Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası
Derginin editörlük ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE) Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Dergi, şeffaflık ve akademik yayıncılıkta en iyi uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkeleri ile uyumludur.
Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir yazının yayına kabul edilmesi için en önemli kriterlerdir. Değerlendirme için gönderilen makaleler daha önce sunulmamış veya elektronik veya basılı bir ortamda yayınlanmış olmamalıdır. Dergi, değerlendirme için başka bir dergiye gönderilen ve yayınlanması reddedilen makaleler hakkında bilgilendirilmelidir. Bu noktada geçmiş raporların sunulması, değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Kongrede bir kısmı sunulan makaleler için, kongre organizasyonunun adı, tarihi ve yeri dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'ne (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) gönderilen yazılar, çift kör hakemlik sürecinden geçer. Tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için her yeni gönderi, alanlarında uzman olan en az iki bağımsız hakem tarafından incelenecektir. Yayın kurulu, derginin editörler veya yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme süreçlerini yönetmesi için dışarıdan, bağımsız bir editör davet edebilir. Baş Editör, tüm gönderiler için karar verme sürecinde nihai yetkilidir.

Etik Kurallar
Araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından uluslararası sözleşmelere uygun olarak onaylanmış olması gereklidir. (Ekim 2013'te değiştirilen Dünya Tıp Birliği Deklarasyonu “İnsan Deneklerine İlişkin Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeler” www.wma.net).
Deneysel, klinik, ve ilaç çalışmaları için etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge yazarlardan istenmektedir. İnsanlarla ilgili deneysel araştırmalara ilişkin el yazmaları için, hasta ve gönüllülerin yazılı olarak bilgilendirilmiş onamının, girebilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından alındığını gösteren bir ifade bulunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için, hayvanların acı çekmesini ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Hasta onamı, etik kurulun adı ve etik kurul onay numarası ile ilgili bilgiler ayrıca makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde de belirtilmelidir. Hastaların anonimliğini dikkatlice korumak, yazarın sorumluluğundadır. Hasta kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin(hayvanlar için hasta sahibinin) imzalı izinleri eklenmelidir.

İntihal-Aşırmacılık
Tüm makaleler, hakem değerlendirmesi veya değerlendirme sürecinde benzerlik tespiti için iThenticate tarafından taranmaktadır. Ancak, alıntı yapılan cümlelerin veya makalenin yazarıysanız, metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.
Başkalarının (veya kendi çalışmaların) önceki çalışmalarını tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olmanız gerekmektedir.
İddia edilen ya da şüpheli bir araştırma yapılması durumunda, örneğin intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği / imalatı, Dergi yayın kurulu, COPE kurallarına uygun olarak bu durumu takip edecek ve gerekli mercilere konu ile ilgli bildirim yapılacaktır.
Makalede yer alan her bir yazar ICJME tarafından önerilen aşağıda yer alan yazarlık kriterlerini yerine getirmek durumundadır. (ICMJE - www.icmje.org). ICMJE, makalede isminin yer alacak yazarın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:

1) Araştırmanın tasarımına önemli katkılar sağlanması veya çalışma için veri toplama, analiz etme veya yorumlama,
2) Araştırmayı hazırlamak veya önemli entelektüel içerik için gözden geçirmek; VE
3) Yayınlanacak nihai versiyonun onayı; VE
4) Çalışmanın/makalenin herhangi bir bölümünün doğruluğu veya bütünlüğü başta olmak üzere tüm yönlerinden sorumluluk aldıklarını kabul ederler.

Yapılan iş bölümlerinden sorumlu olunmasının yanı sıra, sorumlu yazar, çalışmanın diğer bölümlerinden hangi ortak yazarların ne sorumluluğu olduğunu tanımlayabilmelidir. Ayrıca, yazarlar ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.
Makalede yazar olarak belirtilen herkes dört kriterin tümünü karşılamalı ve dört kriteri karşılayanların tümü yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin tamamını karşılamayanlar, makalenin başlık sayfasında belirtilmelidir.
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, makalenin ilk başvuru sürecinde harekete geçebilmek için, yazarlardan her birinin katkısı şablonda ilgili alanda belirtilmesi zorunludur. Yayın kurulu “armağan/hayalet yazarlığı” durumundan şüpheleniyorsa, başvuru daha fazla gözden geçirilmeden reddedilecektir. Makalenin sunulmasının bir parçası olarak, ilgili yazar, makalenin yüklenmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu üstlendiğini bildirmeli ve makale yüklerken bunu kabul etmiş sayılır.

Çıkar Çatışması
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, yazarları ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan kişileri, potansiyel önyargı veya çıkar çatışmasına yol açabilecek mali, danışman ve kurumsal dahil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını önceden bildirilmesini talep etmektedir. Bireylerden veya kurumlardan gönderilen bir çalışma için alınan herhangi bir maddi hibe veya diğer destek Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin potansiyel çıkar çatışması vakaları, COPE ve ICMJE kuralları çerçevesinde derginin Yayın Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.
Derginin Yayın Kurulu, tüm şikayetleri COPE kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar şikayetleri ile ilgili olarak yazı işleri ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunların çözümü için bir arabulucu tayin edilebilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai mercidir.

Ücretler
Veteriner hekimler Derneği Dergisinde başvuru öncesinde veya sonrasında (makale basımı ve yayınlanması dahil) yazardan hiçbir şekilde ücret talep edilmez. 

Telif Hakkı, Lisanslama ve Açık Erişim Politikası
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, akademik çalışmalar için açık erişime sahiptir ve Budapeşte açık erişim girişimi ile uyumlu şekilde, herhangi bir kullanıcının yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine ve/veya bunları başka herhangi yasal bir amaç için kullanmasına izin verir. Dergi, yazarlardan makale gönderimi sonrası herhangi bir yayın ücreti almaz. Bu dergide yayınlanan tüm makalelere, yayın tarihinden itibaren erişim serbesttir (open-access). Herhangi bir okuyucudan, bilimsel amaçlı kullanım için makaleleri indirebilmesi için ücret talep etmez.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of the Turkish Veterinary Medical Society), her gönderime bir Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi (ana sayfada mevcuttur) eklenmesini şart koşmaktadır. Hem basılı hem de elektronik formatlarda şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar (lar) a aittir. Yazarlar, Telif Hakkı Lisans Sözleşmesini imzalayarak, makalenin Veteriner Hekimler Derneği Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Uluslararası Lisans (CC-BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Bu, makalelerin yalnızca ticari olmayan kullanım için ve uygun alıntı bilgileriyle ücretsiz olarak çoğaltılmasına izin verir. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde yayın yapan tüm yazarlar, bunları yayın koşulları olarak kabul etmektedir.

Yazar Hakları
Yazarların Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) yayınlarken sahip oldukları haklar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar aynı zamanda ilgili yazar ve tüm ortak yazarlar için de geçerlidir.
Yazarlar;
-Patent ve ticari marka haklarını korur
-Araştırma verilerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın özgürce kullanma haklarını saklı tutar
-Yayınlanan çalışmaları için uygun atıf ve krediyi alır
-Yeni işlerde izne gerek duymaksızın veya ödeme yapmadan kendi malzemelerini yeniden kullanır (orijinal makalenin tam kabulü ile):
a. Bir makaleyi kitap uzunluğuna uzatabilir
b. Kendi çalışmalarının bir sonraki derlemesine bir makale ekleyebilir
c. Bölümleri, alıntıları ve kendi şekil veya tablolarını başka çalışmalarda tekrar kullanabilir
- Çalışmalarını bilimsel amaçlarla kullanın ve paylaşın (orijinal makalenin tam olarak kabulü ile):
a. Kendi sınıflarında eğitim-öğretim amaçlı makale kopyalarının elektronik ve fiziksel dağıtımına izin verilir
b. Bir yazar bir konferansta konuşuyorsa, makaleyi sunabilir ve katılımcılara kopyalarını dağıtabilir.
c. E-posta da dahil olmak üzere makaleyi öğrencilerine ve kişisel kullanımları için tanıdıkları araştırmacılara dağıtabilir
d. Bir teze dahil edebilir (ticari olarak yayınlanmaması koşuluyla)
-Ön baskıyı herhangi bir web sitesinde istediğiniz zaman herkese açık olarak paylaşabilir
-Yayınlanan son makaleyi herkese açık olarak paylaşabilir
- Telif hakkını korur.

Sorumluluk
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi'nde (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulu veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtmaktadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society