikleri makalelerle ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olmaması;

· Derginin sürekli gelişmesini sağlaması,

· Hatalar bulunduğunda düzeltme veya geri çekme yayınlanmasını teşvik etmesi.

· Hakemlerin anonimliğini koruması.

· Yayıncılık etiğinin yayın kurulu tarafından izlenmesi;

· Akademik kaydın bütünlüğünü koruması;

· İş gereksinimlerinin entelektüel ve etik standartlardan ödün vermemesi;

· Gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlamaya her zaman istekli olması.

· Dergiye katkıda bulunabilecek ve yeterli nitelikte olanlardan editör kurulu yeni üyelerini seçmesi.

· Yayın kurulu üyelerinin uzmanlıklarına dayanarak gözden geçirilmek üzere yazılar gönderilmesi.

· Editor kurulu ile düzenli olarak iletişim kurması.

· Etik sorunlarını yayınlaması

· Yayın politikalarının ve derginin geliştirilmesi için yayın kurulu ile toplantılar düzenlemesi.

gerekir.


Yayıncının Sorumlulukları

Turkish Jorunal of Education (TURJE), ticari gelirin editoryal kararlar üzerinde hiçbir etkisi veya etkisi olmamasını sağlamaya kararlıdır. Ayrıca TURJE, editörler için yararlı olduğu yerlerde diğer dergiler ve / veya yayıncılar ile işbirliği yapar. Yayıncının aşağıdaki sorumlulukları taşıması gerekir:

· TURJE'ye gönderilen yazıların geçeceği tüm süreçlerden editörler sorumludur ve karar vericiler editörlerdir.

· Yayıncı, bağımsız bir editoryal kararları kabul etmelidir.

· Yayıncı, TURJE'de yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumalı ve yayınlanmamış her makalenin kaydını tutmalıdır.

· Yayıncı, bilimsel suistimal, sahtekarlık ve intihal karşısında gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.


İntihal Tespiti

Üçüncü şahısların fikirlerinin veya sözlerinin orijinal haliyle veya uygun bir alıntı yapılmaksızın kullanılması, "intihal" olarak kabul edilir ve buna tolerans gösterilmez. Bir alıntı yapılsa bile, alıntı işaretleri doğrudan başka bir yazarın çalışmasından alınmış kelimelerin etrafına yerleştirilmezse, yazar hala intihal suçu işlemiş olur. Yazarın, daha önce yayınlanmış olan bir alıntıyı, alıntı yapmadan tekrar kullanması, öz-intihal olarak kabul edilir. Alınan tüm aday makaleler, makalenin içeriğini yayınlanan diğer materyallerle karşılaştıran Özgünlük Raporu ile birlikte sunulmalıdır. Yayınlanan diğer materyallerle katı bir benzerlik olması durumunda, sunulan aday makale doğrudan reddedilir ve yayın için dikkate alınmaz. Yazar(lar) bir çalışma sunarken çalışmalarının özgünlük raporunu yüklemelidir. Daha fazla bilgi lütfen buraya tıklayın.

Akran değerlendirmesi süreci bilimsel yayıncılığın başarısı için son derece önemlidir. Akran değerlendirme sürecinin korunmasına ve geliştirilmesine bağlı olarak, TURJE, bilimsel topluma, özellikle (şüpheli) çoğaltılmış sunum veya intihal durumunda, etik yayıncılığın tüm yönlerinde yardımcı olmak zorundadır.

Bir okuyucu, TURJE’de yayınlanan bir makalede önemli bir hata veya yanlışlık tespit ettiğinde veya editör içeriği hakkında başka şikayette bulunduğunda (intihal, kopya yazılar vb.), E-posta yoluyla: turjeorg@gmail.com'a şikayette bulunmalıdır. Şikayetler iyileştirme fırsatı olarak kabul edilerek, hızlı ve yapıcı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz.


Makale Geri Çekme

Makaleler geri çekme ve yazar ekleme sadece ön inceleme sürecinde yapılabilir.