Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Teachers' Opinions on Students' Writing Anxiety and Dispositions

Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2, 497 - 526, 23.01.2020
https://doi.org/10.19171/uefad.679330

Öz

Writing anxiety is one of the factors that negatively affect writing education prevents students' writing skill development. Writing tendency is defined as the rate of the use of the skill with interest and desire. Therefore, the acquisition, development and habit of writing skills are related to writing anxiety, in addition to writing disposition. This study aims to determine the opinions of Turkish teachers about the writing anxiety and tendencies of students. In this qualitative, phenomenological study, data were analyzed by content analysis method. The study group was determined on a voluntary basis using the progressive and purposive sampling method and consisted of 12 Turkish teachers working in Elazığ city center. In the face-to-face interviews a semi-structured interview form which was developed by the researchers was used, and the tabulated results according to the frequency distributions was interpreted according to the literature. Findings showed that teachers, family and peer attitudes, methods and techniques used, self-confidence, education system and text type could be effective in writing anxiety and disposition levels. In conclusion, students' tendencies to write decrease as writing anxiety increases.

Kaynakça

  • Akyol, H. (2015). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. International Journal of Social Science, 6(6), p. 83-111.doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1527 Aslım Yetiş, V. (2017). Sources of Writing Anxiety: A Study on French Language Teaching Students. International Education Studies, 10(6), 72-86. doi: https://doi.org/10.5539/ies.v10n6p72 Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94. Bartscher, M. A., Lawler, K. E., Ramirez, A. J., & Schinault, K. S. (2001). Improving Student's Writing Ability through Journals and Creative Writing Exercises. Unpublished masters thesis. Saint Xavier University, Chicago. Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 32-42. Batumlu, D. Z. ve Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde kuram ve uygulama, 3(1). 24-38. Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1123-1141. Berk, R. R. (2014). Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Bhatti, N., Memon, S., & Pathan, H. (2016). Investigating the Perceptions of Pakistani English Language Learners on Language Learning Anxiety in EFL Classroom. Advances in Language and Literary Studies, 7(5), p. 23-34. doi: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.7n.5p.23 Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E.. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi: yeni programa uyarlanmış. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. Çocuk, H. E., Yelken, T. Y., &Ö zer, Ö. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63). Creswell, J. W. (2016a). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap. Creswell, J. W. (2016b). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yürütülmesi. (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı yayıncılık. Daly, J. A. & Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9(3), 242-249. Demir, Selvi. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri ve nedenleri: bir karma yöntemli yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Van. Demir, Sezgin. (2014). Ortaokul (6. 7. 8) Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlam Yapısı ile Bunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Özyeterlik Algıları. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ. Dracopoulos, E. & Pichette, F. (2011). Second language writing anxiety, computer anxiety, and performance in a classroom versus a web-based environment. Studies in Second Language Learning and Teaching 4(1). 111-117. Erdoğan, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma stratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Eysenck, M. W., Derakshan. N., Santos. R. and Calvo. M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: attentional control theory. Emotion. 7(2). 336. İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği 'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 35(155). İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2). Jahin, J. H. (2012). The Effect of Peer Reviewing on Writing Apprehension and Essay Writing Ability of Prospective EFL Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 37(11), 60-84. Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2). Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Kean, D. K., Glynn, S. M., & Britton, B. K. (1987). Writing persuasive documents: The role of students’ verbal aptitude and evaluation anxiety. The Journal of Experimental Education, 55(2), p. 95-102. doi: https://doi.org/10.1080/00220973.1987.10806440 Lababidi, Y. (2016). By Fire: Writings on the Arab Spring. World Literature Today, 90(5), 97-98. Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A.(2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 748-769. Martinez, C. T., Kock, N., & Cass, J. (2011). Pain and pleasure in short essay writing: Factors predicting university students' writing anxiety and writing self‐efficacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 351-360. doi: https://doi.org/10.1598/JAAL.54.5.5 McClenny, C. S. (2010). A disposition to write: Relationships with writing performance. Unpublished PhD dissertation, The Florida State University, College of Education. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi. (S. A. Altun. A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi. Par, A. H. (2007). Planlı yazma sanatı: kompozisyon. İstanbul: Serhat Yayınları Patton MQ, 2014. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün M ve Demir SB), Ankara: Pegem Akademi. Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101(5), p. 275-286. doi: https://doi.org/10.3200/JOER.101.5.275-286 Piniel, K. & Csizér. K. (2013). L2 motivation. anxiety and self-efficacy: The interrelationship of individual variables in the secondary school context. Studies in second language learning and teaching. 3(4), p. 523-550. Pytash, K. E., & Li, J. (2014). The writing dispositions of youth in a juvenile detention center. Journal of Correctional Education, 65(3), p. 24-42. Rezaei, M., & Jafari, M. (2014). Investigating the levels, types, and causes of writing anxiety among Iranian EFL students: A mixed method design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1545-1554. doi: https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2014.03.577 Sönmez, V. ve Alacapınar. F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık. Sundem, G. (2007). Improving student writing skills: practical strategies for succesful clasrooms. Corinne Burton, M.A.Ed, Shell Education. Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 6(4). s. 543-559. Williams, J. D. (2003). Preparing to teach writing: Research, theory, and practice. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Öğrencilerin Yazma Kaygıları ve Eğilimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2, 497 - 526, 23.01.2020
https://doi.org/10.19171/uefad.679330

Öz

Yazma eğitimini olumsuz etkileyen durumlardan biri olarak yazma kaygısı, öğrencilerin yazma beceri gelişimini engellemektedir. Yazma eğilimi yazma ilgi ve isteğiyle becerinin kullanılma oranıdır. Dolayısıyla yazma becerisinin kazanımı, gelişimi ve alışkanlık hâline getirilmesi yazma kaygısıyla olduğu kadar yazma eğilimiyle de ilişkilidir. Çalışmanın amacı; Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilerin yazma kaygıları ve eğilimlerine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesidir. Nitel desenlerden fenomenolojik türde gerçekleştirilen araştırmada veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Aşamalı ve amaçlı örnekleme yöntemiyle gönüllülük esasına dayalı belirlenen çalışma grubu, Elazığ il merkezinde görev yapan 12 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış olarak geliştirilen görüşme formu kullanılmış, frekans dağılımlarına göre tablolaştırılan bulgular alan yazın doğrultusunda yorumlanmıştır. Sonuç olarak öğretmen, aile ve akran tutumu, kullanılan yöntem ve teknikler, özgüven, eğitim sistemi ve metin türünün yazma kaygı ve eğilim düzeylerinde etkili olduğu, öğrencilerin yazma kaygıları arttıkça eğilimlerinin azaldığı söylenebilir.

Kaynakça

  • Akyol, H. (2015). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. International Journal of Social Science, 6(6), p. 83-111.doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1527 Aslım Yetiş, V. (2017). Sources of Writing Anxiety: A Study on French Language Teaching Students. International Education Studies, 10(6), 72-86. doi: https://doi.org/10.5539/ies.v10n6p72 Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94. Bartscher, M. A., Lawler, K. E., Ramirez, A. J., & Schinault, K. S. (2001). Improving Student's Writing Ability through Journals and Creative Writing Exercises. Unpublished masters thesis. Saint Xavier University, Chicago. Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 32-42. Batumlu, D. Z. ve Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde kuram ve uygulama, 3(1). 24-38. Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1123-1141. Berk, R. R. (2014). Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Bhatti, N., Memon, S., & Pathan, H. (2016). Investigating the Perceptions of Pakistani English Language Learners on Language Learning Anxiety in EFL Classroom. Advances in Language and Literary Studies, 7(5), p. 23-34. doi: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.7n.5p.23 Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E.. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi: yeni programa uyarlanmış. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. Çocuk, H. E., Yelken, T. Y., &Ö zer, Ö. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63). Creswell, J. W. (2016a). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap. Creswell, J. W. (2016b). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: tasarımı ve yürütülmesi. (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı yayıncılık. Daly, J. A. & Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9(3), 242-249. Demir, Selvi. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri ve nedenleri: bir karma yöntemli yaklaşım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Van. Demir, Sezgin. (2014). Ortaokul (6. 7. 8) Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Anlam Yapısı ile Bunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Özyeterlik Algıları. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ. Dracopoulos, E. & Pichette, F. (2011). Second language writing anxiety, computer anxiety, and performance in a classroom versus a web-based environment. Studies in Second Language Learning and Teaching 4(1). 111-117. Erdoğan, Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin yazma stratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Eysenck, M. W., Derakshan. N., Santos. R. and Calvo. M. G. (2007). Anxiety and cognitive performance: attentional control theory. Emotion. 7(2). 336. İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği 'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 35(155). İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2). Jahin, J. H. (2012). The Effect of Peer Reviewing on Writing Apprehension and Essay Writing Ability of Prospective EFL Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 37(11), 60-84. Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2). Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Kean, D. K., Glynn, S. M., & Britton, B. K. (1987). Writing persuasive documents: The role of students’ verbal aptitude and evaluation anxiety. The Journal of Experimental Education, 55(2), p. 95-102. doi: https://doi.org/10.1080/00220973.1987.10806440 Lababidi, Y. (2016). By Fire: Writings on the Arab Spring. World Literature Today, 90(5), 97-98. Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A.(2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 748-769. Martinez, C. T., Kock, N., & Cass, J. (2011). Pain and pleasure in short essay writing: Factors predicting university students' writing anxiety and writing self‐efficacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 351-360. doi: https://doi.org/10.1598/JAAL.54.5.5 McClenny, C. S. (2010). A disposition to write: Relationships with writing performance. Unpublished PhD dissertation, The Florida State University, College of Education. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi. (S. A. Altun. A. Ersoy Çev.). Ankara: Pegem Akademi. Par, A. H. (2007). Planlı yazma sanatı: kompozisyon. İstanbul: Serhat Yayınları Patton MQ, 2014. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed. Bütün M ve Demir SB), Ankara: Pegem Akademi. Piazza, C. L. & Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101(5), p. 275-286. doi: https://doi.org/10.3200/JOER.101.5.275-286 Piniel, K. & Csizér. K. (2013). L2 motivation. anxiety and self-efficacy: The interrelationship of individual variables in the secondary school context. Studies in second language learning and teaching. 3(4), p. 523-550. Pytash, K. E., & Li, J. (2014). The writing dispositions of youth in a juvenile detention center. Journal of Correctional Education, 65(3), p. 24-42. Rezaei, M., & Jafari, M. (2014). Investigating the levels, types, and causes of writing anxiety among Iranian EFL students: A mixed method design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1545-1554. doi: https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2014.03.577 Sönmez, V. ve Alacapınar. F. G. (2016). Sosyal bilimlerde ölçme aracı hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık. Sundem, G. (2007). Improving student writing skills: practical strategies for succesful clasrooms. Corinne Burton, M.A.Ed, Shell Education. Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 6(4). s. 543-559. Williams, J. D. (2003). Preparing to teach writing: Research, theory, and practice. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacer DENİZ>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2604-1893
Türkiye


Sezgin DEMİR> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0466-2218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 20 Mart 2019
Kabul Tarihi 23 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 32, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Deniz, H. & Demir, S. (2020). Öğrencilerin Yazma Kaygıları ve Eğilimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 497-526 . DOI: 10.19171/uefad.679330