Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OPINIONS OF PRESERVICE TEACHERS ON TECHNOLOGY-ASSISTED TEACHING PRACTICES DESIGNED TO DEVELOP CRITICAL THINKING SKILLS

Yıl 2021, Cilt 34, Sayı 2, 703 - 744, 09.08.2021
https://doi.org/10.19171/uefad.862527

Öz

In this study, the opinions of pre-service mathematics teachers about technology-supported teaching applications designed to develop critical thinking skills determined by Facione (1990) were examined. It was designed as a qualitative case study carried out with 4th grade students of the Faculty of Education, Primary Mathematics Education of a state university in the Marmara Region in the fall semester of the 2019-2020 academic year. A semi-structured interview form with five questions was used as a data collection tool. The interviews were conducted with 14 candidates participating in the implementation process. The data from the interview form were analyzed using the descriptive analysis. As a result, some findings including GeoGebra applied activities were obtained from the opinions of the candidates. These are related to the lesson practices that Facione determined to develop critical thinking sub-skills: (1) the method applied in the lessons, (2) the content of the lessons, (3) the effect of GeoGebra on the lesson environment, (4) effectiveness of lesson plans and (5) the effect of the lessons on the development of critical thinking skills. These findings are collected under five themes consisting of 40 codes, two categories, positive and negative. The results were obtained from the codes expressed most frequently in the themes. Consequently, it was seen that they stated that the designed teaching model applications were compatible with the critical thinking sub-skills determined by Facione and contributed to the formation of critical thinking awareness in pre-service teachers.

Kaynakça

 • Altıntaş, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aslan, E. A. & Sart, G. (Eds.) (2016). Kritik düşünce. Nobel Yayınları.
 • Aşık, S. & Saka, A. (2019). Biyoloji öğretmenlerinin eleştirel düşünme düzeyleri: Trabzon örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 185-214,
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (26. Baskı). Pegem Akademi.
 • Ceylan, T. (2012). GeoGebra yazılımı ortamında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat biçimlerinin incelenmesi (Yayın No. 302918) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6.baskı). Yazarın kendi yayını.
 • Çörekçioğlu, M. S. (2019). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin GeoGebra yazılımının kullanılması hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Yayın No. 583893) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Doğan Dolapçıoğlu, S. (2015). Matematik dersinde otantik öğrenme yoluyla eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması (Yayın No. 417576) [Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Durnacı Ü. & Ültay, N. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(2), 75-97.
 • Eğmir, E. (2018). Eleştirel düşünme becerisi öğretimi: Ortaokul öğrencileri için bir program tasarısı (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Eğmir, E. (2016). Eleştirel düşünme becerisi öğretim programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayın No. 447711) [Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of Educational assesment and instruction-executive summary-The Delphi Report. https://researchgate.net/ Erişim tarihi:03.06.2020
 • Hacıömeroğlu, S. E., Bu, L., Schoen, R.,C., & Hohenwarter M. (2009). Learning to develop mathematics lessons with GeoGebra. MSOR Connections, 9(2), 24-26.
 • Halpern, D. F. (2014). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking (5th ed.). Psychology Press.
 • Kökdemir, D. (2012). Üniversite eğitimi ve eleştirel düşünme. Pivolka, 21, 16-19.
 • Kurnaz, A. (2013). Eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri (2.baskı). Eğitim Yayınevi.
 • Korkmaz, Z. S. (2018).Eleştirel düşünme becerileri eğitiminin öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayın No. 526276) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Maričić,S., Špijunović, K. & Lazić, B. (2015). The ınfluence of content on the development of students’ critical thinking in the ınitial teaching of mathematics. Croatian Journal of Education Vol.18, 11-40. doi: 10.15516/cje.v18i1.1325
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmen strateji belgesi. http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-strateji-belgesi/icerik/406. Erişim tarihi: 25.04.2020.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821102727101-OGM%20MATEMAT%C4%B0K%20PRG%2020.01.2018.pdf . Erişim tarihi: 24.04.2020.
 • Ministère Éducation Nationale (2018). https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-ecole-elementaire-9011. Erişim tarihi:19.03.2021
 • Obay, M. (2009). Problem çözme yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin gelişim sürecinin incelenmesi (Yayın No. 278295) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Özdemir, A. (2017). Bütün öğrencilerin okulu Finlandiya okulları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1), 59-91.
 • Perşembe, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde eğitim sistemi ve Türk göçmen çocuklarının eğitim sorunları. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 55-80.
 • Renan, S. (2008). Integration of critical thinking skills ınto elementary schoolteacher education courses ın mathematics. Education, 128(3), 349-362
 • Semerci, Ç. (2003). Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Eğilim ve Bilim, 28(127), 64-70.
 • Shadaan, P. & Leong, K. E. (2009). Effectiveness of using GeoGebra on students’ understanding in learning circles. The Malaysian Online Journal of Educational Technology, 1(4), 1-11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TASARLANAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Cilt 34, Sayı 2, 703 - 744, 09.08.2021
https://doi.org/10.19171/uefad.862527

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının, Facione (1990) tarafından belirlenen eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilmek için tasarlanan teknoloji destekli öğretim modeli uygulamaları ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Marmara Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam beş sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler uygulama sürecine katılmış 14 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda tasarlanan öğretim modeli uygulamalarının etkisi, öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkarak beş tema altında sunulmuştur. Bu temalar, (1) derslerde uygulanan yöntem, (2) derslerin içeriği, (3) GeoGebra kullanımının ders ortamına etkisi, (4) ders planlarının etkinliği ve (5) derslerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi şeklindedir. Temalar, olumlu ve olumsuz iki kategori olacak şekilde 40 koddan oluşmuştur. Temalarda en sık ifade edilen kodlardan araştırmanın sonuçları elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, tasarlanan öğretim modeli uygulamalarının Facione’nin belirlediği eleştirel düşünme alt becerileri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının, tasarlanan modülün eleştirel düşünme farkındalığının oluşmasına katkı sağladığı yönünde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Altıntaş, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aslan, E. A. & Sart, G. (Eds.) (2016). Kritik düşünce. Nobel Yayınları.
 • Aşık, S. & Saka, A. (2019). Biyoloji öğretmenlerinin eleştirel düşünme düzeyleri: Trabzon örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 185-214,
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2019). Bilimsel araştırma yöntemleri (26. Baskı). Pegem Akademi.
 • Ceylan, T. (2012). GeoGebra yazılımı ortamında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat biçimlerinin incelenmesi (Yayın No. 302918) [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6.baskı). Yazarın kendi yayını.
 • Çörekçioğlu, M. S. (2019). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerin GeoGebra yazılımının kullanılması hakkındaki görüşlerinin incelenmesi (Yayın No. 583893) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Doğan Dolapçıoğlu, S. (2015). Matematik dersinde otantik öğrenme yoluyla eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi: Bir eylem araştırması (Yayın No. 417576) [Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Durnacı Ü. & Ültay, N. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimleri. Turkish Journal of Primary Education, 5(2), 75-97.
 • Eğmir, E. (2018). Eleştirel düşünme becerisi öğretimi: Ortaokul öğrencileri için bir program tasarısı (1. Baskı). Pegem Akademi.
 • Eğmir, E. (2016). Eleştirel düşünme becerisi öğretim programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayın No. 447711) [Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of Educational assesment and instruction-executive summary-The Delphi Report. https://researchgate.net/ Erişim tarihi:03.06.2020
 • Hacıömeroğlu, S. E., Bu, L., Schoen, R.,C., & Hohenwarter M. (2009). Learning to develop mathematics lessons with GeoGebra. MSOR Connections, 9(2), 24-26.
 • Halpern, D. F. (2014). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking (5th ed.). Psychology Press.
 • Kökdemir, D. (2012). Üniversite eğitimi ve eleştirel düşünme. Pivolka, 21, 16-19.
 • Kurnaz, A. (2013). Eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri (2.baskı). Eğitim Yayınevi.
 • Korkmaz, Z. S. (2018).Eleştirel düşünme becerileri eğitiminin öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayın No. 526276) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Maričić,S., Špijunović, K. & Lazić, B. (2015). The ınfluence of content on the development of students’ critical thinking in the ınitial teaching of mathematics. Croatian Journal of Education Vol.18, 11-40. doi: 10.15516/cje.v18i1.1325
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Öğretmen strateji belgesi. http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-strateji-belgesi/icerik/406. Erişim tarihi: 25.04.2020.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821102727101-OGM%20MATEMAT%C4%B0K%20PRG%2020.01.2018.pdf . Erişim tarihi: 24.04.2020.
 • Ministère Éducation Nationale (2018). https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-ecole-elementaire-9011. Erişim tarihi:19.03.2021
 • Obay, M. (2009). Problem çözme yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin gelişim sürecinin incelenmesi (Yayın No. 278295) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK. https://tez.yok.gov.tr
 • Özdemir, A. (2017). Bütün öğrencilerin okulu Finlandiya okulları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1), 59-91.
 • Perşembe, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde eğitim sistemi ve Türk göçmen çocuklarının eğitim sorunları. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 55-80.
 • Renan, S. (2008). Integration of critical thinking skills ınto elementary schoolteacher education courses ın mathematics. Education, 128(3), 349-362
 • Semerci, Ç. (2003). Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Eğilim ve Bilim, 28(127), 64-70.
 • Shadaan, P. & Leong, K. E. (2009). Effectiveness of using GeoGebra on students’ understanding in learning circles. The Malaysian Online Journal of Educational Technology, 1(4), 1-11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan GÜRSAN> (Sorumlu Yazar)
Hv.Tek.Ok.K.lığı
0000-0003-2715-3181
Türkiye


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN>
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1860-852X
Türkiye


Jale İPEK>
EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3088-193X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 17 Ocak 2021
Kabul Tarihi 9 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 34, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gürsan, S. , Tapan Broutın, M. S. & İpek, J. (2021). ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TASARLANAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 703-744 . DOI: 10.19171/uefad.862527