Cilt: 6 Sayı: 1, 30.05.2022

Yıl: 2022

Editörden

Makaleler

Kitap İncelemesi

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (e-ISSN 2587-1269), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere çeşitli Sosyal Bilim disiplinlerinde hazırlanan çalışmalara yer verilmektedir. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin amacı devletlerin ve toplumların karşılaştıkları krizleri bilimsel temelde açıklamaya çalışan makaleler için bir platform oluşturmaktır. Bu nedenle Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; disiplinler arası bir yaklaşımla ortak bir akademik bakış açısının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Citefactor, DRJI, Index Copernicus, Ideal Online, İnfobase İndex, JIFACTOR, Journal Factor, ResearchBib, Sindex ve TÜBİTAK DERGİPARK adlı uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, çok dilli bir yayın politikasını benimseyen dergimiz, Kış (Aralık) ve Yaz (Mayıs) sayıları olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıca dergimiz gerektiğinde özel sayılar da yayımlamaktadır. Dergimizde yayımlanan çalışmaların odak noktası ise yaşanan tarihi ve güncel krizlerin, çatışmaların, diplomatik gelişmelerin ve çeşitli sorunların tarihsel arka planları, siyasal, sosyolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb. boyutlarının incelenmesidir.

YAZIM KURALLARI

1.             Yazım dili Türkçedir. Ancak Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça öncelikli olmak üzere diğer dillerde yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir.

2.             Gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım, noktalama ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.

3.             Yayınlamak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 10.000 kelime arasında olmalıdır.

4.             Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 100 kelimeyi aşmayan özet (abstract), Türkçe ve İngilizce 5 anahtar kelimeyle (keywords) beraber gönderilmelidir. Ayrıca İngilizce yazılar haricinde, makalenin sonuna 700-1.000 kelimeyle sınırlandırılan İngilizce uzun özet (structured abstract) eklenmelidir.

5.             Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

6.             Yazar adı sağ köşeye, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta yıldız (*) karakteri ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir.

7.             Dipnotlar; 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır.

8.             Makalenin birinci sayfasında geliş tarihi eklenmelidir. Yayına kabul tarihi bizim tarafımızdan eklenecektir.

 

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

1.             Paragraf yazısı; ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3nk, sonra 3nk, iki yana dayalı, tek satır aralıklı olmalıdır.

2.             Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üsten 5cm, alttan 5.5cm, sol 4.5cm, sağ 4.5cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25, alt bilgi 4.5cm olmalıdır.

3.             Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.

4.             İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalarda yazar adı, tek numaralı sayfalarda makale adı 9 punto olarak üst bilgiye eklenmelidir.

 

REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

1.             Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Atıflar, metin içinde (örn: Karpat, 2001:101) kullanılmamalıdır.

2.             Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilmelidir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.

3.             Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılmalıdır.

4.             Atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası (s.) mutlaka belirtilmelidir.

5.             Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t, aynı sayfa için aynı yer kısaltmalar italik olarak kullanılmalıdır.

 

DİPNOT YAZIMINDA KULLANILACAK KAYNAKLARIN YAZIMINA İLİŞKİN ESASLAR

1.             KİTAPLAR:

a.              Tek Yazarlı kitaplar:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, Yeni Büyük Oyun: Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği, Barış Platin Yayınları, Ankara 2011, s. 90.

·         Baskın Oran, Türk Dış Politikası –1919-1980, Cilt: 1, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 100.

·         Henry Kissinger, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016, s. 117.

·         E.H. Carr, Bolşevik Devrimi 1 (1917-1923), Cilt: 1, çev. Orhan Suda, Metis Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 31.

·         Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press, New York 2001, s. 87.

b.             İki Yazarlı kitaplar:

Birinci yazarın adı ve soyadı-İkinci yazarın adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Ünal Acar - Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 50.

·         Daron Acemoğlu - James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013, s. 230.

·         E.H. Carr - Michael Cox, The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, Palgrave Macmillan, London 2001, s. 99.

c.              İki yazardan fazla kitaplar:

Birinci yazarın adı ve soyadı vd., eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İlknur Yantuna vd., Türkiye'de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014, s. 111.

·         Erdem Ünlen vd., Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: 1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, s. 654.

·         John C. Pevehouse vd., Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, BB101 Yayınları, Ankara 2015, s. 234.

d.             Derleme kitaplarda makale:

Yazarın adı ve soyadı, “makalenin adı”, derleyenin adı ve soyadı, der., eser adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Korkut Boratav, “Bir Çevrimin Yükselişi Aşamasında Türkiye Ekonomisi”, Nergis Mütevellioğlu, der., Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, s. 50.

·         Yelda Demirağ, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 375.

·         Kadir Ertaç Çelik, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., TÜRKSAV Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 152.

·         Erik Ringmar, “The Making of the Modern World”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 15.

·         Dana Gold-Stephen McGlinchey, “International Relations Theory”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 46.

 

e.              Kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan kitap/kitapçıklar:

(Varsa yazar adı ve soyadı), resmi kurumun adı, (varsa dairenin adı), eser adı, (varsa rapor numarası), yayıncı, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa no.

·         T.C. Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2013-2017 Stratejik Planı, Ankara 2012, s. 55.

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, Ankara 2015, s. 10.

·         World Bank Group, Global Economic Prospects: Weak Investments in Uncertain Times, Washington Ocak 2017, s. 57.

f.               Resmi yayınlar:

Eserin adı, (varsa cilt numarası), yayınevi, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Kemal Atatürk, Nutuk-Vesikalar, Cilt: 3, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1960, s. 293.

g.             Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:

Eserin adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985, s. 50.

·         Osmanlıca Türkçe Sözlük, Cihan Yayınları, İstanbul 2013, s. 250.

·         Cambridge Essential English Dictionary, Cambridge University Press, London 2011, s. 100.

2.             MAKALELER:

a.             Dergide yazarı belli olan makaleler:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı) yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40.

·         Kadir Caner Doğan-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105.

·         Aşkın İnci Sökmen Alaca, “Hybrid Threats and New Conflicts in the International System”, Journal of International Relations and Foreign Policy, 4(2), December 2016, s. 35.

·         Paul Rivlin, “Arap Dünyasında Liderlik ve Ekonomi: 1950-1996”, çev. Erhan Şener, Avrasya Dosyası, 6(1), Arap Dünyası Özel Sayı, İlkbahar 2000, s. 270.

b.             Dergide yazarı belli olmayan makaleler:

“Makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         “Jeltoksan Ayaklanması ve Bu Ayaklanmanın Kazakistan Bağımsızlığındaki Rölü”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(1), Mayıs 2017, s. 57.

·         “In Search of the Politics of Security” The British Journal of Politics & International Relations, 17(4), November 2015, s. 590.

c.              Özel sayılı dergilerde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), özel sayının ismi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Muharrem Ekşi, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayı, s. 65.

d.             Günlük gazetede makale/köşe yazısı:

Yazarın adı ve soyadı, “makale/köşe yazısının adı”, gazetenin adı, yayımlandığı tarih.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “ABD Lawrence’ı McGurk’ün Türkiye Operasyonu”, Milli Gazete, 3 Ağustos 2017.

·         Haydar Çakmak, “Fidel Castro”, Yeniçağ, 1 Ocak 2016.

·         Anne Applebaum, “If this were the Cold War, America would be poised to lose”, The Washington Post, 4 Ağustos 2017.

e.              İnternet dergisinde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         Cenk Tamer, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, (1)1, http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Nadine Dolby, “Research in Youth Culture and Policy: Current Conditions and Future Directions.” Social Work and Society: The International Online-Only Journal, 6(2), 2008, www.socwork.net/sws/article/view/60/362, (Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2017).

f.               İndekslerde bulunan makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, indeks adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         Langhamer, Claire. “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century England” Historical Journal, 50(1), 2007, ProQuest, doi:10.1017/S0018246X06005966, (Erişim Tarihi: 03.08.2018)

3.             İNTERNET KAYNAKLARI

a.             Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları:

Resmi kurumun adı, “sitenin başlığı”, URL, (Erişim Tarihi).

T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Dış İlişkiler Terminoloji”, http://www.mfa.gov.tr/dis-iliskiler-terminolojisi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

b.             Websitenin tamamından alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), Sitenin başlığı, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, https://ankasam.org/author/seyfettin-erol/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

c.                  Websitede bulunan bir sayfadan alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), “sayfanın başlığı”, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         “What is the European Union? How it Works and its History”, The Balance, https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         “Ekomoni Terimleri Sözlüğü”, Ekonomitrend, http://www.ekonomitrend.com/ekonomi-terimleri-sozlugu/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Mehmet Seyfettin Erol, ““Süleyman Mabedi” Ya da Kaos Düzeni!”, ANKASAM, https://ankasam.org/suleyman-mabedi-ya-da-kaos-duzeni/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Nesrin Bayraktar, “Politika Nedir? Politik İnsan Ne Demek?”, Paratic, https://paratic.com/politika-nedir-politik-insan-ne-demek/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

d.                  İnternetten alınan köşe yazısı:

Yazar adı ve soyadı, “köşe yazısının adı”, Gazetenin adı, yayımlanma tarihi, URL, (Erişim Tarihi).

·         Murat Yetkin, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

e.                  İnternet Haberleri

“Haberin adı”, Gazetenin adı, URL, (Erişim Tarihi).

·         “Büyükelçinin Sızan Mailinde Türkiye'ye Çirkin Sözler”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/buyukelcinin-sizan-mailinde-turkiyeye-cirkin-sozler-40541023, (Erişim Tarihi: 05.08.2017).

f.                   Tweet:

@twitterkullanıcıadı, “tweetin içeriği”, Twitter, paylaşım tarihi, URL.

·         @RT_Erdogan, “Kıbrıs Türkü’nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümü kutlu olsun.”, Twitter, 20 Temmuz 2017, https://twitter.com/RT_Erdogan/status/888060927391748096

·         @JZarif, “Congratulations to brave people & Government of Iraq upon liberation of Mosul. When Iraqis join hands, no limits to what they can achieve.”, Twitter, 9 Temmuz 2017, https://twitter.com/JZarif/status/884105968073805824

g.                  Youtube/Diğer Videoları:

“Videonun ismi”, Youtube/Diğer, videoyu yükleyen, yükleme tarihi, URL.

·         “Katar Krizi ve Ötesi”, Youtube, SETA Vakfı, 14 Haziran 2017, https://www.youtube.com/watch?v=3zGnuVn0wvQ

 

4.             TEZLER:

a.                  Yayımlanmış tezler:

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum, enstitü, yapıldığı yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

·         Mehmet Eren, Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul 2016, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), s. 20

b.                  Yayımlanmamış tezler:

Yazar adı ve soyadı, “tezin adı”, tezin yapıldığı kurum, enstitü, yapıldığı yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

·         Kadir Ertaç Çelik, “Kimlikler, Güç Dengesi ve İttifaklar: Kazakistan Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 59.

5.             RAPORLAR/ANALİZLER:

a.                  Yazarı belli olan rapor/analiz:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Tolga Taylan, Yunanistan Ülke Raporu, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Geliştirme Etüt Merkezi, Ankara 2011, s. 30.

·         M. Akif Kireçci, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları Raporu, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2011, s. 20.

b.                  Yazar belli olmayan rapor/analiz:

Eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Ulusal Özelliklerin Türk Dış Politikasına Yansımaları, Barış Kitabevi, Ankara 2011, s. 59.

·         2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Raporu, ANKASAM, Ankara 2017, s. 40.

6.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

“Maddenin adı”, eserin adı, (varsa cilt numarası), (varsa sayı numarası), yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         “Silistre”, DİA, Sayı: 37, İstanbul 2009, s. 203.

 

 

7.      BROŞÜR

Yazarın adı ve soyadı, Eserin adı, Yayınevi/Kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Cihat Akçakayaoğlu, Devrim İlkeleriyle Atatürk, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 3.

8.      HARİTALAR VE ŞEMALAR

Harita/şema ismi, Harita/Şema, kurum, yayımlandığı yer.

·         Ortadoğu Fiziki Haritası, Harita, Ulusal Haritacılık Kurumu Yayını, 2001.

9.      BÜLTEN

Bülten adı, kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Haber Bülteni, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2001, s. 9.

10.  ARŞİV BELGELERİ

BOA., Y.A.HUS., D: 624, G: 36, Belge no (lef): 8, ATASE., BHK., K: 987, A: 2-7444, D: 3, F: 8.

 

KAYNAKÇA YAZIMINDA UYGULANACAKLAR ESASLAR

1.        Kaynakçada yazar soyadı BÜYÜK ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacaktır

2.        Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecektir.

3.        Derleme kitaplarda ve makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

 

ÖRNEKLER:

·         ACAR, Ünal-Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

·         ACEMOĞLU, Daron-James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013.

·         CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         ÇAKMAK, Haydar, “Fidel Castro”, Yeniçağ, 1 Ocak 2016.

·         ÇELİK, Çelik, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., Türksav Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 90-110.

·         DEMİRAĞ, Yelda, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 100-120.

·         DOĞAN, Kadir Caner-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105-120.

·         EKŞİ, Muharrem, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayı, s. 65-90.

·         EROL, Mehmet Seyfettin, Yeni Büyük Oyun: Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği, Barış Platin, Ankara 2011.

·         EROL, Mehmet Seyfettin, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40-70.

·         KISSINGER, Henry, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016.

·         TAMER, Tamer, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(1), http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, Ankara 2015.

·         U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

·         YANTUNA, İlknur-vd., Türkiye'de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014.

·         YETKİN, Murat, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

 

BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR

1.         Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

2.         Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA' dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

DEĞERLENDİRME

1.        Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

2.        Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

3.        Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

4.        Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasının iade edilmez.

5.        Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarların şahsi görüşleri olup, Dergi’nin resmi görüşü niteliği taşımaz.

Yayın Etiği
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi'ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar
Editörler, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Ayrıca editörler;
Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.
Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.
Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen uksad@ankasam.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılara ilişkin telif hakkı yazarlarca tarafımıza devredilmiş olup makale, kitap incelemesi, analiz, rapor vb. çalışmaları gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte ve yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.