Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi başvuran aday makaleler için çift yönlü körleme değerlendirme süreci yürütmektedir. Başvurusu yapılan tüm aday makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan aday makalenin başka bir dergide devam eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir.
Dergipark sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinden şu kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçmektedir. Değerlendirme kriterleri; Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu, Benzerlik oranı değerlendirmesi, Derginin yazım kurallarına uygunluğu (APA 7 Kuralları), makale şablonuna uygunluk, yasal ve etik açıdan uygunluk.
Bu şartların herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya başvuru belgeleri eksik olan yazılar Ön İnceleme Kurulu kararıyla doğrudan reddedilir. Ayrıca alan dışı olan yazılar yani derginin adına, alanına, belleğine ve okur kitlesine uygun olmadığı düşünülen yazılar eksiksiz ve çok başarılı olsalar dahi iade edilir. Sayıca çok olan bu tür yazılar için tek tek uzun açıklamalarla ret gerekçeleri oluşturulmaz. Uluslararası bilimsel dergilerin geri bildirim yükümlülüğü yoktur.
İadeyi gerektirmeyecek ölçüde küçük eksiklikler tespit edilen yazılar için DergiPark sistemi üzerinden yeniden gönderim istenir. Sürecin takibi yazarın sorumluluğundadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi yazarlarla ve hakemlerle iletişimde DergiPark sistemini esas almaktadır. Derginin mevcut iş yoğunluğu içinde yazarlarla farklı kanallardan iletişim kurma imkânı ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alan editörüne gönderilir. Alan editörü iki hafta içerisinde aday makalenin ön değerlendirmesini yaparak, çalışmanın hakemlere gönderilmeye uygun olup olmaması bakımından bir karara varmaktadır. Uygun bulunan çalışmalar uzman 2 hakeme iletilir.
Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde hakem değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır. Kararlarda bir kabul bir ret çıkması durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. Makale hakkında iki olumlu ya da iki olumsuz rapor alınıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Bir makale için en fazla on iki hakeme kadar davet gönderilir. Bu süreçte hakemlerden sonuç alınamazsa makale iade edilir. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadırlar. Çalışmaya ait hakem görüşleri alan editörüne iletildikten sonra alan editörünün iki hafta içerisinde kararını editöre iletmesi gerekmektedir.
Çalışmalar için hakem görüşleri doğrultusunda alan editörler öneri kararlarını editöre iletirler. Hakem görüşleri ve alan editörünün öneri kararı doğrultusunda nihai kararı editör vermektedir. Nihai karar daima Editörlere aittir.
Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir:
Yazıda büyük oranda değişiklikler gerekmektedir (Major Revizyon).
Yazıda az sayıda düzeltme gereklidir (Minor Revizyon).
Yazı yayına uygun değildir (Ret).
Yazı bu haliyle yayınlanabilir (Kabul).
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.