Yazım Kuralları

1. Dergiye sunulacak çalışmalarWord programlarının birinde, Times New Roman karakteri ile ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

2. Makalelerde en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılmalıdır. İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda harf ya da rakam kullanılmamalıdır.

3. Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli; 4 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır. Alıntı içerisindeki alıntılar tek tırnak içerisinde yazılmalıdır. 

4. Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan kelimeler italikolarak yazılmalı, ilk geçtikleri yerde parantez içerisinde Türkçe karşılıkları verilmelidir. Türkçe karşılıkları literatürde henüz tam olarak yerleşmemiş ve/veya farklı yazarlarca farklı Türkçe karşılığın kullanıldığı bilinen kavram ve terimlerin orijinal dillerindeki ifadeleri mutlaka ilk geçtikleri yerde Türkçe ifadeden sonra parantez içinde verilmelidir. Alıntılarda vurgulanmak istenen yerler italikyapılmalı ve vurgunun yazar(lar)a ait olduğu dipnotta belirtilmelidir.

5. Metin içinde özelliği vurgulanmak istenen kelimeler italikkoyu veya altı çizili yapılmamalı, tek tırnak içerisinde yazılmalıdır.

6. Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak atıflarda aşağıdaki Dipnot Yazım Kurallarına itinayla uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, yazarlarına iade edilerek düzeltmeleri istenir.

7. Birden fazla kere aynı kaynağa atıfta bulunulmak istendiğinde, ilk atıftan sonraki atıflarda sadece yazar(lar)ın soyadı ve çalışmanın kısaltılmış başlığı kullanılmalıdır. Birbirini takip eden dipnotlarda aynı kaynağa yapılacak atıflarda “Ibid.” kullanılmalıdır.

 

Dipnot Yazım Kuralları 

Tek yazarlı kitap

Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, İmge Kitabevi, 2001, s. 55.

Tek yazarlı makale

Rebecca Davies, “African Diasporas, Development and the Politics of Context”, Third World Quarterly, Cilt 33, No 1, 2012, s. 91-108.

İki yazarlı kitap

Gülten Kazgan ve Natalya Ulçenko, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya, İstanbul, Bilgi, 2003, s. 32.

İki yazarlı makale

Thomas G. Mahnken ve James R. FitzSimonds, “Revolutionary Ambivalance: Understanding Officer Attitudes Toward Transformation”, International Security, Cilt 28, No 2, 2003, s. 122-135.

İkiden fazla yazarlı kitap

Mehmet Gönlübol et al., Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996, s. 129.

İkiden fazla yazarlı makale

David Dranove et al., “Is More Information Better? The Effects of ‘Report Cards’ on Health Care Providers”, Journal of Political Economy, Cilt 11, No 3, 2003, s. 25.

Kitapta makale 

Joseph Turow, “A Mass Communication Perspective on Entertainment Industries”, James Curan ve Michael Gurevitch (der.), Mass Media and Society, Londra, Edward Arnold, 1991, s. 160-167.

Çeviri kitap/makale

Meltem Müftüler Baç, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, çev. Simten Coşar, İstanbul, Alfa, 2001, s. 41.

Gazete yazısı 

Hasan Cemal, “Fiyasko ve Çıkış Yolu”, Milliyet, 18 Aralık 2003, s. 7.

Yazarı belli olmayan gazete yazıları

“Başbakan Washington Yolcusu”, Cumhuriyet, 22 Aralık 2003, s. 8.

Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb. 

Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu, Ankara, TÜBİTAK, Mayıs 1998, s. 35.

Arşiv belgeleri 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Başbakanlık Hususi Kalem, 33218, 10 Aralık 1943.

Yüksek Lisans/Doktora tezleri 

Mustafa Pulat, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye'nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 10.

Internet’ten alınan kaynaklar

Beril Dedeoğlu, “Değişen Dünyada Değişen Türkiye”, 10 Ekim 2009, http://www.sde.org.tr/tr/haberler/328/degisen-dunyada-degisen-turkiye.aspx (Erişim Tarihi 28 Ocak 2017).

Kişisel görüşme

İlber Ortaylı, İstanbul, 10 Ekim 2017, kişisel görüşme.