Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 1, 15 - 52, 30.04.2020
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.436450

Öz

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına sunulan öğrenme fırsatları ile ilgili anabilim dalı başkanı öğretim elemanlarının değerlendirmelerini tespit etmektir. Bu amaçla yürütülen çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Bu çalışma, konuyla ilgili yürütülen proje kapsamında yer alan 21 üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği programlarında okuyan öğretmen adaylarına sunulan öğrenme fırsatları arasında farklılık olduğu belirlenen 6 devlet üniversitesini kapsamaktadır. Örneklemini, bu 6 devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalı başkanları oluşturmaktadır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmış, elde edilen veriler nitel veri analiz tekniği olan içerik analizine tabi tutulmuştur. Anabilim dalı başkanı öğretim elemanlarının öğretmen adaylarına sunulan fırsatlar doğrultusundaki görüşleri, programlarındaki dersler, içeriği ve yeri, derslerin yürütülmesi, derslere giren öğretim elemanlarının uzmanlık alanları, derslerin niteliği ve niceliği boyutlarında farklılıkların olduğunu ortaya koymuştur. Anabilim dalı başkanları tarafından, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik deneyim kazanmalarına ilişkin olarak programdaki uygulama derslerinin saatlerinin arttırılması ve daha çok döneme yayılması gerektiği belirtilmiştir.  

Kaynakça

 • Baki, A. (2012, Haziran). Matematik öğretme bilgisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 58-94.
 • Blömeke, S., & Kaiser, G. (2014a). Theoretical framework, study design and main results of teds-m. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn teds-m results (pp. 19-47). London: Springer.
 • Blömeke, S., & Kaiser, G. (2014b). Homogeneity or heterogeneity? Profiles of opportunities to learn in primary teacher education and their relationship to cultural context and outcomes. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn teds-m results (pp. 299-325). London: Springer.
 • Çelik, D. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretme bilgi ve inançlarının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılması (113K805 kodlu TÜBİTAK 3001 projesi). Ankara: TÜBİTAK.
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172.
 • Doğanay, A., Akbulut-Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F. ve Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘öğretmenlik uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.
 • Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M. Elsner, J., Besser, M., Krauss, S., & Baumert, J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge the role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Korucu, A. T. (2016). Staj yönetim sisteminin (öğretmenlik uygulaması) geliştirilmesi ve geliştirilen sisteme yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 93‐128.
 • König, J., Ligtvoet, R., Klemenz, S., & Rothland, M. (2017). Effects of opportunities to learn in teacher preparation on future teachers’ general pedagogical knowledge: Analyzing program characteristics and outcomes. Studies in Educational Evaluation, 53, 122-133.
 • Özgen, K. ve Obay, M. (2016). Matematik öğretmen adaylarının alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutumları: Karma bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 866-887.   Schmidt, W. H., Cogan, L., & Houang, R. (2014). Emphasis and balance among the components of teacher preparation: The case of lower-secondary mathematics teacher education. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn TEDS-M results (pp. 371-392). London: Springer.
 • Schmidt, H. W., Tatto, M. T., Bankov, K., Blömeke, S., Cedillo, T., Cogan, L., Han, S., Houang, R., Hsieh, F. J., Paine, L., Santillan, M., & Schwille, J. (2007). The preparation gap: Teacher education for middle school mathematics in six countries. Michigan: Michigan State University Center for Research in Mathematics and Science Education.
 • Sönmez, N., Güneş, G., & Gökçek T. (2018, November). A comparison of elementary mathematics teacher training undergraduate programs with reference to certain variables. Paper presented at the 16th International BBCC JTEFS Conference on Sustainable Development, Culture, Education, Antalya, Turkey.
 • Şeker, H., Görgen, İ. ve Deniz, S. (2011, Ekim). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları ile öğretmenlik formasyon programına yönelik düşünceleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S. L., Ingvarson, L., Rowley, G., Peck, R., et al. (2012). Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics in 17 countries: findings from the IEA teacher education and development study in mathematics (TEDS-M). Amsterdam: IEA.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. Conceptual framework. East Lansing: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2015). İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması. tuik.gov.tr adresinden 12.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, O. ve Arhan, S. (2013). Öğretmen yetiştirme programlarındaki ders ağırlıklarının karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 213(Kış), 197-218.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1‐23.
 • Yiğit, N. ve Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 91-103.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK]. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden 21.06.2018 tarihinde erişilmiştir.

Heads of Division’s Evaluation of Learning Opportunities Provided for Prospective Elementary Mathematics Teachers

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 1, 15 - 52, 30.04.2020
https://doi.org/10.16949/turkbilmat.436450

Öz

This study aims to determine the evaluations of the heads of division related to the learning opportunities offered to prospective elementary school mathematics teachers. As one of qualitative methods case study was used in this study. This study encompasses 6 state universities in which 21 universities within the context of the project identified differ in the learning opportunities offered to elementary school mathematics teacher candidates. The sample is consisted of heads of division (DHs) of elementary school mathematics teachers training programs of these 6 state universities. A semi-structured interview was used to collect data, and the obtained data were subjected to content analysis, which is a qualitative data analysis technique. The views of DHs related to the learning opportunities offered to the teacher candidates revealed that there were differences in the lectures, content and location of the programs, the execution of the courses, and lecturers’ areas of expertise as well as their quality and quantity.

Kaynakça

 • Baki, A. (2012, Haziran). Matematik öğretme bilgisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407.
 • Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 58-94.
 • Blömeke, S., & Kaiser, G. (2014a). Theoretical framework, study design and main results of teds-m. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn teds-m results (pp. 19-47). London: Springer.
 • Blömeke, S., & Kaiser, G. (2014b). Homogeneity or heterogeneity? Profiles of opportunities to learn in primary teacher education and their relationship to cultural context and outcomes. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn teds-m results (pp. 299-325). London: Springer.
 • Çelik, D. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretme bilgi ve inançlarının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılması (113K805 kodlu TÜBİTAK 3001 projesi). Ankara: TÜBİTAK.
 • Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 155-172.
 • Doğanay, A., Akbulut-Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F. ve Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘öğretmenlik uygulaması’ üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.
 • Kleickmann, T., Richter, D., Kunter, M. Elsner, J., Besser, M., Krauss, S., & Baumert, J. (2013). Teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge the role of structural differences in teacher education. Journal of Teacher Education, 64(1), 90-106.
 • Korucu, A. T. (2016). Staj yönetim sisteminin (öğretmenlik uygulaması) geliştirilmesi ve geliştirilen sisteme yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 93‐128.
 • König, J., Ligtvoet, R., Klemenz, S., & Rothland, M. (2017). Effects of opportunities to learn in teacher preparation on future teachers’ general pedagogical knowledge: Analyzing program characteristics and outcomes. Studies in Educational Evaluation, 53, 122-133.
 • Özgen, K. ve Obay, M. (2016). Matematik öğretmen adaylarının alan ve alan eğitimi derslerine yönelik tutumları: Karma bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 866-887.   Schmidt, W. H., Cogan, L., & Houang, R. (2014). Emphasis and balance among the components of teacher preparation: The case of lower-secondary mathematics teacher education. In S. Blömeke, F. J. Hsieh, G. Kaiser, & Schmidt, W. H. (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn TEDS-M results (pp. 371-392). London: Springer.
 • Schmidt, H. W., Tatto, M. T., Bankov, K., Blömeke, S., Cedillo, T., Cogan, L., Han, S., Houang, R., Hsieh, F. J., Paine, L., Santillan, M., & Schwille, J. (2007). The preparation gap: Teacher education for middle school mathematics in six countries. Michigan: Michigan State University Center for Research in Mathematics and Science Education.
 • Sönmez, N., Güneş, G., & Gökçek T. (2018, November). A comparison of elementary mathematics teacher training undergraduate programs with reference to certain variables. Paper presented at the 16th International BBCC JTEFS Conference on Sustainable Development, Culture, Education, Antalya, Turkey.
 • Şeker, H., Görgen, İ. ve Deniz, S. (2011, Ekim). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları ile öğretmenlik formasyon programına yönelik düşünceleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S. L., Ingvarson, L., Rowley, G., Peck, R., et al. (2012). Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics in 17 countries: findings from the IEA teacher education and development study in mathematics (TEDS-M). Amsterdam: IEA.
 • Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher education and development study in mathematics (TEDS-M): policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. Conceptual framework. East Lansing: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2015). İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması. tuik.gov.tr adresinden 12.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, O. ve Arhan, S. (2013). Öğretmen yetiştirme programlarındaki ders ağırlıklarının karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 213(Kış), 197-218.
 • Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1‐23.
 • Yiğit, N. ve Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 91-103.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK]. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf adresinden 21.06.2018 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Derya ÇELİK


Zeynep Medine ÖZMEN


Gönül GÜNEŞ

Türkiye


Gökay AÇIKYILDIZ


Duygu ARABACI


Kadir GÜRSOY


Mustafa GÜLER


Ramazan GÜRBÜZ


Osman BİRGİN


Serhat AYDIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat436450, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2020}, volume = {11}, number = {1}, pages = {15 - 52}, doi = {10.16949/turkbilmat.436450}, title = {Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri}, key = {cite}, author = {Çelik, Derya and Özmen, Zeynep Medine and Güneş, Gönül and Açıkyıldız, Gökay and Arabacı, Duygu and Gürsoy, Kadir and Güler, Mustafa and Gürbüz, Ramazan and Birgin, Osman and Aydın, Serhat} }
APA Çelik, D. , Özmen, Z. M. , Güneş, G. , Açıkyıldız, G. , Arabacı, D. , Gürsoy, K. , Güler, M. , Gürbüz, R. , Birgin, O. & Aydın, S. (2020). Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 11 (1) , 15-52 . DOI: 10.16949/turkbilmat.436450
MLA Çelik, D. , Özmen, Z. M. , Güneş, G. , Açıkyıldız, G. , Arabacı, D. , Gürsoy, K. , Güler, M. , Gürbüz, R. , Birgin, O. , Aydın, S. "Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 15-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/54035/436450>
Chicago Çelik, D. , Özmen, Z. M. , Güneş, G. , Açıkyıldız, G. , Arabacı, D. , Gürsoy, K. , Güler, M. , Gürbüz, R. , Birgin, O. , Aydın, S. "Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 (2020 ): 15-52
RIS TY - JOUR T1 - Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri AU - DeryaÇelik, Zeynep MedineÖzmen, GönülGüneş, GökayAçıkyıldız, DuyguArabacı, KadirGürsoy, MustafaGüler, RamazanGürbüz, OsmanBirgin, SerhatAydın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.436450 DO - 10.16949/turkbilmat.436450 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 52 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.436450 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.436450 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri %A Derya Çelik , Zeynep Medine Özmen , Gönül Güneş , Gökay Açıkyıldız , Duygu Arabacı , Kadir Gürsoy , Mustafa Güler , Ramazan Gürbüz , Osman Birgin , Serhat Aydın %T Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri %D 2020 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 11 %N 1 %R doi: 10.16949/turkbilmat.436450 %U 10.16949/turkbilmat.436450
ISNAD Çelik, Derya , Özmen, Zeynep Medine , Güneş, Gönül , Açıkyıldız, Gökay , Arabacı, Duygu , Gürsoy, Kadir , Güler, Mustafa , Gürbüz, Ramazan , Birgin, Osman , Aydın, Serhat . "Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 11 / 1 (Nisan 2020): 15-52 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.436450
AMA Çelik D. , Özmen Z. M. , Güneş G. , Açıkyıldız G. , Arabacı D. , Gürsoy K. , Güler M. , Gürbüz R. , Birgin O. , Aydın S. Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(1): 15-52.
Vancouver Çelik D. , Özmen Z. M. , Güneş G. , Açıkyıldız G. , Arabacı D. , Gürsoy K. , Güler M. , Gürbüz R. , Birgin O. , Aydın S. Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2020; 11(1): 15-52.
IEEE D. Çelik , Z. M. Özmen , G. Güneş , G. Açıkyıldız , D. Arabacı , K. Gürsoy , M. Güler , R. Gürbüz , O. Birgin ve S. Aydın , "Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), c. 11, sayı. 1, ss. 15-52, Nis. 2020, doi:10.16949/turkbilmat.436450