Yazım Kuralları

1.Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmesi zorunludur. Dergi editörlüğü, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamayabilir veya düzeltmek üzere yazara iade edebilir.
2.Makalede aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
a-Türkçe başlık, b- İngilizce başlık, c-Özet, d-Anahtar Kelimeler, e- Abstract, f-Keywords, g-Dipnot, ğ-Kaynakça
3.Makaleler web sitesinden ve başvuru formundan ulaşılabilen "Makale Yazım Şablonu"(.docx) kullanılarak yazılmalıdır. Bu şablonun kapak sayfasında yer alan yazar bilgileri ve makale başlığı alanları yazar tarafından doldurulmalıdır. Kapak sayfasında yer alan cilt/sayı/geliş tarihi/kabul tarihi/yayın tarihi/atıf bilgisi ve taranan intihal programına ilişkin açıklama kısmı editörlük tarafından düzenlenecektir. Makale yazım şablonuna ilişkin oluşturulan ayrıntılı kurallar aşağıda listelenmiştir.
4.Yazılar A4 boyutundaki kăğıdın sayfanın solundan ve üstünden 2 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, tek satır aralıkla, 9 punto ve Palatino Linotype harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Makalenin Kapak sayfası, Öz/Abstract sayfası ve Ek Bilgiler/Appendix sayfası Tek sütun düzeninde Giriş başlığından itibaren başlayan makalenin ana metnini içeren tüm sayfalar iki sütuna ayrılmış düzende olmalıdır. İki sütun arasındaki boşluk 1cm ve her bir sütun genişliği 8 cm olmalıdır. Sayfa numaraları çift sayfalarda sol alt köşeye, tek sayfalarda ise sağ alt köşeye eklenmelidir. Çalışmanın tamamı, özet ve kaynakçayla beraber toplamda 25 sayfayı geçmemelidir. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlerinin kolaylığını sağlamak için bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan yazım programı ile (Word) yazılmalıdır.
5.İlk başlık metnin yazıldığı dilde, 12 punto, baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır. İkinci başlık diğer dilde 12 punto, baş harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak, koyu ve italik yazılmalıdır.
6.Bir kongre bilgi şöleni ve toplantıda sunulmuş veya tez olarak kabul edilmiş çalışmalar, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda, tarih ve yer bildirmek şartı ile yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara ait olmakla birlikte İngilizce ve Türkçe başlıklara “ * ” karakteri ile dipnot eklenerek ilgili yazının bildiriden/kongreden/tez çalışmasından derlendiği belirtilmelidir.
7.Atıf sisteminde aşağıda gösterilen iki sistemden biri tercih edilmelidir: Atıflar American Psychological Association 6th Edition (APA) uluslararası standart baz alınarak yapılmaldır.
a.Metin Altı Dipnot Sistemi: Dipnotlar Palatino Linotype yazı karakteri ile 8 punto olarak yazılmalıdır. Dipnot verilirken Öz Abstract sayfası dışındaki tüm dipnotlar 1, 2, 3 olarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlarda tek satır aralığı kullanılmalıdır.
b.Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metin içi kaynak gösterme cümle içi veya cümle sonunda [Yazar(lar)ın Soyad(lar)ı, Yıl: Sayfa No] sırasına göre yapılmalıdır. Alıntı yapılan eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak), eserin yayın yılı ve kullanılan dipnotun sayfa numarası yazılmalıdır.
8.Özette çalışmanın amacı, içeriği ve sonuçları hakkında kısa açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altındaki anahtar kelimeler; en az 3, en çok 7 kelime olarak verilmelidir. Çalışma Türkçe ise Türkçe anahtar kelimelerin altına, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Eğer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Makalenin her bir öz içeriği (Türkçe ve İngilizce) 250 kelimeyi aşmamalıdır. Özetler 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
9.Çalışmalar yazım planı doğrultusunda bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak girinti olmadan yazılmalı ve çalışma ana başlık ve alt başlıklar, gerekli görülmesi durumunda 1.- 1.1.- 1.1.2.-1.1.2.1.- 1.3.- 1.4. şeklinde beş dereceye kadar numaralandırılabilir. Birinci derece başlıklar koyu olarak bütün kelimelerin harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Diğer düzeydeki başlıkların bütün kelimelerinin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olacak şekilde, kalın olarak yazılmalıdır. Yazılarda paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalı, başlık paragraf aralığı önce 6 cm, sonra 0 cm olarak ayarlanmalıdır. Normal paragraf aralıkları da önce 6 nk, sonra 6 nk şeklinde oluşturulmalıdır. Özet/Abstract kısmı hariç, gövde metninde, bütün başlıklar 10 punto olarak ayarlanmalıdır.
10.Makalelerde Giriş’in altına (1.1. vb. gibi) alt başlık açılmamalıdır. Yeni açılan başlık birinci dereceden bir başka başlık (2. gibi) olmak zorundadır.
11.Tablo ve şekillerdeki yazılar, 8 veya 9 punto olarak seçilebilir ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekillerin sayfa ve sütun kenarlarının dışına taşmaması sağlanmalıdır. İki sütun düzenindeki sayfalarda tek bir sütuna sığmayacak büyüklükte olan Tablo ve Şekiller Ek Bilgiler/Appendix bölümünde verilmelidir. Tablo numaralandırılmalı ve tablonun başlığı, içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve tablonun alt tarafında verilmelidir. (Tablo 1: İşçilerin kararlara katılma düzeyleri). Tablo başlığı ikinci satıra sarkıyor ise ikinci satır tablo numarası hizasından sonra başlamalıdır. Tablo eğer başka bir çalışmadan aktarılmış ise ayrıca tablonun altına, alıntı yapılan kaynak gösterilmelidir. Kaynak verilirken Kaynak: Yazarın Soyadı, kaynağın basım tarihi: Tablonun kaynaktan alındığı sayfa sayısı ya da sayfa aralığı (Kaynak: Solak, 2006: 25-26) biçiminde verilmelidir. Tablo sadece yatay ve dikey çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Şekiller numaralandırılmalı, başlıklar da şeklin içeriğini anlatacak şekilde yazılmalı ve şeklin altında yer almalıdır. (Şekil 1: Gelirin yıllara göre dağılımı). Eğer şekil başka bir kaynaktan aktarıldıysa, şekil açıklamasının altına kaynakla ilgili bilgi verilmelidir. (Kaynak: Solak, 2006: 12). Tablonun kendisi ortalanmalıdır. Ayrıca tablo ve şekiller, word veya excel formatında hazırlanmalıdır. Fotoğraf şeklinde gönderilmemelidirler.
12.Yazılarda, örneklerde gösterildiği gibi kısaltmalar kullanılmak kaydıyla metin içi ya da sayfa altı dipnot şekillerinden birisi tercih edilmelidir. Yazım birliği olması açısından yazar hangi dipnot şeklini seçerse devamında da seçtiği dipnot şeklini kullanmak zorundadır. Metin içi kaynak göstermede, açıklama dipnotları sayfa altında verilebilir. Doğrudan alıntılar 3 cümleyi geçerse blok halinde verilmelidir. 3 cümleyi geçmez ise Tırnak içinde ve italik olarak verilmelidir.
13.Kaynakçada kaynağın yazarının önce soyadı, sonra isminin sadece baş harfleri (büyük harflerle) yazılmalıdır. Kaynaklar soyadların baş harfleri dikkate alınmak kaydıyla alfabetik olarak sıralanmalı ve başka herhangi bir numaralandırma yapılmamalıdır. Eğer kaynağın künyesi ikinci satıra taşıyorsa ikinci satıra 1.00 cm içerden başlanılmalıdır. Kaynak gösterimi aşağıdaki örneklere göre American Psychological Association 6th Edition (APA) uluslararası standart baz alınarak hazırlanmalıdır. Kaynakçada gösterilen kaynaklar dipnotta, dipnotta gösterilen kaynaklar da kaynakçada da yer almalıdır.
14.Kaynaklar sıralanırken makale, kitap vs. ayrımı yapılmadan alfabetik sıraya göre hepsi bir arada yazılmalıdır. Ancak kitap, tez ve makalelerin dışında kalan arşiv belgesi, gazete makalesi, tutanaklar vb. kaynaklar ayrı bir başlık altında sıralanabilir.
15.Yukarıda belirtilmeyen kaynakların yazım şekli, ulusal ve uluslararası (APA vb.) formata uygun olmak kaydıyla editör tarafından belirlenir. Özgün materyaller kaynak olarak gösterilebilir.
16.Ek Bilgiler/Appendix ana metin içerisinde yer almaları hâlinde konuyu dağıtıcı veya okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar (bir formülün elde edilme aşamaları, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, katlanmış olarak verilmesi gereken çok büyük boyutlu haritalar, tablolar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları gibi) bu bölümde verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar, sunuş sırasına göre "Ek-1, Ek-2, …" şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır.
17.Gönderilecek fotoğraflar, 300 dpi’dan aşağı olmamalı ve jpg/jpeg formatında gönderilmelidir.

Kaynak Gösterme Biçimleri

Tek yazarlı kaynak gösterme:
…küresel dünya sisteminde hakim olan güç merkezleri, kendi gerçeklerini genelleştirip evrensel insan gerçekleri haline getirmektedir (Wallerstein, 2000:206).

İki yazarlı kaynak gösterme:
…gerekli olduğu düşünülen/tartışılan kişilik özellikleriyle ilgili yoğunlaşma göze çarpmaktadır (Bayraktaroğlu ve Kutaniş, 2003: 45).

İkiden fazla yazarla kaynak gösterme:
…yapılacak yardıma ilişkin yeni öneriler sunan fikir sahipleri, sosyal girişimcilere örnek olarak verilebilir (Thompson vd., 2000:328-338).

Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme:
…insan ilişkileriyle ilgili ilk çalışmalar Hawthorne Çalışmalarıyla ortaya konulmuştur (Etzioni, 1964: 32; Sofer, 1972: 64).

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme:
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.
(Kosuth, 2012: http://saltonline.org/tr/333/)
(Classical Art Research Centre, 2012: http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/techniques/orientalizing.htm)

Kitap Kaynak Gösterme:
Eroğlu, F. (2006). Davranış Bilimleri, 7. Baskı, Beta, İstanbul.

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme:
Salam, M. A. (1990). Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Üzerine Notlar, (Çev: O. Düzgüneş), Kültür Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5, Ankara.

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme:
Nohria, N. (1996). “Is a Network Perspective a Useful Way of Studying Organizations?”, Network and Organizations: Structure, FormandAction, (Ed: N.Nohria ve R. G. Eccles), Harvard Business School Press, Boston.

Makale Kaynak Gösterme:
Gebrekidon, D. A. ve Awuah, G. B. (2002). “Interorganizational Cooperation: A New View of Strategic Alliances: The Case of Swedish Firms in the International Market”, Industrial Marketing Management, 31/8, 679-693.

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme:
Osterud, O. (1984). “Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık-Ulus Oluşturma Modelleri ve Kemalist Çağdaşlık”, Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildiriler veTartışmalar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 221-240.

Konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış makaleyi kaynak gösterme:
Ekmekci, M. ve Atasoy, S. (2009). “Yeşil Bağcılar Evleri”, 13. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli 14-16 Ekim 2009.

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme:
Roberts, M. B. (2001). Land Use and the Law. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Illinois Üniversitesi

Internetteki Makaleyi Kaynak Gösterme:Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, http://www.jas.org/2001- 8-lessing.html. (10.10.2007)

Internet Dokümanını Kaynak Gösterme:
Petrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation. (8. 3. 2002) http://www. petriecenter.org/landuse/legislation/2. htm.

E-Gazete makalesi:
Baver, E. (2008, 1 Ocak). Entellektüel hareket engellenemez! Milliyet. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=83861

E-Dergiden veya Web sitesinden alınan makale için:
Yöre, S. (2005, Eylül). Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müziğin Bilimsel İncelenimi. [Online Dergi]. Müzik ve Bilim Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi. Elde edilme tarihi: 29 Temmuz 2006, http://www.muzikbilim.com/4e_2005/yore_s.html

E- kitap:
Tan, N. (2001). Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı? Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE0BFE1A1EBF9849693

Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme:
DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme:
Gökçe, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

Dergi Kaynak Gösterme:
Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, “ Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.

YENİ FİKİR ULUSLARARASI AKADEMİK FİKİR ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yeni Fikir International Journal of Academic Research and Ideas 

www.yenifikirdergisi.com / yenifikirjournal@gmail.com


ISSN:1308-941
e-ISSN: 2757-7120