Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi

Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, 287 - 313, 27.07.2017

Öz

Bu çalışma, öğretmen adaylarının “Sınıf Yönetimi” dersine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 öğretim yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışma bölümlerinde öğrenim gören 813 öğrenci oluşturmuştur. Sınıf Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi aşamalı olarak; alanyazın tarama, kompozisyon biçiminde yazılı olarak öğrenci görüşünün alınması, ölçekle ilgili madde havuzu oluşturma, uzman görüşlerine başvurma, pilot çalışma yapma, yapı geçerliliği ve güvenirliğinin tespiti çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen veriler doğrultusunda Sınıf Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğini meydana getiren 21  maddenin üç boyutu oluşturduğu tespit edilmiştir. Sınıf Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğinden elde edilen üç boyut toplam varyansın % 61,8’ini açıklamaktadır. Ölçek “duyuşsal yakınlık”,“duyuşsal farkındalık”ve“etki sağlama”olarak adlandırılan üç faktörden oluşmaktadır. “Sınıf Yönetimi Dersi Tutum Ölçeğinin” öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersine yönelik sahip oldukları tutumları ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaynakça

  • Akan, D., Şener, N., Başar, M., Şen, B (2016). Öğretmenlerin sınıf yönetim becerisinin yönetici görüşlerine gore incelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (1) 71-88 Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi, Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3) 137-150 Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bindak, R. (2005). Tutum ölçeklerine madde seçmede kullanılan tekniklerin karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 17--26. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis: For applied research. New York: Guilford.. Büyüköztürk, (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi el Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (16. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayınları. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: PegemA Akademi Cangelosi, J. S. (2000). Classroom Management Strategies, Newyork: John Wiley and Sons. Inc. Child, D. (2006). The Essentials of Factor Analysis 3. Edition, London: Continuum Çokluk, O., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Ekici, G. (2008). Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3) 167-182 Enders, C. K., Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross- sectional multilevel models: A new look at an old issue. Psychological Methods,12, 121-138. Erdem, A. R., Yücel, C., Aslan, H. ve diğ. (2012). (Editör: Ruhi Sarpkaya). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Erdem, A. R., (2011). Sınıf ve Disiplin Kuralları, Sınıf Yönetimi, (Ed. Ruhi Sarpkaya) Ankara: İhtiyaç Yayıncılık Erdoğan, İ. (2002). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık Evertson, C. M., Emmer, E. T., Worshan, M. E. (2006). Classroom management for elementary teachers (7th ed.). New York: Pearson Education. Fraenkel, J.R, Wallen, N.E, Hyun, H.H. (2014). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw Hill New York. Güneş, F. (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Harmer, J (1983). The Practice of English Language Teaching, London: Longmanpublications. Hooper, D.,Coughlan, J., Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods,7(2), 191-205. Hu, L., Bentler, P. M. (1999). Cutoffcriteriafor fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 6(1), 1-55. Jones, V. F., Jones, L. S (2001). Comprehensive Classroom Management, Allyn and Bacon Jöreskog, K.G., Sörbom, D (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincoln wood: Scientific Software International, Inc Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second Edition) NY: Guilford Publications, Inc. Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve ders çalışma stratejileri envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 19-28 Liu, O. L., Lee, H. S., Linn, M. C. (2010). An investigation of teacher impact on student inquiry science performance using a hierarchical linear model, Journal of Research in Science Teaching, 47(7), 807-819 McMillanJ.H (2015) Sınıf İçi Değerlendirme, (Çeviri Editörü Asım Arı), Konya: Eğitim Yayınevi Rennie, K.M (1997). Exploraty and Confirmatory Rotation Strategies in Exploraty Factor Analysis, Paper Presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Rsearch Association, January, Austin Savran Gencer, A., Cakiroglu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management, Teaching and Teacher Education 23(5) 664-675 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74 Tabachnick, B.G., Fidel, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics, Boston: Pearson/ Allyn& Bacon, Inc Tanhan, F., Şentürk, E (2011) Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumları ölçeğinin geliştirilmesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (35), 44-53 Tatar, E., Tosun, C., Tüysüz, C., İlhan, N., Karakuyu, Y. (2015).Öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (4) 319-340 Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık Tekindal, S. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma. Ankara: Pegem Akademi Terzi, A. R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156 Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları

Ayrıntılar

Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Murat BAŞAR>


M. Cihangir DOĞAN Bu kişi benim


Durdağı AKAN>


Nurcan ŞENER>

0000-0002-1987-1717

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil331302, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {2}, pages = {287 - 313}, doi = {10.12780/usaksosbil.331302}, title = {Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Doğan, M. Cihangir and Akan, Durdağı and Şener, Nurcan} }
APA Başar, M. , Doğan, M. C. , Akan, D. & Şener, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 287-313 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331302
MLA Başar, M. , Doğan, M. C. , Akan, D. , Şener, N. "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 287-313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331302>
Chicago Başar, M. , Doğan, M. C. , Akan, D. , Şener, N. "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 287-313
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi AU - Murat Başar , M. Cihangir Doğan , Durdağı Akan , Nurcan Şener Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 313 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi %A Murat Başar , M. Cihangir Doğan , Durdağı Akan , Nurcan Şener %T Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi %D 2017 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Başar, Murat , Doğan, M. Cihangir , Akan, Durdağı , Şener, Nurcan . "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 287-313 .
AMA Başar M. , Doğan M. C. , Akan D. , Şener N. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 287-313.
Vancouver Başar M. , Doğan M. C. , Akan D. , Şener N. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 287-313.
IEEE M. Başar , M. C. Doğan , D. Akan ve N. Şener , "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Dersi Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 287-313, Tem. 2017, doi:10.12780/usaksosbil.331302
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr