Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi (UBED)’in yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntem kullanılarak yansız şekilde üretimi, gelişimi ve paylaşılması temeline dayanmaktadır. Hakemli çalışmalar bu amaca hizmet etmektedir ve bu doğrultuda sürecin tüm kaynaklarının (yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların) etik ilkelere uymaları son derece önemlidir. UBED, sürecin tüm kaynaklarının etik sorumluluklarına özen göstermelerini beklemektedir. İlgili etik ilke ve sorumluluklar, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” yönergeleri ve politikaları doğrultusunda tarafımızda kabul edilmiş ve sürecin tüm kaynaklarının da benimseyip dikkate alması önerilmiştir.


İntihal Raporu: 01.01.2021 tarihinden itibaren dergi editörlüğünün aldığı karar gereğince, UBED’e gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça, yazar bilgileri hariç) en fazla % 25 olarak belirlenmiştir.


Etik Kurul Onay Belgesi: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden itibaren UBED’e yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. [Bkz. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir”]


Yayıncının Etik Sorumlukları
UBED’in yayıncısı ve baş-editörü Gürbüz OCAK, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir akademisyendir.
Editör(ler), UBED’e gönderilen araştırmaların tüm yayın süreçlerinden sorumludur. UBED, yayınlanan her makalenin mülkiyet ve telif hakkını koruma ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstüne almaktadır.


Editör(ler), bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlere ilişikin önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir. Bu sorumluluklardan bazıları şunlardır:
 İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
 Haksız Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmektir.
 Korsanlık (Plajerizm) : Daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü veya bir kısmını kaynak göstermeden, alarak kendi yayını gibi yeniden yayınlamaktır.
 Uydurmacılık (Fabrikasyon): Gerçekte olmayan verileri ve sonuçları yayınlamaktır.
 Bölerek Yayımlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmaktır.
 Tekrar Yayımlama: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmaktır.
 İnsan-Hayvan Etiğine Saygısızlık: İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamaktır.
 Taraflı Yayın (Çıkar Çatışması): Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemektir.


Editörlerin Etik Sorumlulukları
Editör(ler), devamlı gelişimi ve yayın niteliğini yükseltmeye gayret gösterir. UBED editörü(leri), kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Editör(ler), makalelerin yayına kabulüne karar verirken araştırmaların özgünlüğüne, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlayacak olmasına özen gösterirler.
Editör(ler), hakemleri uzmanlık alanlarını dikkate alarak atar, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasına; hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını özen gösterir.
Editör(ler), yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim ve işbirliği içinde olur.
Editör(ler), değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.


Yazarların Etik Sorumlulukları
UBED’e yazar(lar) tarafından gönderilecek her makale özgün olmalıdır.
Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini UBED’e göndermemelidir.
Yazar(lar), makalelerinde yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.


Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editör(ler)e sunmalıdırlar.
1.) Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Belgenin yüklenmemesi durumunda da tespit edilebilecek etik ihlallerden yazar(lar) sorumludur. Bu konuda UBED sorumluluk kabul etmemektedir.
2.) Yazar(lar), araştırma öncesi uygun onayları, kabulleri veya kayıtları yaptırılmalıdır (örneğin Araştırma Etiği ve Yayın Komitesi Onayı, hayvanların kullanımında ulusal ruhsat yetkilileri). Editör(ler) talep ederse, yazarlar araştırmanın uygun onayları aldığına ve araştırmanın etik olarak yürütüldüğüne dair kanıtları sağlamalıdır (örneğin onayların kopyaları, katılımcı onay formu).
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda UBED ve Editörler sorumlu tutulamazlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
UBED çift yönlü kör hakemlik ilkesi uygular. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; UBED-makale değerlendirme formları ve metin üzerinde önerilen düzeltmeleri ile dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir.
Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek hakem(ler)in sorumluluğudur.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemeklidir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde herhangi bir çıkar gözetmeden yapmalıdır.
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak ve dergi sürecini aksatmamak adına ilgili makaleyi objektif olarak zamanında incelemelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumların Editöre Bildirilmesi
UBED-Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi’nde yukarıda belirtilen editörler, hakemler ve yazarlar ile ilgili etik ilke ve sorumluluklara uymayan bir eylem, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda ubed.iletisim@outlook.com adresine bildirilmesi önemle rica olunur.


DERGİ POLİTİKASI


Yayın Sıklığı

UBED, Uluslararası hakemli bir dergidir, yaz ve kış olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır.
İnceleme Süreci (akran/çift kör inceleme)
Değerlendirme süreci Editörler ve Editör Yardımcısı ile başlamaktadır. Editör Asistanı, makalenin derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Her bir sunum tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak için alanlarında uzman olan ve birbirinden bağımsız en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Makalenin kabulü için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmeleri gerekir.
Dergi politikasını takiben, gönderilen her araştırma, çakışan ve benzer metin örneklerini (iThenticate ve diğerleri) tespit etmek için intihal yazılımı ile taranmaktadır. UBED, herhangi bir intihal biçimine izin vermemektedir.


İnceleme Süresi
İncelenmeye kabul edilen makaleler için 1-3 hafta süren şu kontroller yapılır:
 Yayın Etiği
 Amaç ve kapsam için uygunluk
 İntihal denetimi


Değerlendirme Süreci
Değerlendirme aşamasına taşınan ve hakem incelemesine sunulan makaleler 2-3 ay süresince atanan hakemlerce incelenir. Hakem kabullerin uzaması, hakemlerin değerlendirmeyi geciktirmesi gibi durumlar nedeniyle bu süre azami 2 ay daha uzayabilmektedir.


Yayın Süreci
Makalenin değerlendirme sonrası kabul edilmesine karar verildiğinde yayın süreci 3-4 hafta sürmektedir. UBED kış ve yaz olmak üzere yılda iki sayı yayımlamaktadır. Yazarlar tarafından bu aralıklar dikkate alınabilir.


Yayın Dili
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir


Açık Erişim ve Ücret Politikası

UBED çevrimiçi, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir.


Dizinleme

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi çeşitli dizinlerde taranmaktadır. (Derginin tarandığı dizinler sayfanın altında gösterilmektedir.) Ancak, indeks servisleri sözleşmelerini tek taraflı fesih etme ve istedikleri zaman herhangi bir makalenin yayınlanmama hakkına sahiptir. Bu nedenle, UBED ve Editörler dizinleme sorunlarından kaynaklanan hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.