Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

1.             Yazım dili Türkçedir. Ancak Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça öncelikli olmak üzere diğer dillerde yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir.

2.             Gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım, noktalama ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.

3.             Yayınlamak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 10.000 kelime arasında olmalıdır.

4.             Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 100 kelimeyi aşmayan özet (abstract), Türkçe ve İngilizce 5 anahtar kelimeyle (keywords) beraber gönderilmelidir. Ayrıca İngilizce yazılar haricinde, makalenin sonuna 700-1.000 kelimeyle sınırlandırılan İngilizce uzun özet (structured abstract) eklenmelidir.

5.             Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

6.             Yazar adı sağ köşeye, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta yıldız (*) karakteri ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir.

7.             Dipnotlar; 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır.

8.             Makalenin birinci sayfasında geliş tarihi eklenmelidir. Yayına kabul tarihi bizim tarafımızdan eklenecektir.

 

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

1.             Paragraf yazısı; ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3nk, sonra 3nk, iki yana dayalı, tek satır aralıklı olmalıdır.

2.             Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üsten 5cm, alttan 5.5cm, sol 4.5cm, sağ 4.5cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25, alt bilgi 4.5cm olmalıdır.

3.             Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.

4.             İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalarda yazar adı, tek numaralı sayfalarda makale adı 9 punto olarak üst bilgiye eklenmelidir.

 

REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

1.             Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Atıflar, metin içinde (örn: Karpat, 2001:101) kullanılmamalıdır.

2.             Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilmelidir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.

3.             Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılmalıdır.

4.             Atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası (s.) mutlaka belirtilmelidir.

5.             Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t, aynı sayfa için aynı yer kısaltmalar italik olarak kullanılmalıdır.

 

DİPNOT YAZIMINDA KULLANILACAK KAYNAKLARIN YAZIMINA İLİŞKİN ESASLAR

1.             KİTAPLAR:

a.              Tek Yazarlı kitaplar:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, Yeni Büyük Oyun: Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği, Barış Platin Yayınları, Ankara 2011, s. 90.

·         Baskın Oran, Türk Dış Politikası –1919-1980, Cilt: 1, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 100.

·         Henry Kissinger, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016, s. 117.

·         E.H. Carr, Bolşevik Devrimi 1 (1917-1923), Cilt: 1, çev. Orhan Suda, Metis Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 31.

·         Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press, New York 2001, s. 87.

b.             İki Yazarlı kitaplar:

Birinci yazarın adı ve soyadı-İkinci yazarın adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Ünal Acar - Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 50.

·         Daron Acemoğlu - James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013, s. 230.

·         E.H. Carr - Michael Cox, The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, Palgrave Macmillan, London 2001, s. 99.

c.              İki yazardan fazla kitaplar:

Birinci yazarın adı ve soyadı vd., eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İlknur Yantuna vd., Türkiye'de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014, s. 111.

·         Erdem Ünlen vd., Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: 1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, s. 654.

·         John C. Pevehouse vd., Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, BB101 Yayınları, Ankara 2015, s. 234.

d.             Derleme kitaplarda makale:

Yazarın adı ve soyadı, “makalenin adı”, derleyenin adı ve soyadı, der., eser adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Korkut Boratav, “Bir Çevrimin Yükselişi Aşamasında Türkiye Ekonomisi”, Nergis Mütevellioğlu, der., Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, s. 50.

·         Yelda Demirağ, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 375.

·         Kadir Ertaç Çelik, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., TÜRKSAV Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 152.

·         Erik Ringmar, “The Making of the Modern World”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 15.

·         Dana Gold-Stephen McGlinchey, “International Relations Theory”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 46.

 

e.              Kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan kitap/kitapçıklar:

(Varsa yazar adı ve soyadı), resmi kurumun adı, (varsa dairenin adı), eser adı, (varsa rapor numarası), yayıncı, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa no.

·         T.C. Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2013-2017 Stratejik Planı, Ankara 2012, s. 55.

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, Ankara 2015, s. 10.

·         World Bank Group, Global Economic Prospects: Weak Investments in Uncertain Times, Washington Ocak 2017, s. 57.

f.               Resmi yayınlar:

Eserin adı, (varsa cilt numarası), yayınevi, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Kemal Atatürk, Nutuk-Vesikalar, Cilt: 3, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1960, s. 293.

g.             Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:

Eserin adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985, s. 50.

·         Osmanlıca Türkçe Sözlük, Cihan Yayınları, İstanbul 2013, s. 250.

·         Cambridge Essential English Dictionary, Cambridge University Press, London 2011, s. 100.

2.             MAKALELER:

a.             Dergide yazarı belli olan makaleler:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı) yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40.

·         Kadir Caner Doğan-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105.

·         Aşkın İnci Sökmen Alaca, “Hybrid Threats and New Conflicts in the International System”, Journal of International Relations and Foreign Policy, 4(2), December 2016, s. 35.

·         Paul Rivlin, “Arap Dünyasında Liderlik ve Ekonomi: 1950-1996”, çev. Erhan Şener, Avrasya Dosyası, 6(1), Arap Dünyası Özel Sayı, İlkbahar 2000, s. 270.

b.             Dergide yazarı belli olmayan makaleler:

“Makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         “Jeltoksan Ayaklanması ve Bu Ayaklanmanın Kazakistan Bağımsızlığındaki Rölü”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(1), Mayıs 2017, s. 57.

·         “In Search of the Politics of Security” The British Journal of Politics & International Relations, 17(4), November 2015, s. 590.

c.              Özel sayılı dergilerde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), özel sayının ismi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Muharrem Ekşi, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayı, s. 65.

d.             Günlük gazetede makale/köşe yazısı:

Yazarın adı ve soyadı, “makale/köşe yazısının adı”, gazetenin adı, yayımlandığı tarih.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “ABD Lawrence’ı McGurk’ün Türkiye Operasyonu”, Milli Gazete, 3 Ağustos 2017.

·         Haydar Çakmak, “Fidel Castro”, Yeniçağ, 1 Ocak 2016.

·         Anne Applebaum, “If this were the Cold War, America would be poised to lose”, The Washington Post, 4 Ağustos 2017.

e.              İnternet dergisinde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         Cenk Tamer, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, (1)1, http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Nadine Dolby, “Research in Youth Culture and Policy: Current Conditions and Future Directions.” Social Work and Society: The International Online-Only Journal, 6(2), 2008, www.socwork.net/sws/article/view/60/362, (Erişim Tarihi: 20 Temmuz 2017).

f.               İndekslerde bulunan makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, indeks adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         Langhamer, Claire. “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century England” Historical Journal, 50(1), 2007, ProQuest, doi:10.1017/S0018246X06005966, (Erişim Tarihi: 03.08.2018)

3.             İNTERNET KAYNAKLARI

a.             Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları:

Resmi kurumun adı, “sitenin başlığı”, URL, (Erişim Tarihi).

T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Dış İlişkiler Terminoloji”, http://www.mfa.gov.tr/dis-iliskiler-terminolojisi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

b.             Websitenin tamamından alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), Sitenin başlığı, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Mehmet Seyfettin Erol, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, https://ankasam.org/author/seyfettin-erol/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

c.                  Websitede bulunan bir sayfadan alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), “sayfanın başlığı”, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·         “What is the European Union? How it Works and its History”, The Balance, https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         “Ekomoni Terimleri Sözlüğü”, Ekonomitrend, http://www.ekonomitrend.com/ekonomi-terimleri-sozlugu/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Mehmet Seyfettin Erol, ““Süleyman Mabedi” Ya da Kaos Düzeni!”, ANKASAM, https://ankasam.org/suleyman-mabedi-ya-da-kaos-duzeni/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         Nesrin Bayraktar, “Politika Nedir? Politik İnsan Ne Demek?”, Paratic, https://paratic.com/politika-nedir-politik-insan-ne-demek/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

d.                  İnternetten alınan köşe yazısı:

Yazar adı ve soyadı, “köşe yazısının adı”, Gazetenin adı, yayımlanma tarihi, URL, (Erişim Tarihi).

·         Murat Yetkin, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

e.                  İnternet Haberleri

“Haberin adı”, Gazetenin adı, URL, (Erişim Tarihi).

·         “Büyükelçinin Sızan Mailinde Türkiye'ye Çirkin Sözler”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/buyukelcinin-sizan-mailinde-turkiyeye-cirkin-sozler-40541023, (Erişim Tarihi: 05.08.2017).

f.                   Tweet:

@twitterkullanıcıadı, “tweetin içeriği”, Twitter, paylaşım tarihi, URL.

·         @RT_Erdogan, “Kıbrıs Türkü’nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümü kutlu olsun.”, Twitter, 20 Temmuz 2017, https://twitter.com/RT_Erdogan/status/888060927391748096

·         @JZarif, “Congratulations to brave people & Government of Iraq upon liberation of Mosul. When Iraqis join hands, no limits to what they can achieve.”, Twitter, 9 Temmuz 2017, https://twitter.com/JZarif/status/884105968073805824

g.                  Youtube/Diğer Videoları:

“Videonun ismi”, Youtube/Diğer, videoyu yükleyen, yükleme tarihi, URL.

·         “Katar Krizi ve Ötesi”, Youtube, SETA Vakfı, 14 Haziran 2017, https://www.youtube.com/watch?v=3zGnuVn0wvQ

 

4.             TEZLER:

a.                  Yayımlanmış tezler:

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum, enstitü, yapıldığı yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

·         Mehmet Eren, Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul 2016, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), s. 20

b.                  Yayımlanmamış tezler:

Yazar adı ve soyadı, “tezin adı”, tezin yapıldığı kurum, enstitü, yapıldığı yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

·         Kadir Ertaç Çelik, “Kimlikler, Güç Dengesi ve İttifaklar: Kazakistan Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 59.

5.             RAPORLAR/ANALİZLER:

a.                  Yazarı belli olan rapor/analiz:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Tolga Taylan, Yunanistan Ülke Raporu, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Geliştirme Etüt Merkezi, Ankara 2011, s. 30.

·         M. Akif Kireçci, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya Politikaları Raporu, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara 2011, s. 20.

b.                  Yazar belli olmayan rapor/analiz:

Eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Ulusal Özelliklerin Türk Dış Politikasına Yansımaları, Barış Kitabevi, Ankara 2011, s. 59.

·         2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Raporu, ANKASAM, Ankara 2017, s. 40.

6.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

“Maddenin adı”, eserin adı, (varsa cilt numarası), (varsa sayı numarası), yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         “Silistre”, DİA, Sayı: 37, İstanbul 2009, s. 203.

 

 

7.      BROŞÜR

Yazarın adı ve soyadı, Eserin adı, Yayınevi/Kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Cihat Akçakayaoğlu, Devrim İlkeleriyle Atatürk, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 3.

8.      HARİTALAR VE ŞEMALAR

Harita/şema ismi, Harita/Şema, kurum, yayımlandığı yer.

·         Ortadoğu Fiziki Haritası, Harita, Ulusal Haritacılık Kurumu Yayını, 2001.

9.      BÜLTEN

Bülten adı, kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Haber Bülteni, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2001, s. 9.

10.  ARŞİV BELGELERİ

BOA., Y.A.HUS., D: 624, G: 36, Belge no (lef): 8, ATASE., BHK., K: 987, A: 2-7444, D: 3, F: 8.

 

KAYNAKÇA YAZIMINDA UYGULANACAKLAR ESASLAR

1.        Kaynakçada yazar soyadı BÜYÜK ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacaktır

2.        Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecektir.

3.        Derleme kitaplarda ve makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

 

ÖRNEKLER:

·         ACAR, Ünal-Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

·         ACEMOĞLU, Daron-James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013.

·         CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         ÇAKMAK, Haydar, “Fidel Castro”, Yeniçağ, 1 Ocak 2016.

·         ÇELİK, Çelik, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., Türksav Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 90-110.

·         DEMİRAĞ, Yelda, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 100-120.

·         DOĞAN, Kadir Caner-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105-120.

·         EKŞİ, Muharrem, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayı, s. 65-90.

·         EROL, Mehmet Seyfettin, Yeni Büyük Oyun: Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği, Barış Platin, Ankara 2011.

·         EROL, Mehmet Seyfettin, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40-70.

·         KISSINGER, Henry, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016.

·         TAMER, Tamer, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(1), http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·         T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu, Ankara 2015.

·         U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

·         YANTUNA, İlknur-vd., Türkiye'de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014.

·         YETKİN, Murat, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat-yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

 

BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR

1.         Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

2.         Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA' dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

DEĞERLENDİRME

1.        Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

2.        Gönderilen yazılar iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

3.        Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

4.        Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasının iade edilmez.

5.        Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarların şahsi görüşleri olup, Dergi’nin resmi görüşü niteliği taşımaz.