Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

1. ULUM Dini Tetkikler Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerince kurulan ULUM İslami İlimler Eğitim ve Dayanışma Merkezi tarafından yayımlanır. Derginin yayınında AYBÜ İslami İlimler Fakültesi ile iş birliği yapılmaktadır.
2. ULUM, dinî araştırmalar alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.
3. ULUM, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez online olarak yayımlanır.
4. ULUM; araştırma makalesi, kitap değerlendirmesi, doktora tez özeti ve çeviri türündeki akademik çalışmaları kabul eder.
5. ULUM’un yayın dili, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça'dır.
6. Kitap değerlendirmesi türündeki çalışmalar, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlardan kabul edilir.
7. Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
8. Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
9. Makale türündeki çalışmalar için 5.000-10.000 kelime, kitap değerlendirmesi ve doktora tez özeti türleri için ise Türkçe ve İngilizce metin için ayrı ayrı 1.500-2.500 kelime sınırı uygulanır. Herhangi bir yazının bu sınırı aşması hâlinde editör kurulunun vereceği karar geçerlidir.
10. Başvuru esnasında 150-200 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az beş Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır.
11. Çalışmalar, Microsoft Word programında en az 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Arapça ifadelerin Traditional Arabic (12 punto) olması hariç metin kısmının tamamı Gentium Plus yazı tipinde, 10 punto ve 1,15 satır aralığı; dipnotlar ise 8 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
12. Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
13. ULUM açık erişimlidir. OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ulum/
14. Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
15. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.
16. Etik Kurul onayı gerektiren makaleler için Etik Kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve numarası) makalenin ilk sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar için lütfen Derginin Etik İlkeleri ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
17. Makale sonunda, kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına aşağıdaki tabloya uygun olarak belirtilmelidir.
18. Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
19. Çalışmalardaki atıf ve kaynakça yazımında, İSNAD Atıf Sistemi (dipnotlu) kullanılmalıdır: www.isnadsistemi.org
20. ULUM’a gönderilen çalışmanın ilk sayfasında İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun şekilde yazarın isim, kurum, ORCID bilgisi yazılı olmalıdır.


Kullandığımız atıf sistemine daha detaylı incelemek için bkz.
İSNAD Dipnotlu: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/isnad-dipnotlu/

İSNAD Kısaltmalar: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/24-kisaltmalar-dizini-turkce-ingilizce-arapca/

İSNAD Öz ve Özet Yazımı: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/4-oz-ve-ozet-yazimi/

İSNAD Atıf ve Alıntı Yapmak: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/20-atif-ve-alinti-yapmak/

İSNAD Akademik Yazım: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/


Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:

1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).


İntihal Taraması/ Plagiarism Detection
Bu makale intihal taramasından geçirildi.
This paper was checked for plagiarism.

Yayın Etiği/ Publication Ethics

ULUM dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan uluslararası etik yayıncılık ilkelerini benimsemiştir. Dergimiz Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'nde açıklanan yönergelere de tabidir.

Journal of ULUM adheres to national and international standards in research and publication ethics. ULUM complies with Press Law, Intellectual and Artistic Works Law and Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive. It has also adopted international ethical publishing principles published by the Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) and World Association of Medical Editors (WAME). ULUM is also subject to the guidelines described in the Principles of Transparency and Best Practice in Academic Publishing.

Etik Beyan/ Ethical Statement
Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Finansman/ Grant Support

Yazar(lar) bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

The author(s) declared that this study has received no financial support.

Çıkar Çatışması/ Conflict of Interest
Yazar(lar) çıkar çatışması bildirmemiştir.
The authors have no conflict of interest to declare.

Yazarların Katkıları/Authors Contributions
Veri Toplanması: Yazar-1 (%50), Yazar-2 (%50)
Veri Analizi: Yazar-1 (%60), Yazar-2 (%40)
Makale Gönderimi ve Revizyonu: Yazar-1 (%90), Yazar-2 (%10)
Çalışmanın Tasarlanması: Yazar-1 (%55), Yazar-2 (%45)
Conceiving the Study: Author-1 (%55), Author-2 (%45)
Data Collection: Author-1 (%50), Author-2 (%50)
Data Analysis: Author-1 (%60), Author-2 (%40)
Submission and Revision: Author-1 (%90), Author-2 (%10)

Etik Komite Onayı/ Ethical Approval
.... Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının ... tarihli ... sayılı kararıyla gerekli etik izinler alınmıştır. Ayrıca, çalışmada Helsinki Bildirgesi’ndeki araştırma ilkelerine bağlı kalınmıştır.
An application for ethical approval was made to .... University Ethics Committee and the necessary ethical permissions were obtained with the decision numbered .... dated ...2022. In addition, the study adhered to the research principles of the Declaration of Helsinki.

Açık Erişim Lisansı/ Open Access License

Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).

Telif Hakkı/ Copyright
Yazar(lar)/Author(s)