Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 67 - 84, 30.08.2021
https://doi.org/10.47477/ubed.940750

Öz

Bu araştırmanın amacı; bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin memnuniyet düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İngilizce I dersini alan birinci sınıf ön lisans öğrencileri (n=970) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve “E-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizler ile bağımsız gruplar t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçeğin geneli ile tüm alt boyutlarında yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyete ve yaşa göre ölçeğin genelinde kadınların ve yaşı büyük olan öğrencilerin lehine farklılık göstermektedir. Derse erişim araçlarına göre ölçeğin genelinde farklılık bulunmamaktadır. Derste kullanılan iletişim kanallarına göre ölçeğin genelinde tartışma forumu ve çoklu iletişim kanalları kullanan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık vardır. Son olarak öğrenme yönetim sisteminde geçirilen süreye göre ölçeğin genelinde sistemde daha fazla zaman geçiren öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Adnan, M. ve Boz-Yaman, B. (2017). Mühendislik öğrencilerinin e-öğrenmeye dair beklenti, hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeyleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 218-243.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2008). Staying the course online education in United States. Sloan Consortium.
 • Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with Internet-based MBA courses. Journal of Management Education, 24, 32-54.
 • Atasoy, R., Özden, C. ve Kara, D. N. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde yapılan e-ders uygulamalarının etkililiğinin öğrencilerin perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 95-122. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491
 • Bağcı, H. (2018). Investigation of the satisfaction levels of teacher candidates towards e-courses. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 17(3), 65-72.
 • Basith, A., Rosmaiyadi, R., Triani, S. N., & Fitri, F. (2020). Investigation of online learning satisfaction during Covid-19: In relation to academic achievement. Journal of Educational Science and Technology, 6(3), 265-275. https://doi.org/10.26858/est.v1i1.14803
 • BattelleforKids. (2021). P21 Partnership for 21st century learning. https://www.battelleforkids.org/networks/p21 adresinden 10 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Bawaneh, A. (2020). The satisfaction level of undergraduate science students towards using e-learning and virtual classes in exceptional condition Covid-19 crisis. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 52-65. https://doi.org/10.17718/tojde.849882
 • Baygeldi, M., Öztürk, G. ve Dikkartın-Övez, F. T. (2021). Pandemi sürecinde eğitim fakültesi öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk ve e-öğrenme ortamlarına yönelik motivasyon düzeyleri. Turkish Studies, 16(1), 285-311. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44485
 • Bolliger, D., & Martindale, T. (2004). Key factors for determining student satisfaction in online courses. International Journal on E-Learning, 3(1), 61-67.
 • Bollinger, D.U., & Erichsen, E.A. (2013). Student satisfaction with blended and online courses based on personality type. Canadian Journal of Learning & Technology, 39(1), 1-23.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.
 • Buluk, B. ve Eşi̇tti̇, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde uzaktan eğitimin Turizm lisans öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. Journal of Awareness, 5(3), 285-298. https://doi.org/10.26809/joa.5.021
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çalışkan, Ş. (2019). Çevrimiçi öğrenme ortamının kullanılabilirlik analizi ve etkililiği: Ahmet Yesevi Üniversitesi örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Chua, C., & Montalbo, J. (2014). Assessing students’ satisfaction on the use of virtual learning environment (VLE): An input to a campus-wide e-learning design and implementation. Information and Knowledge Management, 3(4), 108-116.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (6.Baskı). Pegem Akademi.
 • Cole, M. T., Shelley, D. J., & Swartz, L. B. (2014). Online instruction, e-learning, and student satisfaction: A three-year study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(6), 111-131.
 • Demir-Öztürk, S. ve Eren, E. (2020). Değerlendirme aracı olarak oyunlaştırma platformlarının kullanımının öğrencilerin derse katılım ve akademik motivasyonlarına etkisi. Asya Öğretim Dergisi, 8(1), 47-65.
 • Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (Covid-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), 1-9. https://doi.org/10.29333/ojcmt/8286.
 • Deshmukh, S. R. (2020). Social realities of higher education in the age of uncertainties. Smart Moves Journal IJELLH, 8(4), 279-289. https://doi.org/10.24113/ijellh.v8i4.10547.
 • Deveci-Topal, A. (2016). Examination of university students’ level of satisfaction and readiness for e-courses and the relationship between them. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 7-23.
 • Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). Examining the Turkish universities’ distance education systems during the Covid-19 pandemic. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 14(1), 787-809.
 • Genç, M. F. ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde İlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için ölçek geliştirme çalışması. Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(2), 119-137.
 • Hodges, C. B., Moore, S., Locke, B., Trust. T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn8 adresinden 30 Mart 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ilgaz, H. (2008). Uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • İzmirli, S. ve Şahin-İzmirli, Ö. (2020). Eş zamanlı çevrimiçi ortamlarda öğrenme. A. Kuzu, E. B. Kuzu-Demir (Ed.), Dijital medya ve öğrenme içinde (s. 115-136). Pegem.
 • Karaman, S. ve Karabey, S. (2020). Canlı derslerin genel özellikleri ve işleyişi. S. Karaman, E. Kurşun. (Ed.), Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri içinde (s. 1-10). Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R. ve Teker, N. (2014, Mayıs). Çevrimiçi öğrenmeye dayalı uzaktan eğitimde öğrenci doyumu ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki. F. Odabaşı (Oturum başkanı), 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES) içinde. Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Nobel.
 • Kolburan-Geçer, A. ve Deveci-Topal, A. (2015). E-Derslere yönelik memnuniyet ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1272-1287.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R. ve Tan S. S. (2015). Öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 219-241.
 • Malkawi, E., Bawaneh, A. K., & Bawa'aneh, M. S. (2021). Campus off, education on: UAEU students’ satisfaction and attitudes towards e-learning and virtual classes during Covid-19 pandemic. Contemporary Educational Technology, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.30935/cedtech/8708
 • Martín-Rodríguez, O., Fernández-Molina, J. C., Montero-Alonso, M. A, & González-Gómez, F. (2015). The main components of satisfaction with e-learning. Technology, Pedagogy and Education, 24(2), 267-277.
 • Morrison, D. (2003). E-learning strategies: How to get im¬plementation and delivery right first time. John Wiley & Sons.
 • Ozturk, D. S., Ozturk, F., & Ozen, R. (2018). The relationship between prospective teachers’ readiness and satisfactions about web-based distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(1), 147-162.
 • Satuti, J.R., Sunaryanto, & Nuris, D. M. (2020). Does student satisfaction mediate the correlation between e-learning service quality, academic engagement, and academic achievement? Journal of Accounting and Business Education, 5(1), 38-53. http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v5i1.12699
 • Şen-Akbulut, M. (2020). Dijital teknolojilerin eğitimde etkin kullanımı. Bilim ve Teknik, 53(631), 48-55.
 • Sumarna, N., Kansil, Y., & Hamid, R. (2020). The influence of online learning platform models during the Covid-19 outbreak on college student satisfaction levels in Southeast Sulawesi. In Proceeding International Webinar on Education (pp. 72-81). Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 • Sun, P., Tsai, J. R., Finger, G., Chen, Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e- learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, 50(4), 1183−1202.
 • Swan, K. (2001). Virtual interaction: Design factors affecting student satisfaction and perceived learning in asynchronous online courses. Distance Education, 22(2), 306 – 331.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Education.
 • Telli-Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Terzi, D, Akalın, R. ve Erdal, B. (2020). Covid-19 salgının sağlık alanındaki öğrencilerin eğitimine etkisi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu örneği. Namık Kemal Tıp Dergisi, 8(3), 279-287. https://doi.org/10.37696/nkmj.751961
 • Tuysuz, C., & Ugulu, I. (2021). Determination of the satisfaction levels of prospective teachers regarding the e-learning application during the coronavirus pandemic. European Journal of Education Studies, 8(3), 119-134. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i3.3623
 • Uysal, F., & Özkan-Elgün, İ. (2020). The analysis of critical attainments determined during pandemic process in eighth grade curriculum according to 21st Century. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 10(2), 339-358.
 • Wang, Y. S. (2003). Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems. Information & Management, 41, 75–86.
 • Yakar, L. ve Yıldırım-Yakar, Z. (2021). Eğitim fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1-21. https://doi.org/10.17860/mersinefd.781097
 • Yalman, M., Basaran, B. & Gonen, S. (2017). Education Faculty students’ levels of satisfaction with e-learning process. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 604-611.
 • Yavuz, A., Akbana, Y. E., & Hınız, G. (2020). 21st century skills after Covid-19: Case of Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Foreign Languages. In M. Tekerek (Ed), EDUCCON 2020 Empower Teaching Studies (pp. 226-238). https://books.google.com.tr/books?id=VXsREAAAQBAJ
 • Yıldırım, Ö. (2020). Canlı ders öncesi çevresel düzenlemeler ve ortam hazırlığı. S. Karaman, E. Kurşun (Ed.), Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri içinde (s. 24-38). Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • YÖKAK. (2020a). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/ adresinden 16 Ağustos 2020 tarihinde alınmıştır.
 • YÖKAK. (2020b). Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir uzaktan eğitim sistemi için bazı anahtar özellikler. https://portal.yokak.gov.tr/makale/gunumuz-ihtiyaclarina-cevap-verebilecek-bir-uzaktan-egitim-sistemi-icin-bazi-anahtar-ozellikler/ adresinden 8 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel DEMİR (Sorumlu Yazar)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ
0000-0002-8820-8281
Türkiye


Esra EREN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5949-0516
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ubed940750, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {67 - 84}, doi = {10.47477/ubed.940750}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demir, Sibel and Eren, Esra} }
APA Demir, S. & Eren, E. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 4 (2) , 67-84 . DOI: 10.47477/ubed.940750
MLA Demir, S. , Eren, E. "Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 67-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubed/issue/64687/940750>
Chicago Demir, S. , Eren, E. "Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 67-84
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Sibel Demir , Esra Eren Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47477/ubed.940750 DO - 10.47477/ubed.940750 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 84 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.940750 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.940750 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Sibel Demir , Esra Eren %T Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2021 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 4 %N 2 %R doi: 10.47477/ubed.940750 %U 10.47477/ubed.940750
ISNAD Demir, Sibel , Eren, Esra . "Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2021): 67-84 . https://doi.org/10.47477/ubed.940750
AMA Demir S. , Eren E. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 67-84.
Vancouver Demir S. , Eren E. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 67-84.
IEEE S. Demir ve E. Eren , "Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 67-84, Ağu. 2021, doi:10.47477/ubed.940750