Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE BETWEEN THE EFFECT OF CAREER DECIDEDNESS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 4, 171 - 198, 31.12.2021
https://doi.org/10.11611/yead.994529

Öz

Individuals' reactions to positive or negative events change. Specifically, while some of the individuals who are faced with challenging situations can react to these situations without giving up and trying to find solutions, some of them may prefer to give up and avoid. This situation, which individuals psychologically experience at a low or high level, is expressed with the psychological resilience term. When the studies in the literature are examined, it is seen that the term is associated with positive work outcomes. Thus, the aim of this study is to determine whether psychological resilience has a mediatory role in the effect of career-decidedness on psychological well-being of the graduate students. The sample of the study consists of 252 graduate students. The data of the study were obtained using the questionnaire method. Data were collected by convenience sampling method. Descriptive statistics, normality, validity, reliability, and Pearson correlation analyses were performed. Structural equation model (SEM) was used to test the mediation hypothesis. According to the results of the study, it has been determined that psychological resilience plays a mediating role in the effect of career-decidedness on psychological well-being.

Kaynakça

 • Akar, A. (2018) “Psikolojik Sağlamlık Programının Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyine Etkisi”, Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akçakanat, T. ve Uzunbacak, H. H. (2019) “Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9): 159-170.
 • Akdoğan, B. ve Yalçın, S. B. (2018) “Lise Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Çatışma Çözme Davranışlarının Öznel İyi Oluşlarını Yordaması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46): 174-197.
 • Akduman, G., Karahan, G. ve Solmaz M. S. (2018). “İletişim Becerileri Üstünde Empati Ve Psikolojik Sağlamlığın Etkisi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4): 765-775.
 • Alnıaçık, E., Of, M., Balkaş, J., Tülemez, S., Mirzayev, M. ve Alfarra, H. (2021) “Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları Ve Umutsuzluklarının Kariyer Geleceği Algısı Üzerindeki Etkileri”, Business ve Management Studies: An International Journal, 9(1), 248-266.
 • Andreou, E., Roussi‐Vergou, C., Didaskalou, E. ve Skrzypiec, G. (2020). “School Bullying, Subjective Well‐Being, and Resilience”, Psychology in the Schools, 57(8): 1193-1207.
 • Arnold, J. (1989) “Career Decidedness and Psychological Well-Being: A Two-Cohort Longitudinal Study of Undergraduate Students and Recent Graduates”, Journal of Occupational Psychology, 62(2): 163-176.
 • Arnout, B. A. ve Almoied, A. A. (2021) “A Structural Model Relating Gratitude, Resilience, Psychological Well‐Being and Creativity Among Psychological Counsellor”, Counselling and Psychotherapy Research, 21(2): 470-488.
 • Arslan, Ü. ve Asıcı, E. (2021) “The Mediating Role of Solution Focused Thinking in Relation between Mindfulness and Psychological Well-Being in University Students”, Current Psychology, 1-10.
 • Arslan, Ü. ve Bayraktar-Uyar, B. (2020) “Do Career Decidedness and Career Distress Influence Psychological and Subjective Wellbeing? The Mediating Role of Mindfulness”, International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2): 271-280.
 • Ateş, B. ve Sağar, M. E. (2021) “Üniversite Öğrencilerinde Öz-Yeterliğin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik, Duygu Düzenleme Becerileri Ve Psikolojik Sağlamlık”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3): 679-695.
 • Atkinson, P. A., Martin, C. R. ve Rankin, J. (2009) “Resilience Revisited”, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(2): 137-145.
 • Bartos, L. J., Funes, M. J., Ouellet, M., Posadas, M. P. ve Krägeloh, C. (2021) “Developing Resilience During the COVID-19 Pandemic: Yoga and Mindfulness for the Well-Being of Student Musicians in Spain”, Frontiers in Psychology, 12, 642992.
 • Basım, H. N. ve Çetin, F. (2011) “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışmasıa, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2): 104-114.
 • Başaran, M., Erol, M. ve Yılmaz, D., (2020) “4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6(8): 293-303.
 • Batt, J. (1983) “The Child’s Right to A Best Interests Psychological Development Under the Declaration of the Rights of the Child: Policy Science Reflections on International Law, Psychological Well-Being and World Peace”, NYLS Journal Of Human Rights, 2 (1): 19-80.
 • Bikse, V., Lūsēna-Ezera, I., Libkovska, U. ve Rivža, B. (2018) “Comparative Analysis of Career Choices By Students in Latvia and The UK”, 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAD'18). Editorial Universitat Politècnica De València. 1349-1357.
 • Bogaerts, S., Van Woerkom, M., Erbaş, Y., De Caluwé, E., Garofalo, C., Frowijn, I., ... ve Janković, M. (2021) “Associations between Resilience, Psychological Well-Being, Work-Related Stress and Covid-19 Fear in Forensic Healthcare Workers Using A Network Analysis”, Frontiers in Psychiatry, 12, 936.
 • Bozgeyikli, H. (2004) “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11): 221-234.
 • Braun-Lewensohn, O., Abu-Kaf, S. ve Kalagy, T. (2021) “Hope and Resilience During A Pandemic among Three Cultural Groups in Israel: The Second Wave of Covid-19”, Frontiers in Psychology, 12, 340.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları Ve Yorum”, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Calderon, Jr, R., Pupanead, S., Prachakul, W. ve Kim, G. (2021) “Happiness, Perceived Stress, Psychological Well-Being, and Health Behaviors of Thai University Students: Preliminary Results from A Multinational Study on Well-Being”, Journal of American College Health, 69(2): 176-184.
 • Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F. ve Lehman, D. R. (1996) “Self-Concept Clarity: Measurement, Personality Correlates, and Cultural Boundaries”, Journal of Personality and Social Psychology, 70(1): 141–156.
 • Cellini, J. V. ve Kantorowski, L. A. (1984) “Locus of Control and Career Decidedness: Some Methodological Notes”, Psychological Reports, 55(2): 613-614.
 • Charokopaki, A. ve Argyropoulou, K. (2019) “Optimism, Career Decision Self-Efficacy and Career Indecision among Greek Adolescents”, Education Quarterly Reviews, 2(1): 185-197.
 • Chitra, T. ve Karunanidhi, S. (2021) “The Impact of Resilience Training on Occupational Stress, Resilience, Job Satisfaction, and Psychological Well-Being of Female Police Officers”, Journal of Police nd Criminal Psychology, 36(1): 8-23.
 • Chow, K. M., Tang, W. K. F., Chan, W. H. C., Sit, W. H. J., Choi, K. C. ve Sally, C. H. A. N. (2018) “Resilience and Well-Being of University Nursing Students in Hong Kong: A Cross-Sectional Studya, BMC Medical Education, 18(1): 1-8.
 • Christopher, K. A. (2000) “Determinants of Psychological Well-Being in Irish Immigrants”, Western Journal of Nursing Research, 22(2): 123-42.
 • Cusinato, M., Iannattone, S., Spoto, A., Poli, M., Moretti, C., Gatta, M. ve Miscioscia, M. (2020) “Stress, Resilience, and Well-Being in Italian Children and Their Parents During the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22): 8297.
 • Çalışkan, Ö. (2017) “Tutum Değişiminin Deneysel Yöntemle İncelenmesi: Öğretmen Adayları Arasında Bilişsel Uyumsuzluk, Yılmazlık Ve Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumunun Bir Yol Analizia, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Çelenk, B. ve Peker, A. (2020). “Ergenlerde Benlik Saygısının, Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü”, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4): 147-162.
 • Çetin, F. (2019) “Kaynak Esaslı Davranış Kuramları”, (Edt. Yürür, S.). Örgütsel Davranış Kuramları, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Çetinkaya Büyükbodur, A. (2018) “Sosyal Hizmet Uzmanlarında Psikolojik Dayanıklılık Ve İkincil Travmatik Stresin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çöp, S. (2020) “Kariyer Stresinin Kariyer Kararlılığı Üzerindeki Etkisinde Sosyal Ağ Desteğinin Aracılık Rolü: Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(10): 835-856.
 • Davidson, B., Schmidt, E., Mallar, C., Mahmoud, F., Rothenberg, W., Hernandez, J., ... ve Natale, R. (2021) “Risk and Resilience of Well-Being on Caregivers of Young Children in Response to The COVID-19 Pandemic”, Translational Behavioral Medicine, 11(2): 305-313.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1985) “The General Causality Orientations Scale: Self-Determination in Personality”, Journal of Research in Personality, 19(2): 109-134.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2008) “Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health”, Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3): 182-185.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2008) “Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health”, Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3): 182-185.
 • Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C. ve Leone, D. R. (1994) “Facilitating İnternalization: The Self‐Determination Theory Perspective”, Journal of Personality, 62(1): 119-142.
 • Değirmenci, B. (2019) “Kamu Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Psikolojik İyi Olmaları Üzerindeki Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(1): 47-63.
 • Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S. Ç. ve Ünverdi, B. (2021) “Yaşam Kalitesinin Yordayıcıları Olarak Psikolojik İyi Oluş Ve Yaşam Doyumu”, Yaşadıkça Eğitim, 35(1): 192-206.
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2017) “Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği [Five-Dimensional Wellbeing Model: Validity and Reliability of the Turkish Form of the PERMA Scale]”, The Journal of Happiness and Well-Being, 5(1): 60-77.
 • Deniz, M. E., Erus, S. M. ve Büyükcebeci, A. (2017). “Bilinçli Farkındalık İle Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü”, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 7(47): 17-31.
 • Diener E, Wirtz D, Tov W, Kim-Prieto C, Choi D., Oishi S, ve Biswas-Diener R. (2010). New Well-Being Measures: Short Scales to Assess Flourishing and Positive and Negative Feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156
 • Doğan, T. (2015) aKısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1): 93-102.
 • Durak, İ. (2021) “Psikolojik Sağlamlık İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Öz Yeterliğin Aracı Etkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78): 1175-1190.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S. E. ve Çinko, M. (2013) “Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi”, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ertürk, A., Keskinkılıç Kara, S. B. ve Zafer Güneş, D. (2016) “Duygusal Emek Ve Psikolojik İyi Oluş: Bir Yordayıcı Olarak Yönetsel Destek Algısı”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4): 1722-1744.
 • Etherton, K., Steele-Johnson, D., Salvano, K. ve Kovacs, N. (2020) “Resilience Effects on Student Performance and Well-Being: The Role of Self-Efficacy, Self-Set Goals, and Anxiety”, The Journal of General Psychology, 1-20.
 • Fayombo, G. (2010) “The Relationship between Personality Traits and Psychological Resilience Among the Caribbean Adolescents”, International Journal of Psychological Studies, 2(2): 105- 116.
 • Fergus, S. ve Zimmerman, M. A. (2005) “Adolescent Resilience: A Framework for Understanding Healthy Development in the Face af Risk”, Annu. Rev. Public Health, 26, 399-419.
 • Folkman, S. ve Greer, S. (2000) “Promoting Psychological Well‐Being in the Face of Serious Ilness: When Theory, Research and Practice Inform Each Other. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological”, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 9(1): 11-19.
 • Gagnon, R. J. ve Sandoval, A. (2020) “Pre-College Stem Camps As Developmental Context: Mediational Relations between Gender, Career Decidedness, Socioemotional Development, And Engagement”, Children and Youth Services Review, 108, 104584.
 • Gati, I. ve Gutentag, T. (2015) “The Stability Ofaspect-Based Career Preferences and of the Recommended List of Occupations Derived from Them” Journal of Vocational Behavior, 87,11-21.
 • Gati, I., Krausz, M. ve Osipow, S. H. (1996) “A Taxonomy of Difficulties in Career Decision Making”, Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510–526.
 • Gençoğlu, C. ve Namlı, S. (2021) “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Ve Empati Düzeyleri/Erzurum Teknik Üniversitesi Örneği”, Sport Sciences, 15(3): 33-43.
 • Gillespie, B. M., Chaboyer, W. ve Wallis, M. (2007) “Development of A Theoretically Derived Model of Resilience Through Concept Analysis”, Contemporary Nurse, 25(1-2): 124-135.
 • Goode, W. J. (1960) “A Theory of Role Strain”, American Sociological Review, 25, 483-496.
 • Graber, R., Pichon, F. ve Carabine, E. (2015) “Psychological Resilience: State of Knowledge and Future Research Agendas” Working Paper 425, Climate and Environment Programme. Overseas Development Institute.
 • Gültekin, V. ve Şeşen, Y. (2021) “Career Decidedness of College Students: A Research on Medical Documentation and Secretarial Students”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1): 3-14.
 • Gürbüz, S. (2019) “Amos Yapısal Eşitli Modellemesi”, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016) “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem, Analiz”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010) “Multivariate Data Analysis”. New Jersey: Pearson Education.
 • Hirschi, A. ve Valero, D. (2017) “Chance Events and Career Decidedness: Latent Profiles in Relation to Work Motivation” The Career Development Quarterly, 65(1): 2-15.
 • Hobfoll, S. E. (2001) “The Influence of Culture, Community, and The Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory”, Applied Psychology, 50(3): 337-421.
 • Holliman, A. J., Waldeck, D., Jay, B., Murphy, S., Atkinson, E., Collie, R. J. ve Martin, A. (2021) “Adaptability and Social Support: Examining Links with Psychological Wellbeing Among UK Students and Non-Students”, Frontiers in Psychology, 12, 205.
 • Kanbur, E. ve Mazıoğlu, V. (2021) “Psikolojik İyi Oluşun İş Becerikliliği Üzerine Etkisi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2): 1839-1857.
 • Karacaoğlu, K. ve Köktaş, G. (2016) “Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, İş Ve İnsan Dergisi, 3(2): 119-127.
 • Karagöz, Y. (2019) “SPSS 23 Ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler”, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karaırmak, O. (2006). “Resilience, Risk And Protective Factors”, Turkish Psychological Counseling And Guidance Journal, 26(3): 129-142.
 • Katsiana, A., Galanakis, M., Saprikis, V., Tsiamitros, D. ve Stalikas, A. (2021) “Psychological Resilience and Burnout Levels in Occupational Therapists in Greece”, An Epidemiological Nationwide Research. Psychology, 12(01): 86.
 • Kavak, B. (2017) “Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Tasarım Ve Analiz”, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kemal, N. ve Duran, N. O. (2019) “Türkiye’de Yükseköğretimdeki Ahıskalı Öğrencilerin Mutluluk Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1): 1-15.
 • Keyes, C. L. M., Shmotkin, D. ve Ryff, C. D. (2002) “Optimizing Well-Being: The Emprical Encounter Of Two Traditions”, Journal of Personality and Social Psychology 82(6): 1007-1022.
 • Killgore, W. D., Taylor, E. C., Cloonan, S. A. ve Dailey, N. S. (2020) “Psychological Resilience During The COVID-19 Lock Down”, Psychiatry Research, 291, 113216.
 • Kline, R. B. (2011) “Principles and Practice of Structural Equation Modeling”, New York: The Guilford Press.
 • Kotera, Y., Green, P. ve Sheffield, D. (2021) “Positive Psychology for Mental Wellbeing of UK Therapeutic Students: Relationships with Engagement, Motivation, Resilience and Self-Compassion”, International Journal of Mental Health And Addiction, 1-16.
 • Kotzé, M. ve Kleynhans, R. (2013) “Psychological Well-Being and Resilience as Predictors of First-Year Students' Academic Performance”, Journal of Psychology in Africa, 23(1): 51-59.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. ve Hackett, G. (1994) “Toward A Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic interest, Choice, and Performance”, Journal of Vocational Behavior, 45(1): 79-122.
 • Levin, N., Braunstein-Bercovitz, H., Lipshits-Braziler, Y., Gati, I. ve Rossier, J. (2020) “Testing the Structure of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire Across Country, Gender, Age, and Decision Status”, Journal of Vocational Behavior, 103365.
 • Li, Z. S. ve Hasson, F. (2020). “Resilience, Stress, and Psychological Well-Being in Nursing Students: A Systematic Review”, Nurse Education Today, 90, 104440.
 • Lim, J. S. ve Yang, C. H. (2021) “Career Decision Attitude and Self-Determination According to Career Search Behavior of Student Athletes”, İlkogretim Online- Elementary Education Online, 20(3): 1075-1083.
 • Liu, Y., Wang, Z., Zhou, C. ve Li, T. (2014) “Affect and Self-Esteem as Mediators between Trait Resilience and Psychological Adjustment”, Personality and Individual Differences, 66, 92-97.
 • Lounsbury, J. W., Tatum, H. E., Chambers, W., Owens, K. ve Gibson, L. W. (1999) “An Investigation of Career Decidedness in Relation to “Big Five” Personality Constructs and Life Satisfaction”, College Student Journal, 33(4): 646-652.
 • Luo, M. ve Hancock, J. T. (2020) “Self-Disclosure and Social Media: Motivations, Mechanisms and Psychological Well-Being”, Current Opinion in Psychology, 31, 110-115. Luthans, F. ve Youssef, C. M. (2004) “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”, Organizational Dynamics, 33(2): 143-160.
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D. ve Becker, B. (2000) “The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work”, Child Development, 71(3): 543-562.
 • Maree, K. (2017) “The Psychology of Career Adaptability, Career Resilience, and Employability: A Broad Overview. Psychology of Career Adaptability,” Employability and Resilience, 3-11.
 • Masten, A. S. ve Gewirtz, A. H. (2006) “Resilience in Development: The Importance of Early Childhood R. E. Tremblay, R. G. Barr, R. De V. Peters (Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development (1-6). Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development.
 • Mcdermott, R. C., Fruh, S. M., Williams, S., Hauff, C., Graves, R. J., Melnyk, B. M. ve Hall, H. R. (2020) “Nursing Students’ Resilience, Depression, Well‐Being, and Academic Distress: Testing A Moderated Mediation Model”, Journal of Advanced Nursing, 76(12): 3385-3397.
 • Meriç, F. (2020) “Şefkat Korkusu, Öz-Anlayış Ve Psikolojik Dayanıklılık: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Ebeveynleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Miller, A. D. (2011) “Career Decidedness, Meaning in Life, and Anxiety: A Mediation/Moderation Model”, Unpublished Master of Arts Thesis, Southern Illinois University.
 • Miranda, J. O. ve Cruz, R. N. C. (2020) “Resilience Mediates the Relationship between Optimism and Well-Being among Filipino University Students”, Current Psychology, 1-10.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. ve Barret, K. C. (2004) “SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation”, London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Mostafa, H. ve Lim, Y. (2020) “Examining the Relationship between Motivations and Resilience in Different International Student Groups Attending US Universities”, Journal of International Students, 10(2): 306-319.
 • Nath, P. ve Pradhan, R. K. (2012) “Influence of Positive Affect on Physical Health and Psychological Well-Being: Examining the Mediating Role of Psychological Resilience”, Journal of Health Management, 14(2): 161-174.
 • Neufeld, A. ve Malin, G. (2019) “Exploring the Relationship between Medical Student Basic Psychological Need Satisfaction, Resilience, and Well-Being: A Quantitative Study”, BMC Medical Education, 19(1): 1-8.
 • Nikbin, D., Iranmanesh, M. ve Foroughi, B. (2021) “Personality Traits, Psychological Well-Being, Facebook Addiction, Health and Performance: Testing Their Relationships”, Behaviour Information Technology, 40(7): 706-722.
 • Özdemir, N. ve Adıgüzel, V. (2021) “Sağlık Çalışanlarında Sosyal Zekâ, Benlik Saygısı Ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki Ve Etkileyen Faktörler”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(1): 18-28.
 • Pandey, R., Tiwari, G. K., Parihar, P. ve Rai, P. K. (2021) “Positive, Not Negative, Self‐Compassion Mediates the Relationship between Self‐Esteem and Well‐Being. Psychology and Psychotherapy: Theory”, Research and Practice, 94(1): 1-15.
 • Patton, W., Creed, P. A. ve Muller, J. (2002) “Career Maturity And Well-Being as Determinants of Occupational Status of Recent School Leavers: A Brief Report of an Australian Study”, Journal of Adolescent Research, 17(4): 425-435.
 • Peng, L., Zhang, J., Li, M., Li, P., Zhang, Y., Zuo, X. ve Xu, Y. (2012) “Negative Life Events and Mental Health of Chinese Medical Students: The Effect of Resilience, Personality and Social Support”, Psychiatry Research, 196(1): 138-141.
 • Penn, L. T. ve Lent, R. W. (2019) “The Joint Roles of Career Decision Self-Efficacy and Personality Traits in the Prediction of Career Decidedness and Decisional Difficulty”, Journal of Career Assessment, 27(3): 457-470.
 • Pidgeon, A. ve Keye, M. (2014) “Relationship between Resilience, Mindfulness, and Pyschological Well-Being in University Students”, International Joural of Liberal Arts and Social Science, 2(5): 27-32.
 • Polizzi, C., Lynn, S. J. ve Perry, A. (2020) “Stress and Coping in the Time Of COVID-19: Pathways to Resilience and Recovery”, Clinical Neuropsychiatry, 17(2).
 • Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. (2008) “Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Model”, Behavior Research Methods, 40(3): 879-891.
 • Prescod, D. J. (2014) “The Influence of A Career Planning STEM Explorations Course on Vocational Maturity, Career Decidedness and Career Thoughts”, Doctoral Dissertation, University Of Centra Florida.
 • Restubog, S. L. D., Florentino, A. R. ve Garcia, P. R. J. M. (2010) “The Mediating Roles of Career Self-Efficacy and Career-Decidedness in the Relationship between Contextual Support and Persistence. Journal of Vocational Behavior, 77(2),186-195
 • Riehm, K. E., Brenneke, S. G., Adams, L. B., Gilan, D., Lieb, K., Kunzler, A. M., ... ve Thrul, J. (2021) “Association between Psychological Resilience and Changes in Mental Distress During The COVID-19 Pandemic”, Journal of Affective Disorders, 282, 381-385.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000) “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions”, Contemporary Educational Psychology, 25(1): 54-67.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2020) “Intrinsic and Extrinsic Motivation from A Self-Determination Theory Perspective: Definitions, Theory, Practices, and Future Directions”, Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.
 • Ryff, C. D. (1989) “Happiness is Everything, or is it? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being”, Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. Ryff, C. D. (1995) “Psychological Well-Being in Adult Life”, Current Directions in Psychological Science, 4(4): 99-104.
 • Ryff, C. D. ve Keyes, C. L. M. (1995) “The Structure of Psychological Well-Being Revisited”, Journal of Personality and Social Psychology, 69(4): 719.
 • Ryff, C. D. ve Singer, B. (2003) “Flourishing Under Fire: Resilience as A Prototype of Challenged Thriving”, In Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived. (pp. 15-36). American Psychological Association.
 • Sagone, E. ve De Caroli, M. E. (2014) “A Correlational Study on Dispositional Resilience, Psychological Well-Being, and Coping Strategies in University Students”, American Journal of Educational Research, 2, 463-471.
 • Savickas, M. L., Carden, A. D., Toman, S. ve Jarjoura, D. A. V. I. D. (1992) “Dimensions of Career Decidedness”, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 25, 102-102.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003) “Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2): 23-74.
 • Schlesselman, L. S., Cain, J. ve Divall, M. (2020) “Improving and Restoring the Well-Being and Resilience of Pharmacy Students During A Pandemic”, American Journal of Pharmaceutical Education, 84(6).
 • Seligman, M. E. P. (2002) “Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment”, New York: Free Press.
 • Shin, Y. J. ve Kelly, K. R. (2015) “Resilience and Decision-Making Strategies as Predictors of Career Decision Difficulties”, The Career Development Quarterly, 63(4): 291-305.
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. ve Jennifer Bernard, J. (2008) “The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back”, International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194–200.
 • Souri, H. ve Hasanirad, T. (2011) “Relationship between Resilience, Optimism and Psychological Well-Being in Students of Medicine”, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 30, 1541-1544.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007). “Using Multivariate Statistics”, Boston, MA: Pearson.
 • Tatlıoğlu, K. (2015) “Üniversite Öğrencilerinin Aylık Gelir Ve Harcama Düzeyi İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bingöl Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55): 1-15.
 • Tekeli, M. ve Tekeli, E. K. (2021) “Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (The Mediating Role of Emotional”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1): 1-23.
 • Telef, B. B. (2013) “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3): 374-384.
 • Toyokawa, T. ve Dewald, C. (2020) “Perceived Career Barriers and Career Decidedness of First‐Generation College Students”, The Career Development Quarterly, 68(4), 332-347.
 • Uthayakumar, R., Schimmack, U., Hartung, P. J. ve Rogers, J. R. (2010) “Career Decidedness as A Predictor of Subjective Well-Being”, Journal of Vocational Behavior, 77(2), 196-204
 • Üzar Özçetin, Y. Sarıoğlu, G. ve Dursun, S. (2019) “Onkoloji Hemşirelerinin Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1): 147-164.
 • Van Breda, A. D. (2018) “A Critical Review of Resilience Theory and its Relevance for Social Work”, Social Work, 54(1): 1-18.
 • Vondracek, F. W. (1998) “Career Development: A Lifespan Perspective (Introduction to the Special Section)”, International Journal of Behavioral Development, 22(1), 1-6.
 • Wang, J. L., Zhang, D. J. ve Zimmerman, M. A. (2015) “Resilience Theory and its Implications for Chinese Adolescents”, Psychological Reports, 117(2), 354-375.
 • Wang, Z., Li, C. ve Li, X. (2017) “Resilience, Leadership and Work Engagement: The Mediating Role of Positive Affect”, Social Indicators Research, 132(2): 699-708.
 • Williamson, E. G. (1937) “Scholastic Motivation and the Choice of A Vocation”, School and Society, 46, 353-357.
 • Xiao, L., Yongyan, D. ve Huazhen, C. (2015) “The Relationship among Ego Identity, Resilience and Career Maturity in High School Freshmen”, Science of Social Psychology, 6(008).
 • Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2015) “The Relationship between Meaning in Life and Subjective Wellbeing: Forgiveness and Hope As Mediators”, Journal of Happiness Studies, 16(4): 915-929.
 • Yates, T. M. ve Masten, A. S. (2004) “Fostering the Future: Resilience Theory and the Practice of Positive Psychology”, P. A. Linley and S. Joseph (Eds.), Positive Psychology in Practice (pp. 521-539). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Yelpaze, İ. (2021) “Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik Ve Psikolojik Sağlamlık”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1): 105-131.
 • Yıldız, F. N. Y. ve Kardaş, F. (2021) “Ergenlerde Akademik Öz-Yeterlik, İçsel Motivasyon, Azim Ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş İle İlişkisinin İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1): 1073-1099.
 • Yu, J. ve Chae, S. (2020) “The Mediating Effect of Resilience on The Relationship between the Academic Burnout and Psychological Well-Being of Medical Students”, Korean Journal of Medical Education, 32(1): 13.
 • Yüksel, M. Y., Saruhan, V. ve Keçeci, B. (2021) “Psikolojik Sağlamlığın Duygusal Zekâ Ve Kişilerarası Duygu Düzenleme Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53): 141-156.

KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 4, 171 - 198, 31.12.2021
https://doi.org/10.11611/yead.994529

Öz

Bireylerin olumlu ya da olumsuz olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler değişebilmektedir. Özellikle zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalan bireylerin bazıları bu durumlara yılmadan tepkiler verip, çözüm bulmaya çalışırken, bazıları pes edip kaçınmayı tercih edebilmektedir. Psikolojik olarak bireylerin düşük ya da yüksek düzeyde tecrübe ettikleri bu durum psikolojik sağlamlık kavramı ile ifade edilmektedir. Alan yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde sözü edilen kavramın olumlu iş çıktıları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı, lisansüstü eğitim alan öğrencilerde kariyer kararlılığının psikolojik iyi oluş üzerine etkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolü üstlenip üstlenmediğini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemini 252 lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, normallik, geçerlilik, güvenirlik ve Pearson korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Aracılık hipotezini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli (YEM) faydalanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, kariyer kararlılığının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akar, A. (2018) “Psikolojik Sağlamlık Programının Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyine Etkisi”, Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Akçakanat, T. ve Uzunbacak, H. H. (2019) “Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9): 159-170.
 • Akdoğan, B. ve Yalçın, S. B. (2018) “Lise Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Çatışma Çözme Davranışlarının Öznel İyi Oluşlarını Yordaması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46): 174-197.
 • Akduman, G., Karahan, G. ve Solmaz M. S. (2018). “İletişim Becerileri Üstünde Empati Ve Psikolojik Sağlamlığın Etkisi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(4): 765-775.
 • Alnıaçık, E., Of, M., Balkaş, J., Tülemez, S., Mirzayev, M. ve Alfarra, H. (2021) “Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları Ve Umutsuzluklarının Kariyer Geleceği Algısı Üzerindeki Etkileri”, Business ve Management Studies: An International Journal, 9(1), 248-266.
 • Andreou, E., Roussi‐Vergou, C., Didaskalou, E. ve Skrzypiec, G. (2020). “School Bullying, Subjective Well‐Being, and Resilience”, Psychology in the Schools, 57(8): 1193-1207.
 • Arnold, J. (1989) “Career Decidedness and Psychological Well-Being: A Two-Cohort Longitudinal Study of Undergraduate Students and Recent Graduates”, Journal of Occupational Psychology, 62(2): 163-176.
 • Arnout, B. A. ve Almoied, A. A. (2021) “A Structural Model Relating Gratitude, Resilience, Psychological Well‐Being and Creativity Among Psychological Counsellor”, Counselling and Psychotherapy Research, 21(2): 470-488.
 • Arslan, Ü. ve Asıcı, E. (2021) “The Mediating Role of Solution Focused Thinking in Relation between Mindfulness and Psychological Well-Being in University Students”, Current Psychology, 1-10.
 • Arslan, Ü. ve Bayraktar-Uyar, B. (2020) “Do Career Decidedness and Career Distress Influence Psychological and Subjective Wellbeing? The Mediating Role of Mindfulness”, International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2): 271-280.
 • Ateş, B. ve Sağar, M. E. (2021) “Üniversite Öğrencilerinde Öz-Yeterliğin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik, Duygu Düzenleme Becerileri Ve Psikolojik Sağlamlık”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3): 679-695.
 • Atkinson, P. A., Martin, C. R. ve Rankin, J. (2009) “Resilience Revisited”, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(2): 137-145.
 • Bartos, L. J., Funes, M. J., Ouellet, M., Posadas, M. P. ve Krägeloh, C. (2021) “Developing Resilience During the COVID-19 Pandemic: Yoga and Mindfulness for the Well-Being of Student Musicians in Spain”, Frontiers in Psychology, 12, 642992.
 • Basım, H. N. ve Çetin, F. (2011) “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışmasıa, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2): 104-114.
 • Başaran, M., Erol, M. ve Yılmaz, D., (2020) “4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6(8): 293-303.
 • Batt, J. (1983) “The Child’s Right to A Best Interests Psychological Development Under the Declaration of the Rights of the Child: Policy Science Reflections on International Law, Psychological Well-Being and World Peace”, NYLS Journal Of Human Rights, 2 (1): 19-80.
 • Bikse, V., Lūsēna-Ezera, I., Libkovska, U. ve Rivža, B. (2018) “Comparative Analysis of Career Choices By Students in Latvia and The UK”, 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAD'18). Editorial Universitat Politècnica De València. 1349-1357.
 • Bogaerts, S., Van Woerkom, M., Erbaş, Y., De Caluwé, E., Garofalo, C., Frowijn, I., ... ve Janković, M. (2021) “Associations between Resilience, Psychological Well-Being, Work-Related Stress and Covid-19 Fear in Forensic Healthcare Workers Using A Network Analysis”, Frontiers in Psychiatry, 12, 936.
 • Bozgeyikli, H. (2004) “Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11): 221-234.
 • Braun-Lewensohn, O., Abu-Kaf, S. ve Kalagy, T. (2021) “Hope and Resilience During A Pandemic among Three Cultural Groups in Israel: The Second Wave of Covid-19”, Frontiers in Psychology, 12, 340.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, Spss Uygulamaları Ve Yorum”, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Calderon, Jr, R., Pupanead, S., Prachakul, W. ve Kim, G. (2021) “Happiness, Perceived Stress, Psychological Well-Being, and Health Behaviors of Thai University Students: Preliminary Results from A Multinational Study on Well-Being”, Journal of American College Health, 69(2): 176-184.
 • Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F. ve Lehman, D. R. (1996) “Self-Concept Clarity: Measurement, Personality Correlates, and Cultural Boundaries”, Journal of Personality and Social Psychology, 70(1): 141–156.
 • Cellini, J. V. ve Kantorowski, L. A. (1984) “Locus of Control and Career Decidedness: Some Methodological Notes”, Psychological Reports, 55(2): 613-614.
 • Charokopaki, A. ve Argyropoulou, K. (2019) “Optimism, Career Decision Self-Efficacy and Career Indecision among Greek Adolescents”, Education Quarterly Reviews, 2(1): 185-197.
 • Chitra, T. ve Karunanidhi, S. (2021) “The Impact of Resilience Training on Occupational Stress, Resilience, Job Satisfaction, and Psychological Well-Being of Female Police Officers”, Journal of Police nd Criminal Psychology, 36(1): 8-23.
 • Chow, K. M., Tang, W. K. F., Chan, W. H. C., Sit, W. H. J., Choi, K. C. ve Sally, C. H. A. N. (2018) “Resilience and Well-Being of University Nursing Students in Hong Kong: A Cross-Sectional Studya, BMC Medical Education, 18(1): 1-8.
 • Christopher, K. A. (2000) “Determinants of Psychological Well-Being in Irish Immigrants”, Western Journal of Nursing Research, 22(2): 123-42.
 • Cusinato, M., Iannattone, S., Spoto, A., Poli, M., Moretti, C., Gatta, M. ve Miscioscia, M. (2020) “Stress, Resilience, and Well-Being in Italian Children and Their Parents During the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22): 8297.
 • Çalışkan, Ö. (2017) “Tutum Değişiminin Deneysel Yöntemle İncelenmesi: Öğretmen Adayları Arasında Bilişsel Uyumsuzluk, Yılmazlık Ve Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumunun Bir Yol Analizia, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Çelenk, B. ve Peker, A. (2020). “Ergenlerde Benlik Saygısının, Stresle Başa Çıkma Tarzları İle Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü”, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4): 147-162.
 • Çetin, F. (2019) “Kaynak Esaslı Davranış Kuramları”, (Edt. Yürür, S.). Örgütsel Davranış Kuramları, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Çetinkaya Büyükbodur, A. (2018) “Sosyal Hizmet Uzmanlarında Psikolojik Dayanıklılık Ve İkincil Travmatik Stresin İncelenmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çöp, S. (2020) “Kariyer Stresinin Kariyer Kararlılığı Üzerindeki Etkisinde Sosyal Ağ Desteğinin Aracılık Rolü: Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(10): 835-856.
 • Davidson, B., Schmidt, E., Mallar, C., Mahmoud, F., Rothenberg, W., Hernandez, J., ... ve Natale, R. (2021) “Risk and Resilience of Well-Being on Caregivers of Young Children in Response to The COVID-19 Pandemic”, Translational Behavioral Medicine, 11(2): 305-313.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1985) “The General Causality Orientations Scale: Self-Determination in Personality”, Journal of Research in Personality, 19(2): 109-134.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2008) “Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health”, Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3): 182-185.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (2008) “Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health”, Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3): 182-185.
 • Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C. ve Leone, D. R. (1994) “Facilitating İnternalization: The Self‐Determination Theory Perspective”, Journal of Personality, 62(1): 119-142.
 • Değirmenci, B. (2019) “Kamu Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Psikolojik İyi Olmaları Üzerindeki Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(1): 47-63.
 • Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S. Ç. ve Ünverdi, B. (2021) “Yaşam Kalitesinin Yordayıcıları Olarak Psikolojik İyi Oluş Ve Yaşam Doyumu”, Yaşadıkça Eğitim, 35(1): 192-206.
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2017) “Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirliği [Five-Dimensional Wellbeing Model: Validity and Reliability of the Turkish Form of the PERMA Scale]”, The Journal of Happiness and Well-Being, 5(1): 60-77.
 • Deniz, M. E., Erus, S. M. ve Büyükcebeci, A. (2017). “Bilinçli Farkındalık İle Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü”, Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 7(47): 17-31.
 • Diener E, Wirtz D, Tov W, Kim-Prieto C, Choi D., Oishi S, ve Biswas-Diener R. (2010). New Well-Being Measures: Short Scales to Assess Flourishing and Positive and Negative Feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156
 • Doğan, T. (2015) aKısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1): 93-102.
 • Durak, İ. (2021) “Psikolojik Sağlamlık İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Öz Yeterliğin Aracı Etkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78): 1175-1190.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S. E. ve Çinko, M. (2013) “Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi”, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Ertürk, A., Keskinkılıç Kara, S. B. ve Zafer Güneş, D. (2016) “Duygusal Emek Ve Psikolojik İyi Oluş: Bir Yordayıcı Olarak Yönetsel Destek Algısı”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4): 1722-1744.
 • Etherton, K., Steele-Johnson, D., Salvano, K. ve Kovacs, N. (2020) “Resilience Effects on Student Performance and Well-Being: The Role of Self-Efficacy, Self-Set Goals, and Anxiety”, The Journal of General Psychology, 1-20.
 • Fayombo, G. (2010) “The Relationship between Personality Traits and Psychological Resilience Among the Caribbean Adolescents”, International Journal of Psychological Studies, 2(2): 105- 116.
 • Fergus, S. ve Zimmerman, M. A. (2005) “Adolescent Resilience: A Framework for Understanding Healthy Development in the Face af Risk”, Annu. Rev. Public Health, 26, 399-419.
 • Folkman, S. ve Greer, S. (2000) “Promoting Psychological Well‐Being in the Face of Serious Ilness: When Theory, Research and Practice Inform Each Other. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological”, Social and Behavioral Dimensions of Cancer, 9(1): 11-19.
 • Gagnon, R. J. ve Sandoval, A. (2020) “Pre-College Stem Camps As Developmental Context: Mediational Relations between Gender, Career Decidedness, Socioemotional Development, And Engagement”, Children and Youth Services Review, 108, 104584.
 • Gati, I. ve Gutentag, T. (2015) “The Stability Ofaspect-Based Career Preferences and of the Recommended List of Occupations Derived from Them” Journal of Vocational Behavior, 87,11-21.
 • Gati, I., Krausz, M. ve Osipow, S. H. (1996) “A Taxonomy of Difficulties in Career Decision Making”, Journal of Counseling Psychology, 43(4), 510–526.
 • Gençoğlu, C. ve Namlı, S. (2021) “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Ve Empati Düzeyleri/Erzurum Teknik Üniversitesi Örneği”, Sport Sciences, 15(3): 33-43.
 • Gillespie, B. M., Chaboyer, W. ve Wallis, M. (2007) “Development of A Theoretically Derived Model of Resilience Through Concept Analysis”, Contemporary Nurse, 25(1-2): 124-135.
 • Goode, W. J. (1960) “A Theory of Role Strain”, American Sociological Review, 25, 483-496.
 • Graber, R., Pichon, F. ve Carabine, E. (2015) “Psychological Resilience: State of Knowledge and Future Research Agendas” Working Paper 425, Climate and Environment Programme. Overseas Development Institute.
 • Gültekin, V. ve Şeşen, Y. (2021) “Career Decidedness of College Students: A Research on Medical Documentation and Secretarial Students”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6(1): 3-14.
 • Gürbüz, S. (2019) “Amos Yapısal Eşitli Modellemesi”, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016) “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem, Analiz”, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2010) “Multivariate Data Analysis”. New Jersey: Pearson Education.
 • Hirschi, A. ve Valero, D. (2017) “Chance Events and Career Decidedness: Latent Profiles in Relation to Work Motivation” The Career Development Quarterly, 65(1): 2-15.
 • Hobfoll, S. E. (2001) “The Influence of Culture, Community, and The Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory”, Applied Psychology, 50(3): 337-421.
 • Holliman, A. J., Waldeck, D., Jay, B., Murphy, S., Atkinson, E., Collie, R. J. ve Martin, A. (2021) “Adaptability and Social Support: Examining Links with Psychological Wellbeing Among UK Students and Non-Students”, Frontiers in Psychology, 12, 205.
 • Kanbur, E. ve Mazıoğlu, V. (2021) “Psikolojik İyi Oluşun İş Becerikliliği Üzerine Etkisi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(2): 1839-1857.
 • Karacaoğlu, K. ve Köktaş, G. (2016) “Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, İş Ve İnsan Dergisi, 3(2): 119-127.
 • Karagöz, Y. (2019) “SPSS 23 Ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler”, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karaırmak, O. (2006). “Resilience, Risk And Protective Factors”, Turkish Psychological Counseling And Guidance Journal, 26(3): 129-142.
 • Katsiana, A., Galanakis, M., Saprikis, V., Tsiamitros, D. ve Stalikas, A. (2021) “Psychological Resilience and Burnout Levels in Occupational Therapists in Greece”, An Epidemiological Nationwide Research. Psychology, 12(01): 86.
 • Kavak, B. (2017) “Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Tasarım Ve Analiz”, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kemal, N. ve Duran, N. O. (2019) “Türkiye’de Yükseköğretimdeki Ahıskalı Öğrencilerin Mutluluk Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1): 1-15.
 • Keyes, C. L. M., Shmotkin, D. ve Ryff, C. D. (2002) “Optimizing Well-Being: The Emprical Encounter Of Two Traditions”, Journal of Personality and Social Psychology 82(6): 1007-1022.
 • Killgore, W. D., Taylor, E. C., Cloonan, S. A. ve Dailey, N. S. (2020) “Psychological Resilience During The COVID-19 Lock Down”, Psychiatry Research, 291, 113216.
 • Kline, R. B. (2011) “Principles and Practice of Structural Equation Modeling”, New York: The Guilford Press.
 • Kotera, Y., Green, P. ve Sheffield, D. (2021) “Positive Psychology for Mental Wellbeing of UK Therapeutic Students: Relationships with Engagement, Motivation, Resilience and Self-Compassion”, International Journal of Mental Health And Addiction, 1-16.
 • Kotzé, M. ve Kleynhans, R. (2013) “Psychological Well-Being and Resilience as Predictors of First-Year Students' Academic Performance”, Journal of Psychology in Africa, 23(1): 51-59.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. ve Hackett, G. (1994) “Toward A Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic interest, Choice, and Performance”, Journal of Vocational Behavior, 45(1): 79-122.
 • Levin, N., Braunstein-Bercovitz, H., Lipshits-Braziler, Y., Gati, I. ve Rossier, J. (2020) “Testing the Structure of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire Across Country, Gender, Age, and Decision Status”, Journal of Vocational Behavior, 103365.
 • Li, Z. S. ve Hasson, F. (2020). “Resilience, Stress, and Psychological Well-Being in Nursing Students: A Systematic Review”, Nurse Education Today, 90, 104440.
 • Lim, J. S. ve Yang, C. H. (2021) “Career Decision Attitude and Self-Determination According to Career Search Behavior of Student Athletes”, İlkogretim Online- Elementary Education Online, 20(3): 1075-1083.
 • Liu, Y., Wang, Z., Zhou, C. ve Li, T. (2014) “Affect and Self-Esteem as Mediators between Trait Resilience and Psychological Adjustment”, Personality and Individual Differences, 66, 92-97.
 • Lounsbury, J. W., Tatum, H. E., Chambers, W., Owens, K. ve Gibson, L. W. (1999) “An Investigation of Career Decidedness in Relation to “Big Five” Personality Constructs and Life Satisfaction”, College Student Journal, 33(4): 646-652.
 • Luo, M. ve Hancock, J. T. (2020) “Self-Disclosure and Social Media: Motivations, Mechanisms and Psychological Well-Being”, Current Opinion in Psychology, 31, 110-115. Luthans, F. ve Youssef, C. M. (2004) “Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage”, Organizational Dynamics, 33(2): 143-160.
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D. ve Becker, B. (2000) “The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work”, Child Development, 71(3): 543-562.
 • Maree, K. (2017) “The Psychology of Career Adaptability, Career Resilience, and Employability: A Broad Overview. Psychology of Career Adaptability,” Employability and Resilience, 3-11.
 • Masten, A. S. ve Gewirtz, A. H. (2006) “Resilience in Development: The Importance of Early Childhood R. E. Tremblay, R. G. Barr, R. De V. Peters (Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development (1-6). Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development.
 • Mcdermott, R. C., Fruh, S. M., Williams, S., Hauff, C., Graves, R. J., Melnyk, B. M. ve Hall, H. R. (2020) “Nursing Students’ Resilience, Depression, Well‐Being, and Academic Distress: Testing A Moderated Mediation Model”, Journal of Advanced Nursing, 76(12): 3385-3397.
 • Meriç, F. (2020) “Şefkat Korkusu, Öz-Anlayış Ve Psikolojik Dayanıklılık: Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Ebeveynleri Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Miller, A. D. (2011) “Career Decidedness, Meaning in Life, and Anxiety: A Mediation/Moderation Model”, Unpublished Master of Arts Thesis, Southern Illinois University.
 • Miranda, J. O. ve Cruz, R. N. C. (2020) “Resilience Mediates the Relationship between Optimism and Well-Being among Filipino University Students”, Current Psychology, 1-10.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. ve Barret, K. C. (2004) “SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation”, London: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Mostafa, H. ve Lim, Y. (2020) “Examining the Relationship between Motivations and Resilience in Different International Student Groups Attending US Universities”, Journal of International Students, 10(2): 306-319.
 • Nath, P. ve Pradhan, R. K. (2012) “Influence of Positive Affect on Physical Health and Psychological Well-Being: Examining the Mediating Role of Psychological Resilience”, Journal of Health Management, 14(2): 161-174.
 • Neufeld, A. ve Malin, G. (2019) “Exploring the Relationship between Medical Student Basic Psychological Need Satisfaction, Resilience, and Well-Being: A Quantitative Study”, BMC Medical Education, 19(1): 1-8.
 • Nikbin, D., Iranmanesh, M. ve Foroughi, B. (2021) “Personality Traits, Psychological Well-Being, Facebook Addiction, Health and Performance: Testing Their Relationships”, Behaviour Information Technology, 40(7): 706-722.
 • Özdemir, N. ve Adıgüzel, V. (2021) “Sağlık Çalışanlarında Sosyal Zekâ, Benlik Saygısı Ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki Ve Etkileyen Faktörler”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(1): 18-28.
 • Pandey, R., Tiwari, G. K., Parihar, P. ve Rai, P. K. (2021) “Positive, Not Negative, Self‐Compassion Mediates the Relationship between Self‐Esteem and Well‐Being. Psychology and Psychotherapy: Theory”, Research and Practice, 94(1): 1-15.
 • Patton, W., Creed, P. A. ve Muller, J. (2002) “Career Maturity And Well-Being as Determinants of Occupational Status of Recent School Leavers: A Brief Report of an Australian Study”, Journal of Adolescent Research, 17(4): 425-435.
 • Peng, L., Zhang, J., Li, M., Li, P., Zhang, Y., Zuo, X. ve Xu, Y. (2012) “Negative Life Events and Mental Health of Chinese Medical Students: The Effect of Resilience, Personality and Social Support”, Psychiatry Research, 196(1): 138-141.
 • Penn, L. T. ve Lent, R. W. (2019) “The Joint Roles of Career Decision Self-Efficacy and Personality Traits in the Prediction of Career Decidedness and Decisional Difficulty”, Journal of Career Assessment, 27(3): 457-470.
 • Pidgeon, A. ve Keye, M. (2014) “Relationship between Resilience, Mindfulness, and Pyschological Well-Being in University Students”, International Joural of Liberal Arts and Social Science, 2(5): 27-32.
 • Polizzi, C., Lynn, S. J. ve Perry, A. (2020) “Stress and Coping in the Time Of COVID-19: Pathways to Resilience and Recovery”, Clinical Neuropsychiatry, 17(2).
 • Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. (2008) “Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Model”, Behavior Research Methods, 40(3): 879-891.
 • Prescod, D. J. (2014) “The Influence of A Career Planning STEM Explorations Course on Vocational Maturity, Career Decidedness and Career Thoughts”, Doctoral Dissertation, University Of Centra Florida.
 • Restubog, S. L. D., Florentino, A. R. ve Garcia, P. R. J. M. (2010) “The Mediating Roles of Career Self-Efficacy and Career-Decidedness in the Relationship between Contextual Support and Persistence. Journal of Vocational Behavior, 77(2),186-195
 • Riehm, K. E., Brenneke, S. G., Adams, L. B., Gilan, D., Lieb, K., Kunzler, A. M., ... ve Thrul, J. (2021) “Association between Psychological Resilience and Changes in Mental Distress During The COVID-19 Pandemic”, Journal of Affective Disorders, 282, 381-385.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2000) “Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions”, Contemporary Educational Psychology, 25(1): 54-67.
 • Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2020) “Intrinsic and Extrinsic Motivation from A Self-Determination Theory Perspective: Definitions, Theory, Practices, and Future Directions”, Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.
 • Ryff, C. D. (1989) “Happiness is Everything, or is it? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being”, Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. Ryff, C. D. (1995) “Psychological Well-Being in Adult Life”, Current Directions in Psychological Science, 4(4): 99-104.
 • Ryff, C. D. ve Keyes, C. L. M. (1995) “The Structure of Psychological Well-Being Revisited”, Journal of Personality and Social Psychology, 69(4): 719.
 • Ryff, C. D. ve Singer, B. (2003) “Flourishing Under Fire: Resilience as A Prototype of Challenged Thriving”, In Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived. (pp. 15-36). American Psychological Association.
 • Sagone, E. ve De Caroli, M. E. (2014) “A Correlational Study on Dispositional Resilience, Psychological Well-Being, and Coping Strategies in University Students”, American Journal of Educational Research, 2, 463-471.
 • Savickas, M. L., Carden, A. D., Toman, S. ve Jarjoura, D. A. V. I. D. (1992) “Dimensions of Career Decidedness”, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 25, 102-102.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003) “Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2): 23-74.
 • Schlesselman, L. S., Cain, J. ve Divall, M. (2020) “Improving and Restoring the Well-Being and Resilience of Pharmacy Students During A Pandemic”, American Journal of Pharmaceutical Education, 84(6).
 • Seligman, M. E. P. (2002) “Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment”, New York: Free Press.
 • Shin, Y. J. ve Kelly, K. R. (2015) “Resilience and Decision-Making Strategies as Predictors of Career Decision Difficulties”, The Career Development Quarterly, 63(4): 291-305.
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P. ve Jennifer Bernard, J. (2008) “The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back”, International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194–200.
 • Souri, H. ve Hasanirad, T. (2011) “Relationship between Resilience, Optimism and Psychological Well-Being in Students of Medicine”, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 30, 1541-1544.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007). “Using Multivariate Statistics”, Boston, MA: Pearson.
 • Tatlıoğlu, K. (2015) “Üniversite Öğrencilerinin Aylık Gelir Ve Harcama Düzeyi İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bingöl Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55): 1-15.
 • Tekeli, M. ve Tekeli, E. K. (2021) “Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (The Mediating Role of Emotional”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1): 1-23.
 • Telef, B. B. (2013) “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3): 374-384.
 • Toyokawa, T. ve Dewald, C. (2020) “Perceived Career Barriers and Career Decidedness of First‐Generation College Students”, The Career Development Quarterly, 68(4), 332-347.
 • Uthayakumar, R., Schimmack, U., Hartung, P. J. ve Rogers, J. R. (2010) “Career Decidedness as A Predictor of Subjective Well-Being”, Journal of Vocational Behavior, 77(2), 196-204
 • Üzar Özçetin, Y. Sarıoğlu, G. ve Dursun, S. (2019) “Onkoloji Hemşirelerinin Psikolojik Sağlamlık, Tükenmişlik Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1): 147-164.
 • Van Breda, A. D. (2018) “A Critical Review of Resilience Theory and its Relevance for Social Work”, Social Work, 54(1): 1-18.
 • Vondracek, F. W. (1998) “Career Development: A Lifespan Perspective (Introduction to the Special Section)”, International Journal of Behavioral Development, 22(1), 1-6.
 • Wang, J. L., Zhang, D. J. ve Zimmerman, M. A. (2015) “Resilience Theory and its Implications for Chinese Adolescents”, Psychological Reports, 117(2), 354-375.
 • Wang, Z., Li, C. ve Li, X. (2017) “Resilience, Leadership and Work Engagement: The Mediating Role of Positive Affect”, Social Indicators Research, 132(2): 699-708.
 • Williamson, E. G. (1937) “Scholastic Motivation and the Choice of A Vocation”, School and Society, 46, 353-357.
 • Xiao, L., Yongyan, D. ve Huazhen, C. (2015) “The Relationship among Ego Identity, Resilience and Career Maturity in High School Freshmen”, Science of Social Psychology, 6(008).
 • Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2015) “The Relationship between Meaning in Life and Subjective Wellbeing: Forgiveness and Hope As Mediators”, Journal of Happiness Studies, 16(4): 915-929.
 • Yates, T. M. ve Masten, A. S. (2004) “Fostering the Future: Resilience Theory and the Practice of Positive Psychology”, P. A. Linley and S. Joseph (Eds.), Positive Psychology in Practice (pp. 521-539). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Yelpaze, İ. (2021) “Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik Ve Psikolojik Sağlamlık”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1): 105-131.
 • Yıldız, F. N. Y. ve Kardaş, F. (2021) “Ergenlerde Akademik Öz-Yeterlik, İçsel Motivasyon, Azim Ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş İle İlişkisinin İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1): 1073-1099.
 • Yu, J. ve Chae, S. (2020) “The Mediating Effect of Resilience on The Relationship between the Academic Burnout and Psychological Well-Being of Medical Students”, Korean Journal of Medical Education, 32(1): 13.
 • Yüksel, M. Y., Saruhan, V. ve Keçeci, B. (2021) “Psikolojik Sağlamlığın Duygusal Zekâ Ve Kişilerarası Duygu Düzenleme Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53): 141-156.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ERHAN (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0002-5697-490X
Türkiye


Şerife KARAGÖZ
0000-0002-2542-1026
Türkiye


Hasan Hüseyin UZUNBACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3297-1659
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead994529, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {171 - 198}, doi = {10.11611/yead.994529}, title = {KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ}, key = {cite}, author = {Erhan, Tuğba and Karagöz, Şerife and Uzunbacak, Hasan Hüseyin} }
APA Erhan, T. , Karagöz, Ş. & Uzunbacak, H. H. (2021). KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ . Journal of Management and Economics Research , 19 (4) , 171-198 . DOI: 10.11611/yead.994529
MLA Erhan, T. , Karagöz, Ş. , Uzunbacak, H. H. "KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ" . Journal of Management and Economics Research 19 (2021 ): 171-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/66418/994529>
Chicago Erhan, T. , Karagöz, Ş. , Uzunbacak, H. H. "KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ". Journal of Management and Economics Research 19 (2021 ): 171-198
RIS TY - JOUR T1 - KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ AU - Tuğba Erhan , Şerife Karagöz , Hasan Hüseyin Uzunbacak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.994529 DO - 10.11611/yead.994529 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 198 VL - 19 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.994529 UR - https://doi.org/10.11611/yead.994529 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ %A Tuğba Erhan , Şerife Karagöz , Hasan Hüseyin Uzunbacak %T KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ %D 2021 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.994529 %U 10.11611/yead.994529
ISNAD Erhan, Tuğba , Karagöz, Şerife , Uzunbacak, Hasan Hüseyin . "KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ". Journal of Management and Economics Research 19 / 4 (Aralık 2021): 171-198 . https://doi.org/10.11611/yead.994529
AMA Erhan T. , Karagöz Ş. , Uzunbacak H. H. KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ. Journal of Management and Economics Research. 2021; 19(4): 171-198.
Vancouver Erhan T. , Karagöz Ş. , Uzunbacak H. H. KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ. Journal of Management and Economics Research. 2021; 19(4): 171-198.
IEEE T. Erhan , Ş. Karagöz ve H. H. Uzunbacak , "KARİYER KARARLILIĞIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ARACILIK ROLÜ", Journal of Management and Economics Research, c. 19, sayı. 4, ss. 171-198, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.994529