Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 323 - 351 2017-08-15

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables

Kemal ÖZGEN [1] , Mehmet AYDIN [2] , Mehmet Ertürk GEÇİCİ [3] , Baran BAYRAM [4]


Bu çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin farklı problem kurma türlerindeki becerileri ve problem çözmeye yönelik tutumlarının problem kurma becerilerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 166 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada problem kurma testi ve problem çözmeye yönelik tutum ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ise t-testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre sekizinci sınıf öğrencilerinin problem kurmada zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilerin problem kurma testindeki puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin problem kurma puanlarının genel akademik başarılarına ve matematik dersi başarılarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin problem çözmeye yönelik tutumları ile problem kurma becerileri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur.

The aim of this study was to investigate eighth grade students’ skills in different types of problem posing. In addition, the students’ problem posing skills were examined according to their problem solving attitude, gender and success variables. Survey method was used in the research. The study group consisted of 166 eighth grade students that were chosen by random sampling method. As data collective tools, a problem posing test and a problem solving attitude scale were used. In the analysis of the data, t-test, one way variance analysis and regression analysis were conducted. According to the analysis of the obtained data, it was seen that the eighth grade students had difficulty in problem posing. No significant differences were found in students' scores of the problem posing test according to gender. It was found that the students differed significantly in their problem posing scores according to their overall academic success and mathematics course success. It was also revealed that there was a relationship between students' attitudes towards problem solving and problem posing skills.

 • Abu-Elwan, R. (1999). The development of mathematical problem posing skills for prospective middle school teachers. In Proceedings of the International conference on Mathematical Education into the 21st Century: Social Challenges, Issues and Approaches (Vol. 2, pp. 1-8).
 • Abu-Elwan, R. E. (2002). Effectiveness of problem posing strategies on prospective teachers’ problem solving performance. Journal of Science and Mathematics Education in S. E. Asia, 1, 56-69.
 • Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımıyla yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akay, H., & Boz, N. (2009). The effect of problem posing oriented calculus-II instruction on academic success. Research in Mathematical Education, 13(2), 75-90.
 • Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. ve Güven, B. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin denklem oluşturma ve problem kurma yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 41-55.
 • Altun, M. (2014). Matematik öğretimi (10. baskı). Bursa: Aktüel.
 • Arıkan, E. E. ve Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. baskı). Ankara:Harf Yayınları.
 • Bonotto, C. (2013). Artifacts as sources for problem-posing activities. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 37-55.
 • Brown, S.I., & Walter, M. I. (1990). The art of problem posing (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
 • Bunar, N. (2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin kümeler, kesirler ve dört işlem konularında problem kurma ve çözme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (22. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cai, J. (1998). An investigation of US and Chinese students' mathematical problem posing and problem solving. Mathematics Education Research Journal, 10(1), 37-50.
 • Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in US and Chinese students’ mathematical problem solving and problem posing. Journal of Mathematical Behavior, 21, 401–421.
 • Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: an exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34 (5), 719-737.
 • Cai, J., Moyer, J. C., Wang, N., Hwang, S., Nie, B., & Garber, T. (2012). Mathematical problem posing as a measure of curricular effect on students’ learning. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 57-69.
 • Cankoy, O. ve Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.
 • Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. Zdm, 37(3), 149 – 158.
 • Cifarelli, V. V., & Cai, J. (2006). The role of self-generated problem posing in mathematics exploration. International Group for the Psychology of Mathematics Education, 321.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K.(2005). Research methods in education. London: Routhledge.
 • Çanakçı, O. (2008). Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelik, A. (2010). İlköğretim öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile problem kurma becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2005). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem kurma ve problem çözme becerilerin belirlenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 236- 252.
 • Dickerson, V. M. (1999). The impact of problem posing instruction on the mathematical problem solving achievement of seventh graders. Unpublished doctoral dissertation. University of Emory, Atlanta.
 • English, L. D. (1997). The development of fifth-grade children’s problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217.
 • English, L. D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 83-106.
 • English, L. D., & Watson, J. M. (2015). Statistical literacy in the elementary school: Opportunities for problem posing. In Mathematical problem posing (pp.241-256). Springer New York.
 • Gonzales, N. A. (1998). A blueprint for problem posing. School Science and Mathematics, 98(8), 448-456.
 • Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F. ve Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2),751-774.
 • Gür, H. ve Korkmaz, E. (2003). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin problem ortaya atma becerilerinin belirlenmesi. Matematikçiler Derneği Matematik Köşesi Makaleleri. http://www.matder.org.tr adresinden 28 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Işık, C. ve Kar, T. (2012). 7. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 11(4), 1021-1035. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Kar, T. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretim için matematiksel bilgisinin problem kurma bağlamında incelenmesi: Kesirlerle toplama işlemi örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, Y. (2014). İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarında problem oluşturma çalışmalarının matematiksel anlamaya ve problem çözme başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç, Ç. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının farklı problem kurma durumlarında sergilemiş oldukları performansın belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1195-1211.
 • Kırnap-Dönmez, M.S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating: Where do good problems come from? In Schoenfeld, Alan H. (Ed.), Cognitive science and mathematics education (pp. 123-147), New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Lin, K. M., & Leng, L. W. (2008). Using problem-posing as an assessment tool. In 10th Asia-Pacific Conference on Giftedness, Singapore.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Muyo, M. (2015). Prizren eğitim fakültesi öğrencilerinin matematik okuryazarlığı problemlerini çözme becerilerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NTCM) (2000). Principles and standard for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Ngah, N., Ismail, Z., Tasir, Z., Said, M., & Haruzuan, M. N. (2016). Students’ ability in free, semi-structured and structured problem posing situations. Advanced Science Letters, 22(12), 4205- 4208.
 • Nicolaou, A. A., and Philippou, G. N. (2007). Efficacy beliefs, problem posing, and mathematics achievement. Focus on Learning Problems in Mathematics, 29(4), 48-70.
 • Olkun, S. ve Toluk-Uçar, Z. (2014). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (6. Baskı.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Polat Z. S. (2009). The effects of problem solving approaches on students’ performance and self regulated learning in mathematics. Unpublished doctoral dissertation. Middle East Technical University.
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Princeton University Press. New Jersey.
 • Salman, E. (2012). İlköğretim matematik öğretiminde problem kurma çalışmalarının öğrencilerin problem çözme başarısına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. Zdm, 29(3), 75-80.
 • Silver, E.A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school. Journal For Research in Mathematics Education, 27, 521-539.
 • Silver, E.A., Kilpatrick, J., & Schlesinger, B., (1990). Thinking through mathematics: Fostering inquiry and communication in mathematics classrooms. (Eds. D. Wolf D. & R. Orril), College Entrance Examination Board, New York.
 • Stoyanova, E. & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics technology in mathematics education (pp.518–525). Melbourne: Mathematics Education Research Group of Australasia.
 • Stoyanova E. (1998) Problem posing in mathematics classrooms. In McIntosh A. & Ellerton N. (Eds) Research in Mathematics Education: A contemporary perspective, pp. 164–185. Edith Cowan University: MASTEC.
 • Tertemiz, N. ve Sulak, S.E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(3), 713‐729. http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Tichá, M., & Hošpesová, A. (2009). Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training. In Proceedings of CERME 6 (pp.1941-1950). Lyon, France.
 • Turhan, B. ve Güven, M. (2014). Problem kurma yaklaşımıyla gerçekleştirilen matematik öğretiminin problem çözme başarısı, problem kurma becerisi ve matematiğe yönelik görüşlere etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 217-234
 • Yıldız, Z. (2014). Matematikte problem kurma çalışmalarının öğretmen adaylarının problem kurma becerilerine ve üst bilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Kemal ÖZGEN
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet AYDIN

Yazar: Mehmet Ertürk GEÇİCİ

Yazar: Baran BAYRAM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat322660, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {323 - 351}, doi = {10.16949/turkbilmat.322660}, title = {Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables}, key = {cite}, author = {Özgen, Kemal and Aydın, Mehmet and Geçi̇ci̇, Mehmet Ertürk and Bayram, Baran} }
APA Özgen, K , Aydın, M , Geçi̇ci̇, M , Bayram, B . (2017). Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 8 (2) , 323-351 . DOI: 10.16949/turkbilmat.322660
MLA Özgen, K , Aydın, M , Geçi̇ci̇, M , Bayram, B . "Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 (2017 ): 323-351 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/29685/322660>
Chicago Özgen, K , Aydın, M , Geçi̇ci̇, M , Bayram, B . "Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 (2017 ): 323-351
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables AU - Kemal Özgen , Mehmet Aydın , Mehmet Ertürk Geçi̇ci̇ , Baran Bayram Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.322660 DO - 10.16949/turkbilmat.322660 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 351 VL - 8 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.322660 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.322660 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables %A Kemal Özgen , Mehmet Aydın , Mehmet Ertürk Geçi̇ci̇ , Baran Bayram %T Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables %D 2017 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 8 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.322660 %U 10.16949/turkbilmat.322660
ISNAD Özgen, Kemal , Aydın, Mehmet , Geçi̇ci̇, Mehmet Ertürk , Bayram, Baran . "Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 8 / 2 (Ağustos 2017): 323-351 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.322660
AMA Özgen K , Aydın M , Geçi̇ci̇ M , Bayram B . Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2017; 8(2): 323-351.
Vancouver Özgen K , Aydın M , Geçi̇ci̇ M , Bayram B . Investigation of Problem Posing Skills of Eighth Grade Students in Terms of Some Variables. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2017; 8(2): 323-351.