PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Alla Turca Stiline Genel Bir Bakış

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 309 - 322, 01.08.2005

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, B. Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki. İstanbul: Pan Yayın- cılık, 1994.
 • Altar, C.M. Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
 • Altar, C. M. “Wolfgang Amadeus Mozart im Lichte osmanisch-österreichischer Beziehungen”, Okyay, E. (Ed.) Cevat Memduh Altar’a Armağan. S. 45-59, Ankara: SCA Müzik Vakfı Yayınları, 1989.
 • And, M. “Türkler ve Türkiye Üzerine Operalar.” Opus, Aylık Müzik Dergisi. Ankara: 1963/6, s. 12-13.
 • Fonton, C./Behar, C. 18. Yüzyılda Türk Müziği. İstanbul: Pan Yayıncılık, 1987.
 • Gazimihal, M.R. Türk Askeri Muzıkaları Tarihi. İstanbul: Maarif Basımevi, 1955.
 • Gedikli, N. “Türk Musikisi’nin Batı Musikisi’ne Etkileri.” Aynı yazar: Bilimselliğin Merceğinde Geleneksel Musikilerimiz ve Sorunları. s. 133-142, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 1999.
 • Georgiades, T. “Zur Musiksprache der Wiener Klassiker.” Internationale Stiftung Mozarteum (Ed.) Mozart Jahrbuch 1951. s. 50-59, Salzburg: IS Mozarteum, 1953.
 • Gost, R. Der Harem. Köln: Dumont Buchverlag, 1993.
 • Gurlitt, W./Eggebrecht, H. H. Riemann Sachlexikon Musik. 12. Baskı, Mainz: Schott Musik, 1996.
 • Hammer-Purgstall, J. v. Geschichte des Osmanischen Reiches. Cilt: 3-6. 2. Baskı, Pesth: Hartleben, 1828-1830.
 • Ivanoff, V. (26.08.2003). “Zu alla turca.” <http://www.uni-oldenburg.de> 26.09.2003.
 • Kösemihal [Gazimihal], M. R. Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri. İstanbul: Nümune Matbaası, 1939.
 • Kwiatkowski, G. (Ed.). Die Musik. Ein Sachlexikon der Musik. 2. Baskı, Mannheim: Dudenverlag, 1989.
 • Merkt, I. Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik. Berlin: Express Edition, 1983.
 • Merkt, I. “Das Eigene und das Fremde. Zur Entwicklung interkultureller Musikerziehung.” Böhle, C. R. (Ed.): Möglichkeiten der Interkulturellen Ästhetischen Erziehung in Theorie und Praxis. s. 141-151, Frankfurt am Main: IKO-Verlag, 1993.
 • Mühlbach, M. (Ekim 1995). “Modest Mussorgsky.” <http://www.russisches- musikarchiv.de> 26.09.2003.
 • Reinhard, K./Reinhard U. Musik der Türkei. B.1: Die Kunstmusik. Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1984.
 • Romberg Archiv (2001). <http://www.musik-und-forschung.de> 23.09.2003.
 • Rösing, H. “Interkultureller Musikaustausch.” Bruhn, H./Rösing, H. (Ed.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. s. 289-310, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998.
 • Scholz, G. “Türk Musikisinin Batı Musikisi Üzerindeki Etkisi.” Filarmoni, Aylık Müzik Dergisi, Çeviren: Gültekin Oransay, Ankara: Türk Filarmoni Derneği Yayınları, 1969/41, s. 68-74.
 • Schreiber, U. (14.07.2003). “Das zu kurz geratene Reformwerk. Zur Problematik von Glucks Iphigénie en Tauride.” <http://www.festspielfreunde.at> 25.09.2003.
 • Schuler, H. (25.09.2002). “Die Türken-Oper im Zeitalter der Aufklärung.” <http://www.dtsk.de/de/kultur-gesellschaft-de> 15.03.2005.
 • Stroh, W. M. (26.08.2003). “Alla Turca-das Türkenbild der Klassik.” <http://www.uni-oldenburg.de> 25.09.2003.
 • Unat, Faik R. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987.
 • Wagner, C. (0cak 2003) “Heavy Metal der traditionellen Musik. Comeback der Blasmusik in aller Welt.” <http://www.folker.de> 17.09.2003.
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi. Fransa Sefaretnamesi. (1721), Günümüz Türkçesine çeviren: Şevket Rado, İstanbul: Tarih Mecmuası Yayınları, 1970.
 • Partisyon ve İşitsel Kayıtlar
 • Beethoven, L. Van. The Essential Symphonies (CD). Hamburg: Membran International, 2004.
 • Concerto Köln/Sarband. Dream of the Orient (CD). Hamburg: Deutsche Grammophon, 2003.
 • Mozart, W.A. Sonate e Fantasie per pianoforte. Vol. I. Roma: Ricordi, 1946.
 • Weber, C. M. v. Oberon. Ouverture to the Opera. London: Ernst Eulenburg.

Alla Turca Stiline Genel Bir Bakış

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2, 309 - 322, 01.08.2005

Öz

Türk Geleneksel Askeri Müziği Mehter, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki genişleme hareketleri esnasında, çeşitli faktörler vasıtasıyla batı müzik kültürüne girmiştir. Mehter Müziği, Türk vurma çalgılarının alınmasıyla ilk önce batı askeri müzik topluluklarında kabul görmüştür. Ardından da, Mehter ögelerinin Avrupa Sanat Müziği’nde işlenmesiyle Alla Turca stili doğar. Bu çalışmada söz konusu üsluba genel bir bakış oluşturmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Alla Turca’nın gelişim şartları, karakteristik özellikleri ve eserleri ana hatlarıyla incelenmektedir.

Kaynakça

 • Aksoy, B. Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki. İstanbul: Pan Yayın- cılık, 1994.
 • Altar, C.M. Onbeşinci Yüzyıldan Bu Yana Türk ve Batı Kültürlerinin Karşılıklı Etkileme Güçleri Üstünde Bir İnceleme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
 • Altar, C. M. “Wolfgang Amadeus Mozart im Lichte osmanisch-österreichischer Beziehungen”, Okyay, E. (Ed.) Cevat Memduh Altar’a Armağan. S. 45-59, Ankara: SCA Müzik Vakfı Yayınları, 1989.
 • And, M. “Türkler ve Türkiye Üzerine Operalar.” Opus, Aylık Müzik Dergisi. Ankara: 1963/6, s. 12-13.
 • Fonton, C./Behar, C. 18. Yüzyılda Türk Müziği. İstanbul: Pan Yayıncılık, 1987.
 • Gazimihal, M.R. Türk Askeri Muzıkaları Tarihi. İstanbul: Maarif Basımevi, 1955.
 • Gedikli, N. “Türk Musikisi’nin Batı Musikisi’ne Etkileri.” Aynı yazar: Bilimselliğin Merceğinde Geleneksel Musikilerimiz ve Sorunları. s. 133-142, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 1999.
 • Georgiades, T. “Zur Musiksprache der Wiener Klassiker.” Internationale Stiftung Mozarteum (Ed.) Mozart Jahrbuch 1951. s. 50-59, Salzburg: IS Mozarteum, 1953.
 • Gost, R. Der Harem. Köln: Dumont Buchverlag, 1993.
 • Gurlitt, W./Eggebrecht, H. H. Riemann Sachlexikon Musik. 12. Baskı, Mainz: Schott Musik, 1996.
 • Hammer-Purgstall, J. v. Geschichte des Osmanischen Reiches. Cilt: 3-6. 2. Baskı, Pesth: Hartleben, 1828-1830.
 • Ivanoff, V. (26.08.2003). “Zu alla turca.” <http://www.uni-oldenburg.de> 26.09.2003.
 • Kösemihal [Gazimihal], M. R. Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri. İstanbul: Nümune Matbaası, 1939.
 • Kwiatkowski, G. (Ed.). Die Musik. Ein Sachlexikon der Musik. 2. Baskı, Mannheim: Dudenverlag, 1989.
 • Merkt, I. Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik. Berlin: Express Edition, 1983.
 • Merkt, I. “Das Eigene und das Fremde. Zur Entwicklung interkultureller Musikerziehung.” Böhle, C. R. (Ed.): Möglichkeiten der Interkulturellen Ästhetischen Erziehung in Theorie und Praxis. s. 141-151, Frankfurt am Main: IKO-Verlag, 1993.
 • Mühlbach, M. (Ekim 1995). “Modest Mussorgsky.” <http://www.russisches- musikarchiv.de> 26.09.2003.
 • Reinhard, K./Reinhard U. Musik der Türkei. B.1: Die Kunstmusik. Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1984.
 • Romberg Archiv (2001). <http://www.musik-und-forschung.de> 23.09.2003.
 • Rösing, H. “Interkultureller Musikaustausch.” Bruhn, H./Rösing, H. (Ed.): Musikwissenschaft. Ein Grundkurs. s. 289-310, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998.
 • Scholz, G. “Türk Musikisinin Batı Musikisi Üzerindeki Etkisi.” Filarmoni, Aylık Müzik Dergisi, Çeviren: Gültekin Oransay, Ankara: Türk Filarmoni Derneği Yayınları, 1969/41, s. 68-74.
 • Schreiber, U. (14.07.2003). “Das zu kurz geratene Reformwerk. Zur Problematik von Glucks Iphigénie en Tauride.” <http://www.festspielfreunde.at> 25.09.2003.
 • Schuler, H. (25.09.2002). “Die Türken-Oper im Zeitalter der Aufklärung.” <http://www.dtsk.de/de/kultur-gesellschaft-de> 15.03.2005.
 • Stroh, W. M. (26.08.2003). “Alla Turca-das Türkenbild der Klassik.” <http://www.uni-oldenburg.de> 25.09.2003.
 • Unat, Faik R. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri. 2. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987.
 • Wagner, C. (0cak 2003) “Heavy Metal der traditionellen Musik. Comeback der Blasmusik in aller Welt.” <http://www.folker.de> 17.09.2003.
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi. Fransa Sefaretnamesi. (1721), Günümüz Türkçesine çeviren: Şevket Rado, İstanbul: Tarih Mecmuası Yayınları, 1970.
 • Partisyon ve İşitsel Kayıtlar
 • Beethoven, L. Van. The Essential Symphonies (CD). Hamburg: Membran International, 2004.
 • Concerto Köln/Sarband. Dream of the Orient (CD). Hamburg: Deutsche Grammophon, 2003.
 • Mozart, W.A. Sonate e Fantasie per pianoforte. Vol. I. Roma: Ricordi, 1946.
 • Weber, C. M. v. Oberon. Ouverture to the Opera. London: Ernst Eulenburg.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesrin Kalyoncu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2005
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kalyoncu, N. (2005). Alla Turca Stiline Genel Bir Bakış . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 309-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16682/173350